De oorlog. 59' Jaargang Donderdag 3 Augustus 1916, NO, 15207 Ons slot Reebaeh. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nununer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze adrertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal beiekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Aangifte voor het Bevolkingsregister. Het Gemeen te-bes tu u r van Stihie- dam herinnert de ingezetenen, aan hunne verplichting om steeds tijdig aangifte te doen voor het bevolkingsregister. Bedoelde aangifte moet worden gedaan: lo. Wanneer men de Gemeente gaat verlaten; alsdan moet een getuigschrift van woon plaatsverandering (verhuisbiljet) worden gevraagd en meegenomen naar de Gemeente waar mfen zich gaat vestigen, ten einde aldaar uiterlijk binnen één maand te wor den ingeleverd; 2o. Wanneer men zich in 'de Ge meente vestigt; alsdan moet men overleggen een getuig schrift van Wo onp 1 aat sveran d ering (ver huisbiljet), afgegeven in de vorige Woon plaats; 3o. Wanneer men b'innen de Ge meente van Woning verandert; alsdan is het hoofd van een huisgezin verplicht aangifte te doen, doch tevens Wanneer in dat gezin eenige verandering plaats grijpt, bijv. wanneer iemand komt inwonen en ook wanneer dienst- en werk- boden komen of vertrekken. Verzuim van aangifte kan wior- den gestraft met HECHTENIS of GELDBOETE. Voor zooveel noodig wtordt medegedeeld "dat het Bureau van het Bevolkingsregister gevestigd is Nieuwst raat 2 6, en ge opend is van "des voormiddags Sty® 'tot des namiddags 21/2 uur. I i Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gelet op art. 219 der wel van den 29sten Juni 18851 (Staatsblad no. 85), 'regelen de de samenstelling, inrichting en bevoegd heid der gemeentebesturen; Doen te weten: Dat de rekening en Verantwoording van de inkomsten en uitgaven, der gemeente, over liet dienstjaar 1915, op heden aan den raad is ingediend, en tegelijk op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is ncdergolegd; terwijl die rekening tevens, tegen betaling der kosten, in af schrift aldaar' verkrijgbaar is gesteld. En is biervan afkondiging geschied, waar hel behoort, den 3len Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd M, L. HONNERLAGEGRETE, De Secretaris, V, SICKENGA. Roman naar 't Duatsch door Hermin© Viilinger. 14) l „Kienders, jullie bent de beste paarde, die er in de wereld bestaan,!' zei met vrouw Grossi, „in de stad poch ifc al tijd: „buten rijd ik1 met vier paarde.,(Zoo geen heb ik' het bij jullie." j „Wij zullen bij u komen en u iedoren dag naar de cptmedie rijden, Grootmama," stelde Onnut vpor. ;,Over die bpbbelige stoten," riep Groot mama Gpossi uit, „dan zou je je afbeule! En ztoo'n équipage zou in de stad wel wat opvallend zijn." „Dat djoet er nïetsi toe," meende OrA nut „Zoo, en als dte straatjongens ons Jan nateopen vroeg Belhamel. „Jij speelt het met allemaal wel klaar," gaf het jongere zusje vol vertrouwen ten antwoord. Belhamel lachte. „Zij denkt dat hetoVerj al op d© wereld gaat zooals bij| jowl op het dorp." Belhamel was in den laatsten tijd hef® haaldelijk weken lang bij Grootmama in <te stad geweest Zij hadden een' gelifei- nie afspraak! met elkander, die lwee;Grooi{- mama leidde haar oudste kleindochter in' 0B© stilte pp tot atrioe, BUITENLAND Van het Westelijke front. Fransch legerbericht Ten Noorden van de Soumie namen ue Fransche troepen, ,ve©n tussciien het Hern bosch en de boerderij Monacu een werk, aat de Duitschers zwaar versterkt bajj- oen. Ten Zuïaen van de rivier konden de Franschen dank' zij een aanval door hen in de streek' van Estrees ondernomen ten Noordwesten van Denecourt een Duitsche loopgraaf bezetten en gevangenen maken. fii Champagne ondernam een Russische verkenningstroep ten Wes ten van Au bp rive een bajonetcharaa op