Rotterdamsche Sankvereenigin ODE'S SoeUeL ZÉS LIEDJES. NAAR KANTOOR N V. Maas en Waterweg, Schiedamsche Courant, 1 SAFE-DEPOSIT. Industrieterreinen, Fabriekspanden, Pakhuizen, etc. DELFT. Ms 1 jlaaisins ARTS, hervat 10 Augustus de praktijk. J. F. DUPOHT. INSTITUUT PONT BINNENLAND. Andlentle*.' De gewone audiëntie vrin' den minister rare slaat, minister ran binnenlandsche za ken, zal Zaterdag o. k. niet plaats Web- Ken. i Oud-6 -G. Idenbnrg. Be pud-gouverneur ,g<eh©raa] van Ncd.- Indië, jie hoer A. Wj. F. Id/önburg. is (gis teren met zijn familie te Apeldoorn aanj- gekdmen pf\ afgestapt ten paleiz© Bet Loo, waar de familie eenige dagen zal ver toeven. ,Voor de maaltijden' en bediening zorgt het 'hotel „De Keizerskroon". Mr, P. J. t. d. Zweep, -j- <l>' Op ,63-jarigen leeftijd is te 's-Gransn- ahge overleden, inr. P. .T. ,van' der Zwéap. oiwl-raadsheer in het Hooggerecht s h o f van Ned.-Indië, ridder in de orde van den Nol. Leeuw. 1 Tweede Kamerverkiezing Oosterhout. Dfa minister vhn staat, minister (v-an binncTilandsche zaken, hoeft bepaald, da! de .verkiezing ran" een lid der Twécde Ka-, mer, in het kiesdistrict O os terhout. ter ver vulling vain de radature van den heer Jhr. I. B. van don Berdh van Heemstede, zal plaats hebben op Dinsdag 29 Augustus e.k. en ,zoo noodig de stemming én herstemming op (Woensdag 6 en Donderdag ï"4 Septem ber jd.a.v. 4 - i 'Nederland en do oorlog. Du'itscKl'and ejrt' Nedérland. Naar „Do Tijd'' „uit vertrouwbare bron" verneemt, bestaart er in invloedrijke Duit- seh'e kringen, die zich nooit de oprecht neu trale beilöelingen van Nederland hebben ontveinsd, en daar ook op lifet oogenblik niet aan twijfelen, ernstige grieven tegen de weinig afdoende papieren protesten, door de neutralen gexiclït tegen de -willekeur der Entente en met name tegen de Engel- scBe maatregelen ter zee. Indien, in het bijzonder de blokkade-politiek door neutrale staten,ook "door Nederland, maar steeds lijdzaam wordt verdragen een lijdzaam heid, welke uit den aard der zaak ook de belangen' der Europoesche middenrijken nog erger in1 het gedrang brengt zou op den duur door bedoelde /ijken hiet kunnen' Worden berust -jn een aldus on dragelijk geoordecldon toestand. En zou "het gerapr, dat uit Oost en West Volgens den oud-minister Colrjn gedu rende dezört wereldoorlog in de verte blijft grommen, nog allesbehalve zijn afgedre ven. i i V'i Het orgaan Van den Centralen Bond van Transport- en: Havenarbeiders meldt over de onderhandelingen te Londen inet de regoering gevoerd, dat na liet eerste verworpen voorstel van Engeland,'na der door de commissie uit de -reeders 'onderhandeld is en andere voorstellen ge daan zijin', die door do reoders in vertrou welijke bijeenkomst zijn overwogen. Het' orgaan vervolgt,dat, wat Item 1m>- kend is van" de EngelscKe voorstellen, de zekerheid geeft, dat die belachelijk laag 'zijn, en dat die (bij niet te hippen aan- neming)-beteekonen armoede voor duizen den werkers in het visscherif-bedrijf, een armoede, alio tot Kot einde van den (ramp zaligen oorlog zal duren? Het opbrengen van Vi sschersschepen. Een groote groep Vlaardingsche vrou wen, allen moeders en echtgjeiiooten van schepelingen iaan boord Van opgebrachte' "visschersvaartuigen trok' gisteren na afloop vfcin den; harin gaf slag naar het verkoopj- loklaal, waar zij Verlangden toegelaten te to worden om de aarrwez'iglo hoeren, ech ter meest Iiiaringkooplieden' en