De oorlog. Dinsdag S Augustus iëi6. 69"" Jaargang, No. 15211 15 Ons slot Eeebach. Dese courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1,25, fr&ncd per post fi. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardlngen 10 «*«t Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen,- Advertentiên voor het eerstvolgend nummer moeten des middags y<Jór een uür aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdvertentiSn: Von 10 regels fL 0.92; iedere regel mee» 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groot© letters naar de plaats die zfj innemen. Advertentiên b§ abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan, run gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiên worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No, 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. f - -Burgemeester en Wethouders van Schi© dam; Gelet op de artikelen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den 7en Augustus 1916 aan W. A. BEU KERS en zijne rechtverkrijgenden vergun ning is verleend voor het oprichten van een inrichting voor het drogen van groen ten, aardappelen en peulvruchten, in de mouterij Hoofdstraat 24, kadaster Sectie L no. 1325. Schiedam, 8 Augustus 1916. - Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. IÏONNEELAGE GRETE, De Secretaris, i v. luik; L.-S. BUITENLAND. Tan het Westelij fee front. Fransch ïegerbericht Ten noorden Van de Somme is in de streek van Chaulnes hevig artillerieduol. Aan den rechteroever van de Maas deden de Duilscliers na arfcilleristisch© voorberei ding een, aanval op het werk Thiaumont. Door ons rensperringsvuur tegengehouden, konden, de Dui.lsclitors niet debóuoheeren zij werden naar hun loopgraven terugge dreven. Bij het bosch van Vaux an Chapi- tre begon eon offensieve actie, die liet giste ren dooi- de Dmlsahlers inj -doz© streek be gonnen bombardement deed verwachten, te 7 uur 30. De actie mislukte volkomen in ons artillerie- en mitraillenrvuur. Jle -nacht was kalm aan de rest van het front. Aan het Somme-front leverden de Fran sche vliegers gisteren tal van gevechten. Drie Duilsclie vliegtuigen werden neerge- schbten. Eén bij Roiglise tan zuidoosten van Roye; een tweede bij1 A.in i© court, ten zuid oosten van COiaulnes; het derde ten noor den van. Nesl.es. Drie andere Duitsclie vlieg tuigen worden getroffen en moesten, bin nen Kim Jiniën dalen. Eindelijk werden nog twee Duiiitseliie ballans captii door Fransche vliegtuigen vernield. Hedennacht wjerpein Fransche escadrilles 20 bommen op het station Aleb.Sablons, 30 op liet station Tliianville, 25 op de werkplaatsen te Ronxbach, ten noorden van Melz en 12 op bivakken bij Etain,. Engelsch Ïegerbericht. 1 Sir Douglas Haig meldt: De toestand is onveranderd. -De rijandelijke tegenaan vallen bij Pozières en Ncwille-Sl. Vaast. zijn afgeslagen. Wij behielden a! het ter rein, dat wij gisteren] gewonnen hebben. Avondcomnranigué Ten noorden en ten N.-O. van Pozières Roman naar 't Duitsch door Herman© Villinger. 