een LtiIUcL detachement, dat uiteengedreven werd met achterlating vlan dooden. Op den rechter oever van de Maas werd de strijd gel!li re n die den nacht met hevigheid aan het Vauxf front voortgeziell, alsmede hij Clia jTïtre en Chenois met de omstreken. Na een serie Duitsche aanvallen, die zonder succes ondernomen werden en waar bij wat sommige aanvallen betreft ver stikkende gassen werden gebruikt, wonnen de Duitschers een weinig terrein in -het Vauxbosch bij Chapitro en bij Chenois. Overigens werden alle pogingen door het Fransche vuur verijdeld. Ia den loop dezer acties, die den Duit! schers belangrijke verliezen veroorzaakten, maakten de Franschen een honderdtal jmv viauEjenen, onder wie drie officieren. Op het Som me. front legden de vliegers, een groote activiteit aan den dag; 73keer vlogen Fransche vliegers over de Duit! sche linies. Men heeft gezien, dat een Duitsch'vliegf. tuig in vlammen opging en dat oen veer tien-tal andere toestellen geraakt werden. Engielscli .legerbericht. Veldmaarschalk Haig deelt mede, dat er wederom vorderingen zijn gemaakt ten oosten van Pozières. De toestand is onveranderd. De vijan delijke artillerie, beschoot het Trones-bosch. Overigens verliep de dag betrekkelijk kalm. »Dn Engelsche artillerie -vernielde, in sa menwerking met het vliegercorps, in de laatste 24 uur zeven geschil (stellingen en zes muni iedepöts bij Grandecourt en ge schulstelli'gen op andere punten van het front. Enkele 1 ijandelijke aeroplanes vlogen op korten af? and over de Engelsche linies, maar wer en spoedig teruggedreven. Eén werd gen- odzaakl te landen en een ander naar ber-.den geschoten. Do vijand schijnt een luel gevecht te willen vermijden. Var liet Oostelijke front Diuitsch legerbericht. Op het noordelijk deel Van het front geen belangrijk© voorvallen. Al was Belhamel in haar manier van noen dezelfde gebleven, in haar oogen, die nog steeds vermetel en vèr uitziend waren, vertoonde zich nu plotseling nog iets anders, iets' zekers van zichzelf, als,- ot zij een houvast gevonden had. Zij trok zich terug) vlan haar zusters en richtte een klein kamertje in voor zich alleen. Daar boven, in het Zwaluwnest studeerde zij haar rollen in. Hesperuè was plotseling niet meer de hela van haar droojmten. Zij veronacht zaamde den vroeger zoo geriefden, ondeij wijzer nu geheel en, jal, ter wille der Ferdinands en Romeo's, waarmee zij nu in den geest verkeerde. Nadat do baron zijn, laatste stuk! bosch, land verkocht had, verklaarde Grootmama: „Nu moge we geen tijd meer ferlorejata gaan, jij komt den, heelen winter hij mij, Belhamel Ja maar die luie OnnpU Mademoiselle had Veel te veel mlet de kleintjes i,te doen en met den biaron, die zoo vapkl bedlegerig was, om behoorlijk! pp Onnut te kunnen letten. Tott nu toe was ,Belj hamef altijd achter «ie kleine landloop ster aan geweest. Eens haid Bei hamel haar jonger© zuster na lang zoeken 's avonds' laat gevonden in de nabijheid van een koorddanserstent Dei menschen gaven een voorstelling bij den, rooden gloed van fak kellicht Ter zijde, achter den met zeilj- doek! overspannen wagen, stond Onnulmet een pakje onder den arm. Op de ""Vraag riau haar zuster: „Wat Ten Zuidwesten van Rinsk herhaalden zich de Russische ondernemingen aan tel de zijden van het Nohetfmeer met ster kere strijdkrachten, en breidde zich ook uit tal de streek! van LubieszoC (Aan! den Stochod) doch weiden overal afgeslagen. Herhaalde aanvallen in den boog van van den Stochod ten Noordoosten van den spoorweg KowelRoWn.o, mislukten raeds in ons spervuur. Steeds weer be stormde de vijand, zonder met de groot© Ver liezen aan menschen rekening te houden, onze stellingen aan de Witonicz an de Turkya, doch al zijn pogingen bleven zon der succes. Bij liet leger v'an V^fBjothmer mislukj ten