De oorlog. Maandag 7 Augustus 1916. No. 15210 69*" Jaargang, Ons slot Keebaeh. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Plijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, francd per poet fl- 1.65. Prjja per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des ml Map Yfóx nür aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rqjs der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; ieder© regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen, Advertentiën bjj abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Maximumprijs van con- snnip iemelk l - De Burgemeester van Schiedam, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat blij kens nader ingekomen berïdht van de Rijks Commissie van Toezicht op de beschik baarstelling pn den uitroer van kaas, de toeslag op melk a 1 dent ipor Liter tot 1 October 1916, zal worden uitgekeerd. Dat in verband daarmede met ingang van heden de maximumprijs Voor volle melk melk wordt vastgesteld op t lOi/a 'CENT PER LITER. Schiedam, 7 Augustus 1916. 1 j 1 Be Burgemeester van gdhiedam, M. li, HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Van het Westelijke front. De Engel seinen. hebbdn ten noorden van 5vet dorp Pozières weer oenige vordering gemaakt, dank zijd een aanval op Vrijdag nacht van Australiërs en corpsen ran „het nieuwe leger". De tweede hoofdlinie van het Duitse he verdedigingsstelsel werd daar in over een front van 2000 meter ver- meesberd en gehandhaafd tegen de herhaal de tegenaanvallen der Duitsehers. In den loop van Zaterdag werden nog eenige loop graven veroverd, zoodal hlet resultaat van twee dagen rechtens voor de Engelsche troepen was, dat zij! vier a zeshonderd me ter vooruit kwamen over oen frontbreedte van ongeveer drieduizend meier ©n eenige honderden gevangenen maakten. H©t Duitschfe hoofdkwartier meldt hier over alleen, dal in de buurt vau Pozières Kevig wordt gevochten en dat Zondag morgen de strijd nog Voortduurde. Aan den, re oh'ler-5 laas oever wordt even eens het verbitterde gevecht om het Thiau- monlwork, dat de Fransohen, beweren her nomen te hebben, en ©r zich tegen de Duit sche aanvallen tot nog toe hebben kun nen handhaven, zoomede om) liet dorp Fleury, waarvan, de Fransohem het zuide lijke deel nog bezet houden, voortgezet. We laten hier Volgen de gisteren uit gegeven. legerberichten Duitsch legerbericht. 1 De gevechten bij Pozières duren voort. Des avonds zijn plaatselijke aanvallen van den vijand bij het bosch van Foureaux en ten Noorden van de Somlmla 'mislukt. In het Maasgebied heeft de artillerie van bei de partijen, vooral rechts Van de rivier, groot© kracht ontwikkeld. Om Wat leOns het verdedigingsWerk van Thiaumont wlas, heb ben Verbitterd© infanteriegevechten plaats. Het aantal in den. sector jV.'in Fleury ge maakte geVanlgentefn' is tot 16 ioffi eieren en 576 man gestegen. In het hosch van Cha- Routen naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 17) i M H j „Heere-god-in-den-betmel nog eens tos," vloog htet als hagel van Ernestine's lip pen, en de bezem, 'eb de emimejij en de geheel© waschboel vloog in een grooten boog v'ooi' den baron uit, Onnut kwam juist met een handvol ta(- bak Voor de Salomo's wijsheid uit hiar vaders kamer. Zij hoorde Ernestine's stem, merkte dadelijk wat er aan de hand was ten het was pf de schellen, haar Van de ©o-gen vielen. „Bé Papa," stotterde zij en ze toond© hëm de hóndivjol tabak', „Rik hejb alles weggenomen Voor de prachtig© verha- ten van den burgemeester. Papa Be haren ken zijn ooresn niet gelooVen, Hij riep om Madaeimloiselle. En hij sleep} te Onnut mee vjoor Mademoiselle en Voor haar 2,Usjes. 