weinig reel- doTS, baar nood te klagen. Een barer, als woordvoerdster namens de overige betoogsters sprekend, betoogde, diat de ihk'omstert der gezinnen niet vo'X doende wéren: om 'in de bfehoefljen te voor zien, dat ook haar familieleden in En geland onvoldoende werden, verzorgd en dat zij mitsdien Van' de reeders krachtige pogingen tot in Vrijheid s's te 11 i ng van de op gebrachte visschcrs verwachten. Bij monde Van' den heer C. A. vaujBiuUt- tou Van Ileijsfc werd den vrpuwen. meiegej- deeld, dat zij zich ten dozert hadden 1e1 wenden tot -de reeders, die nog dezieln dag in Vergadering bijeen zouden komen. Eenigszins gekalmeerd Verlieten zij d aap- op het véilingjgeb'ouW. Kerk en School NED. HERV. KERK. Aangenomen Wet beroep te Etten (Geld.) do heer J. Ri. Slratingfi, cand. te Groningen; te A'rnhiom .(riac.-te Winkel) ds. E. J, AL vjan Leeuwen, Woudsend. Beroepen te Zuid-iBeierlarid. ds. C Vlasblom tb St. Pancras. GEREF. KERK. Beroepen te Appingedam ds.' J, H. Lammerlsma te Axel; te Ïïendrik-Ido- A/mbacht ds. C- J. de Kruijter te Oost-Ka- pelte; te Halluim ds. Van Halsema te Haastrecht. Bedankt Voor Itet beroep te Idskon- huizen 'ds. A'. Schippers te Doesburg. s Gemengd Nieuws. Gebrek aan leer Op een dezer dagen te Frankfurt a. M. gehouden bijéénkomst Vam schoenmakerspa troons werd in. den breede over de dure lei- derprijzen en de schaarschte Van het mate rieel gedelibereerd. Volgens het jongste distributie-systeem kan élke schoenmaker dp twee pond zool l e der per week rekenen, een hoeveelheid vol doende om er ongeveer vier paar laarzen medé te beslaan. Het spreekt van zelf, dat door dezen toestand dè reparaties aan het schoeisel nog duurder zullen, worden dan zo thans reeds zijn. Voor nieuwe zolen en haij- ken zal binnenkort 12 tot 18 Mark gerekend moeten worden. Geen wonder dan ook, dat er in do vergadering stommen opgirtgen voor houten schoeisel, alias Mom pen. Bloembollen in Engeland. De „Times" meldt, dat Het verbod van invoer van Nederlandsch'e bloembollen het gevolg heeft gehad, dat de Engelsche kwee kers zichzelf krachtig op de (bollencul- luur hebben toegelegd. Do Royal Horti cultural Society heeft hu een tentoonstel ling gehouden van in Engeland geteelde bollen. Deskundigen verklaarden, volgens de „Times", dat de in Engeland geteelde bollen even goed zijn als de Nederland sch'e. In een vergadering van de vereeniging werd opgemerkt, dat de teelt van ver schillende bloembollen ,met succes kan worden ondernomen, hoewel voor enkele soorten Nederland goodkooper sal kunnen blijven producoeron, o. a. voor crocus- sen. Oorlogsvaria. De ro^gooogst in Rijnland is nu zoo goed als binnengehaald; 'de opbrengst is meer dan middelmatig, z'oodat dé landbouwers zeer tevreden 'zijn. t I 1 De nieuwe Duitsohe voorschriften" omtrent de verdeeling 'van aardappelen gedurende! den tijd Van 16 Aug. 1916 tot 15 Aug. 1917, zijn Verschenen. Hierbij is bepaald, dat de Verbouwers voor eigen gebruik'over l'i/s pond per dag en per hoofd mogen be schikken de test meet goed bewaard en ter beschikking Van de overheid blijven. Evenwel worden; 'ook voor voedering aan het vee en ten behoeve der branderijen be paalde hoeveelheden beschikbaar gesteld, t Eergislercchterid is te Koningsbeden in het artillerie-dépot-Réthenstein een hoeveel heid Russische munitie, die daar 'geborgen whs, ontploft. 