vijandelijke aanvallen, in de streek van Wisniowczyk aan de Strypa en hij Welsiot aan de Koroptoce. Oostenrijksch legerbericht. Geen verandering in den toestand. In Oost Galicimislukten ten zuidwes ten van Boecz, bij Wisnowczyk en ten zuiden, zuidwesten en westen van Brody verscheiden, ten derde zeer krachtige, aan- vallen der Russen. Ook' werden alle pogingen v'an den vij and om tusscben de BovenjTurya er do van Rowno naar Kowel leidende spooc- lijn hel front der bomdgenooten ie door breken door de daar strijdende Duitsche en OJI. troepen verijdeld. Een aantal krachtige aanvullen van den vijand in de bocht van de Stochod hij Keszowka wer den eveneens afgestegen!. Russisch legerberlcli t. Op verschillende punten artillerie- en infanterieVuur. Aanvallen van kleine vijandelijke afda lingen op de Russische linies werden alle ttaor artillerievuur afgeslagen. Een vijandelijke aeroplane wierp bij 0e=- sitsji aan den weg van Wladimir Wolynski naar Lusk bommen op een ronvooi pek wonden, van wie er t'wiinlig! gedood of opnieuw gewond Weiden en op een di visie-hospitaal te Oessitsji, waar één man genood en acht verplegers gewond werden. AVondcommuniqué: De toestand is onveranderd. Oostenrijkers eu Duitschers. Te Berlijn en Lo Ween en is gisteren of ficieel het volgende bekend gemaakt: Tijdens de aanwezigheid van den Duil- sohen keizer aan het oostelijk front werd aldaar,- in overleg met don keizer van Oos tenrijk, een nieuwe regeling van liet leger- bevei ingevoerd, die rekening houdt, niet den door het algemeene Russische offen sief in liet leven getreden toestand. Onder generaal-veldmaarscJialk v. Hïn- denbmg werden een aantal legergroepen der bondgenoolen tot gezamenlijk gebruik, na overleg tusschen do heide opperbevelheb bers, vereenigd. -- doe je daar?" gaf zij ten antwoord): i „Ik heb mij willen Verburen, bij de koorddansers. Ret is zoo prachtig om te dansen, bij liet rood© licht. Nu durf ik niet Altijd ontbrak haar de moed voorden, laatsten stap, en, altijd was tot nu too de zuster als reddende engel, verschiep men, om CtanVit ;van baar avontuur ito ontrjikken,. Het meisje maakte in den, laatsten tijd ellenlange gedichten, die alle met ..O'Tïesi- peijus" begonnen. In den stal, de voor malige woonplaats van Poppinante, haxl zij haar schuilhoekje. De oude, wormstekige looderikist diende haar tot tafel, daarin liet OmijUt al baar liefdezangen nedert- dalen. Ook' Was zij hoogjopsclioten, maar voel slanker nog dan Belhamel en leniger. Ilaar haren waren, niet ztoo glanzend byuin. als die van baar zjisteïy maar van, dat'diotf aschnbtond, Vaaik als 'ti ware met zilver overgoten. Terwijl Belhamej geheel en. at energie, levenskracht was, scheen Onnutje om zoo te zeggen slechts vpor haaf eigen indrukken te leven. Schuw ontweek zij alles wat d© opgeruimdheid van baar z4©l kkm verstorenen wat haat beangst maakte, hetzij onoomen, hetzij wen- kklijklieid, zij nam steeds de toevljUGhc tot haar energieke zjuster. Nochtans had, deze weinig of geen, invloed op Onn,ut. Deze Vertelde Voor en. na verhalen diel niet waar waren, en als Belhamel, heff geen vaak 'savtonds geschiedde, in haar Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De toestand is dezelfde gebleven, j In d© Dolomieten ton oosten van den Siezpas werd een aanval van ,tw et* compag nieen afgeslagen. Dep eersten Augustus 's ochtends te half acht vloog een uit 14 groote Ifa'iaarro Lu vechtvliegtmgen bestaand escaJulle over Pirano naar Istriê. .De luitenant tor /e'' Baufzel, steeg te Triest op jmrt een hylro plane, vervolgde het vijandelijk escadrille over gehetel Istrië, bereikte de jiooflmarhl van Capronis boven Fiume op een hoogte van 2700 M. en schoot een groot vliegtuig naar beneden. De bestuurder was dood, de twee waarnemers -werden gevangen