De oorlog. 69*" Jaargang, Woensdag 9 Augustus 1916. No. 15212 Ons slot Reebach. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en'Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vierdingen lö cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des mHdare y'üfa een nnr aan het Bureau bezorgd zSjn. Bureau: Lange HaveD No. 141 (hoek Korte Haven). Rrjjs der Ad verten tiSn: Van 1—0 regels fL 0.92; iedere «gel mee* 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bjj abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan" zgia gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekena. Intercommunale Telefoon No. 103. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gelet op artikel 12 der Drankwet; Brengen tor openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van MARIA HENDRIKA" LOUISA DAMMERS, echtge note van D. K0R1NG; LEENTJE VAN DER LINGEN, eclitgenoote van B. KO RING; MARGAREfTILV WjLRELMlNA TOURNIER, eclitgenoote van J A. EN GELS; MARIA THEODRA VAN DER KLEIN, eehtgenoobe van H H VERSTRA LEN; ALIDA MARGARETHA DE GRUIJL, echtgenoot van. W. DEN OUDEN, PIETRO IvEL'LA DE HOOGE, eclitgenoote ran J. KoHLER; jHENDRIKA ZEVENHUIZEN, echtgenoot e van M. IV. J. VAN SCHIJN DEL, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in heb klein voor ge bruik ter plaatse van verkoop in de bo nedenlocaliteit van Wet pand Lange Kerk straat 86. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen "het verleenen van de vergunning schriftelijk bij hun Col lego bezwaren kunnen worden ingebracht Schiedam, 9 Augustus 1916. Burgemeester m Wethouders voornoemd i M. L. HONNERLAGE GRETE, 1 De Secretaris, i v. LUIK, L.-S. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Weihouders van Sdbie dam; i Gezien het verzoek van: lo. De N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGE- NIUM", om vergunning tot het oprichten van een plaatwerkerij en autogene lascih- ïnridhting, in het pand Nieuwe Bavten 51, kadaster Sectie L, no. 628; i 2a. de ,N.V. NEDERLANDSCHE C0NSEB- VEN- en VEEVOEDERFABRIEKEN „DE SCHIE", om ivcrgnnning tot het oprichten van een groenten droogimicihling in da panden Sdhie ö658, kadaster Sectie A. ma, 41, 42, 964, 1191, .1450 en 1530, enel 2 ideritróimotoren vari' réspectievelijk 12 en 25 P.K., drijvende een ventilator en diverse snijmachines1 3ot. de FIRMA NEDERLANDSCHE A,S- BLSTHANDEL en KURKSTEENFABRJLK 5,FÖRTUNA", otn vtergunhlng tot het uit breiden hare," fabriek aan de Korte Haren 7, kadaster Sectie 0, na 1112, mM een electromotor van 1 P.Kdrijvende e^u roer toestel in do smteltpan; i Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te wfeben- i i flat voormelde Verzoteken met de fliij lagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie "geleigd; dat op «vVjocnsdag den 23 Augustus a,s. Rorrfan naar 't Duitsch door Hermine Villinger. des voormiddags ten 111/2 ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen hef toestaan, van die ver zoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten'; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op, de secreta rie» der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij ner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 9 Augustus Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L: HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, i v. LUIK, L.