De oorlog. 69"* Jaargang Woensdag 2 Augustus fSJÏÖL No, 15206 Ons slot Reebach. Déze coUrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, frfec© per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen lö cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Aivertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des vóór een nur aan» het Bureau aezorgd zijn. Bureau: ge Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Ptip der Ad verton ti8n: Van 1—6 regels ft, 0.92; iedere regel meet 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. AdvertentiSn bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving, Burgemeester én Wethouders van Schie dam"; i i Gezien a,rt. 98 der Kieswet, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het proces-verbaal, bedoeld bij artikel 93 dier wet, van da op den lsten dezer in deze gemeente plaats gehad hebbende herstemming voor de verkiezing van, een lid van den gemeenteraad, in KLesdristrict III, op de Secretarie der gemeente ter in zage is nedergelegd en dat een afschrift daarvan aan het raadhuis is aangeplakt En is hiervan afkondiging geschied, waar liet behoort, 'den 2den Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. teDe Secretaris i V, SICKEN.GA, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien liet Verdoek van: lo. de EIRAtjA' DANIËL VISSER ZO NEN, om Vergunning tot Wet oprichten! van een inrichting vooir het drogen Van aardappelen, groenten en peulvruchten in de mouterij Hoogstraat 31, kadaster Sec tie G no. 41 2o. E. DSSEDRIJVER, om vergunning tot het 'oprichten van een fabriek voor het bewerken van 'gummi in Bet pand Bakkers- ÊRraaf 17. kadaster Sectie L' no 9198. met een 'gasmotor van 14 P.K1, .IrijVendei een bkeekmadh ine 3o. P]. O. POPPEZIJN, om vergunning tot liet oprichten Van oen werkplaats voor h'et herstellen Van rijwielen; en motorrij tuigen in h'et plapd Lange Ifaven 40, ka daster Sectie C no. 51; Gelet op 'de bepalingen der H(injderwet, Doen te weten; dat Voormelde verzoeken met Je bijlagen op de Sccretario der gemeente zijn ter vi sie gelegd; dat op Woensdag den 16en; Augustus a.s., des*Voormiddags ten li1/® ure, ten ïaadih'ui'ze gelegenheid Zal worden gege ven pm bezwaren tegen, h'et toeslaan van die Verzoeken ïa te brengen, en die mon deling pf schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente Van de schrifturen, die ter zake mochten zijd ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijin zij, die niet overeenkomstig art. 7 -dier Wiet voor het Gemeentebestuur of een of mieer zij- Rom'an naar 't Duitsch" door Herman© Villinger. 13) f t I i I l.H Het Volgend oogenhlik' was hij benei (len. De kinderen drongen zich tegen hem aan. Belhamel greep zijn arm: „0 mijnheer, wij zullen baar toch wel weervinden Zij vouwde de handen „0, mijnheer, help ons, helf ons!'" Hoe mooi was het kind in haar smart! „Wees maar gerust," ^troostte hij, On nut heeft zeker gedroomd bedenktcens Hij luisterde eensklaps. Zij stonden voor het huisj\a Jv|an den bakker. Daar achter ruischte de rivier en op de weide, door de maan verlicht, dwaalde een Main eend je rond en piepte of het mes hem op de Keel .werd gezet „Daar, daar piept er nog Oen '"riep Belhamel. „Wat dójet dat diertje hier nog 'zoo alleen zei de meester en nam be]*" «P.- Zij gingen' op het geluid af. Midden op de dorpsstraat dwaalde een tweede eendje rond. „Mijnheer!" zei Belhamel op eens, „ik heb Grootmama' Verteld van de zeven' eendl- die geen moeder meer hebbieln em' toen .heeft Onnut mij met groote oögén ner leden zijp Verschenen, ten einde hun herwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, Vlen 2den Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, 7, SICKENGA. BUITENLAND Van het Westelijke front. /Duitsch legerbericht. i Ten noorden van de So mme hadden plaatselijke beperkte maar verbitterde ge vechten plaats als nawoeen van de groote