ie oorlog. 69"" Jaargang, Zaterdag 5 Augustus 1916 iSo. 1.5209 Eerste Blad. Ons slot Reebaeh. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen- Prijs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingezt fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiên voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Pïjj# der Advertentiên: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiên bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiön opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Buieau te voldoen. Deze advertentiên worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Burgemeester ep 'Wetlioudprs van Schie dam; I Doen te weten: i dat de Raad in zijne openbare vergade ring van den lGdep Mei 1913 heeft vast gesteld a de tolgepde WIJZIGING van de Verordening op de heffing, van Schoolgelden aan den Gemeente lijken. HandedsavondcUrsus te Schiedam, (Gemeenteblad no. 10 van 1912). i Artiktel 1. Achter artikel 2 van bovengenoemd© Ver ordening wordt ingevoegd een artikel ,2bis luidende1 „Indien twee of raèer leerlingen {van „hetzelfde gezin, "gelijktijdig de school be doeken, zal voor ieder het schoolgeld tot „op 75 pCt. verminderd worden.'" i Artikel 2. i Deze wijziging treedt in werking op 1 September 1916. I b. dat bovenstaande lieffingsveror- dening is goedgekeurd bij Konink lijk besluit van den 4 Juli 1916, no. 190. i En is hiervan afkondiging geschied, Waar het behoort den Oden. Augustus t1916. Burgemeester en Weihouders van Schiedam, M. U. HONNERLAGEi GRJBTE. De Secretaris, v. LUIK, L.-S. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, zijn voornemens op Donderdag (10 'Augustus 1916, 'snamiddags 2 uur, •ton Raadhuize aldaar in het openbaar aan te besteden Het leggen ran een gegoten ijzeren persleiding, van af het rioolgemaal in West Frankenland naar de ri vier. Bestek en 2 teekenin gen verkrijgbaar te gen betaling van 10.60 (per post f0.65), aan het Bure,au van Gemeentewerken, Kort© Haven 33. j Aanwijzing alle werkdagen van 1012 nur voormiddag aan hot Bare au van Ge meentewerken, Korte Haven 33. i BUITENLAND Van het» Westelijke front. DuitscE leger bericht. Hel arbilleriiegeiviecht werd ten noorden van de Ancre wederom tot groote hevig- Rotm'an naar 't Duitsch door Hermin© Villinge'r. 16) f - Maar daarmee liet Onnut zich niet' af schepen. „Zeg Meïle, belden het maar ik art het aan geen mensdh vertellen, heb jel veel van iemana .gehouden Toten lachte ne oude vrouw, zoodati zij teen heel© poos moest stilstaan van biet hoesten en snuiven. „En ben je getrouwd geweest?" vroejg Onnut verder. „Jao, jao," knikte Meite en nam "haar wagentje weer op, „het is een tien© te'uf- loft 'weegt mezioK hebben ze maakt en moekeheeft er de maat bie slaglei „En toten heb je Kaatje gekregen vroeg Onnnt vroolijk. De loude Vrouw ikfoek plotesling ©rn|- stag». 1 „Ja, ja, SK weet nog of het vandaag jbeurd is van de school is zie 't huus kommte en de kamer in rend.! Moeke, jou ben geen goeje Vrouw." In die zelfde nlacht heb ik! bidde leerd. 'Jho, jho, ju die zelfde nacht" „Meile," vroeg Onnut, „wat heb je. dan Voor kwaad gedaan?" TD© -oude Vrouw hoes.tte evteu' toen zei beid opgevoerd en tussclien de Ancre en de Somme meL dezelfde hevigheid voort gezet. Krachtige vijandelijke aanvallen ten noorden van Ovillers) ten zuidwesten van Guillemont, en ten noorden van de Mo- nacu-hoeve werden teruggeslagen. Ten zuiden ran de Somme werd gedu rende den nacht ©en aanval van den vijand bij Barleux verijdeld. Den Franscben gelukte het gisteravond in liet bezit te geraken van onze stelling bij het dorp Fleury en ten zuidwesten van *L Thiaumontwerk. Onze tegenaanvallen die hedenochtend (Vrijdag) begonnen, brach ten. ons weder in 'b volle bezit van liet dorp Fleury en