de vijandelijke verdeding. Het brug genhoofd van, Górzisin on Ze h aiv den. Onze kanonnen beschieten de stad, om den vijand uit de schuilplaatsen tu=4- scben de huizen te verjagen. Gisteren en eergisteren mankten wij 8000 gevangenen, denen, onder wie 200 officieren, van. wie 20 hoofdofficieren en1 een regimentscom mandant met zijn staf. De gevangenen blij ven loestrooinen. Wij vermeesterden 11 ka nonnen. een hondertal mitrailleurs en een rijken buit aan' wapenen, voorraden en oorl ogsma terïeel, In den nfgeloopen nacht bombardeerde een van onze bestuurbare luchtschepen hel spoorwegknooppunt Opcirfa, met zicht baar verwoestende uitwerking. Het .lucht schip werd duchtig door afweergeschut be schoten en werd aangevallen door twee watervliegtuigen, welke aanvallen werden afgeweerd door een krachtig vuur. liet luchtschip keerde onbeschadigd binnen on ze linien terug. 1 De strijd «la.ii d,e Isonzo. Ee Romeinscho correspondent van de „Daily Telegraph" meldde gisteren: De voorbereidselen voor het Italiaan, ach© offensief waren reeds verscheide|nd. weken aan den gang geweest; Donderdag waren zij met de samentrekking van reus achtige hoeveelheden troepen, kanonnen en machinegeweren voltooid. Het offensief be gon Vrijdagmorgen na *een zeer hevig boni! bardement Voor Gorz en in het vlak van Monfalcon© is zeer hevig gevochten. Een aantal Hengaarsche en Kroatische troepen, die weigerden zich over te geven, wed- dt\n in hun stellingen omsingeld, terwijl de Italiaansche hoofdmacht haar opmarsch voortzette. Uit Milaan wordt aan! de „Dai.y T©lé graph" geseind: Het offensief hegon n.et een krachtigem stoot, voornamelijk tegen twee punten: le. de Pietra Rossa, een rotsachtige hoogterug, die zich twee mijl ten Zuidoosten van Monfa'cone van heu' vel 85 tot heuvel 104 uitstrekt; 2o. do linie van den Monte Cosich tot de rots. achlïge hoogten boven het dal van Selz De Italiaansche batterijen openden Vrij dagmorgen een vreeselijk vuur langs de geheel© linie Bataljons bersaglieri en wiek rijders kwamen snel vooruit langs de oevers van het meertje van/ Doberdo en vielen, van de wegen, van Vallone, den vijand bijna in den rug aan. Terzelfder tijd wed den de Oostenrijkers van uit zee bestookt door het vuur van torpedojagers, die de kust van Duin© tot Miramar beschoten. In don Kaukasus. Turksch legerbericht. 2 Aan het Kaukasusfront wordt ons offen sief ip den sector BitlLsLMoesj-Ognolt met sncces voortgezet. Door onze tegen Bitlis gerichte aanvallen vielen alle in het zui den het dorp behoerschende stellingen in onze handen. Evenzoo liep een aanval op den vijand, die zich in een ontoegan kelijke bergketen acht K.M. ten zuiden van Moesj bevond, met succes voor 6 ris af De vijand werd tegen Moesj teruggewon pen. Onze oostelijk van Moesj naar het noo. den opereeronde troepen bfereiktén Moerad soe. Bij den gisteren ton zuidoosten van OgTiott gedanen aanval werden 200 solda ten gevangen genomen en nogmaals een kanon en vier caissOns veroverd. In het centrum verminderde een tegiejn verschillende punten van ons front ooste lijk van ErzindjanKilhitt gerichte aan, val in kracht; onze troepen hielden stand en de vijand leed zware verliezen. In Egypte. Engelsch legerbericht. Onze bereden troepen zijn in contact met de Turksche achterhoede zes mijlen ten' oosten van Katia Vliegeraanvallen op Suez en PortLSaïcI hebben weinig schade aangericht en ge ringe verliezen verOorzaak't Turksch legerbericht. 