aanv'alien van 30 Juli/Ten .westen van bet Foureaux-bosch binnengedrongen Engel - sdhen werden verdreven. l Een in acht golven ingezette fvijandelijke aanval in de" streek van Alanrepas is vol komen afgeslagen. Dicht noordelijk van de Somme des avonds oprukkend© Franschen zijn na verbitterden strijd bij de hoeve Mo naco. volkomen, teruggeslagen. Ten zuiden van de Somme levendige ar tillerie-actie aan weerszijden; evenals rechts van do Maas, vooral in |den sector Thiau mont-Fleury en ten oosten daarvan. Hier werden gistermorgen vroeg aanvallen van een vijandelijk© hand granatenafdeeling af geslagen. Door welgeslaagde ontploffingen vernielden wij ©en Fransdie stelling in de buurt van Fhr-ey over een uitgestrektheid van ongeveer 200 meter. Onze daarna agee- rejnde patrouilles maakten eenige gevan genen. i i i 1 .Ondernemingen: Van, vijandelijke verken ningsafdeelingieaa ten westen van La IBassée, ten noorden van Hulluch enten zuiden van Loos en, ten zuidoosten van; iReims misluk- tejtu i i i Door het bommenWteïpen op Wersidq, Belgisch Commines en andere plaatsen ach ter het front is on be teekeneinde imilitaire sdliad© aangericht, maar wtendiein talrijke slachtoffers onder de Bevolking gemaakt. 1 Gisteren en eveneens pp 30 Juli. is een. vijandelijk vliegtuig door ons afweervuur binnen onze lijm in htet Somtóe-gebied neer- gesdioteK Een ander vliegtuig werd gisteren m een. luchtgevecht hij Lifranjs! |n©erge- Schotel. j 'ij 1 1 Nu sedert het begin van het Enlgelsch- Franscho offensief in hiet Somlmie-gebied (in Engeland „the great sweepin het Duitsch „der grosse Auskehr" genoemd; eon 'maand is vedoopen, waarin volgenp vroegere aan kondigingen, van onze vijanden de inslui ting o-nder alle omstandi ghedem.' zou Worden Verkregen, is h'et de moeite waard k'ort na te gaan Wat door hen-is bereikt. "Weliswaar bereikten zij op een uitge strektheid van ongeveer 28 K.M. een, in- deuking Van het Deutsche front ter diepte ran gemiddeld 4 K.M., maar zij zullen na <1© ervaringen van 20, 22, 24 én! 30 Juli iodh zelf niet willen beweren,, dat de Duit- sclie linie daarom op «énige plaats zelfs maar geschokt is. Dit succes' kostte don „Ik hoor het derde," zefi de meester. Dit Vonden zij Voor de deur van het hoerenhuis. Tpen zij met het piepende: (liertje .op het slotplein kwamen, kwam hun leen iuiu gesnater uit den stal te gemoet Belhamel lichtte bij. Daar lagen de vier overige oendjeis bij de kindietri- looz© Mat in dei mand en daar naast op iaën hoopje stroo, de klein© Onnut in diepen slaap. Belhamel juichte luide: „Dat heeft -zij gedaan zij heeft da moederiooz© eendjes bij de arme Bi ru be 11 na gebracht." En zij nam de kleine slapende OnV nut in haar krachtigs kinderarmen en droeg haar met hoog opgeheven hoofd in huis. De onderwijzer zag haar verbaasd aan, Hoe mooie was dat kind in haar Vreug de! -i III- I 1 l „Als je niet hiiilt, zal ikj je een gje>- heim vertellen," ztei Balhamei, nu eein lang opgeschoten meisje, met bewegingen als ©en jongen. Zij liet haar blikken gaan over de luis- terende zusjes die Vragend van de groo te lakens opkeken', waar zij stukken in moesten zetten'. „Is htet wat goeds, Belhamel?" klonk dia stem vian Onnut „Neen, wat akeligs." jDe mondhoek vian' de oudste trilde. Zij f zicjh - alle moeite zich flink te hout" den. i Engelsdhen volgens zeer voorzichtige schat ting ten minste 230.000 math Foor een schatting van de Fransche Verliezen staan ons in, dit geval geen betrouwbare grond slagen ter beschikking. Zij zullen echter, daar de Fransehen het voornaamste werk hadden te doen, ondanks hun grootere ervaring in den strijd, ook ze©r groot zijn. Het totaal-verlies van onze tegenstanders zal dus .ongeveer 350 0Ö0 bedragen,- terwijl ons verlies, hoe betreurenswaardig het blijft, wat de dijfers betreft, hiermee in het geheel niet te vergelijken is. Daarbij hebban! wij ten geVolge van het langzaam