van de loopgraven7 ten westen en tear noordwesten van de plaats De vijandelijke aanvallen ten noordwesten van het Thiaumontwerk en op onze stel lingen in het Chapitrewoud en het berg- boschjc werden met groot» verliezen voor den vijand afgeslagen. De toestand is thans weder dezelfde als voor den aanval, die door de Franschen met buitengewoon sterke krachten werd ondernomen. Luitenant Mulzer stelde in oen luchtge vecht bij Lentz voor de negende maal een tegenstander buiten gevecht; luitenant Frankl volbracht eergisteren bij Beaumctz voor de 6e maal een. dergelijk feil. Verder werd gisteren (Donderdag) bij Péronne oen vijandelijke Lweedekker neergeschoten en werd, zooals thans nader wordt gemeld, den eersten Augustus ten zuidwesten van Alreeht on bij Lihons een tweedekker door onze vliegers neergeschoten. Door ons afweerruur werd een vrjende- lijk vliegtuig bij Berles au Bois, één ten zuidwesten ran Atrecht en één bij Namen neergeschotenhet laatste behoorde tot het eskader dat ecu aanval op Namen ge daan en er ©enige malerieele schade van geringe Imteekenis aangericht had. Fransch,legerbericht. Ann den rechteroever van do Maas wordt de slag op het front ThiauinonlEFleury waarop de üuitscliers heel den nacliL'mei; buitengewone volharding hunne aanvallen gericht hebben, voortgezet Verscheiden zwa re tegenaanvallen op oe Fransehe stel}- lingen in de buurt van het Thiaumont werk werden met zware verliezen voorj de Duilschers afgeslagen. In don loop van bet gevecht slaagden de Franschen er zelfs in het werk te nemen, dat zfrj echte!» later onder ©en geweldig bombardement weder ontruimden. De Franschen maakten bij deze actie 80 gevangenen. In oe streek vian Fleury zijn de gel- vechten niet minder hevig geweest. Düj Duitschers vermeerderden hunne aanval len op het dorp, elke aanval werd op intense wijze door de artillerie Voorba- reia. Na velschillende Vruchtelooze pet gingen gedaan te hebben, kregen de Duit schers voet in het zuidelijk gedeelte van Fleury, waar de strijd met groote lovenl digheid voortgezet' wordt Alle pogingen] om Franschen van het punt ten Zuid oosten van dit dorp gelegen te yerdrijji ze en haar stem klonk een weinig on vast: i „Ik heb niet fan w'erke houde. Maar in dien selfden tied is 'fl een goedjaor veest, toen heb ik werk krege zooveeil as ik hebben wou. En bede en foortl werkt en intusscbeiT bed© en op eens was mien kind twintig en een brave man heeft haar nome omdat ik z<w feel bede heb. Goddank1!" Zij schepte adem: „Nou is Kaatje al lang dood, haar oudste jongen heeft z'n huuske en z'n' kamer fol kianders. Het is geen goed werke mie tde jonge ©in 'f is geen goed eto met hem ook nie, os je geen goeje tand© meer liie|b'. (In wintertied harige de ieskegpls spo maar aan 't fenster fan m'n dakkamertje. Maar Ifeidegalei I 't is toch weer foorjaar wed de en de Maartsch© fioolkes hébtoe bloeid! o» lieve" God ia toch soo goed." Als Onnut een cape om had', dan gaf zij hiem aau Meile, maar ook ©en zak doek of hiaar schort. Menigmaal liep zij naar huis (en nfajm het ejerste «heit beste wat izirj pakken kon van de tak fel p£ uit de khsf ojm het Vaan Meile ten geschenke te gjejvjeni. Zij sloop ooK. naar den overkant, naar de eetkamer en haalde uit haar vaders tabakszak een handvol tabak. Dat was ivooir den gewezen burgemeester. Bijna dagelijks stond Onnut voor het lage hekje, dat bet smalle tuintje omgaf, vjoor het huis ran den burgemeester. Zoiri nebloeroeh en violieren groeiden hier, wild door elkaar en rozternarijn. en nagelbloe men. Tusschen de zonnebloemen, die hoog ven, worden door den tegenstand der Frausche troepen verijdeld. De Duitschers vielen ©veneens geduren de den nacht de nieuwe Fransehe stek lingen ten oosten ran VacherauviUe part De vijand leed