-S. BUITENLAND. - 19) Belhamel, gewend aart groote tochten in frissche hosChlucht, was dikwijls ziek van verlangen.'"naar een wanideling in het Stadsbosch. Daar w,as Grootmama niet toe te bewegen. Op zijn hoogst was het de tuin vian het paleis, de Slottuin, die soms op een Zondagmorgen bezocht werd, als >Et mensdhe in ware het rijk van Mama Grossi, dat waren de straten, waar iedere voorbijganger haar groette en de jonge meisjes met wan vereering gteei'i ende wangen de actrice steeds weer tracht ten tegen te k'omfen. Eens gebeulde het, dat zulk! een jong meisje plotseling neerbhkte Voor Grootma ma's voeten, zeggende: ,„Uw schoenveter is los vergeef mij dat ik hem even vastmaak Toen zij weer opstjond gaf Mama Gros- si haar een hartelijken kus midden op straat „Dank je zeer vriendelijk, lief meiske, je kan morge, op Zondagmiddag hij mij komme 1 1 Zalig vloog Ret sdhepfeeJtje heen. Maar Belhamel zei„U had. haar niet moeten uinoodigen, Grootmama, uw schoen- yteters waren, volstrekt njefc los, ik hel/ Tan het Westelijke front. Duitsch legerFerich t. Ten zuiden van hef La Bassée-kanaal, in de omstreken van Loos, levendige artiUe ri ©beschieting. Tusschen Thiepval en de Somme, voor namelijk bij Pozières, bij Bazenlin-le-Petit en ton zuiden van Maurepas zette de vijand zijn krachtige aanvallen voort. Deze leid den op enkele punten tot verbitterde ge vechten van man tegen man, die over het algemeen ten onzen gunste werden beslist; slechts op enkele plaatsen, bij Pozières en ten oosten van Hem duurt de strijd nog voort. Ten zuiden van de Somme werden uil- vallen van Fransche handgranaat-aideclm- gen, bij Eslrées en Soyecourt, afgeslagen. Aan de Maas was hel artilleneigevecht aan l>eide oevers zeer levendig. Ten noord westen, ten Westen en ten zuidwesten van hel vroegere Thiaumontwerk werden vijan delijke aanvallen in ons -vuur volkomen afgeslagen Meer zuidelijk werden aanval s- pogingen in do kiem gesmoord Benige honderden, gevangenen werden binnen ge bracht. 'Een Engelsch' vliegtuig viel ion zuid oosten van Kamerrijk in onze handen. Franse h 1 ege r b er ic h t. Ten noorden van Re Somme wo>n de Fransche infanterie, die rechts van de Brit- sclne I roepen opereerde bij een aanval van deze op Guillemo-nl, terrein ton oosten van hoogte 139 (noordelijk van Harde- couil.,1 en maakte een veertigtal gevange non Ten oosten van de boerderij van Mo- nacu trachtten de Duitschers dozen mor- jpen tweemaal aan do Franschlen te ont nemen, wat zij gasteren veroverden Telkens door hel Fransche ïnfamlerievuur temgge- worpen, moesten de Duits chert terugtrek ken niet achterlating Van talrijke dooden; hel a,antal ongekwetste Duitsche gevange nen, gisteren hier door de Franschen ge- het gezien, zij heeft ze -eerst losgemaakt." „Des te aardiger," zei Grootmama, „zooj lang men de jeugd nog mfeti een kusj gelukkig kan make, da.11 is! 'tl nog zoo» erg niet" t J Toen Belhamel echter nog steeds niet zweeg, maar de handeling van het jonge meisje bepaald als niet eerlijk lieschouwd wou hebben, bleef Mama Grossi eensklaps staan. Zij zag haar kleindochter met groote oogen aan en zei: „Heeremijntijd Belhamel, je bent precies mijn moeder, je maak mij bang per slot van rekening is het toonoel toch met ge schikt voor je." „E11 dat zegt u, dat zegt u," riep Bel hamel uit, „en u kent mijn liefde voor de kunst 1" Zij snikte haast. „Kind," zuchtte Grootmama, „je zou je vergisse, als je dacht met je waarheidszin op het tooneel fortuin te «make daar wondt toch niks dan geloge." „U is daar toch tegen «opgekomen u .heeft dat niet geduld „Alles heb ik geduld,viel Grootmama haar in de rede) mijn oog© en ome toege drukt en er midde door gaat alles." Toen zei Belhamel: „Ik zal heel anders doen." 1 Waarop zij beiden ontstemd zwegen. Den volgenden dag was alles «echter weer Vergeten. 