18) Onnut echter ziat bij Meile en keek met Verwonderde oogen naar het kleine, in eengeschrompeld©, overal met rimpels he1- dekte gezichtje. Zagen kleine kindertjes) als zij pas op de wereld giekomen wat- ren er ook niet zoo ui;i! Ja, ook de jong© berkten in het bosch maak ten in hun laats ten herfsttooi den zelfden indruk als in hun voorjaarskleed. Al deze opmerkingen,' die Onnut bezig hielden, en waarover rij zat na te den ken, kwamen in haar opstellen voor, die de meester met steeds grootere verbazing las. Dit jonge meisje sprak vaak dingen uit, die haar leeftijd ver en ver te bo- ven gingen. Maar even vaak' kwam het voor dat zij minder verstandig was dan het kleinste dorpsmeisje. Onnut ging niet meer naar school; zij pam nu les in het Buiisch, En zoo geschiedde het dat Belhamel zich al verder en verder van den onderj* wijzer verwijderde, terwijl de tengere Onj- nut met haar sprookjetfpogen het hem aangedaan had. Dieze richtte haar gedichten nu echter, tet ©en wonderbare, onbekende ziel, dief heeft de vijand vanochtend om vier uur. na een lievige beschieting, hardnekkige aan vallen op onze nieuwe linies gedaan Op sommige punten slaagde hij erin onzo schansen binnen te dringen, doch hij is er met zware verliezen weer uit verdre ven Twee krachtige aanvallen, vanoch tend togen negen uur ondernomen, zijn eveneens afgeslagen. Vanmiddag om 4 uur is een "nieuwe, ditmaal zwakke aanval, afgeslagen. jNVij hebban weer gevangenen gemaakt. Elders kleinere gevechten, waarin onze boniwerpers succes hebben gehad. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch Ïegerbericht. LcgerfrontaartsHertog Kar.e-l: ln de Boekowina is de toestand on veranderd. In de Oost-Ga,licische Karpa then leidde do dag van gisteren tot do verovering van de Russische hoogte stel lingpn bij Jablonica, bij1 Worocht en ten' westen van. Tatarot Het leger van Von Kövess sloeg in het gebied ter weerszijden van Delalyn talrijke aanvallen van groofc kracht af. Ook aan den noordelijken vleu gel van het leger Van v. Bothmer misluk; ten op zich zelf staande offensieve bew-o. gingen van den. vijand. L'tegerfrontfv. Hindenburg: Bij We stel ka en Zaloscze wordt om elke voet breed grond verbitterd gestreden. Bij de gevtechten om de ten westen yan Zaloscze gelegen hoeve Troscianioo, die sedert gis termiddag weer in ons bezit is, lieten de Russen tal van gevangenen in onze handen. Ten zuiden van StobyciWa aan den Sto- c.hfyl werd een poging der Russen om over de rivier te komen verijdeld. Russisch Ïegerbericht. i Een escadrille van zeven vijandelijke vliegtuigen bombardeerde verschillende plaatsen in de streek ten oosten van de Stochod, slechts onbelangrijke schade aan richtend. i t Aan de Stochod nam de vijand op ver schillende plaatsen het offensief, maar werd overal afgeslagen. Onze opmarsch in de streek van de 0ra il erica en Sereth duurt voort. Onze troe pen vermeesterden een krachtig versterkte vijandelijke stelling in de buurt van de dorpen Zwitjin, Trostianetsj, Renioeve. Hef tige bajonetgevechten hadden in het bosch in deze streek plaats. De vijand deed tegen aanvallen. Alle gevechten werdén onderzeer moeilijke omstandigheden geleverd tenge volge van den onafgebroken regen, die den bodem doorweekte, Aan de rivier Koropetz deed de vijand veel krachtje aanvallen in de streek van Velcsnïoeve, die met groote verliezen voor den vijand werden afgeslagen, i Ten zuiden van Vorokhta drong de vijand onze bereden voorposten iets terug. Tan hetZuitlelfjke front; "Oostenrijksch legerberich.1 Gister(Zoudag)morgen vroeg begon op nieuw een heftig artillerievuur aan het Isonzofront, van het bruggenhoofd van Tol- méin tot de zee. Na een uiterst heftigs beschieting, die urenlang, aanhield, deden de Italianen te vier uur 's middags op vele ergens in de wereld ronddoolde en naar <lo hare zocht, en Hesperus, die roe- ger zoo vaak. en zoo gloeiend door haar went "bezongen, was afgedaald lot gewoon sterveling. Maar daarvpor inrie plaats was Krab, de onbegaafde, op een leeftijd ge komen, wanneer een jong meisje omziet ndar een held. En al maakte de kleine, dikk© met haar- bemodderde handjes ook geen verzen, haar liefde en bewondering voor den meester was er misschien des te- duurzamer door. 1 w I IV. 