bij die gelegenheid zwarp verliezen. In de streek! Haut Chapitrö-Lk Chenois levendige lartillericfacfcie. In de Vogezen deden de Duitschers gis teren-tegen 10 uur 'savonds een aanval op het saillant van Chapelotte. Deze aan val werd echter reeds afgeslagen voor de vijand bij de Fransehe linies was gekomen. Op het overige gedeelte van het front verliep de nacht betrekkelijk kalm[ Engelsch legerbericht., In den afgeloopen nacht wonnen wij eenig terrein ten westen van Pozières, dank zij cenige kleine operaties. Bij eenige andere kleinere operaties ten noorden van Bazentin le Petit en ten noordwesten van het DelviIIebosch maakten wij eenige ge vangen. Gedurende den nacht zwaar artillerie vuur van weerszijden op verschillende ge deelten van het Bntsche front. In een overval werd een vijandelijke mijnschacht ten oosten van Loots, vermeld. Bij den weg van Ypeien naar Comines brachten wij een kleine trrijn in de vijandelijk© linies tot springen, waarna wij den krater bezetten. De strijd in de. lucht. De iBntscihe admiraliteit bericht, dat teen escadrille marine-vaartuigen twee bommen heeft geworpen op het vhegpark te St. Denis en de munitiedepots te Meirelbeke en daar belangrijke sdhad© heeft aange richt. I Eén aeroplane 'wordt vermist. i Tan het Oostelijke front Duitsch! legerbericht Van het front van v. Hindenburg wordt gemeld: Ten noordwesten van Pos- lawy dwongen wij door ons vuur den vijand de vooruitgeschoven loopgraven te ontruimen. In de streek bij Spiagla (tus schen de Narooz- en Wiczymcren) sloegen wij de aanvallen op onze veJdwachlstel- lingen at Aan de Serwelsj, tien oosten van Goro- dilsje, en aan de Sjtra, ton zuidoosten, vau Baranowilsji, hadden levendige liand- granaalgevechten plaats. Bij Lubieszow mislukten andermaal zwa re vijandelijke aanvallen. In den sector SctowiozeWieliek had den zware gevechten plaats, gedurende welke de vijand het dorp Rudka.Myrinska en de zich daarbij"1 aansluitende linie bin nendrong. In een tegenaanval hernamen de Duilsche en de Oostenrijksch-Hongaarselie bataljons, alsmede gedeelten van het Pool- sche legioen, het verloren terrein geheel en al. Wij' maakten 361 krijgsgevangenen en veroverden verschillende machinegewe ren. Nieuwe Russische aanvallen werden volkomen teruggeslagen. Verder zuidelijk, alsmede bij Ostrow en in de sLreek ten oosten van Swinioesky, mislukten de vijandelijke aanvallen, dank zij1 ons vuur, reeds in den aanvang. tegen het huisje opgroeiden, zog men dein ©enen diag voor en den anderen na, .het spitzo gezicht vonden burgemeester. Hij droeg een grijze wollen muts miet een pluim, rookte zijn pijpje, spuwde en zat peinzend,de ledige dorpsstraat na te kij ken. t Onnut ging er nooit Voorbij zonderden burgemeester toe te roepen „Wat is dat vjoor ©en geschiedenis, dia u| weet?" Waarop hij het hoofd schudde en steeds hetzelfde antwoord gaf, dat de vraagster zoo geheimzinnig toescheen: „Spreke is hersenarbeid. En hersenar beid is moeilijk. Wiant mijn geest is de ploeg en de grond' is hard. De grond) is mijn eige lichaam." Ten einde raad was onnut naar Meil© 'geloopen, ©m te vragen wat zij toch doen moest om den burgemeester aan 't pra ten te krijgen. En Meile gaf haar tot raad: „Breng hem gauw een handje tabak, dan sal Jiij wel pral-e." En toen de burgemeester zijn tabak had, kuchte hij en begon: „Item. Ik was een flinke man. Toen ten ik1 börgemeester worden en det mocht is. mij maar 't hoofd steg© en mijn dal ei» ware uit den toooze Nu ben ik' zoo wies al koning Salomo. Maar het istei- ter als men onwetend is: denke is!het eige lichaam beploeg©." De burgemeester spuwde, -deed een trek uit zijn pijp en zette zijn toespraak!voort: „Item. Akod Wtehrl© was dé eerste Van onzie schoolbank, die burgemeester worj- Front-a arts