30 arbeiders en' 20 vrouwen zijn gedood, 14 zwaar, 55 licht gewond. Over de oorzaak der ontploffing tinden We niets vermeld. i 1 Het papier, dat tegenwoordig op de Duit- sdie scholen Wordt gebruikt, bevat te wei nig gelatine om het mtet gewone inkt 'te be schrijven, zonder dat het uitvloeit. Het ge bruik van zachte en stompe pennen helpt daartegen piet afdoende. Men heeft nu al geruimen tijd naar 'een „ooriogsmkt" ge zocht, waarmede men op papier met weinig gelatine toch schrijven kan én, niaar het .Berliner Tageblntt" meklt, met succes. De nieuWerwctsehe inkt zal eerlang op de scholen worden ingevoerd. j Op 3 Aug. zijn in Oostenrijk ijzeren dub beltjes (20 Hellers'tukken) in oiMoop geko men. Er is voor gezorgd dat ze niet roesten, zullen. De staat heeft het (nikkel van: de vroegere dubbeltjes noodig.- t„ f I De landraad te Kloef maakt bekend, dat nu reeds met den verkoop van graan van' den nieuwen oogst ma,g Worden begonnen, mits do door den rijkskanselier vastgestelde maximumprijzen niet werden ovte-rschivxlon i i, De Pruisische minister van' onderwijs heeft de schoolbesturen Verzocht ter nage dachtenis van de onderwijzers, die aan de school werkzaam waren en in den oorlog sneuvelen, gedenkplaten in' do school aaiï te brengen'. - De vliegers houden ór een afzonderlijke code van ridderlijkheid, ja zei te van broe derschap op na, ook al trachten zij in den strijd elkander te Verpletteren. De „VörWarts" Vertelt van een Duilj- schen compagnteskbmfmanidant, die aan de v!rouw van een vlieger bericht Zond, dat hij een lijst Van gewonde aviateurs had gevonden, die dó*or een Fra'nschen. vliegér béven de Duitse,he linies neergef. worpen was ert Waarop ook do naam'Wan baar man vooAlwalrni. Hij kon, daaraap de geruststollendo verklaring loevoegejn, dat de gewonde waarschijnlijk goed vén- pteegd werd. Ongeveer tegelijkertijd verscheen er in de „Times" liet' bericht, dat do Engel se he vlieger, luitenant Wv B. Ellis, aan zijn vader een brief had gezonden, die een Duilsche vlieger boVön de Engelsohiei linies had laten Vallen. Hij schreef daatj- in, dat do Duitsehc vliegers hem zoeo Vriendelijk behandelen. Handel en Bedrijf HET WESTLAND, 7 Aug. De prijzen waren'poen. f613.50, rabar ber f 3.808, por 100 hos; zuring 610 et., postelein 15—-50 ét.,- p. ben; sla f 0.65- 2.25 p. 100; aardapjpelén f 1.302.10 p. kin; gr. b'oonen 52-58 et, dubb'. boonen f 2.10-2.60 p. 15 ki.'o; sloofperènf 2.50-5.90, stoofappelen £3.50—5, per kirt; tafelperen 317 cent, toMappSeleu 326 cent, per stukkomkommers le soort f 58.25, 2e soort f34.30, per 100; plerziken le soort 12—20 ct.,2e soort 6—10 ct.,- meloenelh; le soort 3570 ct, 2ie soort 1530 et„ pruimen 315 ot., per stuk; bloemkool le soort f714, 2e sooat f2.756, roode kool f6—11, witte kool f5.5Ö, savloye kool f510, per 1Ó0; kasdrudvten lé soort 10.74 1.18, witte drudVen f0.56i.62, tomaten 20—36 ct., per kilo; snijibooirten f3.40— 6.30, prinoessebéonjen f0.601, per 1Q00. j<agrtaal _en_ Reserven^ ^_-J[^;3.500.000, ROTTERDAM. Boompjes. Feijenoord. Glashaven. SCHIEDAM. VLAARDINGEN. AMSTERDAM. Rokin. 's-GRAYENHAGE. Mauri tskade. Bezuidenhout. Kneuterdijk. RIJSWIJK. SCHE VENIN GEN. BIJKANTOOR SCHIEDAM. 10651 150 .Ilnntlelscretlïeteri Voorsoliotten in Mekening-Courant. I>eposito's. -• Cheque-Bekeningen met rente-vergbeding. Gelegenheid tot open ©n gesloten bewaargeving. - N-: vr Faillissementen. Geëindigd: I A'. Kamps, te Rotterdam. W, A. P. M- Peters, winkelier,; te Noord- wijk, J - OpgebeTttni P, W. J. Francke, metselaar ert jaaunemer^ te Kwintshfeul Hoogwater te Scbiedam. Aug. 9 12.33 1.