De oorlog. 69"* Jaargang, Donderdag 10 Augustus 1916. No. 15213 Ons slot Reebacli. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week; Foor Schiedam en Ylaardingea 10 Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór. ©en utir aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). MILITIE. Onderzoek voorgeoefendh,e.id. Be Burgemeester van Schiedam, maakt hekend, dat voor het in dit jaar te houden onderzoek naar de voorgeoefend heid, bedoeld in art. 70 der Militiewei, bepaald is: dat het onderzoek zal aanvangen op Dins dag 10 October 1916 en zal gehouden wei den te 'Amsterdam, den Helder, 's-Graven- hage, Gorinchem, Bergen op Zoom, Venlo, Arnhem, Kampen, Leeuwaiden, Assen en Utrecht; dat aan het onderzoek kunnen deelnemen de voor de militie ingeschrevenen, die be stemd zijn om voor de lichting 1917 hij de militie te worden ingelijfd, en dat zij, die-aan het onderzoek wenschen deel te nemen, zich vóór 1 September a.s. daarvoor aan de afdeeling .Militaire Zaken Nieuwstraat 26 moeten aanmelden. Omtrent de eisehen die bij dat onderzoek gesteld worden, zijn inlichtingen te beko men aan gemelde afdeeling. Schiedam, 10 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L'. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Do aanvallen van de Engelsche enFran1- sche troepen ten Noorden van de Som', me op het gehieel© front mn het Fourrcaux- bosch tot aan d© So'mmc gericht, waarover gisteren werd bericht, zijn gebroken. De Engetschen lielien 10 officieren en 374 'man, schappen aan ongewoade gevangenen in onzie handen benevens zes machinegewe ren. Zij leden zware bloedige verliezen. Voorts mislukte in den afgeloopen nacht op d© lijn OvillersB'azenjtin-le-Petit een krachtig!© Engelsche aanval. Aan dien rechter Maasoever deden aan zienlijke Franische strijdkrachten herhaal delijk aanvallen in den sector Thiaumont- "FLeury alsmede in bet ChapilrO-bosch en het Bergwoud. Met zieer zware verliezen moest de tegenstander voor ons vuur én op verschillende plaatsen ook voor onze bajonetten wijken. Het aantal gevangenen dat in onze handen Viel, bedroeg precies 350 man. Do resultaten Van den oorlog in de lucht luiden oVer de maand -Tuli als volgt: Dp Duitschers Verloren in den luchtstrijd 17 Vliegtuigen, door afschieten van den begjanen grond één, terwijl één wordt ver- Rooika naar 't Duitsch door Hermin© Villi nger. 20) 1 Collega Heim, de vriend en tijdgenoot van Grootmama, was ook gekomen en had plaats genomen in den fauteuil, die altijd voor Item bestemd was. Hij slurpte hot eene kopje koffie voor ©n 'het andere na, sprak zelden een woord, maar amuseerde zich iedere onnatuurlijkheid in woord of baar, die zijn scherp oog >en oor waar namen, met een luid „Hm, ton" te berispen. Mevrouw Birkel kon geen woord spreken, zonder vermaning deelachtig te worden. Mama Grossi werd er zoo opgeruimd door, dat tsjj steeds vroolijker «rep los babbelde en de taalfouten, zoo eigenaardig in haar dialekt, haar van de lippen vlogen. Collega Heim greep plotseling naar zijn handschoenen. „Al dat gesis doet mij pijn aan mijfn ooren," beweerde hij. i „Maar beste collega," antwoordde Mama Grossimet vuur, „ge ferlangt toch niet, dat ik als een slechte 'tooneelspeelster in dagelijksch leve sal spreke snoals 'op^het tooneel." „Geen enkel© s zou ik van j© willen mis sen," verklaarde roevrouwi Von Reut. De acteur stak zijn handschoenen weer in sap. zak. Niets verheugde, hem zoozeer als zijn collega tegen. h©m zelf in te hooren verdedigen. "„Een. kunstenares," verklaarde hij, terwijl hij mevrouw Birkel' scherp fixeerde, >„een kunstenares heeft de verplichting volkomen goed haar 