geno men. j Baufzel en zijn .vliegtuig bleven on gedeerd. ItaliaaUsch legerbericht. Uit nadere berichten omtrent het gevecht in het Astico-dol op den avond van 31 Juli blijkt welk een xWa.ro nederlaag den vijand is toegebracht. Na een krachtige be schleting van het geheel© Italiaansche .front tussdben het To rod at en het Assu+lal deed hij diverse aanvallen op den Moni© Selug- gio en de Castelietto-vlakte waarin hij niet leen zeer groote strijdmacht een aanval deed op den Monte Cimoae Hij werd echter overal met zeter zwiare verliezen afge slagen. i l In de Tofana zone herhaalde de vijand gisteren zijn v©rg©efsdhe aanvallen op de italiaansche s te Min gen. in het Force!! a - bosch, en daarna opende zijn artillerie het vuur op Cortina en Ampe'zzo. Tiet Italiaan sche zWara' geschut beantwoordde deze he schieting door en bombardement van b™ Woonde plaatsen in het Drava-dal. i lil Boven-De'gano wierp de vijandelijk" artillerie opnieuw brandbommen op Fomi en, Avoltri. De Italiaansche artillerie ver nielde' daarop eten gedeelte Van Maulhen in het Gail-dal. Terwijl vijahdelijke vliegtuigen den 27stan Juli zonder etenig militair doel aan vallen deiden op cmven' digJe Italiaansche steden aan de tAdriatisch© Zee, Irombar- deerde gisterochtend een sterke csemdrilb fapromi-vliegtnigen de fabriek Van tor pedo's en onderzeeërs va.n Whitehead, 'aan de Golf Van Fiume,, drie K.M. ten westen Van de stad. Hoewel de Itntïaansohe vlieg tuigen blootgesteld waren aan het. krachtig vuur der afweerkanonnlen en aangevallen werden door eten groot aantal vijandelijke machines, wiejpen zij vier- tonnen sterk ontplofbare stoffen op liet doel, Waardoor tol van branden e,ii groote Verwoestingen wteideji aangericht. l In de luchtgevechten werd een vijande lijk vliegtuig neergeschoten. Een deT Caproni's moes! bij Voloscla landen', de andere keerden behouden terug. i Van het Balkanfront. Bommen op' Durazzo. Het Stefani-agentsch'ap meldt, dal gister morgen negen Italiaansch'o vliegtuigen de Albaneesclie havenstad Durazzo hebben ge bombardeerd. Zij wierpen een aantal bom men op de aanlegplaatsen, de berakken nachtjapCui, lijf haar zusters k!wam om ze in een, gloeiende toespraak! te venna,nep, toch in Gods naam iets degelijks to wor den, om later in, slaat te zijn Iipn gej. liefd slot Reobach te kunnen behouden, sliep Onnut zorgeloos in, terwijl do zusjes uit groeten angst Voor hun ouder lijk huis do schoonste bel of ten deden., Op deze wijze waren de kleurloozöGej- orgientjes langzamerhand, ojigegroeid tot knappe, bekwame werksters, die al le klee. ren moaikten, Voor zichzelf en do zusjes. En groot was d© vTeugd© in, huis toen aan jMaanldalfje's witte jurkje eens op een etag de kant prijkte, waaraan, haar ge storven moeder zoo lang geleden was he) gonnen, maar die ze nooit had afgemaakt. Grootmama echter zei met voldoening: „Van Belhamel en de Georgientjes komt Goad ank' wat terecht, en ook van Krab. De meester heeft wel 'zegd, dat zij die minst begaafde is en ze kiekt honuzoo) an, dat. hij haar wel honderd, maal per dag met de spjons naar het hoofd zou wille gooie vooral bij de aardrijk'skuré deles. .Maar in de talm gelukt bij li aar ieaer plantje en met haar fraut kaïi ze Voor oen dag korne. In ieder gevaljweer een uutzScht, Cassalo; wat doet die aard rijkskunde er dan toe Als ze maar sktgo als mien Recbaehertjes maar si age het doet er niet toe, wat ze anpakke. Alleen de kleine Onnut. Grootmama Zuchtte. Zij had haar lie(- vjeling reiedsi zjoo menigmaal meegenomen 'naar de ptadl Ret was niet goed jbei en liet vliegkamp'. Dit werd herhaaldelijk getroffen. Alle vliegtuigen keerden behouden terug met uitzondering van' één, dal tengevolge Van een beschadiging genoodzaakt was op vijandelijk gebied te landesi Italiaansche onder- zeeëer