1 Aan het Egyptische front bereikte onze in do richting van Romani ©prakkende verkeraimgsaMeeling de vijandelijke linie en deed niettegenstaande een hevige be schieting van de kust door Vier oorlogsscn© pen een stoutmocdigen aanval op sterke Vijandelijke, uit verschillende wapens be staande afdceli.igen en koerde vervolgens naar haar stellingen bij Katia terug. Hier door bemoedigd, trachtte do vijand onze in de omgeving van Kafcia samengetrokken troepen aan te vallen, dodh werd met zwhre verliezen teruggeworpen. Een onzer vhegérs dwong op 24 Juli oen vijandelijk vliegtuig bij Moehamedie to dalen en vermelde het. Onze vliegers bom bardeerden mot succes de haven van Is maili on de zich daar bevindende gebon wen. I Vijandelijke ruiterij, di© op 22 Juli in hef Moedjeradefile, oostelijk van Suez, aanviel, Werd na een strijd van lacht uur tëruggesla gen. Wij maakten gevroren en hajomette(n buit. I In Perzië. Turksch legerbericht. 1 In Perzië Werd de door onzen rechter vleugel op 23 Juli in drie kolonnes inge zette operatie tegen de samengetrokken Russische strijdkrachten oostelijk van Ker- mansjnh met succes voortgezet tot 24 Juli in don avond Waren de .Russen dofi.nit.ier tegen Kaukauer in do richting van Hama dan teruggeworpen. I Ter Zee. Do duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds meldt uit Stockholm, dat een Zweedsche bnk door een Duitschen onder zeeër tot zinken gebracht Werd hij het Sinn grundet-1 idh tschip. Lloyds heeft réden te geiooven, dat het Engelsche s.s. „Tndent" (3129 ton) in den srrond is gehoord. i Voorts meldt Lloyds uit Cel te d.d. 7 dezer, dat de Gneksdh© stoomfyoot Vchi leus" (843 ton), door een duikboot op 5 Aug. in den grond is geboord, ter hoogte ran kaap Bagnr. Oostenrijkscfh ma rinebcricht. Ten eskader mariucv]iegtuigen wierp he den Dinsda g)nacl11 mot succes bommen van zwaar en gemiddeld kaliber en brandbom men op de vijandelijke liatterijstelhngej aan de .monding van de Isonzo en op het vijandelijk marmer liegstatmn Gorgo. D> vliegtuigen witten lievig beschoten, maar kooiden ongedeerd terug. Dfveise borichten Rot 'F n gel se lie ministerie. De Engelsche minister van onderwijs, Henderson, heeft zijn ontslag ingediend,, omdat naar Reutel seinthet lietn miel mogelijk bleek zijn werkzaamheden oor «le ..Board of Education" te cambineerou "m»l zijn werk als at beidersafgovnn rd igde BONENLAND, Ome ministers. De minister van oorlog vertrok heden, vergezeld van hot hoofd, der 4e afdee- ling overste Logger en den kapitein-adju dant Roell, naar de artillerie-inrichtingen aan de Ifcmbrug. VLAARDINGEN, 9 Aug Bij Kon besluit van 5 dezer zijn, ingevolge de Pensioen wet voor de gemeente-ambtenaren 1913 en het Kon. besluit, Van 1 December 1913 (Sl.bl no. 420), de navolgende pensioe nen verleend, aan: F. Stam, timmerman bij de gemeentewer ken, te Vlaardingen, f493; Idem, onder- sluiswachter. te Vlaardingen, fS. VLAARDINGEN, 9 Aug. Door den vee houder T. Buit Vlaardingen, werden op de veemarkt te Rotterdam twee kalveren vonnist. Deze werden teruggevonden Lij den koopman J. Bdie zoide ze van een onbekende gekocht te hebben. 0VERSCHJE, 9 Aug. Gisternacht is uit een pakhuis hij den veehouder Jac. de Kroes, aan den Bovendijk, alhier, een zoo goed als nieuw rijwiel gestolen. OVERSCHIE, 9 Aug Gisteravond, om streeks 8V2 uur, schrikte de 14-jarige Mar ti nus Smit, die in de Srhie aan het zwem men was, zoo hevig, toen ccnige kame raden hem mededeelden, dat zijn broer Comelis, die soldaat is, was doodgescho ten, dat hij onmiddellijk in de diepte ver dween. Door eonige zwemmers aldaar werl hij bewusteloos op den kant gebracht en door hen de levensgeesten opgewekt. Hij is daarop naar de in de nabijheid gelegen ouderlijke woning gebracht, waar genees kundige hulp is ingeroepen. STADSNIEUWS. M, L Honnerlage Grete. Morgen, Donderdag 10 Augustus, zal de heer M. L. Honnerlage Grete, Burgemees ter dezer Gemeente, zijn 70sten verjaardag herdenken. 