1 11 1,1 „Dat dat is' nh uw heel© opvoeding een Reebach die; steelt een ReÖ- bacli 0i© steelt Geen mensch die den moed had de» zen luid schreeuwenden man, die zich als een waanzinnige aanstelde, tegemoet te treden. 1 Hij greep naar de zweep, die aan den teüur Van den koestal hing. 1 Maar (oen kteerdei Epoojestine, die heft pitre zijn wij gisteren opnieuw gevorderd. Hier zijn 3 ongeWonde officieren en 227 man in onze handen gevallen. Ten Noordoosten van Vermielles in de Argonne, en op de hoogte van Combres, hebben wij met goed gevolg mijnen doen springen. 1 Op verschillende punten zijn pogingen van vijandelijke patrouilles afgeslagen; bij Craens en op do hoogte van Combnes zijn aanvallen der onzen geslaagd. f Door ons afweergeschut is ten Noorden Van Fromelles en in het luchtgevecht, ten Noordwesten van Bapaume een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. Fransch legerbericht. Ten zuiden van de Sommie hebben twee kleine aanvallen de Franschen in staat ge steld. Duitsche loopgraven tón Zuidwesten van Est riks binnen te dringien. Ten Noorden van de Ai sue |is een onver wachte aanval der. Duitse hers op do Fran- sche stellingten op hlet plateau ,Va-n Veau- elercq door het Fransche Versperriiigsvuur onmiddellijk gestuit, j Op den rechter MaasoteVer hebben jde Franscheta in plaatselijke gevechten het door hen fefn Noordwesten van T Werk van Thiau ment Vetroverde terrein belangrijk uitgebreid en in dezelfde streek een tegenaanval af geslagen. In de streek van Fleury en de sectoren Van Chapitre ten Le Chenois duur- de de artillerie-actie voort, maar do infan terie trad met op. t 1 In den nacht van 5 Augustus hebben Fransche vliegeskaders 40 boimmen ge- Worpen in de strctek van Combnes. 84 op het station van Noyon, 30 op de stations van Tenay en Sedan, 40 op dat Van Conflans, 60 op 't station en de 'sp 0 0 nVegwtérkpl an tsr-n Van M-efóSablons eU 40 op militaire Wer ken to Rombadh (ten Noorden van Metz) Verschillende dezer eskaders hebben, achter- eonvo-lgens twpö raids ortderno'men één Zelfs zevten in' den loop wan den zelfden; nacht. Aan het Somm'e front zijn Web Duit sch© ballons captif door Fransche vliegers in brand geschoten. Een Duitsc.li© nviateur heeft 4 'hommen gjeWorpen op Baccarat; mensriheh werden niet getroffen, er is alledn chlriduidclnde Eteihndle aAngericht. Englelsch legerKcricht. Wij hebben nieuwe Vorderingen gemaakt in het bosch van Ho©ge. Van het Oostelijke front. In Galicië, aan de bovenloop Van de Serelh, tusschen de steden Brody en Tar- nopol beeft de laatste dagen een hevif', ge strijd gewoed tusschen de troepen der Contreien en de Russen, die hier op één punt de rivier waren overgetrokken. Vo!