'Grootmama woonde in het drukste gaj deel te yan de Keizerstraat Zij had een klein balkon en twee aardige kalmers, die op straat uitzagen. Een donkere eetkamer en twee slaapkamers aghfer. In de eend sliepen Grootmama en Belhamel in de an dere. Maar de Georgitentjes sliepen ook) nog ergens. - „Het gaat alles," zei Grootmama met haar zorgeloos schouderophalen, „men zou zou haast niet geloovie hoe alles gaat daarom maar nooit wanhope „Daar komt Mama Grossi met de meis jes Rcebach aan," zei men in de rek sidentic, als de geliefde actrice met haar kleindochters uit wandelen ging; de Geor- giientjes, oe een© rechts de andere links en Belhamel Vooruit De eersten waren geplaatst in den bes ten confecti-ejwinkjel Von de stad, waar Grootmama zieer. bemind was. plaatsen aanvallen op het bruggenhoofd van Gorz en de hoogvlakte van Doberdo. Er ont wikkelden zich aan den Monte San Michel© bij Pevina en aan den Monte San Micbele veibitterde gevechten, die den geheelen nacht voortduurden en ook thans nog niet geëindigd zijn. Tegenaanvallen van onze troepen brachten het grootste deel van de in eersten aanloop door den vijand geno men, geheel ineengeschoten voorste stellin gen weder in ons bezit. Om enkele loop graven wordt nog hevig gevochten.Tot dusver z.ijn 32 officieren en 1200 man gevangen genomen. s Görz staat voortdurend onder zwaar ar tillerievuur, dat in de stad veel branden ver oorzaakte, Met ver-dragend geschut is gis teren ook Sistiana beschoten, i Aan het Tiroler oostfront mislukten her haalde offensieve bewegingen tegen de hoog- testéllingen ten noorden van Panevezzio. Italiaansch Ïegerbericht. Tusschen Etsch en Boven-Isonzo heftige actie der wederzijdéch© artillerie. Op de hoogvlakte van Asiago vernielde de vijand door mijnontpJoffingen een van onze ver schansingen op de hellingen van den Monte Zebio. Hij deed vervolgens een aanval, die werd afgeslagen door ons artillerievuur. In het Tofanegebied vermeesterden -onze tioepen een sterke stelling, die de verbin ding domineert tusschen het Pravenanzes- dahen de Rio Sare. Aan den Beneden-Isonzo deden oi ze troe pen gisteren aanvallen op. i verschillende sterke vijandelijke stellingen, terwijl inden Monfalcone-seetor het op 4 Aug. tegen de hoogten 85 en 121 ingezette offensief krach tig ,werd voortgezet. Na voorbereiding door bewonderenswaardig snel en juist artille rievuur rukte onze infanterie met groot élan ten aanval op. -Zij vermeesterde ver schillende opeenvolgende liniën van (vijan delijke versterkingen. i In de Monfalcone-zöne namen met bui tengewonen moed bergsaglieri-wielrijders van -het 3e, 4e en 11© bataljon bijna de geheel© hoogte 85 en zij handhaafden zich bier tegen vijandelijke tegenaanvallen. Wij maakten ongeveer 3600 gevangenen, onder wie een honderdtal officieren, -waarbij een kolonel-regimentscommandant en een. ma joor van den staf. >Wij vermeesterden even eens rijken buit, o. a. een batterij van drie stukken, eenige dozijnen