hertog Karei: Bij bet leger van Von Bothmer gebeurde niets bij zonders. In de Karpatlien, in de streek Van den Kopola wonnen de Duilsche troepen ter rein. Oosfenrijksch legerbericht. Ten Westen van de Boven-Moldawa en aan het aan de Czamy Czeremosj aan den rechtervleugel onder opperbevel van aarts hertog Karl Frans Jozet gevormde leger- front ontwikkelden zich nieuwe gevechten, die een. gunstig verloop hebben voor de bondgenooten. In het centrum en aan den linkervleugel van het "legerfront van den hertog^geen bijzondere gebeurtenissen ■Bij Zolosce (Galicië, tea Noorden van Tarnopol) deed de vijand een aanval op onze stellingen, hij werd echter afgeslagen. De gevechten duren voort. Bij het leger van generaal v. Jirszty Anszky sloeg onze cavalerie in een bajonet gevecht een aanval terug. Een onzer vliegers schoot eergisteren in deze streek een vijandelijken tweedekker naar beneden. Ten Westen van Kaszowka aan de Slo- chod mislukte gisteren een krachtige aanval der Russen, 's Namiddags gelukte het den vijand door nieuwe aanvallen bij Roedka onze linies binnen te dringen. Toegesnelde Diuitseh© en Oostenrijksch-Hongaarsche bataljons en gedeelten van het Poolsche legioen sloegen de Russen 's avonds ge heel en al terug. Ten Zuiden van de spoorlijn Sarny Kowel sloegen de troepen van generaal Fath een kraehtigen aanval der Russen af. Russisch legerbericht. Aan de Stochod in de huurt van Live- tesjof hebben Russische troepen, die over den linkeroever van de rivier waren ge trokken, een reeks hoogten tezet en ver sterkt Aan do Stawok, een linker-zijrivier van den Stochod, kwamen Russische troepen na een gevecht tot zeer dicht bij de rivier en gingen een verwoed gevecht aan om het bezit van het dorp Roedka Mirinskaia. Met do bajonet werd gevochten in de straten van het dorp, dat herhaaldelijk van de ©ene hand in de andere overging, maar ten slotte in het bezit der Russen bleef. Alle pogingen van den vijand om hen eruit te werpen, bleven vruchteloos. De Russen sloegen den vijand terug naar de overzijde van de rivier, namen ongeveer 600 Duitschers gevangen en maakten 12 mitrailleurs buit. 1 Mn de streek van Koejnitsa sloegen de Russen door liun vuur een'aanval van den vijand af. Aan de rest van hot front het gewone geweervuur. Avond communiqué In de streek van Roedko Mirinskaia do is. Heeft zijn eige zaak! tedorve. Jo, jo, ik' bbgriep was z'n antwoord. jo, jo, ik begriep. „Als' do burgemees ter de straat doorgaat, gev© hond en kat mekaar een poot," zoo praatten ze. Toen wou ik anders doem, heb ik dacht, dat ging mij vlotter van de hand. Alexi is een slaapkop met z'n „jo, jo ik tegriep." Item is Huber Louis burgemeester- wor de bij de foigend© ferldezing. "Ook met ons op de schoolbank!© zet©. Een brave man. Jawel, jawel. Extra braaf. Nu heeft hij 'loof cl. hola, heeft hij' dacht, het geld in de gemeentekas is een heel vei*- mogte. En de bouwduVel is in hem vare. Boem i daar zate we dadelijk tot over do. ooro in de schuld. En jik heb weer dacht: „Dat zou ik audersdaan hebben, lieh ik! docht. Dan zou ikj toch. ferstandiger zijn." De burgemeester Verviel in gepeins. Oio- nut wachtte en wachtte. Hij spralc geen woord meer, i Den volgenden dag bracht zij hem een nieuwe portie tabak'. Die burgemeester stopte zijn pijpje en zwoeg. i Onnut bracht hos langer hoe meer. Ein delijk kwam zij aan met een pijp van haar Vader. Toen kreeg do burgemeester de spraak terug). „Item. Ik was ©en braVe man. Jean Baptist Risterer mocht er wezen en kon zich late kijk©. Menigmaal' te diep in) 't glaasje kek©, dat was zijn ©enige zonde. Item. Zie .mij aanl Jean Baptist Rist terer is dé macht naar z'n hoofd stege, die een saillant vormde fa Me stelling aan de Stawok, heeft gedurende den ge- heelea nacht ©en