(> gons de onderstaande mcdedeeling Van eten Russischen geralen staf zijn deze gevech} ten Zaterdag geëindigd met een voik'omen succes der Russen, en werd de tegen stand van den vijand gebroken. Het Oostenrijkscbe hoofdkwartier geeft geen plaatsnamen aan, zooals het llussï schla, maar meldt alleen, dat bijZaJocze in het Serethdal, „met afwisselend succes" woidt gestreden. TeVens leert het ons, da Ij huis reeds uit wou loopen, terug. Mei krachtig© hand ontrukte zij den b\ ron de zweep. „Eie is voor de koeien bestemd," zei de dienstmeid. „U moet niet zoo razen, mijnheer de baron, daar k'an u niet tegen Zij alleen wist van de aanvallen, van zwakheid, waaraan de baron den laatsten tijd steeds meer onderhevig was. Ook na deze opwinding moest hij gd-an liggenk De Fianpaise schreef aan Grootmama zij kwam met Belhamel oVer. -Bij den baron werd Mama Grossi zoo; ais gewoonlijk niet toegelaten, maar zij zocht Onnut op, die niet aan den trein was gekomen en zich als een ziek dier altijd verstopte als- zij' verdriet had.. Zij Jag geknield in den stal voor de haverkist; een onder tranen aangevangen gedicht lag Vpor haar: 1 v 1 1 1 I 1 1 1 „Wjenn ein ©dier Vator schwingt dief Pieiische Ob des Schuld belad'nen Kin; des HaupL t 1 i i Snikkend zocht zij een rijmwoord op P!©i fstehe. Daar kwam Grootmama den stal bin}» nen. Zij nam, zonder een woord te sprei kten, op de haverkist plaats en trok het schreiende meisje op haar knie. Nadat zij haar hartelijk gekust hajd, zei ze heel opgewekt, hoewel liet niets minder dan een misdaad betrof: „Zeg, Onriutje wat heb je eigenlijk met die tahakj en die pijp uitgevoerd)?" En OnVrnt Vertelde: „Ik tob' het qan. het leger van maarschalk von Hindenburg zich ook over dit front uitstrekt, zoodat het front, dat door het leger van den Oostenrijkschen aartshertog Karei wordt verdedigd, naar verhouding van geringe af metingen moet zijn. De legerberichten Van gisteren luiden: Duitsch liegerbericht. Front-Hindenburg: Ten zuidenvan Zarecze, aan de Stochod, hebben wij een door den vijand nog bezet gehouden stelling gezuiverd en tegenaanvallen afgeslagen. Wij hebben 4 officieren en 300 man gevan gen genomen, 5 machinegeweren buit ge maakt. Bij en ten Noordwesten van Zalocze heb ben de Russen de westelijken oever van de Sereth bezet. Front-aartshertog Karei: Bij het leger van generaal Bothmer zijn onbe langrijke voorpostgevechten geleverd. De voordeelen door do Duitsche troepen in de Karpathen behaald, zijn uitgebreid. Oostenrijsch legerberitöhi't. FronUiartshert-og Karei: In het gebied van den Capul zijn verscheidene vijandelijke aanvallen mislukt Ten zuiden van ïahlonic-a en Tatarow zijn de O.JI. en Duitsche troepen, on danks hevigen tegenstand der 'Russen, voor uitgekomen. 1 Het leger van generaal Koevess heeflj ten Zuidwesten van Delatyn krachtige vij andelijke aanvallen afgeslagen. Verder naar het noorden geen gebeurtenissen van''bel lang. i 1 1 Frontvon Hindenburg: Bij Zaloe ze wordt op de westelijke hellingen van het Serethdal verbitterd en met wisse land succes gestreden. De verbonden troepen onder generaal Rath hebben in de thans Voor ons zegel- vierend geeëindigd© gevechten bij Zar-eVe, ten zuiden van Stobychwa, 4 Russische officieren en 300 man gevangen genomen en 5 machinegeweren buitgemaakt Russisch legerbericht. Ten zuiden van Brody zijn aan de ri vieren Grabierka en Rercth den get h-eelen dag hevige gevechten gelevérd om de dorpen en heuvels op den linkeroever. De vijand bood verbitterden tegenstand en deed herhaaldelijk1 tegenaanvallen. I11 do straten der dorpen onisponnen zich verr woede gevechten. Wij waren genoodzaakt den vijand uit verscheidene gebouwen