mitrailleurs, een groot aantal geweren en veel munitie en ander oorlogsmaterieel. Een escadrille van onzo Caproni-vliegtui- gen bombardeerde onder ongunstige weers gesteldheid gisteren het spoorwegknoop punt Opeina en verdreef -vijandelijke wa tervliegtuigen, die zich hiertegen -wilden verzetten. Eén van deze watei vliegtuigen werd neergeschoten. Een van onze yllegt tuigen keerde niet terug; de andere zijn onbeschadigd. t Do strijd in de I'uc/ht, Officieel wordt uit WeenOn gemeld: Op 5 Aug. sclioot de luitenant ter ze© Baufield met een marmevliegtuig een groot Italiaansch gevechtsvliegtuig ir,'c-er ha een langdurig luchtgevecht, op 2700 AL hoogte boven de golf van Triest. Hij bedwong hier mede zijn vierde vijandelijk vliegtuig. Het vliegtuig viel bij Sistiana enj verbrandde. Van de inzittenden was een luiten'ant dood, Dat was zij overal en daarom werden' haar Reebaehertjes ook overal welk con ge heet-en en men maakte geen onderscheid tusschen de toekomstig© naaistertjes en de toekomstige actrice. Deze tnaa echter langzamerhand meer en meer op den' Ji-lporgjijanld» Want d|el Georgtentjes ach! waar men ze neety zette -daar bletvlen ze staanj. Zij1 wanen flink voor haar werk daar ging niets* boven in haar oogen. Belhamel in haar liartstochtelrjken ijver, Belhamel in haar boogie vlucht kwam steeds in botsing met de geestestroagheid Van haar zusters. Zij schaamde zich Vóórhaar en wilde zo met alle geweld ontrukken aan Ixaar bekrompenheid. Zij moesten zich drama's laten Voorlezen als zij 's aVonds vm het atelier thuis kwamen, voor het toomeel moesten zij in geestdrift komen. De Georgientjes- sliepen onder het Voor lezen in en hielden de ooren toe bij d4 hartstochtelijke Vermaningen van Belhaf mei. Het kwam eindelijk tot scènes en Grootmama maakte een einde aan de zaak en bracht de Georgrientjes npap Fijankp fort Ook daar had zij vrienden, die zich het lot van haar kleindochters aantrokken en zorgden dat zij in een eerste klasse confectiezaak geplaatst werden. Nu was ©r rust in de kleine woning der actrice. Dat wil zeggen, rust ging) niet samen met een schepseltje als Bel hamel, Zij was mooi door de uitdrukking van haar gezicht, dooi; haar levendig© geLaatstrekjkcnj door haap prachtig teint een onderofficier zwaar, een onderofficier licht gewond. In den Kantons, Russïschlegerbericht i In de streek van Kiarkit, Tsjiflhk en Er zindjan gingen onze troepen weer ©enig© kilometers vooruit. Teri noorden win de Afoerandwai deden de Turken een aanval, die werd afgeslagen. In de streek van Aloesj zetten de Turken hun hardnekkige aanval len voort, die ons noopten een weinig naar het noorden terug te rekken. In de streek vm Bitlis gingen gioote Turksdhe strijdkrachten, gesteund door Koerden, tot het offensief over, zij werden echter door ons vuur, onz© handgranaten en door tegenaanval te» afgeslagen Turksch Ïegerbericht. i Aan het Kaukasusfront bezetten wij op den rechtervleugel in den Bitüsseclor den (berg Nebat, zes K.AL ZAV. van Bitlis, ofschoon de Vijand hardnekkig tegenstand bood. Ook werd de aanval, door otns onder nomen op den berg Koltih Z.O. van Bitlis, met succes voortgezet. j In den Moesjsector eindigde een floor ons in den loop van Aug. tegen den buitengewoon krachtig yersteiktion berg Koz. ma (20 K ÏL Z -O. van Afoesj) ondernomen aanval ma - v y neene vlucht van den vijand. Een jteri onzer troepen irukte bij de vervolging het dorp