1 De heer Honnerlage Grete is hier een persona grata, wat hij heeft verworven zoowel door zijn bo.v oamheid en werk kracht als door zijn karakter en zijn be minnelijke eigenschappen. In den vollen zin van het woord is hij een self-ma.de man. Als jongste l>ediende op het kantoor der firma Pr Melehers begon- non, klom. hij op dit kantoor steeds tot hoogere positie, totdat hij na den dood van zijn patroon, ingevolge diens beschikking, firmant en chef der firma werd. In 1892 werd de hoer Honnerlage Grete lid der Kamer van Koophandel, en 8 jaren later werd hij benoemd tot onder-voorzitter, in 1901 bedankte hij als lid dier Kamer. In 1899 werd hij in district I gekozen tot lid van den Gemeenteraad en in 1903 be noemde de Raad hem tot wethouder; als zoodanig werd hem de zorg voor het on derwijs opgedragen. 1 Toen in, 1910 dr. Brandts ontslag nam als burgemeester dezer gemeente, werd de heer Honnerlage Grete aangezocht om diens plaats in te nemen. De moeilijke po sitie waarin de gemeente toen verkeerde, maakte het gewenschtdat het burgemeester schap werd opgedragen aan iemand, van wien mocht worden verwacht dat hij in den Raad de medewerking van allo partijen zou kunnen verkrijgen, voor zoover dit met de zelfstandigheid der partijen mogelijk zou zijn, en die geen partrjpotitiék in het Ge meentebestuur op den voorgrond zou stelten. De heer Honnerlage Grete heeft toen, zij hel ook met een»go aarzeling, zich be reid verklaard als burgemeester op te tie- ler. Met ingang van 1 October 1910 tot dit ambt benoemd, werd hij den. 3en Octo- l»er als zoodanig geïnstalleerd. Op een leef tijd, dat anderen hun loopbaan als ge ëindigd gaan. beschouwen ,en rust zoeken, had hij den mood nog oen nieuwe le be ginnen. Do bijna 6 jaren, die hij als Bur gemeester aan hot hoofd van Schiedam heeft .gestaan, hebben bewezen, dat dit geen overmoed is geweest. Wist de heer Honnerlage Grete dat hij een zware taak te vervullen zou hebben ils ,burgemeester oener gemeente, die, in nieuwe banen geleid, tot ontwikkeling moest worden gebracht, dat die taak zóó zivaar /ou worden als dit nu luot geval i9, 1 leeft hij niet kunnen vermoeden. De gruwelijke wereldoorlog, die héél het ©eco nomisch leven heeft ontwricht, is oorzaak dat aan de Burgermeesters een buitenge woon zware taak is opgelegd. Wij willen er hier op wijzen, dal, door 't flibk optreden van den Burgemeester, in Schiedam de buitengewone maatregelajjgli'o noodig werden, steeds zóó vlug' zijn ge nomen, dat Schiedam met bijna alle gewich tige regelingen aan de spits der Neder- Jandsche gemeenten heeft gestaan en door dit steeds tijdig ingrijpen, in vergelijking met andere gemeenten, veel ellende'voor het minder begunstigde deel der burgerij is voorkomen. Ook voor den handel en de nijverheid heeft de heer Honnerlage Grete zich meer malen met succes op de bres gesteld. Dit alles wetende en erkennende, ligt het voor de hand dat de Schiedamsche burgerij met den 70 jarige den dag van morgen als een feestdag zal beschouwen en ilat door allen de wensclï gekoesterd zal worden dat de heer Honnerlage Grete nog jaren zal mogen beschikken over die opgewekte kracht, die hem in staat heeft gesteld tot heden op zoo bekwame en voortvarende wijze zijn moeilijke taak te vervullen. t Receptie. De heer M. L. Honnerlage Grote heeft be sloten morgen receptie te houden te