'taal te spreken," l i mist; hetgeen dus in 'tl geheel een ver1-, lies-Van 19 vormt. De Fiianschen en Engjelschen verloren in den luchtstrijd 59, door neerschieten vlan den beganen grond 15, door gedwon gen landen binnen onze Iinién 6, door landing om do spionnen af te ziêlbm één; in 't geheel dus 81 vliegtuigen, waarvan 48 in ons bezit zijn. Friansch legerbericht. Jen noorden Van de Somme kenmerkte de nacht zich door zware tegenaanvallen van de zijde der Duitschers op de stellin gen welke .gisteren en eergisteren door de Fransehen, ten noorden van liet Hoinbosch veroverd werden. De pogingen, die door het Fransche vuur verijdeld werden en den Duitschers zware Verliezen veroorzaak ten, werden teruggeslagen tot aan het punt, waar dëreD-ui tschers er in geslaagd waren opnieuw een loopgraaf te bezetten. Bij een Franschen aanval, die oven later plaats had, werd het grootste gedeelte van het veiloren terrein-, hernomen. De Fran sdi'en komen, dank zij hun granaataanva'l- len, in de Ioopgraafgedealten, die de Duit schers nog bezetten, vooruit. Tusschen het Hembosch en, de rivier bombardeerden de Duitschers met granaten van. "zwaar kaliber de nieuwe Fransche stellingen, waarin de Franschen zich reeds georganiseerd hebben. In (le streek bij Chaulnes houdt ©en sterk artilleriegevecht aan, vooral tusschen Lihons en de spoorlijn van Chaulnes, waai de Duitschers de Fransche linies aanvie len en op een enkel punt de vooruitge schoven Fransche loopgraafgedeelten bin nendrongen. t Een Fransche tegenaanval met de bajo net wierp ze er onmiddellijk weder uit Aan den rechteroever van de Maas duur de de strijd, om hét Thiaumontwerk gedu rende teen gedeelte van den nacht voort. De Duitschers kregen er opnieuw jyaston voet, nadat zij herhaaldelijk door de Fran,schen teruggeslagen waren. De Franschen zijn aan den onmiddellijken rand van hét werk, dat door hun artillerie krachtdadig wordt beschoten. In hét dorp Fleury maakten de "Fran-- schen, dank zij een granaataanval, oen ige_ vorderingen. De Duitsch© aanval op een, Fransche loopgraaf in het Faux- en het Chaphro boseh' werd na een zwaar gevecht afge slagen. Een. Fransché "vlieger maakte -jacht op een Duitsch vliegtuig ten zuiden va.n Lu- neville en dwong hét voor de Fransche li nies te landen. De Fransche artillerie ver woestte het toestel toen het den bodem hrad bereikt. Aan jhet Maasfront leverden dë Fran sche vliegers verschillende gevechten. Zes Duitsehé yliegtuigen werden ernstig ge raakt en keerden haastig naar hun linies terug. Een Duitsche baïlon-captif werd ver nield. Hedennacht wierp een Fran se Ir vliegtuig, die met ©en stuurman en een bommenwerper bemand was, projectielen op de kruitfabriek: 1© Rothwnil, aan den Neekar. 150 kilogram ontplofbare Mooi zoo, mevrouw Birkel liep in den val. „Daar heeft u gelijk aan," uei ze, Helm toeknikkende, „o ja, volkomen gelijk, ik zou het tot mijn principe maken, lieve me vrouw Grossi." „Principe," riep deze lachend, „ik heb heelernaal |een enkel principe, lieve i „Dat kan u onmogelijk ernst >zijn," ant woordde mevrouw Birkel ontsteld. „Natuurlijk te het mij ernst! 'Waartoe 'heeft een fatsoenlijk mensch ook nog prin- tcipes noodig? Wat goed is, dat hegriep je dan self." Mevrouw Fon Reut knikte haar 'vriendin hartelijk toe. Wat deze ook tzei, liet droeg altijd haar goedkeuring weg. 1 Die vrouw van den Kommerzienrath schoof onrustig op haar canapé heen en weer „Dat weet ik nog niet. 