te verdrijven. Ons offensief is intusschen met volkomen succes bekroond; wij hebben al le tegenaanvallen afgeslagen en den ter gen sta ml van den vijand gebroken. Onze troepen hebben de dorpen Zoighin, Ratisj- tohe, Czistopady, Mendzigoery, Gnidawa en Zalocze, beneVens de ge h eel0 er tusl» schen liggende heuvelreeks beziet fven onzer dappere koz akkten -regi men te n heeft tegen vijandelijk© infanterie en arli tillerie gechargeerd en ze in! Zuidwesten den burgemeester gebracht), alles heb ik naar hem toegebracht Hij heeft mij daad- voor dat prachtige verhaal van Item rep teld. Anders zou hij het piet gjedoanhebl» benj Grootmama verborg een oogenïlik haar gezicht in het weelderigie haar van haar lieveling. Toen zei ze: „Maar zeg, je w-eetj nu toch wel, men' neemt zoo maar niet dingo weg vtan jou of van mij. Je bent al zoo'n lange boonenstaak, 't wordt tied dat je nu eenjg begin na te denkje „O ik denk na. Grootmama, ik denk Veel na," verzekerde Onnut, „sta maar eens op, ik' ,zial het u laten zien." Grootmama stond op en Onnut opende de haverkist „Alles verzen van mij, Grootmama Haperend, met gloeiende wangen, open baarde Onnut haat geheim. „Maar ate j© blieft niet leze, Groot mama „Daar behoede de hemel mij vpor," zei, deze, „een boete kist vjol verze'. jDaar khn je getuft op zijn meiske." En Onnut vtertr|Ouwde haar toe: „Ikwou een lang gedicht malden om Papa' oml ver giffenis te yiiagen ach Grootmama, Groot mama, denkt u,' dat hij 't mij Vergeven zal?" 1 1 1 „Och natuurlijk, hij is alles al lang vtergete, je kunt weer vroolijK zijn, Oni- nutje i In dien loop Van den winter werd de baron ziek, een nieuw© Verkoudheid, waar tegen 'zijn, krachten niet mepr bestand waren. 1,1 1 In zworen ïjojuw Krachten de zea! Red- iijke richting teruggedreven. Tijdens deze gevechten iiebben wij 95 officieren en meer dan 3000 soldaten ge vangen genomen.' In de streek van D-ora .Tarerntsje en Jo blonica, ten zuiden van Delatyn aan de Proeth, is de vijand tot het offensief o.-nr- gegaan, dat echter door ons vuur is g<v sluit. AVondcommuhiqué Aan de Grabierka. en de Sereih heeft de Vijandelijke artillerie de streek, di jbvij onlangs bezet hebben, herig beschoten. Vnf- geps nader ingekomen bericht bod raag. het geheele aantal krijgsgevangenen, op den 4en en den 5en gemaakt, 140 officieren, on der tvie een. i">gimen tscorn mand an t en 5)00 soldaten. De krijgsgevangenen blijven toJ pfroornen. Wij hebben boiendien machine geweren en bommenwerpers buitgemaakt. Tan het Zuidelijke front. In Tirol, in deiï sector Del Sei Bu»i Monfalcone, beeft Vrijdag dm geheelen Ja» een hevig gevecht gewoed. De Italianen gingen 's middags na een zeer hevig bom bardement, dat vier uren duurde, tot den aanvat over en slaagden erin hier en daar de 0,-H). stellingen binnen to dringen, maar om zeven uur 's avonds hadden de Oos tenrijkers, naar zij melden!, hun oude stel lingen weer geheel Van) vijanden gezui verd. Den Volgenden dag, Zaterdag, heeft ge schut het h'oogste woord gevoierd en, wel voornamelijk in den, bovengenoemden sec tor en bij hét bruggehoofd _van Gorz en de hoogvlakte van Doberdo. De stad Görz heeft, naar de Oostenrijkers melden, ern stig geleden; er werd o. a een hospitaal Vernield. - Voorts maken zij melding van afgeslagen aanvallen der Italianen op het Ti rooi scha front en het