zijnen huize van 24 uur. j Serenade. Morgenavond te 9 uur zal het stedelijk muziekkorps ter gelegenheid van den 70sien verjaardag, van den heer Honnerlage Grete, aan don jubilaris een serenade brengen. Daarna zal de Koninklijke Veroen i ging Schiedam's Mannenkoor „Orpheus" haai eeere-voorzitter komen huldigen. Bij hel te 's-Gravenhago gehouden ma- chiiuslon-oxajnen is geslaagd voor diploma A de heer M. Oragije, Van hier. Geëindigd is het faillissement ran W. J. VerVoor 1, liandolsagent, alhier. Gem. Ylschverkoop. Hedenavond, vanaf ongeveer zes uur, zal aan de tent aan do Koemarkt verkocht worden versoho Noordzeeharing a 4 cent per stuk. Morgenavond, ter zelfder tijd, wordt er schelm sch verkocht ii 14 cent jper pond. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der gemeente Schiedarrt op Dinsdag 8 Augustus 1916, des namiddags 2 uur. (Vervolg.) 14. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot regeling van do bezoldiging van den deurwaarder der plaatselijke belas tingen. 1 t AL en W. herinneren er aan, dat ten vo rige jaren door den Raad oen regeling getroffen werd voor de bezoldiging van den deurnaarder der pl. bel. Deze werd toen zoo gemaakt, dat hij een vast tractemcnt zou genieten wan f500, en verder hetgeen door de belastingschul digen wordt betaald wegens kosten van ver volging na het dwangbevel, met een mini mum van f200, terwijl hij voor de onkos ten van schrijfwerk, rondbrengen van waar schuwingen en aanmaningen enz. oen vast bedrag zon ontvangen van £100, welk be drag dn den regel door hem werd besteed. Wel werd hij het maken der regeling uit drukkelijk geconstateerd dat het de bedoe ling was aan die regeling oen voorloopig karakter te geven, doch zij hadden niet ge dacht reeds zoo spoedig bij den Raad to moeten komen met een voorstel tot herzie ning der regeling. Zij willen dan ook eer lijk bekennen, dat de regeling in de practijk niet bevalt, daar men telkens weder slaat voor verrassingen ten aanzien van de op brengst der wisselende belooningen. Hoe zeer zij er dan ook vroeger op hebben aan gedrongen, op het voetspoorvan Rotterdam, althans een gedeelte der belooning wis selend te laten, moeten zij thans daarvan terugkomen. 1 Do tegenwoordige deurwaarder bekleed twee functien. In bureautijd is hij contro leur, daarbuiten deurwaarder; voor beide geniet hij een afzonderlijke belopning. Die ah deurwaarder werd aangegeven als bo ven, en als controleur geniet hij f 1200. B. en W. wenschen nu die twee betrek kingen te combineeren en den heerEcken- hausen aan te stellen tot deurwaarder, te vens controleur der belastingen. Waar het deurwaarderschap steeds be langrijker wordt en een tweede controleur werd voorgesteld, meenen zij dat het deur- waarderschap het eerst moet worden ge noemd. t De regeling der werkzaamheden kon blij ven; hij kon voor zooveel noodig, on mo gelijk huiten den bureautijd, zijn werkzaam heden als deurwaarder blijven doen, en in den overigen tijd de werkzaamheden blijven vervullen, die hij thans als controleur der belastingen volbrengt. 1 Alsdan komt B, en W. een vast tracte- ment van ƒ2000 billijk voor, en waarmede de tegenwoordige titularis geheel accoord gaat. Alle ontvangsten en uitgaven ter zake van de invordering zijn dan ten voordeelen en ten laste der gemeente. B. en W. meenen dat op deze wijze de gewenschte finale oplossing zal zijn te ver krijgen. i Na uitvoerige oiscussie wrrJt het voorstel van B. on W. gesplitst in stemming ge bracht, aangenomen, voor zoover betreft liet voorstel 0111 de bezoldiging om to zet ten in een vast salaris mot algemoene stem men en het bedrag van dat salaris met 11 togen 6 stemmen. i Vóór stamanen de hoeren Evers, mr. Kave laars, Lagerwcij, v. Westendorp, Goslinga. Beukers, v. d. Zee, v. d. Tempel, Sohreu- der, Post, en Scheffers. 