voort gaan Van het offensief volkomen tijd gehad achter onze tegenwoordige voorste liriiëti Weder stellingen aan te leggen, die ons te voren verloren waren, gegaan. i i Om deze mededeelingen in het juiste licht te stellen zij nog opgemerkt, dat de eerste maand "van de gevechten in bet Maasgebied bij Verdun ons bij een juieer dan dubbel zoo groote terreinwinst oen verlies van ongeveer 60.000 man, bracht, terwijl de Franschen in dienzelfden tijd ten! "minste 100.000 man verloren. i Fiaasch legerbericht. Ten* noorden van de Somme hernieuw den de Duitschers hun pogingen in den loop van oen nacht niet Aan oen rechteroever van de Maas werd ae artilleriestrijd buitengewoon lievig in oen loop van den nacht in de streek' van het Thiaumontwerk. Bombardement met granaten v|an zwaar kialiber in het Fu~ minbosch en bij La Laufeé. Ten westen, Van Bont A Mous&on, in oen, sector Fiirey, deden de Duitschers drie mijnen o**(plof fen. De Franschen, bezetten ae zuidelijke ran den vian de kraters voor de Fransche! loopgraven. D© nacht was aan het ovterige front Ifetrehkejlijk' kalml. p Adjudant LemVerti schoot ©en Duitsch vliegtuig neer, dat in, de linie viel ten noorden van Verdun. Dat is het vijfde Duitstehte vliegtuig door dezen vliegerneen gteschotanp Een ander Duitsch vliegtuig, dat door ■een Fransch vliegtuig werd aangevallen, viel verbrijzeld neer ten westen van Etain, EngielSch legerbericht. Er is heden (Dinsdag) geen verandering in den algjemeenen toestand gek-omen. Ten noorden vian Baaentin-le-Pelit werd «jen aanval Van den vijand op de En! gelstehe linie afgeslagen. Gedurende dejn nacht hevig hteiderzijdsch artillerievuur. Van de andere punten. Van het En gat' sche front Valt niets te Vermelden. Avondcommuniqué Tusschsn de Andre] en de Somme ga en. verandering in den toestand. Op andere punten van het Engeilschloj front geen enkele gebeurtenis v'an belang. Yaw het Oostelijke front. Duitsch Jegerberiteht. i Een enkele tegen Woel ka, (aanjihet Ogins- ky-kanaalageerende Russisdlilo compagnie „Het laafsbe stuk boeoh is verkocht";] sprak zij met op elkaar geklemde tan den. Nu uitten z© toch' allen een kreet ,Van Verdriet. 1 1 Onnut, zooals gewoonlijk bij éen' gemoeds beweging, wilde wegloopen. Zij kon ech ter niet weg, dlaar zij haar schort met het laken had vastgenaaid. Als een want hopige trachtte zij zich tos te tukken, Het wou niet gelukken'. Toen begon zij tie lachen, zij lachte a.ls| een' bezeten^, terwijl Krab haar heut schort afdeed en Voorzichtig Van het linnen laken losmaak te. „Stil!" beet Belhamel het jongere zusl- j©> to®, „hoe kan je nu Zoo lachen misschien wordt het slot Reebach. opeen' goeden dag ook n'og verkocht." „,0 neen, neeiil" riep Dn nut, „Groot mama zal ons helpen „Grootmama kan zich toch niet dood spuien," zei Belhamel berispend. „Het is zeker zoo treurig niet,-" Veif. zette zich Onnut, „ik zal het aan "Maj- demoasiell© vragen Belhamel hield haar zusje Vast. „Je weet toch', dat ze Papa oppasl' hij heeft weer ©en jachtyerkoudheid Zij lachte bitter. Toen ontstond sfilte. Onljeschrjjfelijk zWaar Voelclen deze jonge hoofden over baar werk gebogen, zich gedrukt Plotseling kraaide ©en' lief Mnderstemf mietje 'Vroolijk! en wel de s'tem yan het jongste zusje dat midden' op tafel pp een kjussen' lag. t is door een aanval van Dmtscihe afdeel in gen Vernietigd. i In het gisteren gemelde gevecht ten wes ten van Logisjm zijn, 70 gevangenen ge maakt Verhoogde artdlerie-actie ter weerszijden. Van het Nobel-meer, -een aanval van een vijandelijk bataljon ten ook ton van het meer is bloedig afgeslagen Tegen het Stochod-front pulten de Rus sen zich verder uit in vTuchtetooze aanval len. Driemaal werden zij bij en noordelijk Van Smola.y tot terugkeer gedwongen; bij Porsk (ten noordwesten va,n dm spoorweg KovelRown.owerden zij bij een tegen aanval teruggeworpen; tusschen Witonitsj en Kisilin beproefden