genomen. De Oostenrijksche marinestaf meldt: De Italiaansche onderzeeër „Giacinto Pulmo" viel in het noordelijk gedeelte yan tie 'Adriatische Zee in onze handen en werd bijna totaal onbeschadigd naar Pola gesleept. De geheele bemanning, drie of ficieren en 18 manschappen, werden ónge- wond gevangen genomen. De duikboot- en mijnenooylog. Volgens een Lloyds-bericht uit Tyne- mouth zijn de vier Engelsche trawlers „Ti- Lania", „Rhodesia", „Helvetia" _en %„Bra- conask" door Duilsche onderzeeërs in de Noordzee in den grond gehoord. De beman ningen zijn gered en in Engeland geland, f'1 i j \i j - Een te IJmui den binnengekomen logger meldt, dat hij gepraaid is door den log ger KW 125, waarvan de bemanning me dedeelde, dat zij 182 A 19 Engelsche stoomtrawlers in den grond Tiad zien schie ten. Diverse berichten. De houding van Roemerïië. Naar de Boedapester „Est"- uit Boeka rest verneemt, zijn do pogingen der entente- gezinde politici om Roemenië tot interven tie te licwegen, op niets uitgeloopen. Take Jonescu moet pa zijn audiëntie bij den koning half schertsend, half boos hebben gezegd, dat de Duitschers weer de over hand hadden gekregen. De koning is weer naar Sinaja terug gekeerd en mét hem hebben verscheidene politici, 'o. w. ook 'Marghiloma, de hoofd stad verlaten. De economische maatyoge- len der geallieerden. De Engelsche eerste-nriimler Asquith heeft gisteren in liet Lagerhuis do liespre- kingen ingeleid ovor de moties van de economische conferentie te Parijs. Hij zeule, dat heb dool van Engeland, toen het den stoot gaf tot do conferen tie, in de eerste plaats was den vijand ervan le overtuigen, dat do geallieerden besloten waren den oorlog te voeren met volumefcle eenheid, zoowel in economisch als in militair opzicht, en in de tweede plaats voorbereidingen te treffen voor de periode na het si uiten van den .vrede, met heb oog op de bekende houding yan Duilschland. lhiilschland zal na den oorlog door den zelfden geesL bezield blijven, I{et orga niseert zijn industrieën reeds voor een aan val op de markten der geallieerden en voor een kracjitigen, zoo mogelijk succes vollen aanval op de markten der neutra len. Het was een van d© allernoodzakelijk ste voorwaarden van den Vrede, dat Bel gië, Servie, liet bezette deel van Frank rijk en Polen materieel en economische hersteld moesten worden. Asquitli legde hier dcu nadruk op', maar verklaarde, dat het aan de d'scretio van elk der geal- vallon. Die sladswpning van Grootmama was net een kooi in Onnut's oogen. Zij haatte de straat met al die mooi aanj- g'ekleede menschen en verstopte zich als er bezoek! kwam. Zij liep moederziel al leen in het hoscli, het Hardtbosch, kwam niet thuis en Grootmama moest al haat; jeugdige-vereersters uitzenden omi Onautjej z]oeken. Ra een paar dagen werd het kina bleek, zie wjou niet eten, lag nachts in bed te Schreien en moest hals ovjet kop naar Reebaeh teruggestuurd worden. „Wij nemen Onnutje later tjoch Wij ons-,- Cassalelje," troostte Grootmama do Fran cais©, die zich javter het lot Van Irót) kinu bekotrunerd had, „rv© hobbe hot dan; wiel een bietje krap als ik vtan m'n pen)* sioen levte moet, maar liever hanger lij- de in de stad, dan buien in mjeyvlioed lev© „U vergeet Maankalf je altijd Madame^" herinnorclle de Franr.aise. „Dat tijoiuwt op ztevenitfoïi jaar," liep mcvipmv Grossi uit, „denk aan mien,1 woon de dat "heb| iki aJ 'zien toen het kien njoig in de wieg lag, zioo'n appet. tietelijik! snoetje daar boude de mannen, van." En zuclitoiiid, vjoiegldo zij er Wij: „Iki zeg je, Belhamel en Onnut zijn geen get, makkelijke meiskies die geve wat te rad© en de malnpen hebho het graag gemakkelijk!. 1 1 1 JI '{W.or'dt uerwIjSJe j SCHIEDJMSi e mmr. «V - V - *r\ 4„._

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1