1 Togen stemmen de hoeren Kor pol, v. d. Jlc^fk, v). Pelt, Dinkelaar, de Drain on Koopmn ns'. t 15. Wijziging der gemeten te-begrooting, dienst 1916. t Een tweetal ontwerpbesluiten, modellen C, ten bedragen f20.000 en f990.000, wor den goedgekeurd. 1 16. Voorstel van Burgemetester en Wet houders tot bepaling van het heffingsper centage der inkomstenbelasting op 4.5 pCt. len tot vaststelling van het kohier der plaatselijke directe belasting naar het in komen, dienst 19161917. 1 Overeenkomstig h'ot voorstel wordt het percentage vastgesteld, nadat in geheime zitting, op verzoek van den lieer v. d. Hoek, omtrent enkele aanslagen op het kohier inlichtingen waren Verstrakt. Twee deraato- slagen ondergingen een wijziging. 1 B. en W. vragen nog machtiging tot on- derhandscho verhuring van eenige percee- len weiland, in het Frankeland en 's-Gra veland, benevens 2 perceelen dijktalud. Deze machtiging wordt verleend. Uit den Gemeenteraad. I. De zitting heeft tot 43/i uur geduurd en toch hebben eigenlijk maar 2 punten der lange agenda aanleiding tot bespreking ge geven, besprekingen, die waarlijk met van scherpte vrij te pleiten zijn. 1 De eerste bespreking vloeide voort uit hetgeen in de vorige zitting door den heer de Bruin was gezegd, omtrent de samen stel ling van voordrachten ter benoeming van onderwijzend personeel bfj (het lager onderwijs. I De heer Goslinga was tijdens die be sproking nog niet aanwezig, en kwam daar op nu nog even terug, omdat hij zich per soonlijk daarbij betrokken achtte. De tweede bespreking betrof de regeling van de bezoldiging van den deurwaarder bij de plaatselijke belastingen. Deze kwestie heeft al heel wat stof doen opwaaien en al menig heftig debat uitgelokt m ook nu weer zijn zeer scherpe woorden gehoord bij deze soms heftige besprekingen, t De agenda bevatte niet minder dan 16 punten, waarbij het voorstel tot vaststelling der kolderen van do pl. dir. bel. n. h. in komen, nog een geheime zitting noodig maakte; terwijl het aantal door den voor zitter mede te deelen stukken het eerbied waardige cijfer Van 40 bereikte. 1 A. Ou A. (Nolet "f Wij willen ons verslag open/en niet het ernstige woont dat de voorzitter wijdde aan de nagedachtenis van den heer A. C. A Nolet, van wiens overlijden door nisj. C Nolet aan don Raad mededeel mg is ge daan. Spr. meent Wel, dat met diep leedwezen door allen het bericht is vernomen van "het overlijden Van hun medelid, en nu deze brief van diens dochter is ingekomen, ho1 inneron wij ons, zegt spr., waar opnieuw dit treffend sterfgeval. 1 Niet lang voor zijn dood en nog in vol!" gezondheid was het, dat de heer Nolet zijn 70sten verjaardag vierde in volte opgewekt heid, en ziet, slechts eenige weken tater lag hij op het ziekbed en binnen weinige da,gen trof hem de dood. 1 Dit is dan ook zeer zeker oen frappant geval, dat weer levendig herinnert aan de broosheid des levens. 1 Zij. die de thans hier ingekomen brief heeft geschreven, is natuurlijk wel het meest getroffen door het overlijden hn.srs vaders, maar ook wij gevoelen met we» moed, dat in den heer Nolet een randslil is "heengegaan, dien wij allen eerden on achtten. 