ie ooriog. 69"* Jaargang Vrijdag 4 Augustus 1916. NO, 15208 Ons slot Reebach. MILITIE. Kennisgeving. 15) 1 1 I Kennisgeving. BUITENLAND Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front Doze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en V1 a ar d i n g e n- fl. 1.25, franco per post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). 1 Lfi ch 1,111$ 19 17. De Burgemeester van Sohielam, brengt ter kennis vein belanghebbenden! d«t do loling voor de lichting 1917ni et wordt gehouden en dat alle ingeschre venen voor die lichting bestemd zijn om ])ij de militie to worden ingelijfd, met uitzondering van hen: lo. die voor den dienst hij de militie ongeschikt zijn bevonden; 2e. die bij onherroepelijk? geworden uit spraak, voorgoed of tijdelijk van den dienst zijn vrijgesteld 3e. die bij onherroepelijk.' geworden uit spraak, hetzij voorgoed, hetzij voorloopig mn den dienst zijn uijfige^oten. Zij, die ter inlijving bestemd zijn, zul len kiler met liet korps, waaraan, zij wort oen toegewezen, en het tijdstip hunner inlijving worden in kennis gesteld. Schiedam, 4 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd M. L. IIONNERLAGE GRETE, Do Burgemeester van Schiedam; maakt bekend, dat behoudens nadere wij /iging in de maand Augustus voor de ar tikelen. in do lijst hieronder genoemd, de volgende maximumprijzen zullen gelden. Groolhandelprijzen. Itegceringstanvomeel (bij verkoop op meelkaarl) f 11.80, Tarwebloem (gebuild in landsch) £19.25, Tarwemeel (ongebuild) f 1G 50, alles per 100 KG.; Boter (bij ver pakking in wit fust van 50 K.Gfl.50, Boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.) 11,51, Boter" (bij verpakking in Delftsch of Leidscli fust van 20 K.G f 1.55, Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidscli fust van 10 K.G f 1.50, alles per K.G. Volvette Goudsclic kaas met Rijksmerk, seizoen 1915, f53 Volvet,te Goudschc kaas. seizoen 1915 f53, Kaas 40 -f- (Edammer en Goudscli model, 'seizoen 1915) £51, Vol vette jonge Goudscbo kaas met Rijksmerk ƒ41, Volvette jonge Goudscbo kaas f39, Jonge kaas 40 (Edammer en Goudsch model) f3S, Jonge kaas 30 -f- (Edam- üner en Goudscli model; f32, Jonge kaas 20 -j- (Edammer en Goudscli model) f26. Jonge magere kaas (Edammer en Goudscb ■model) voor zoover Voorradig f 16, Na gclkaas, in fabrieken gemaakt, f19, Rijd (Grof middel Ras se in of Rangoon) le liamlrondities f13 50, Rijst (Voorloop Bas sein of Rangoon) le handcondities f 14.23, Rijst (Grof voorloop Bas-sein of Rangoon) lo handconidities £14.75, alles per 50 K.G Havermout f30, Suiker (witte geraffineerde) f 51, alles per 100 K.G (Nor inaai-.Margarine (in kistjes van 10 of 5 K.G, in peikamentpapier verpakt) f0.39, Roman naar 't Duitsch door Hermine Villinger. Zooals altijd na zulk? een uitspraak haalde Mademoiselle oen zekere japon uit haar koffer ie voorschijn, om die nauw keurig na te zien en naar waarde la schatten, want deze japon, die zoo zorg]- vuldig bewaard werd, zjou zo dragen, wan neer zij icenmaal aan de zijde van haar geliefde Madame door de straten der hoi), stam z.ou loopen. Intusschen waren tie geelachtige wan gen der Fran raise nog oen beetje gekte geworden, haar rug nog een beetje scheej. ver en haar sliem had volkomen allen klank verloren. Tocli kwam Mademoisel le nog steeds lederen Zondagmiddag, even als altijd met 't donkerblauwe boekje, dal (de teègJes diO oivilité