zij zesmalen te ver geefs de bêstorming. Er wordt' nog hard nekkig gestreden om het bezit van enkele loopgraven bij Witonitsj Vijf officieren ©n meer dan 20Ö man zijn gevangen ge nomen. i j Ten zuiden van Toerya patrouille- en handgranaatgeveohten. De troepen van generaal v. Linsingau namen in Juli 70 officieren en 10998 man gevangen. Zij vermeesterden 53 mitrailleurs Bij het. leger van von Bothmer mislukte een vijandelijke offensieve beweging ten zuidwesten Van Barkan.of in ons versper rings vuur. i i Aagi den Koripitsj sector, ten westen van Boecfeacr duchtige gevtechtsaclie. Groote vijandelijke aanvallen hadden gisteren, niet plaats. In het laatste gevecht zijn 271 Rus sen gevangen gtehOmen. I 1 Oostenrijksch legerbericht. De gevechten bij Melodylow (ten noord westen van KolomeaF eindigden ook giste ren zonder ©enig resiiltaat voor den Vijand, al zijn aanvallen mislukten. i Bij Roeczacz verflauwde do gevecihtsactie in den middag eenigszins. I Een nadhtelijk© aanval der Russen bij Welesniom werd totaal afgeslagen. Ook ten noordwesten én. ten wésten van Luzk is blijkbaar wegens de buitengewoon hoog© verliezten, die de vijand heeft gele den, een pauze in zij"» aanj^dten ingetreden Daarentegen zette hij ten noorden van de Boven Turya,, verder in de ki-omlming vain den Stiochod, bij Koszowka en ten noorden via,n die Van Sarny1 [ïuiar Kow'el leidende spoorlijn zijn stormaanvallen met onver minderde hevigheid voort. Overal echter werd hij, öf reeds door Vuur, óf in gto'vech ten van man tegen man teruggeslagen. Aan het noordoostelijk front ton zuiden van da Pripet zijn in Juli in' het gjehee', 90 Russische officieren ten 18000 man ge vangen genotóen ten 70 mitrailleurs buit genaakt. Russisdh legerbericht. Iu de kromming van de iStochod in de buurt Van de dorpen Sdez, Wjelitzk en Kuhary sloegen de Russisch©- troepen den vijand terug en vorderden, daarna in een,' 'gcVc'cht tot ten westen va,n deze linie. In da ncliLing va,n KoWel en Lusk sloe glen de' Bussen allo tegenaanvallen van' den vijand a£ Gedurende ©en aanVal in de streek TesehofBoebenka. (vijf wterst ten zuiden van Monasiersayk) dooTWaadden Russische regimenten, Wijl all© bruggen, door den ,,I\humkidfje" hald Grootmama liet gé- doopt, omdat bet kind geheel'- het plat te, lagje Voorhoofd had v)an haar vader, fïij dezen jliichkreet waren de zusters plotseling] als het ware verlost uit haar Verslagenheid. Aller handen grepen ©e!n punt van het klissen, dat zij met het lievtelingetje eir hij vlug op de tafel heen! en weer trokken om het juichende kind beurt onn beurt met kussen te hedekj- ijen. Hiet had de moeder hot leVen gekost. Alicie was na de geboorte Van haar zes, d© dochter siiil en moe heengegaan. Met haar wam geen moeder ten graVte gjeöoald, die onontbeerlijk geweest was voor haar Mnaeren. En toch, hoe weinig deze Vrouw volbracht hou, zij was d©steun vian haar man geweest, die na haar dood zijn leven doorbracht met drinken en ja gen lein zware vterkbudheden. Als hij niet jagen kon verveelde hijl zich verschrik]. kei ijk in zijn groote, eenzame eetkamer, waar steeds tabaksrook hing. Hij had de gang beneden maar behoeven over teste! ken, daar was leven en vroolijkheid gei- noeg en jonge harten, die behoefte had- tien aan' liefde, zouden hem juichend in hun topVerkring getrokken, hebben. Maar daar had hij geen Verstand van, bij zijn kinderen' te gaan zitten en Vroolijk met hen te zijn. Een Vader diénde naar zijn opinie alleen' om te berispen. Andere her inneringen had hij ook immers ook niet Van zijn éigen jeugd'. Mama betaalde'stil letjes zijn schulden', Papa maakte hem standjes wégehs' rijn sjecjhte rapporben. vijand afgebroken Waren, de moerassige rivier Koropetz, kwamen aan den westelij ken oever en versterkten zich daar. Zij had den meer dan duizend Oostenrijkers en Hongaren gevangen genomen. i 1 De bezetting van Brody. i Het „Berl. Tageblatt" verneemt uit het oorlogskwartier: Brody is door een groot deel ran «1© bevolking verlaten-na. de eva cuatie van 10.000 personen rijn slechts 6000 achtergebleven. Alle bankdeposito's, zaken van waarde en staatsgofederen zijn tij dig geborgen. In de stad is albe verkeer ge stopt. De meeste winkels rijn gesloten. De stellingen van de 0 os ten r ijk sch -H onpalr- sche troepen zijn slechts enkele kilometers van de stad verwijderd, zoodat het gedonder; der kanonnen de huizen doet trillen. Het verschrikkelijkste zijn de nachten, waarin1 het Russische roffel vuur Zoo erg is dat men, volgens een bericht in de '„Gazette Poran- na" geen oog sluiten kan. De Russen maken voor Brody gebruik van. hun zwaarste ge schut. De huizen trillen als bij ©en aardbe ving In de straten ratelen de machinege weren, 'Boven Brody ziet men. kabelballons en. vliegers, die brandbommen uitwerpen, wdke echter geen buitengewone schade aan richten. Het stedelijke bestuur verhuisd© naar Leimberg. De laatste vluchtelingen uit Brody beweren, dat de stad de laatste dogen ontzettend vcfel geleden heeft. Het geveohts- froait is zoo dichtbij, dat men zelfs nu eU dan geweerschoten hoort. In de straten vie len granaten en shrapnells Vele gebouweii zijn vernic-ld. De laatste transporttrein met vluchtelingen verliet de stad onder het ge schutvuur der Russen. I 1 Yan het Zuidelijke front. Niets vian belang. i Ter Zee. De duikboot- en mijnelto'orldg. Reuter seint uit Londen D© treiter „King James" is door een onderzeeër in den grond gebooïd. De be|- mannlng is aan wal gebracht De treiter „Andromeda"; die door eenj onderzeeër werd aangevallen, wist te ont snappen. i Hnervteiarij der hehtraletn. Naar uit Bergen (Noorwegen) wordt ge seind, heeft de Bergjejnscha stoomvaar;- niaatschappij besloten voortaan de vaart op IJsland te staken, daar de schepen, in den loatsten. tijd in Engeland woideg vastgehouden. De Zeppelinraid. Over den luchtaanval op Engeland van gisternacht wordt nog uit Honden gemeld, dat er zes of zeven Zeppelins aan, deel genomen hfobbönl. Volgens tot dusverre ingekomen IjericH- ten werden zestig bommen geworpen, meest in dun bevolkte districten; Eén luchlsehip werd 'beschoten door yliagtui- gen en afwoerkanonnen, men Zag.heL da len en daarna verdween hiel in den mist Het Engelsch© oorlogspersbureau, be richt, flat door den jomgstejn' nadhtdijken luchtaanval geen pemoopiijk© ongelukken zij'n .aangericht, f i 1 Voorls Wordt onjuist genoeiiad de mede- Verscheen Grootmama op het tooneel, dan bleef de baron onherroepelijk] te bed, liggen. Het gericht Van) deze frissche, 14 vtensl ustige yro-uw inileörde hern in de hoogste mate. Maar als zaj yerlrokken was., ovémel hem. menigmaal ©en' plotseling opkomend gevoel ya3ü verantwoordelijkheid en Jiij liield aan tefel ©en la,nga (to4 spraak tot zyn nakomdingschap, ovfer de plichtingen die de naam Tleebach hup oplegde en dat rd} s leeds aan' die yeif< plichtingen moesten denken en zich door niets ter wereld; vjao, hup trots laten aft- brengen. Overigens bekommerd© hij zich htet 't minst tgim het doen en laten yan rijn kinderen, ©f zij gezond of ziek wiarein; wie hen Meed© en of zij genoeg to )tste,n] kregen. Hij stond vian dat alles zooi yer af alsof hij werkélijk verblijf hiela op de maan. Daarentegen kénde hij den toe stand der bosstóhlen' en der jacht zoo hauw- keurig mogelijk, en de boeren),- aan|wia hij zijn boSchland 'verkocht had, voelden zich vereerd met een Waxion' op de jacht te gaan. i 1 De meester had aan ©en brei ouden, maat stevigen stoel een kleinen dissel én,hout ten wielen gemaakt In dit rijtuig, prach tig in haar oogen, haalden de Reebaj- chartjes haar grootmoeder ntï \Jocrt|aah( van den trein. Want Roppinunte waséeps op ©en dag; tot aller Verdriet, yanondérd dom gestorvien, T i r (Wordt vërvolgd){ j CHIEDAMSCH tf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1