1 Bijna onafgebroken wins de heer Nolet ge durende 10 jaren lid van den Gemeen teraad; slechts gedurende enkele maanden tengevolge van z.ijn lidmaatschap van het Colley van Gedeputeerde Staten, dat het raadslidmaatschap uitsluit, werd die reeks van jaren onderbroken. I Hij was een man van den ouden stempel en gedachtig aan de wwrUm „spreken is zilver en zwijgen, is goed", behoorde hij "iet tot degenen, Ü.ie in elke zitting het woord voeren, maar als hij' siprak, luis terde imen naar bom. Hij deed zich' ©ohter vooral kennen 111 de vergaderingen der commission, waarin hij zitting had; met toewijding werkte hij vooral in do belangrijke Commissie van Gasfabriek, Drink- en Waterleiding en Eler- tiiciteitsbedrijf en van die voor hot Grond bedrijf. Daar verscheen hij geteouw en daar vond hij oen belangstellend gehoor voor z.ijn adviezen en zijn uiteenzetting omtrent belangrijke punten. Daar was luj, de bo kwam© koopman, op zjjln plaats. Ik meen <1© tolk te zijin van u allen, als ik op deze wijze van nw gewezen fncdeliid spreek en als ik voorstel, de ken nisgeving van het overlijden te beantwoor den meL eon brief van rouwbeklag. Deze brief is gericht aan den Raad. B. en W. zijin bij de begrafenis en bij de kerkelijke plechtigheid, die daaraan Voorafging, voltallig tegenwoordig geweest en lieblien ilaarmedo uiting gegeven aan bun gevoelens LaaL thans ook de Raad met algemeene inslemming besluiten tot Kot zenden van een brief van rouwbeklag aan moj. C N olet. Hiertoe wordt besloten. De woorden van den Voorzitter werden door de raadsleden slaande aangehoord. Nog was o. in. ingekomen: Van den. directeur van den gemeentelijken keuringsdienst voor ©et- en drinkwaren en gebruiksartikelen, aanbieding van hot ver slag van den keuringsdienst over liet 2e kwartaal 1916. De hoer Dinkolaar herinnert eraan, dat hij ©en vorige maal er op heeft aan gedrongen, dat deze verslagen zullen wor den gedrukt. Toen waren de namen in het. verslag opgenomen van hfon, die zich aan overtreding ten opzichte van de melk luid den schuldig gemaakt, maar n,u zijn die namen er uitgelaten. Spr- zou willen vra gen; Is de weglating dier namen met op zet geschied? De V oorziHer moet daarop Kot ant woord schuldig blijven, maar hij zal er er naar antf&nmieerein. Snn beeft daarover niet met den! Directeur'van dezen dienst gesproken. Misschien! bpefl deze, waar hij uit de raadsverslagen gezien' zal hebben, dat de door h'em ingezonden Verslagen zullen worden' gepubliceerd, die nomen er lievter uitlaten. De h'eei; Rinkelaar wil er toch wel op aandringen dat de namen dier overtre ders in hól verslag worden opgenomen, zoodat dje aan h'et publiek bekend wor den. Zulke mensdhen zon splr. liever niet door den. mantel der liefde aan het oog der critiek willen onttrekken. De heer Goslinga: Het blijkt alweer hoe gevaarlijk W is alles maar te pu- blioeeren. Wanneer de stukken, die ambtenaren in zenden. worden gepubliceerd, worden deze voorzichtig. Waar deze Directeur de overtredingen, die daarvoor voldoenden grond hébben' laat vervolgen, daar zal hij het publicee' ren van de namen van die, waarbij geen voldoende grond voor Vervolging is, maar liever achterwege laten en dus niet do (men- se hen in. opspraak brengen. Het verslag wordt hierna ter lezing voor <le leden neergelegd tot de volgende ver gadering. i AGENDA. Kelen en volgende avonden. Circius Schouwburg, 8 uur. Gezelschap— Spree. Blonde Els. Heden en volgende avonden. Tivoli- S di ou w burg, 8 '/2 uur. Haagsch Blijspel-Gezelschap. Hole komt ie er af? 11 en 15 Aug. Rotterd. Diergaarde, 8 uur. Avondconcert Stedelijk! orkest Bart Verballen, 13 Aug. Rotterd. Diergaarde, 2Va u. Na- middagconcert Residentie Harmo nie kapel A. Kerrebijh. Ingezonden Mededeelingen. Waarom zondt ge Dn Stoom- an VerZgoedarsn