bevatte, bij haar leerlingen. Zij streek! haar grijze hak mn igjoci, kuchte en, begon, terwijl zij ïhet een dein, stokje op tiafel sloeg): „Mesdemotisol les, atten ti on, s'i'l v'ous plait.! II faut toujours sodr tir lo petit d.oigt." Eat de meisjes Reebach, die deze ei- gelen van wellevendheid van hun vroeg-' ste kindsheid af hadden .aangehoord, den inhoud van het schrift steeds geduldig ppr zich heen Hijeten -gaan, daaiVpo* per V.. K.G Peekoffie 131, Chichorei 26, Soda f 12, alles per 10() KG; Kleine schelyisch 18, Wijting £7.50, Kleine gul f9, Kleine poon en pieterman f7, Hors makreel f 3, Makreel f10, Kleine schol f9, per 50 K.G Maatjesharing (zondei kop) per ion inhoudende 1050 stuks, netto vischgewich1 115 a 120 K.G,' f27.50; Ge rookte kleine sclielvisch f 12, per 50 K.G Gerookte makreel (groote sorteering 8 r t Gerookte haring (bokking zonder staart; 33/a cL, aller per stuk. Grossiersprijzen. Kleine s'-helvisch 20 cl., Wijting 19 ct, Kleine gul 22 cL., Kleine poon en pieter man 18 cL., Horsmakreel 14 ct, Makreel 24 rL, Kleine schol 22 ct, alles por K.G.; Soda f7, per 50 K.G. KLEINHANDELPRIJZEN. fiegeeringsbrood (hij verkoop op brood kaart; per K.G. f 0.12Tanvevaterbrood (ge- build; per K.G. f0.23; TarwewalerbrooJ (gebuild, gebakken onder Rabbinaal toe zichl) per K.G. 0.24Tanvebood (onge build bmüibrood; per K.G. fö.20; Ite-gee ring.-darwomeel (bij verkoop op meelkaarl) per K.G. f0.14; Tarwebloem (gebuild in- iamlsch) per K.G. f 0.2.5Tarwemeel (onge build) per K.G. f 0.21Boter-per (z K.G. fO.83; Volvette Goudschc kaas met. Rijks merk, seizoen 1915, per Va K.G. f0.68, per 0.1 K.G. f 0.14Volvette Goudsche kaas, seizoen 1915, per Va K.G. 0.66, per 0.1 K.G. f 0.13(2Kaas 40 '(Edammer en Goudscih model, seizoen 1915), per Va K.G. f0.60, per 0.1 K.G. f0.12; Volvette jonge Goudsclic kaas met Rijksmerk, per r/a K.G. fO.50 per 0.1 K.G. f0.10; Volvette jonge Goudsche kaas per Va K.G. f0.48 per 0.1 K.G. f 0.10; Jonge kaas 40 4- (Edammer en Goudscih model) per Va K.G. f 0.46, per 0.1 K.G. f 0.09'/a; Jong© kaas 30 (Edammer en Goudsch model) per Va K.G. f0.39, per 0.1 K-G. f0.08; Jonge kaas 20 4- (Edam- mer en Goudsch model) per J/a K.G. f 0.32(1» per 0.1 K.G. fO.Oöy»; Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) voor zoover voorradig, per K.G. f0.20, per 0.1 K.G. f 0.04Nagelkaas, in afbrieken "gemaakt per ,V'o K.G. f0.23, per 0.1 K.G. f0 05; Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon) per K.G. f0.16; Rijst (voorloop Bassein óf Rangoon) per K.G. f0.17; Rijst (grof voorloop Bassein of Rangoon) per i/2 K.G. f 0.18; Havermouth (inlandsche en bui tenia ndsche per (V K.G. f0.19; Suiker (witte geraffineerde) pear 1/2 K.G. f 0.27(2 Normaal Margarine (in perkamenipapier verpakt) per K.G. f0.45; Peekoffie (in pakjes) per 0.1 K.G. f0.04; Cichorei (in pakjes) per 0.1 K.G. f 0.031/2»' Zout per 1/2 K.G. f 0,09Soda per ?/s K.G. f 0.18 Petroleum per Liter f0.12; Kleine Schel- visch per K.G. f0.28; Wijting per K.G. 0.27.Kleine gul per K.G. f0.30; Kleine poon en pieterman per K.G. f0.26; Hors- makreel ,per K.G. f 0.22Makreel f0.32 Kleine .schol per K.G. f0.30; GerooktV kleine schelvisch per K.G. f 0.32Gerookte makreel (groote sorteering) per stuk fO.10; Gerookte haring (bokking zonder staart") per sluk fö.05;-Haring (zonder kop) per stuk f 0.04. 