Italiaamsche stnfherichl op zijn beurt Van bloedig afgeslagen Oostenrijk scbe .aanvallen aldaar. ILpliaansch luchtschip Verni el d. Hel Italiaansehe hoofdkwartier meldt Gistermiddag (Zaterdag) voer een uit hel zuidwesten komend vijandelijk lucht sclup op groote hoogte in de richting van het eiland. Lissai. Baj het eiland viel hel brandend in zee en zonk. Een torpedoflottilje, die dadelijk toi plaatse was, kou nog slechte enkele over Idyfselen, waaronder "gedeelten van liet hulsel en een reddingszak, bergen. Of schoon men lang lieefl gezocht, is van de bemanning niemand gevonden. In Egypte. Engelsch legerbericht. t De Britsdhe opperbevelhebber in Egypte deelt nog de volgende nadere bijzonderhe den mede, oanllrent den Turksclien aanval in de buurt van Romani op 4 dezer: De vijand deed ten front-aanval op de Engelsdhe loopgraven, Verlroriden met een flankaanVa! op de Zuidelijkte flank, waar- Voor hij 14.000 man met r/.warc houwitsers gebruikte. De front-aanval had geen sudces bachertjes hun Vader naar zijn laatste rust plaats. Zij betreurden hem oprecht. Vlak bij elkaar gedrongen zaten zij na do bo| grafenis i'n de kinderkamer en spraken Van hem alsof hij de bestte van allcjya ders geweest was, ofschoon z.ij nu wis ben, dat hij niet alleen al het bosch land verkocht hiad, maar ook nog vijfduizent! mark! had opgenomen op het heeronhuis, Alleen Krab, die alle dingen van de practisehfe zijde bekeek, merkte plotseling op te midden vjam al de droefheid: „Waar heeft m-en toch eigenlijk ouders voor?" Belhamel wasi vol eigjengercehtigheiJ Zij vjerküaard© aan. de zusjes overtuigd te wezen dat het haar gelukken zou,Reo|- hach jgleheel alleen vrij te kloopen. Wan- peer haar opvoeding voltooid was, zou Grootmama gistVooistellingen met haar ge vjen. Dan zou het geld. haar toevloeien m*et duizenden tegelijk. De Georgientjes, Vol afgunst, verklaar den, dat zij maar eerst in een «rookt confectiezaak! behoefden te komen, dan zon dten zij ook hun penningske bijdragen tot het btehpjud Van het oudeqlijk! hulsi Krab, die nog geen twaalf jaar oud was, merkte heej wijsneuzig op: „Ik ver dien ïïu al geld, want de meestor ver koopt mijn .vruchten en groenten in u© stad. Hij zegt dat ik' lajer honderden ven- dienen zal." 1 Onïiut alleen zat in gedachten verzon kien, terwijl haar zusters zich bazorgajmaak ten pater huil ouderlijk! huisi. Niet eilleen dat zij er nipte voor deed zij bezorgde hun nog een. nieuwen last, daar rij er zich niet vjan, wow, latemaJf- troepen langzaam terug, toidat da vijand Laat m den avond van 4 Augustus zich in de zandduinen had vastgewerkt. Toen werd door alle wapenen de tegenaanval gedaan, di© volkomen gelukte en bij het aanbreken van den dag van. 5 dezer weid de vervol ging \andem to) agtrekkendennjand krachtig mdemamen. Zij weid bij het verzenden i an dit rapport voortgezet f De vijand Itrcd zware verliezen en in den avond van 5 dezer waren ter meer dan 2500 ongekwetste manschappen, onder wie ©enige Duitechers. gevangen genomen; 0oris vier hergkanonnen, en een. (aantal DiathuKaRmpnen vertnocstaid. Onze vesn liezen zijn niet zwaar. 