naar. aiders zendon, terwijl „Be ?hoen!x", Telef.nummer 16, U swan goed en vlug bedient Gemengd Nienws. iDe Hoop". Het hospitaal-kerkschip „De Hoep" is gisteren naar de Noordzee vertrokken. Drieduizend gulden zoek. Terwijl de wissellooper Prins, van den kasrier Walbuig Sclimid, Le Bmmen, terug, keerde van het innen van wissels, werd hij, tussohen Odoora en Emmen onwel. Hij legde zich een eindje van den weg af in de hei neer, waar hij in slaap) viel Bij zijn ontwaken liemerkte hij, dat zijn Lasch, inhoudende ruim f3000 an eenige onbelaalde wissels, was verdwemten. De po- lilie ntelt naar dit eigenaardig geval een streng onderzoek in, hetgeen echter tot dusver nog geen resultaat hééft opgele verd. 1 De winkelsluiting te Rotterdam. De vrijwillige winkelsluiting te Rotter dam krijgt steeds grooter uitbreiding. Naasü de manufacturenhandelaren hebben ook boekhandelaren, schoenenwinkels en mode zaken de zijde der vrijwillig© negenuur- sluiting gekozen en thans is men, bezig de sigarenwinkeliers te bewerken, dielVoor het plan wel odren hebben, naar do „Tel'i verneemt. Men kan veilig aannemen, dat IhanSTuim! duizend winkeliers de negen'uur-sluiting hebben ingevoerd. En zeker 90 pet. der Rotlerdamsche winkeliers is vóór een slui ting .De heer Ter Meulen, een dier ijve rigste voorstanders vans de sluifingsbei- weging, laat thans lijsten onder de wink keliens circuleoren, waarin zij hunn» instemming met de sluiting betuigen en men den wensch te kennen geeft, naar een stedelijke Verordening', die die sluiting verplichtend stelt Er wordt op dit adres, dat den Raad vermoedelijk! deze maand nog aangeboden zal worden, druk geted kond. Zooals men zich wellicht herinnert had! men te Rotterdam vóór den oorlog eed commissie uit den Raad benoemd, die de wenschelijkheid der sluiting zou onderzoe ken, Met het oog op den -oorlog achtte deze commissie het destijds niet gjewenschf haar arbeid voort te zetten en staakte) 'men. s De Voorstanders hopen nu, dat dopr hun adres aan den Raad bewerkt zlal worden, dat bedoelde commissie hot sluï- tingsvraagstuk weer zal ter hand nemen, zoodat binnen niet al te langen: tijd dé Raad zich eens Kan uitspreken over dé wenseheiijkheid, 'het voorbeeld Van Amb sterdam in dezen te Volgten. 1 I Een kwestie. Naar men ons meldt hééft een bijeen komst van besturen der afdoelingen Arn hem, Breda, Botterdam, alsmede dat der goscüiorschte afdceling Den Haag eia een aantal leden der afdceling Amsterdam dór II. R. V. „Eendracht", in café Nationaal te De nHaag, de volgende motie aangeno men i van meoning, dat de laatst gehouden al gemeene jaarvergadering van „Eendracht" op 22 en 23 Juli i'16 te Groningen onwettig is, besloten dienaangaande een uitspraak der Justitie uit te lokken, i EngelandNederland. Donderdag a. s. 'zal te Groningen bet eerste huwelijk voltrokken worden tussohen oen geïnterneerd© Engelsóhe matroos enoesul Groninigjsdh© jonge dame. Wiel stapten needs geïnterneerde Tommies met hunne landge- nooton in het huwelijksbootje, maar Don derdag zal voor 'teerst Groningen een. van haar doch beren afstaan aan ©en geïnter neerde. j 's Morgens zal het huwelijk in dé kerk der geïntennleenden, die in het Voorjaar in liet Intenteermgs-kamp verreizen. Ss, door den Sdhotschen géestelijk© wonden ingeze gend. Des middags zal het bruidspaar yoor de Neder]andsdhe wét huwen. En des avonds Zal een groot bruiloftsfeest worden gevierd. Een zaal is voor dit doel (afgehuurd en de Brass-Band zal zijn medewerking wol- willend yerléetaien, f i I e&T*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2