1 (Deze prijzen hebben uitsluitend betrek- king dpi de gewone kwaliteiten, ,De luxe zorgde Belhamel. Zij zelf luisterde al lang niet meer, maar repeteerde zachtjes haai; rollen, maar wee ieder der zusters, als zij gegaapt had o[ op andere wijze aan haar verveling had uiting gegeven Bell liamel's lange armen waren steeds bel rcicl een strafbaar hoofd te tuchtigen, Vóór haar vertrek, nam zij Onnut nog eens onder handen en hield een Jangjo' toespraak tot haar. Met dat rondzwerven moest het nu gedaan zijn; zij moest pan het werk.. Zij moest zich maar aanslui ten bij Krab. De meester had aangebo). den de opbrengst van den tuin van het slot Reebach met die uit zijn eigen'tuin aan kooplui te verkoopen. „Krab" zei Belhamel, „is veel jonger, aan jij: het zou schande zijn als je haar niet helpen wou met het werken in) den tuin." Onnut schudde het hoofd. „Ik' wil niet rten boelen dag aarde aan mijn handen hebben." „Maar klan Reebach je dan niets schei, len?" zei Belhamel, „ben je dan niet bang dat we ons ouderlijk huis zullen verliezen?" „Neen, wij zullen het niet verliezen." „Hoe kun jij dat weten?" Mei een zorgeloos gebaar trok Onnut de schouders op, precies' eender als Groot,- mama. Zij schreiden alten, toen Rol liamel met een japon aan van haar overleden mod der en een hoed op, dien de Georgielnlj- jes opgemaakt hadden, in den trein stapL te. De Reebachertjes (vloeiden zich om uitsprekelijk verlaten, zonder haar Bel ha- Prijs der Advertentien: Van 1—6 regels fl. 0 92; iedere regel meer- 20 cents. Reclames 30 rent per regel. Gioote letters naar de plaats die zij innemen. A d v er te n t i n bij abonnement op voordeeiige voorwaarden.. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot Jen prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan liet Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, nuts voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon X». 103. sorteeringen, Waarvoor in gewone tijden reeds veel Imogens prijzen worden betaald, blijven buiten aanmerking). In verband met den vemsch van den .Mi ni ster, dat deze prijzen stipt in ax lit zulten worden genomen, wordt men dringend ver zocht bij berekening van hooger prijzen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissie van Controle op de toepassing der maximum-prijzen der Levensmiddelen, in kennis te stellen. 1 1 Leden der Commissie zijn: 1 De heer A. Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter; do hoer A. P. S. Snartjes, 2e Tu ins in gel 20; de heer A. v. d. Berg, Hoog straat 178b; de lieer A. A. "Manieree, Wa rande 23b; -Mevr. G. A. Koopmansde Ko ning, Veerilantstraat 17; Mej. J. Verdijssel- donkKok, Dwarsstraat 24; Mevr. M. Ihng- manDobbcrke, Oostsingel 42: de heer II. J. Ros, Emmastrant 11de beer J. die Ruiter, Orsterstaat 5. I Schiedam. 1 Augustus 1916. t De Burgemeester van Schiedam, M, L. HONNERLAGE GRETE. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter nlgemeene kennis, dat van S. STEENS, te 's-Gravenhage, het bericht is ingekomen, dat hij beroep beeft ingesteld tegen liet besluit van hun College dd. 20 Juli 1916, waarbij aan S. VAN DAM Ilzn. voorwaardelijk vergunning is verleend tot het oprichten van een bewaarplaats van koehoorns met koppen en beenderen in het pand staande Vellevestsingel 19, kadaster Sectie II., no. 725. Schiedam, 3 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, 1 v, LUIK, L.