verwoed gevecht plaats gehad. Nadat de vijand dit dorp van drie zijden was binnengedrongen, deed hij her haalde tegenaanvallen. "Wij sloegen er eeni ge itir, maar moesten tegen drie uur des nachts het dorp ontruüneu eu 4 tot 600 pas naar h'et oosten terugtrekken. Ten zuiden van Rrody, aan de linie van de rivieren Graberka en Seret, maakten de troepen van generaal Sabarof in een heet gevecht 1300 krijgsgevangenen. Pater Oespensky, regiments-aalmoezier, werd te "Brody door een bomontploffing gedood. Tan lietZuidelijke front. Van dit strijdtooneeli wordt weinig bijzon ders .gemeld. De Oostenrijkers hebben vol gens de Italianen op enkele plaatsen ver- geefsche aanvallen, gedaan, terwijl bet Oos- tenrijksche legerbericht alleen spreekt ran ©en groote bedrijvigheid der Itatiaansch© artillerie tmn het Isonzofront. In den Kaukasus. Russisch legerbericht De toestand is onveranderd. I Turksch legerbericht. In de sectoren Bitlis en Jloesj geen ver andering. Een aanval, dien de Russen op een deel der Turksclie stellingen in d©p( sector Oknot, ongeveer 80 K.M. ten guiden van Erzeroem doden, Werd door de Turk sch e troepen afgeslagen. Aan d© andere frontafdeehngen is het rustig. i In Mesopotamie. Turksch legerbericht. In (ten sector Felahie geen verandering ia den toestand. Een der Turksche vrifwiliigersafdeelingen bracht jn ©en gevecht met ©en niet tal rijk© vijandelijke afdeelmg deze verliezen toe en maakte bespanningen en vee buit. In P e r z i werd de vijand in ©en ge- veel) t pp den avond ran AG Juli genood zaakt terug te trekken. Hij liet 200 dooden op bet slagveld aebter. De Turken maakten drt© in goeden toestand verkeerende (mi trailleurs gnet hun gelieele toabehooren', een menigte munitie, geweren en tvee buit. Ter Zee. De duikboot- o fri" mijnen oorlog. Lloyds meldt, dat het Italiaa.nscbe is.s. „Cilta ,di Messina" (gToot 3495 tón) in den grond js geboord. Italiaanscheduikbooten vermist. Stefani seint uit Ron®: i Twee onzer duikbooten, die langen (tijd geleden rnöl andere vertrokken raaien voor een tocht naar de vijandelijke kusten, zijn; niet paar bun uitgangspunt teruggekeerd. Men .moet zc als verloren toeschouwen. Aan liet Suez-kanaal. Het Turksche hoofdkwartier deelt mede Aan het Egyptische front hadden in de omgeving van Katia voortdurend schermut selingen plaais. Hij" heeft niet zeid: „jo, jo ik begriep." Hij beeft zoici.„Zoo moet jullie doen.> En niet anders. Precies zoo, als jo bur gemeester wil."To©n zeiden ze: „Risterer wil oe wereld verbeteren. Maar wij wille bi© 't oua© blievo. De Burgemeester laat j© niet frij. Jullie mot niet alleen d© Katholieke, je moet ook de proteslantschd kalender leze, dan leer jo do wereldj van heide kanten keune. Je moot niet alleen' bij elkjlor zitto drihke, je mot an de politiek doen Over politiek prate dal is vooruitgang." Maar z© hebbo nie wild van die Vooruitgang. Ze hehbe me afzet en hun eerste burgemeester terug liaakl. Item ik ga nooit hier Van "Ij venster weg. En ik kiek er ieder© man op an „Al ben je nog soo flink zbg 5{k, ben je mog soo knap,, oudje, j© weet nog lang niet weet wi© j© bén voordat j© ©onmaal burgemeester weest ben As ik n,ou nog ©en handje vol Tabak kfcieg," vjoegd© bij er na ©en pauze bij, „dan kjomt d© wijsheid van Salomo nog De geschiedenis had een naspel. Er heerschte grpote opgewondenheid in het hoerenhuis. De barptn. deed nauwkeurig onderzoek. Wie haalde d© tabak uit rijn feabaklszjah!?! Wf© had de pijp waar hij het meest vta hield gesijolan? Het was Op de plaats, dat hij Ernestine toevoeg- ate: „Jij mpet het toch weten wip komt er anders in' mijn kamer dp een of andere kerel rookt mijn 'ftiibdk pp wi© is di© kerel?" i (Wordt vervolgd DAMS COURi 1 t» 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1