'Mama Grossi's Zondagmiddagen 'spfeeldan Èjeft zekere rol' ïrï Md hofstad, "Wat was het prettig, vooral op sombere Novem berdagen, in deze ongedwongen omgeving der actrice l Want Mer Waïi «aliid schijn. Opgewekte jonge meisjes vervingen de dienende geesten, zetten koffie en liepen Vlug naar den banketbakker als het noodig ma,aki, bedraagt 230, waaronder twee offi cieren. Aan den rechter Maasoever zeer krach tige hervatting van het bombardement ge durende den na,eht. Gp hel front ThiaumontFleury deden de Duitschers heden(Dmsdagjmorgen tegen vijf uur een reeks hevige aanvallen met sterke strijdkrachten op de Fransche stel lingen van hol dorp Fleury tot ten noor den van het werk Thiaumont, gepaard gaand met spervuur achter de Fransche linies. Alle aanvallen werden tot staan gebracht langs deni weg naar Fleury en l>ij hel dorp door het Fransche mitrail- leurVuur, waardoor de Duitschers zware verliezen leden. De Duitschers wisten vas ten roet te krijgen in het Thia,umontwerk na, een verbitterenden strijd, welke nog riborlduurti. In «Ie Vogezen werden Duitsche troepen, die de Fransche loopgravten bij Senuonnes trachtten te naderen, gemakkelijk met ge weervuur uiteengejaagd Engelsch legetrberichtj«. Tri den afgeloopen nacht drongen we vooruit ten oosten van het Tronesbosch. De gmtechten in de buitenwijken van Guil- lemont bij het station duren Voort Avondcommuniqué Ten Zuidwesten Van Guillemont hebben wij onre linie 400 Meter voorui(gebracht De vijand heeft ten Noordwesten van Pozières aanvallen gedaan. Drie zijn mis lukt, bij den vierde is hij er in geslaagdl 50 Meter loopgraaf te nemen*. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-v. Hindenburg, Aan de Se- retli en ten Zuiden daarvan was de vu ur acil© gisteren levendiger. Vijandelijke aan vallen werden afgeslagen. Herhaalde pogm- getn der Russen om ïxy «Zaï-eos© (aan de ötochod) terrein te winnen, bleven, vruch teloos. j Ten "Westen van Lusk zijn sedert lieden- (Dinsdag)morgen nieuwe gevechten begon- nein. i Ton N.W,. van Zalaüzc mislukten «vijan delijke aanvallen. Ten Zuiden van Zaloozie wterd in ©en ge vecht met de troepen van «v. Bothmer het Russische vooruitgaan gestuit. Hier teerden 9-officieren en meer dan 700 man gevangen genomen «en vijf mitrailleurs buit «gemaakt, F ront aar tsher tog Karel Tem Zui den van den Dnjestier gingen sterke Russi sche troepen tof, den aanval over tegen de linie TlumaezOthynia. De verbonden troepen gingen m aangelegde steil» n«gein terug. Ï|W die Karpathejn wterden, aan jbeidM zijden van het Bialy-Tsjeremosj-dal, de «be haald© voordoeten uitgebreid. Oosten rijk soh 1 e,ge r beri c h t. Frontaartshertog Karei. De Kar- pathentrcepen wonnen terrein op de hoog ten ten oosten van Jablonio'a en bij V,'o- redhta., mankten moer dan 1000 igjevamge- nen en vermeesterden 4 mitrailleurs. Ten Zuidwesten van Uelatyu weerden de strijd kiadden van v. Kovess opnieuw sterk© Russische offensieve bewegingen af. was en er geen koekjes of taart genoeg was. En ofschoon Mama Grossi «niet half zooveel kopjes had als er gasten bij haar kwamen, niemand kwam iets tekort." Zooveel opgewekt teven ging uit «van de schoone vrouw, die als de personificatie? van behagelijkheid op haar oudenvetsch© canapé troonde en haar stuk tulband in de koffie doopte. 