Kizilagatsj, 16 K.AL W. van Afoesj, binnen. In den loop van W gevecht namen wij een luitenant ©n ruim 200 man gevangen en veroverden zeven kanonnen, waaremder jwte© 15 cAf houwit sers, rijf yeldkanomnen ©n. zes (oiitrnilleurs lp hef centrum en op kien linkervleugel in het kustgebied .niets bijzonders. i In Egypte. Een Reuter-telegram uit Kn.'iro meldt nog d.d. gisteren, dat de ilenrolgi:ng (der Turken bij Katia wordt voortgezet. t Het aantal bij Roraani door do Engel.salwn gemaakte geVaugenen, bedraagt 45 officie ren en 3100 num. f G 1 In Oost-Afrika. Engelseh Ïegerbericht J Generaal Smuts bericht, dat de Immi Sadani op 1 Aug. door maritiem© strijd- kraditen is bezet. ,E,r wesd slechts geringe tegenstand geboden. Andere maritieme ope ratien hebben, op verschil tand© punten aan do kust plaats. i Generaal Van Deventer vervolgt, na den Duitsdien centeralen spoorweg bij Kilima- hnde te liebben bereikt, evenals Bodoma en Kikombo, de .Vijandelijke strijdtroc-Ihten uit deze str<»k in de riditmg iyau Alpapua. Een detadhement, ageerond m de richting ,van Seingida ten, westen van Kondoa Irangi, raakte slaags met een vijandelijke afdee- ling, die zich na ©en hardnekkig verzet in een blokhuis overgaf. i 1 Generaal Northey bericht, dat in de actie bij Malangali op 24 Juli de vijandelijke verliezen bedroegen 150 man, behalve de gevangenen. Na dit gm-cdit rukten No-r they's colonnes op naar Afadibisa, 30 mij Jen verder noordelijk op den iweg naar Iringa. Groot, slank! en krachtig!, prachtig haar als een donker bosch wa-.i,r de zon dooq speelt. Vol Vu riglo n ijver trok zij het leven, tot zich, ze wild© alles weten, alles er varen, alles begrijpen' en legde aan ment scben en zaken onhertroepelijk den maxtj staf aan Van liaar volsijrekten waarheidst zin. i *1 Bij liet studeeren met Gjrootmoma strijd zondek einde. „Waarom Knoet ik] deze passage zoo- doen, Grootmama, om welke reden?" „Wel dè&rom zal j© het zoo doen waarom zjou daar een rede voor noodig zijn?" x „Alaar Grootmama, ho© !k!an men een groot© actrice zijn ©n niet weten waarj-, om men iets zoo ,o£ zoo doet daüj kan men ümnters een onware opvattin-'i geven?" t t i 1 „God beware", zei Grootmama, „as ik geen naad meet met een fro1', dap ik naar collega HensL Dj© weet het alr tied." Belhamel sloeg de handen ineen: „Dan is ,u niet de groot© cictrice, waar ik u voor aanzag I" i Alama Grossi lachte. „0 jou kiekj-in de- wereld, het doet er toch niks toe waar ik het vandaan heb, als ik het er maar goed afbreng Zulke tooneelen waren er dagelijks. Als Belhamel niet te o,vertui|g|en.' was zlett© Grootmama liaar hóed. op en zei: „Ik mo|et gp,u,w een kop chocolade, met Ter Zee. De duikboot- en mrjnenoorl og. Lloyds meldt uit Lowestoft, dat het vis- schersvaartuig „Lochlomond" gezonken is. De bemanning is aan wal gebracht. Een ander Lloyds bericht meldt het zin ken van het Noorsche stoomschip <„Aran- da" (1792 ton). Reuter seint uit Londen, dat het Engel- sche stoomschip „Spiral" getorpedeerd is. DiYerse lbericliten. Generaal Joffre's ver wachtingen. De Fransche opperbevelhebber Heeft Za terdag een aantal Amerikaansdie journalis ten ontvangen. Van hetgeen hij tot hqq sprak deelt een Havas-telegram het volgen de mede W;ij weten met zekerheid dat onze vijanden thans hun laatste reserves op roepen. Tot dusver konden se de methode toepassen om, hun reserves van de eenef plaats naar de andere over te