1 De Australische en do Nieuw-Zeelandsche bereden (roepen hebben, het hoofd biedend aan den sterken flankaam-al en, 'bij de ver volging van den vijand Wijk gegeven van vastberadenheid, geestkracht ön initiatief, die den hoogsten lof verdienen. De territon- alen hebben het uitstek-end gedaan, in het bijzonder bij het manoeuvïtoanesi over het zware zand in de hevige hitte. Monitors, die van do 'fina.baai uit vuur den. hebben aan de krijgsverrichtingen mee- ©daanhet werk Van het koninklijbe korp» vliegers Was nitstekend. Turksch legerbericht. I Het Turksche hoofdkwartier meldt d.d. Zaterdag: Op hét Egyptische front hebben onze Voorposten den 3en dezer do linie Elrahith A KM. ten noorden van Katia) Katia Aboidlelle (5i/a K.M- ten Z.WT Van Katia) bezet en hun VarkeuningsaSdeelmgen tot in Romani (8 K.M. ten.' N.O. van Katia) voor- uiige zonden. t Ten oosten van Suez is teen onbeteeken- *le botsing geweest tusscüwin, een onzeg vooniitgeschoven afdeelimgen en een vijan delijke afdeeling ruiterij. 1 Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds meldt dd. Zaterdag het zinken van tv, eo Engel-Bche treiters en van de ■doomschepen „Badger", '„Chalau" en „Ivo". v Volgens een Reulerberieht zijn nog gezon ken liet Engelsche s s. „Tottenham" (3106 ton), het Italiaansehe stoomschip „Siena", (4553 ton. op weg van Go-loir naar Genua) en liet Grieksche s.s. Tricoupis (2387 ton, van Cmdiff naar Genua). D d. gister meldt Lloyds het in den grond boren van een Engelse hen treiter en van het 'Deensdie stoomschip '„Jnegcrsborg" (1797 ton). Van de bemanning werden twintig leden gered. 1 Naar de Britsdie admiraliteit meedeelt is de hulpmijnveger „Claclon" in het oosten van de Middellandsehc- Zee den 3en dezer getorpedeerd. Twee officier-machinisten, 1 machinist, 1 stoker en 1 matroos worden vermist. De assistent-purser en 4 stokers zijn licht gewond. t Diverse berichten iDeoïidorkoningvan Ierlan.d.1 De jongste opstand der Sinn Feiners in Ierland had tot gevolg, het aftreden van Birrel, den lerschen staatssecretaris, zoo- brengen Meile bij ziicli aan hu is te hemen. Onnut had do meer dan tachtigjarig© vrouw aangjetroffen, (oen zij door d© zwaoïv to van den waglcsn midden, vp den siraatb weg ik elkaar was gezakt. Zij liiclp de oudo vrouw ovtereind, en ofschoon deze zich weer inspanide, den walgen kon zij niet meer vooruit rijden. Onnut reed hem voor !het huis van dien bakker. Toen Mieile jammerde: „Ze zulte t'huus boos kïjke, als ik gien werk moer doen kan zei Onnut: „Nü kom je bij ons aan huis, Meile^ en je kunt uitrusten vian 't werken."| Daar zal Steile nu in een kamertje ha ven den stal en zij bad den heelen dag.;* Vooi haar op tafel stond ©en crucifix met een brandend eindje k'aars. Voortdurend) telde zij al de voorrechten op, die haar gedurende liaar langdurig leven walm ten deel gevallen. Slechts één) enkele wensch! lag haar nog op het hart: de norsch© Ernestine zacht te bidden. Want daar Meile tengevolge, Van de jicht in haar voeten de Kamer niet mteer ver laten kon. was Ernestine genoodzaakt do oude vtouw haar eten boven te bre y gen. Dat was de dienstbod© hoar icq te na. Wjant bij haar alleen hadden de vermaningen van den Kanoot aan zijn doch ters, haar naani hoog te houden, vrucht' gedragen. Ernestine sprak! nooit een woord met de boenen in het dorp. Ze vjerzor$- de lederen Zonjdafg dteft graf v-aril djejoi baron en zei vooptdujiend „Ik en mijnheer do banon zdliger^ heb ben elkiaar altijd liegjépo i_j t i U' LWorit veaiolgSit CHIEDA O* t»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1