'Ik- ben wel is waar maar een alledaagscbe vrouw i „Hm, hm!" hoorde men collega Heim kuchen. „Maar ik ben van meening, dat wil zeg gen, ik veroorloof mij als trouwe vriendin des huizes van meening te zijn, dat alst onze lieve mevrouw Grossi volgens principes handelde, zij onmogelijk haar kleindochters, die toch door haar geboorte recht hebben tot de eersie kringen te worden toegelaten, naaister zou laten worden. „Zoo, en wat dan lieve mevrouw in formeerde mevrouw Grossi, terwijl haar collega, als in afwachting van een genoF, achterover leunde in zijn stoel. „Wat andere?" herhaalde mevrouw Bir kel', „welnu, gouvernante, juffrouw van ge zelschap, actrice ais ge wiltalles meer overeenkomstig haar stand dan naaister. Zoover jk weet," zei vevrouw Grossi, moet een gouvernante wat 'leerd hebbe en om actrice te worde, is talent noodig. Prijs der AdvertontiSn: Feu 1—6 regels £L 0.92; iedere tegel raeer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zfj innemen. Advertentiën bfj abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn. gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tol den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103, stoffen werden, op het gebouw gewor pen. Op twee plaatsen brak brand uit en verschillende ontploffingen werden gehoord. Do-fransche vliegers, die om 2 30 vertrok ken, waren om 5 uur 55 terug en had-, den toen een tocht van 350 kilometer af gelegd, die Vooral daarom moeilijk was, omdat zij over de Vogezen on het Zwarte Woud moesten vliegen. Bovendien wier pen Fransche bombardementeskaders dien zelfden nacht 44 bommen o,p de stations Audien 1, Leroman, Longuyon en Mcant- médy en 88 op de spoorlijn Tergnier en het station La Fère. Engelse]. legerbericht. Generaal Haïg meldt eenigen verderen vooruitgang ten noorden van Ppzières. De vijand bombardeerde gedurende den nacht hevig onze loopgraven in den sail lant van Yperen en liet gas uitstroomen, doch liet effect was gering. De vijand kon onze linie niet binnendringen. Avondcommuniqué Ten noordwesten van Pozières hebben de Australiërs hun linies op een frontbreedte van 600 M. 200 M vooruitgebrachb. Aanval op de lu ch tschepen- loods b ij Brussel. De Britschc admiraliteit bericht, dat gis teren hij het aanbreken van den dag, onder herig vuur, Engelsche marmevliegtuigen een aanval deden op de vijandelijke lucht- schepenloods te Ever© bij Brussel. Het doel werd met succes uit een hoogte van 200 voet mot bommen beworpen. Acht hommen .troffen, naar werd waargenomen, de loods, waarvan zware wolken witte rook opstegen-. De aanvallers keerden on beschadigd terug. Van het Oostelijke front. Duitsch' legerbericht. Frontvon Hindenburg: Aan de Noordkust van Koerland berokkenden wij weder in den vroegen ochtend door ons Vuur een groot aantal torpedobooten, stoom- booten en zeilschepen scliade en verdre ven ze daardoor. D© pogingen Van de Russen om ten Oosten van, Friedrichstadt 'Over d© rivier, te trekken werden. Verijdeld; tusschen Wis- niew en het Noroezhmeer werden vrij sterke patrouilles teruggeslagen. Op het Serwetsj-Czarafront liad een ar- tilleriegeviecht plaats dat heriger was dan de tot dusver gevoerd© gevechten. Vijandelijke aanvallen op.Skrobowa mis1- luktën. Met, zeer sterke strijdkrachten heb ben de Rusisen' d© aanvaflfan aan de, Stochod hervat. Hunne aanvalsgolven vloei den ten Zuiden Van Stobychwa in d©| Stochodboog ten Oosten Van Kowal en ten Noorden van Kisilin velen malen terug; dank ?ij het artilleriei-, hel infanterie- en! heL machi negeweerv'uur. In een moeilijken nabïjen strijd meteen In aantal veel sterkeren vijand b'eef dq overwinning bij Kpechary en Porsk'aja Wal kten Noordoosten Van de lijn Kowel'-Lusk) bij onze troepen. Bij de gevechten ten Westen vanIL'usk, \vas de beslissing in ons Voordeel.. Poor Dus juffrouw van gezelschap blieft .nog over. Hebt u de gravin fergete, m'n lieve me- viouw Birkel, die Sondags bij mij kwam? Ze was al over de fieftig. Twee jaar lang heeft ze naar teoo'n plaats i'zocht en ein delijk een onderkomme 'fonden bij «en zieke koopmansweduwe. Wal heeft het haar '"hol- pen, dal ze "gravin was? Of heeft dekring, waartoe zij behoorde, misschien 'holpe? Mijn Georgientjes Lebbe nergens anders ta- Jenl foor aJs foor kleer© make. Daarom mocte ze kloere make leere. 