Brengen'^ maar de geconcentreerde actie van de geal lieerden maakt hun dat thans onmogelijk. Het staat niet aan mij ©ml te zeggen hoe lang de worsteling nog zal duren. Misschien zullen weken, misschien nog maanden noo- dig zijn eer de finale (breuk Loont van de vijandelijke strijdkrachten. Maar het is zeker d.d die komen zal. Gij gevoelt even goed als wij, dat de toer m den oorlog reeds is gekomen. De rijf maanden van Fraa- schen weerstand hij Verdun hebben de Duifsdie planuen doen mislukken en heb ben de weegsdiaal voor goed doen door slaan. De En-rel sch-Fransche trolepen staa t tegenoaier 122 dirisiên. Ik wil thans niet spreken over h-et moreel van het Fransche leger. Na (wee jaren van strijd behoeft de ijeestki-adht van ons leger niet meer te wor den aangetoond. Het land is .vastKasloteaj den oorlog tot oen zegevierend einde te brengen. De geallieerden zullen niet uit scheiden oer de vrijheid der j wereld ver zekerd is. De toestand in Rusl and. De „Nieuwe Cour." verneemt van een zakenman, die lange jaren in Rusland heeft gewoond en nu dezer dagen dat land heeft verlaten, over den toestand daar modedee- lingen, die den indruk maken dat in, liet Rijk van den Tsaar, de toestand zeer ern stig is. i „De successen in WolhyniB, zoo zfóide hij ons, maken niet den minsten indruk, daar men in intellectueel© kringen meent, dat die worden behaald ten koste van de meest afschuwelijke offers aan bloed. En die offers zou men veel minder tellen, als men maar den indruk had, die eerst algemeen was, dat het bondgenootschap met twee AVest- Europeesche mogendheden zou leiden tot een rog©negatie van Rusland „Daarvan is echter geen sprake. Het Rus sische politiestelsel is thans niet scrupuleu- ser in zijn middelen dan in 1905 en "het is juist tegen het weer op komen zetten; der reactie, dat Sasonof partij had gekozen, en dat hem zijn carrière kostte. „De nood in de steden is ontzettend, zoo deelde onz© zegsman moe, de prijzen van de dag el ijk sch e levensbehoeften zijn geste gen tot een hoogte, da© alleen voor d© zeer gegoeden nog bereikbaar miaakt, wat slagroom Wij de Banketbakker drinke, omt weer in mien hxynjepf. to fkjojmpte Belhamel behoefd© na zulk twijfelen' Grootmama ma,ar to zien speleln ©n dan was all-es weer gbed. D© heftige strijd ster werd een Vurige bewonderaarster en uren viam innig begrijpen yeneenigden Groot mama en kleindochter. Er werd eerst een beetje gesnoept én dan met den zak! in het iaschje, arm in arm, door de straten gewandeld. Liefst in schemeravond. I L~ Zij liepen alle mogelijke hnizeh voor- bij, bleven hier en, daar, staan en. Groot mama noemde de namen der menschen die daar gewoond hadden en met wi© zij bevriend geweest was. l J Zij gingen het Heerestraatj© door en keken ,in de small© gang waar Groo<4 mama miet haar ouders gewoond >had.; Er brandde een treurig olielampje. Grooti mama bleef staan luisteren en oVer haan schoon galaat vloog een weemoedig lachf- p. '-'till I I I ill 1*1 „Dog vadertje," fluisterde zij, ,-.dag moe dertje. 11 1I i i En Belhamel 'drukte rich Vaster tegen haar aan en een flanw begrip, hoezeer tie tijden veranderd waren, sloop haan hart binnen en deed hét ineenkrimpen.. Afaar bij den hoek, in' de BloemeiistcaaW, toen rij langs de ramen liepen Van de Wejwaarschoofc Ipphten z© aj weder ©a snoepten uit het zakje, i ÖZwlt mseWL EDAMSCHE 1 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1