1 In een kring om liaar heten gemakkelijke, verkleurde stoeien. Op den grond teen ver schoten tapijt. Ook de verlichting liet te wenschen over. En toch, hoe heerlijk. Alto wanden vol portretten "uit 3© jeugd der actrice, staalgravures van beroemd©, sedert lang vertrokken collega's, zoowel manne lijke als vrouwelijke.Cadeaux van hoogge plaatste personen in den vorm van prach tige Meiszner-vazen en -breiden, zoowel als zware voorwerpen van zilver op de étagè res. Ilier en daar op een commode of op een zuil statige pendules, die geen van alle hepen. Op d© schrijftafel -onder «een glazen stolp 't jubileumscadeau, dat Mama Grossi van haar collega's gekregen had een gouden lauwerkrans, waardoor zij* haar bruidskrans, geel geworden myrtentakken, bad gevlochten. Behalve dat, veel wanorde, voor schrijven nauwelijks een plaatsje. «Aan den muur naast de schrijftafel het réper toire en een ander briefje, «waarop met groote letters de woorden geschreven ston den, die Mama Grossi niet correct wist te schrijven„Billet, Myrten, Atmosfeer, Asth ma, Halleluja, Arangoercn. Verhinderd." Alle gasten, die binnenkwamen, werden door Mama Grossi met een .verheugden wel komstgroet ontvangen. Het allerhartelijkst klonk haar stem.bij het binnentreden van de vriendin uit liaar jeugd, «mevrouw Von "Reut. Achter de deftig© Excellentie «aan ver- Ten oosten van Ottynia en Tl urn a ex deed de vijand gistermorgen in groote massa een aanval. Eten van de au-nvalstroepen dropg ten Westen voorbij Ottynia tot over onze eerste linie, werd echter dooreen tegenaan val volkomen teruggeworpen, waarbij meer dan 1000 gevangenen in onze h.ind *n blo ven. Bij Tlumaez is de veid'di gingslin»© voor den overmacht) gni«toot van den vijand naar het gebied ten v, es ten van de pl? ts verlegd Ten Zuiden van uc Vertel ha rei ever Jeu onz© troepen den linkeroever ran den Sereth. Meer dan 700 Russen rverden geren gen genomen; 5 mitrailleurs werden buit gemaakt. 1 Fr on tv. Hindenburg. Bij Zalocize verliep de dag gisteren betrekkelijk mistig Ten zuidwesten van Porczyn in Wolhynic sloeg het teger van Terssctyanzsky een reeks heftigte Russische offensieve bene gingen af. De vijand rverd gedeeltelijk in een tegtenaanVal teruggeworpen. De troepen van generaal Fath verijdelden ten zuiden van de Stobydhwa. ophieuw vele JRusrische overgangspogingen. Russisch legerbericht. t Aan d© Sereth rukken onze troepen met succes vooruit en bevestigen zij het gewon nen terrein, In deze streek jmaafcen we 111 den loop vani de gevechten van 4 tot 6 Aug. in het gehetel aan gevangenen 166 offi cieren en 8415 soldaten. Wij vermeesterden 4 kanonnen, 19 mitrailleurs, 11 bom en mijnwerpers, en veel ander oorlogsmate rieel I Aan het Stoehod front in de streek van Stobychwa kwam des nachts teen troep Dos tenrijkers uit de loopgraven op korten af stand van een onzer regimenten n et de handen o«mhoog Kolonel Stepawenlo na derde de Oostenrijkers, maar werd vnmtei lijk neergeschoten. Onze soldaten schol n