-S. Du-itsch leger bericht. Ten Noorden van. do Somma» deed het krachtige vijandelijke voorbereid in gsvuur tusschen de Ancre en cle So mme een' groeten, beslissenden aanval verwachten. Door ons spervuur kwam deze tot tijdelijke fein, plaatselijk, zeer bopeikte, maar des ondanks hevige gevechten. Aan beide zijden van den straatweg Bapaume—Albert en ten Oosten van het Tronesbosehje mislukten krachtige Engclsche aanvallen. Tusschen Maurepas en de Somm1;; werden de F ran soke aanvallen tot zeiven malen herhaald. In het hardnekkige ge vecht bleven onze troepen meester m hunne mol. Als vlan een begrafenis kwamen zij van den train terug. Maar welk een zeldzaam herademen een. paar dagen na Belhamel's afscheid. IiNk)- manu die meer kllappcn om) de oouen uitdeelde, die do grootste meisjes aanhaar, plichten herinnerde «1 do kleintjes aait haar schoolwerk. Krab had den lieden dagj vuile bank den vol aarde en Weef den onderwijzer steeds een antwoord schuldig. Onnut)liet haai- andere werk! loopen en muntte alp leen uit in haar -opstellen. „Zij maakt uitstekende opstellen," zei Hesperus tot Grootmama, „maar lielaari vol taalfouten." „Dat doet er niks toe," verklaarde Groot moeder Grossi, „dat het ze van mij. Toch is er wat van mij terecht kome." De meester zuchtte: „Ach, Belhamel,. Belhamel, geen van do zusters evenaart haar." 1 f 1 Zoolang Belhamel echter op de school banken zat en dweepte niet haar Ifesperus, had deze slechts oogen gehad voor de> schoone» Grootmama. Naar de slad reizen, hij de gevierde actrice koffie drinken en haar 'savonds zien spelen dat was het doelwit Man zijn verlangens. Nu was plotseling Belhamel zijn afb god en Onnut, die uit haar korte rokt» jes groeide, dweepte met den welgedaan, geworden Hesperus, die van zijn kantra,!), jo teedere bedoelingen, in die opstel lép1 vlan zijn leerling ombegrepen aan' zich voon- bij liet gaan, 1 Daar treurde zij eoliter niet om. Iemand molest bemind worden, en daa? er siieu s tell in genslechts in het gehucht Monacu en in een loopgraaf tea noorden daarvan ken de vijand binnendringen. 1 Ten Zuiden van de Somn e, bij Barleus en Estrées werden Framche aanvallen afge- slagen. Rechts van de Maas ging de i ijand tegen den Poivraheuvel en op een -bieed front van het Thiaumo-nt werk lot ten noord--» van het werk La Laufiée 'met sterke slnjd- madit tot den aanval over. Hij v.itt voet op de westelijke helling van te Cóte de Poivre en ten Z.W. van F] curv m "-en d*cl onzer voorste linie, en hernam het corgi ste ren verloren stuk loopgraaf in lit bosJijo van La L au ff (te. 1 .Bij het Thiaumont werk en ten Z.O. van Fieury werden de Fransche aanraden nfge slagen. In het bergbos; bje werd hij, nadat hij tijdelijk positie had genomen, door een tegenaanval met zware verhezen ver her en. 'Bij eefi vijandelijke» luchtaanval titel bommen op Belgischs sleden, o. a in Mei relbeke, ton Zuiden van Gent, verden 60 in woners, van wie 9 vrouwen en kinderen, gedood of zwaar gewond. 1 Onze vliegers vielen liet vijandelijk es kader aan en drongen het tot den terug tocht. Eén vluchtte er over Nederland-i if gebied. In het luchtgevecht werd een Enge1'-che Iwee-dekker ten Zuiden 1 an Rousselaere, en een vijandelijk \liegtuig. het dertiende, door luitenant Wintgens, ten Z.O. van Pérnnn neergeschotenDoor ons a i weorg-esc.huI werl een vijandelijk vliegtuig bij Boesinghe en één te» Noorden van Aticebl neergeschoten Eransch legerbericht. Ton Noorden van de Somma sloegen d,. Franschen ut den nacht verschillend.' aan vaJspogingen der DuilscJiers af, genclit op de hoeve Mo,mumde nieuwe Fransche p» sities tusschen die hoeve en liet Hein-boscli werden ingericht. De Duitse he afdeelmgen in den omtrek van Monacu moesten worden afgelost, tem igevolgo van de zware verhezqn sedert 30 'Juli geelden. 