— 10 1.08 s 1.59 11 2.28 3.08 Hoogte van het water op de rivieren Berichten van 8 Aug KEULEN, llu v m. 2.38 Gev 0.07 M KOBLENZ, 6 a, v.m. 2.43 Gev 0.04 M TRIER, 9u. 0.15 Gev. 0.06 li DUISBURG, 8 u 's morg. 1.16 Gev 0.06 N LOBITH, llu 'smorg. 11.11 Gev. 0.11 M Zon en Maan. Zonsopg. Aug. 10 5.35 vm. ond.g, 8.34 nm 115 37 8.32 13 Aug. V. M. 20 Aug. L. K. ADVERTENTIEN. CSetroHwd t S. ANIIÖLT en i NETTY BOSMAN, T die, medenamians wiederzijdsche familie, bedanken voor do belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. - j Den Haag1, 9 Augustus 1916. 10764 9 10763 10 Markt 8. Telefoon 1£5SS. Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE D00RENB0S (DB CMTEE). 1. Het vogeltje op, Nelly's hoed. 2. Arm' Paatje. i 3. Brief vjan een Bjakviseh aan eert Bak- visch over de Inkwartiering. 4. Harten met opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Landstormen 6. Zijn Yoèerlandscho Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend dooi; WILLY SLUI- t 'TER.. i Prijs p. nnmmer Veertig Cent. 8175 30 tO.- 't geheel met diploma rerscb. mach., 10-ving. methode. •wilt ge; maar ge weet, dat ge dan eerst een of meer HAftTDEIiS- VAKKEN grondig dient te verstaan. Aan onTTFanAHH I D/opgaapt/eiaan 5, Tol83 HUItb.HUAm I mi hm 271, Tot. doet ge, naar aanleg en omstandigheden, een keuze uit: MACH INESCHRIJ VEN j S TE NOGRAFÊE (Pont) j in privaatlessen. Boekhouden, ce,, cursussen Talon, Handolscorresp, f 2-oor maand. Toll. opl. tot CORREiPOMDKMT-STENOTYPIST. lol prosp., aanmeld, dag;. GRATIS ADYIEZElï. Maatschappij tot bevordering van de vestiging van Industriën te SCHIEDAM en OMSTREKEN. Gevestigd: HOOGSTR1AT 81, SCHIEDAM, belast'zfch met AAW- cn VERHOOP van: Inlichtingen, teekeningen etc kosteloos. 10674 30 Zij. di« wenschen te adverteeren te Delft ea In bet Wcetland, worden opmerkzaam gemaakt op do Delftsche Courant, Uitgever W. GAADE, Firma Gebrs. Kleyn van Willigen. door welk dagblad daar de meest afdoend publiciteit wordt geboden. BureauLange Haven No. 141 (boek Korte Haven) Dagelijks is. circa SDfe uur des namiddags, bg de firma's M* (bmaA^DEH^N, B r e e d s t f a a t hoek Kethelstraat C. H, BINKELAAB, B r o e r s v e 1 d 5 6, P. J. VAN I>EB REE, Hoofdstraat 125, Pirma B. MALTHA, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee eente per nummer verkrggbaar. t>< A&mimiëtrmtU Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) hjj vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend.' Wenscht U ccne Dienstbode, Werkmeid of Linnenmeid, enz., plaats eone annonce -in dit blad. Slechts 40 Cent per geheele annonce. Mevrouw A. J. J. DE GROOT, Tninlaan 62, vraagt togen No vember een eenvoudige, zinde-* lijke Dienstbode, P. G„ als tweede (werk) meisje, boven 18 jaar. Gevraagd: Een nette Dagdlenstbode, niet beneden 16 jaar. Adres: R. A. DE KROES, Overschi"scbe Weg $21. N. V. „DE PHOENIX". West FraDkelandsobelaan 4. Aftl AVitwasscherij. Nette Meisjes gevraagd. Eene nette Werkster J gevraagd voor twee of drie dagen ia de week»' Brieven aan bet Bnrean dezer Courant, onder letter T, met duidcljjke opgaaf van adres. als Hnisbondster, "Winkeynf- fronw, Modiste, Naaister enz. plaats eene annonce In ditblad. Slechts 40 Cent per geheels annonce. 'Z i "'.V' t i y .i l n. m bum TA* LI I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4