daarop alle Oostenrijkers neer Ten zuideh van den D n jester namen onze troepen bet oCfen sief o»ver een front van 25 UM1 in de richting van Tysnrenitza Zij v- meesterden de loopgraven ren den vijuul en vervolgden litem al vechtend Onze trnp pen dreven d«cn vijand over hel geheele front terug en Vermeesterden Tl rr man? en d.e hee 1 strook ten oosten van deze stad tot den Dnjs 1 eren e 11 rcifejfks liioiogten -ften zui dw*©stem «'van d© stad tot den ppoorm»ig Kol onreaSta n is au Onze aanval werd door de artillerie voor bereid, die bemeten met verstikkende gassen wierp op de vijandelijke battel ijen; «te bn- d ien in gsm arisch a p jie n slaakten het vuren ten lieten de kanomnten in don cteek Onze ca Valerie vervolgt den vijand, dte «in wanorde terugtrekt. E>en ren Onze divisies nam «ongteveer 2000 Duitfiidhfcjif» gteVangen etn veroverd© vel. zWaje kanomren en tal Van imitrailteiirs. Nog steeds stroonren gtcrengmien ton Het totaal cijfer is nog niol Vast te stellen De roemrijke troepen van generaal Lnlsjifsky behaalden dus ©dn belangrijk succes 1 Avondcommrrniquéi Het ten zuiden, van den ünjester door ojrze troepen bevochten suctees breidt zich uit Bij d© vervolingj van den vijand hebt sclreen de broodmagere .Tolran, die «ccn prachtige taart uit een servet haalde err midden op tafel zette. „O, mijn lieve mevrouwtje," riep Mania Grossi uit, „al Weer zooiets extra fijnslaat mij je een klapzoen- er «voor geve en kom gauw naast me op do canapé zilte. Je weet, mevrouw Birkel loer! altijd op je plaatsje. Ze zal zoo aanstonds wel konre met haar paar pihocoladepralines altijd dezelfde al wiek© lang maar als zo heen gaat, sluipt zij verraderlijk naar de tafel en neemt haar 'zakje weer mee. En dan zoo'n schatrijke vrouwIeder mensch op de wereld kan liet op honderd schreden al zien of ik hem lrjde mag, maar die mevrouw Birkel niet, z© nrerkt «er niks van, al "maak ik het haar nog zoo dui delijk." 1 Mevrouw Yon Reut lei lachend de hand op den ar pi van haar opgewonden vriendin. „Maar beve, nu heb j© je Birkel uitbar sting al weer en ze is er nog met eens ,,'t Is altijd beter als ik haar voorr it heb," zei mevrouw Grossi, dan kan ik haai later beter uitstaan; kienders," zoo viel zij zichzelf in de rede, >„kiek toch eens naar die prachtige taart, bij mij is het iederen Zondag Kermis! Ho© gaal-eb Johan?" zei ze tot den ouden knecht, die nog steeds op den drempel, stond en mevrouw Grossi met een uitdrukking van onverbloemd© be wondering aanstaarde, „hoe gaat het oudje 1 j'X'fMank u wel, mevrouw Grossi," gaf bij met een diepe buiging ten antwoord, „twee weken geledein heb ik «een erge ver koudheid gehad." 1 „Wet, wel, dat je dat «nog weet!" zei Grootmama verwonderd, „alle eerbied voor je geheugen. Ik weet niet eens meer wat ben onze dappere troepen de stad Nh- niow, de dorjreni Bratiszow, Pahahitsji, Na «loroyna, Czarnolowoo, Kriwotoelanowe en. het vlek Ottynia bezet Zij naderen dus oj) den linken-teugel de rivier Vorona, waar aan rte <4nd Tysmienicza ligt Voor de vijand terugtrok werden ont ploffingen gehoord; naar 't schijnt heeft rte \ijand bruggen en opslagplaatsen laten springen Hot aantal gevangenen en zegel tcokenen is geteld: hel zal nader worn den opgegeven Hot door ons genomen ter rein heeft een oppervlakte van ongevejeij 106 vieikdjiie werst D© bevelvoering 1 der Centralen. De „Yossische Ztg" hoort Van bevoeg de 'zijde, dat het opperbevel vaan het oos- lelijk front als volgt geregeld te: Het fiont van Hindenburg strekt zicji uit van cl© Oostzee tot ten Noorden van Tamofe pol, waar het leger Van Bohn/Ermolli zijn! Zuidelijken vleugel vormt Daaraan grenst! het front van aartshertog Karei, waartoe het Duilsche Zuidleger, liet leger van Yon Koer ess en de OostenrijschDuitscbe troe pen in de Karpathen behooren. Tan lietZuitlelijke front. O o s lentIjksc h leger bef|r i«c|h t E© -verbitterde gevechten in, het gebied van Gorz duren met onverminderde he vigheid voort I Do aan het bruggenhoofd Van Gorz ten1 westen van de Isonzo strijdend© troepen sloegen sedert 6 Aug. namiddags talrijke! /eer overmachtige vijandelijk© aanvallen; bloedig af Hierbij werden2932Italianen, onder v ie 72 officieren gevangen genomen. Om de dappere bezetting van het br uggcnV hoofd lnj de steeds nieuwe woedende aan'- valter der Italianen, voor groote verliezen te bewaren, werd zij heden (Dinsdag)1 teruggetrokken op den oostelijk kV n oever van d© Isonzo. Oj) de hoogvlakte van Doberdo misluk ten aan do Monte San Michel© en bij San Marti no alle vijandelijke aanvallen on der zeer zware verhezen van den vijoncL Evenzoo mislukten, verder zuidelijk krach tig© Italiannsch© aanvallen in ons vuur. Ajle stellingen zijn hier in het bezit van onze troepen. 1 Aan het front in Kariïrthië en Tirol' plaatselijke, levendige: arlilleriestrijd, Italiaansch legerbericht In het Etschdal duurt d© artiOeriestrijdb krachtig voort Op de hoogvlakte van Asi- ajgo sloegen wij een hefUgeri njandelijken aanval in do zon© van, den Men te Zebio! «af. In Boren[-C©rdevoJ© deed de vijand, na hevige beschieting opnieuw aan val S- pogingen tegen ©nz© stellingen aan den,1 Monte Sief. Hij werd echter, steeds «a% «geslagen met zware Verliezen. Aan den Beneden.Isonzo tego'iorer Górz duurt de strijd met vcnvoedheid voorti Wij veroverden geheel den, Ment© Sab'otinoj en Mont© San Michel©, d© spillen, va'ï er gistere 'hourd Ls." 1 Op dat oogenblik kwam do «vrouw van Kommeizienrath Birkel binnen, een klem, mager vrouwtje, in een japen «met een sleep, die to nauw was en daardoor wijd uitstond. Ook de kant aan de mouwen, aan het lijf, alles was armoedig en krap, pre cies als haar gezicht, waar «ook overal' aan gespaard scheen te zijn. 1 Ze zei met zacht© stem, terwijl zij haar zakje op tafel legde: „Er «zijn vandaag weer zooveel mensclien, ik ben haast bang dat mijn flikj-i met genoeg zulten zijn „Ja, dal in wel mogelijk," «viel Mama Grossi haar in de rede, «„maar, zooals u ziet, mevrouw Birkel, wij bebbc lekkernijen genoeg." 1 Mevrouw Birkel wilde in den 'fauteuil naast mevrouw Grossi plaats nemen. „Maar u weet toch," zei deze, „dit is| sedert menschenheugcnis de plaats van mijn collega Heim kijk, mevrouw Birkel, net zoo'n fauteuil daar ginds, die is bij „Ik zit echter liefst zoo dicht mogelijk bij u," verklaarde mevrouw Birkel, >„en zoo mager als-ik ben. Hoep! daar zat zij op de canapé tusschen de beide vriendinnen. t Mevrouw Grossi sprong op: „Neen, beste mevrouw, van 'kaaspersen bou ik niet j Er kwamen meer gasten, professoren «met hun vrouwen, acteurs en actrices. «Nu en dan ontmoette men kennissen en luid ge lach en gepraat vervuld© de kamers. (Wordt vervolgd)j iiit I ,i|' -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1