1 Te» Zuiden Wan. dé Sominvo werd een te genaan.vu.1 gedaan. Idoor do Duitscheis op ,de fransche stellingen ten, Zuideai van Estrées; dezo 'mislukte in het Fransche vuur. t ,1 Op den red) ter Maasoever deden de Duit schors herliaaJdehjk hevige tegenaanvallen oipi do Fransche loopgraven^ die gjsteren, worden genomen. -Overal sloeg het Franse he infanterie- en sjrervnur dezo aanval Ion al, Waarbij de 'Duitschers zware Verliezen'leden. Aan Fransche zijde Werden de voorde, len ten Zuiden van Fieury uil gebreid do Franschen Jh'rei ken nu onmid<le]lijk den rand van Rot dorp; zij zijn lief station reeds voorbij. 'Het aantal «gevangenen door do Fransdhen gemaakt in do buurt van Fieury is 'meer dan 700, liet, geboete aantal omgewonde gevangenon Sedert 1 Augustus op den rechter Maasoever gemaakt, meer dan 11.000. ln do streek van Vaux 1liet Chapilre- boschIa> Chenois wordt do artiReriesLrijd met groolo hevigheid voorlgezel, zonder infanterie actio. 1 Op de rest van het front was "de nacht! kalm, behalve in liet A p rem on I bosch, Waar mnnn anders was, trof het den meester, Overigens leidde 0!nnut sedert het ver Irak1 van ba ;r zuster ecu echt zwei versleven, 's Avonds «Is aa soms boven in den burcht, in het zwaluwnest zat te droor men, of ginds in den stal bij baar kist vol geheimen, k'wam Krab plotseling aan stappen en haalde de droomster -naar huis. Overdag echter, na schooltijd, kon niei- mana haar Van liaar zwerftochten terug houden. Zij kende plaatsen L11 hot bosch, Vanwaar zij vlugge reeën met haar jon gjen in. de verte op een open plek zag opduiken en bekogel ijk grazen. Herten met niachtigje geweien kwamen rustig tevoor schijn uit een pad door het avondrood overgoten, keken een oogenblik in (lover- te en verdwenen. Rossige eekhoorntjes lie pen tegen de boomstammen op en in de jonge twijgen zongen de vogels hun voorjaarslied. 1 Onnut ziag liet bosch in weelderigheid toenemen, zoodat de zon nauwelijks door de dichte bladeren kon dringen. Zij zag liet zich tooien in herfstdos, zoodat het er uit zag als iu een, sprookje. |ll,i.an weg was bezaaid met avonturen. Wan neer de bijen en hommels in hel voor jaar rondom de bloemen en bloesems zwermden, dan zag ze in haar verheelt ding gevleugelde koningszoons naderen tot <te liefelijk nijgende bloem en prinsess-m, Dan kón zij bevangen worden dooreen roes van geluk! ten zij lachte en schrei, Kto én liep met uitgestrekte armen zoo vlug als een jonge ree. op goed geluk Voort. ,il Of zjj slenterde Meilo tegemoet, alsdite) de Franschen met geweervuur Duitsche p<a- trouill-es verdreven. I Aan he* Sornine front leverde sergeant f'lminat gisteren twee maal een luchtge vecht; telkens schoot hij zijn tegenstander neer, zoojat hij nu aclit Duitsche vlieg tuigen heeft neergeschoten. Een ander Duitse li vliegtuig, door een Frapschen vlie ger .aangevallen, is ontredderd neergevallen hij Chauny. I 1 E ngelsch le gerbericht. Gedurende den nacht werd de arbeid ter ins-stigitig van het door ons gewonnen ter rein 1 oorigezet evenals die ten. aanleg van. veibmdmgsloopgraven. Ons geschut was in, utie. De mjandelyke artillerie beant woordde ons \-uur hevig gedurende den- avond lang' ons front van Maltz, de hoeve Hem tot Longue val en e veneens pp het Mametzbosoh, Fncourt en Becourt eu het derp Pozières, Zijn vuur nam in hevigheid af tegen het aanbreken van den dag. De vijajid deed een kleine mijn springen bij Soucbez, maar veroorzaakte daardoor geen verliezen en slechts geringe schade. Avon d oom 1 nu 11 i qu Do Engelschen hebben terrein gewonf 3)"n ten Noorden van hot Bazentin le-Petit vn krachtige aanvallen op het Delvillcj- bosch afgeslagen. Naaer wordt gemeld: Het "was door een handgranaataanavl, (Uit wij bij Bazentin terrein woaien. Vier steike vijandelijke aCdeelingen viei- len vannacht het Delvilld-bosch aan. De Engelschen lieten luuir, a,horens te vuj- ren, lot op korten «fstaiul naderen eri dieven Jiaar met zwaro venliezen terug. Ons zware geschut beschoot een ver sterkt punt tusschen Pozières en Thiep}- >al. De bezelling vluchtte os-er Jiet open, terrein en werd door veldkanonnen on)« aer vuur genomen. Op anaere punten v;ui hel Somme-front is de artilléne over en weer uiterst btel- driji ig geweest Twee vijandelijke vliegtuigen zijn geveld^ Iten was blijkbaiu- een nieuw type. Drie Engelsche toestellen zijn «oor kei- non vuur neergeschoten. 1 Duitsch '1 e ge r b e r i c li t. l Front-van Hindenburg. Op h.i noonlelijk deel van liet front geen biiz - dere gt'Ijeurtenissen. Russische aanvul aan beide zijden van het Nobelmeer nu.-- lukten. Een sterke aanval werd afgeslagen! ten Zuiden vajx Lubiestof. 1 Aan den spoonreg Kowel-Sarny werd eeri aanvallende Russische scherpschutterslinte door ons. vuur verdreven. 1 ln het bosch bij Ustrof (ten N. van Kise- lin; .weiden meer dan liondeid 'gevangenen gemaakt. 1 I Aan beide zijden van den spoorweg bij Brody kwamen ondernomen rijandelijkei aanvallen plechls bij Ponikowitsja tot uit voering; zij werden editor afgeslagen, i Over de rest van het front geringe ge- \iochtsacüe. I 1 I Bij Rozyslsje en ten Oosten Man Torczyn met haar wagen vtel bkootl langs donj stoffigen straatweg ging. Steeds wodei; moest Meilo liaar le Vensgoscliied e nis vteic tellen. I l i 1 1 1 „Hoe was het?" vroeg Onnut,- „hoe was het ook weer?"- f „Hoidegslei, zoo was het,"- kreeg zij ten antwoord, „nooit niks had en tocbj vtoolijk." 1 1 1 1 Zij was nu tachtig jaar, en het ging wel wat moeilijker met den Wagen voor, zich uit „Lieve lijd!" zoo verstoorde zij haar go dnclitengang „hot gjaot nie zoo best met het. hij ge ik moot gauw een, Va dep-, onsje biddc, dat 'et weer g&ot Toon hielp Onnut oen handje en hielp haar den wogen. Voorttrekken. „Heb ik 't nie; zeit,". juichte Meile, ,os( jo milor goed bidt, dan komt er dadelijk l3ulP-" 1 1 1 „Heb je oo-k zoo Voel gebeden toenj jo nog jong was, Meilo?" -vroeg Onimt Do oiuie schudde lacliend het hoofd, „lh'idegalei, toen was ik frooljjk wdor; ik maor ging of stond, dftor hoorde jee „Mcile, je bent oen mooi meiske "Maar goed heb ik 't u.io liad, ik ben bij slecht) lo menscho "woest ik kreeg meerfelaog na hrooa en moést lot in de nachtiinet k'ienaers slope. Moeke diende in dto stad- Maar toen ikj vijftien was het ze ,me late kom me. IleidegaleÜ ufior hoorde je: date die stil" -viel zij zich zelf in de rede, „ik moet m'n mond, houde en ze gaf zich zelf een klap op den, mond. j 1 t-.-i (Wordt v*rVQl2~d>l\J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1