'En als ze op 'haar eigen beene staan en geld verdiene, find ik dat duzend maal achtenswaardiger dan dat ze als freules won Reebach unt genade ,en barmhartigheid uit'noodigd •worde aan een adellijke tafel „Begrijpt u het mevrouw Von Reut?" vroeg mevrouw! Birkel. t „Ik vind de zaak zoo eenvoudig als twee maal twee vier Is," antwoordde deze.1 De jonge meisjes 'stonden bij den ingang der zijkamer te luisteren, en. te gichelen. „Welnu, freule Von Ttoebach," ging me vrouw Birkel voort, het woord richtende tot Belhamel, „ze vragen mij steeds, hoe het toch met uw talent wezen zou. Het is voor mij, als trouwe wriendin des hui zes, zeer pijnlijk Mevrouw Grossi huiverde telkens inwen dig als mevrouw Birkel zichzelf ©en trouwe vriendin noemde. „Zeer pijnlijk," ging deze voort, '„nooit antwoord op die vraag te kunnen geven. Zou ik u niet mogen vragen ons een proefje van uw talent te geven?" „Wel ja, waarom friet?" zei Belhamel, en ging in het kudden der kamer staan. Fier richtte zij zich op. t „Mein ïsl der Helm," begon zij met een prachtig gebaar der rechterhand, „undmir gehort er zu." dyn energieken tegenaanval van de Oosk tenrpschJUongaarsehe (roeper, werden de re rj o ren gegun© gedeelten van de stelling ten Oosten van Scelwow geheol en al hernomen. Wij maakten 350 gevangenen en veroverden verschillende maclhiKxgpj weren. I Fr ojn Ijaiar tshdr tic gj Karivl: ]Iel tal door ons gemaakte gevangenen ren Zuiden van Zalocze is tot 12 officieren en 966 man gestegen. Ten Zuiden van de Dnjester zijn de troepen der bondgenootcn over de lijn Nizniow Tysmaniea-Otlvma teruggetrokken. Oostenrijkse!] legerh©;rï©'h t Fr ombaar tshertog Karei: In het Capulgebïed, in de Boekowina, is de vijand naar het noorden teruggeworpen. Aan den Boven-Proelh vermeesterden onze troepen de hoogten ten oosten rail Worochta., Tengevolge van de gevechten van eer gisteren werden ook de b ij 0 t ly n i a slrij dende troepen naar een westeilijk aangelegde stolling letnflu'gjgO getrokken. De gevfechtsactic in dit ge bied duurde gisteren den geheel en dag met onverzwakte heftigheid voort. Aan den zuidelijken vleugel van het leger van von Bolhmer sloegen de Oor tennjksclvHongaarsclie regimenten verschil, lende krachtige aanvallen af. Het aantal ten zuiden van Zalocze aangebrachte ge vangenen steeg tot 12 officieren en 966 man. Legerfronï-vi Hindenburg: In Wolhynië namen de gevechten opnieuw grootere hevigheid aan, zoowel bij het le ger van generaal v, Terztyansk'y, waar de Russen op enkél© plaatsen door tegenaan Vallen werden teruggeworpen, als lnj KI zilin en de bocht van den Stochod. Bij Kaszomk'a bracht de vijand in dichte for matie troepenmassa's naar voren, ornlei wie Siberische ©n gardetroepen. De aan1- Va! werd overal, vaak in gevechten van man tegen man, afgeslagen. Zooals bij de zelfmoordend© gevechtsmelhoden van den vijand niet anders mogelijk is, vormt het voorterrein van onze stellingen een groot Jijkenveld. Ten zuiden van Stobysk- wa mislukten Russische overgangspogin gen. i I ltussisch legerbericht. t In de streek hein, oosten van Swinioesky maakten onze troepen zich. door oen coup de main meestor van een deel der vijande lijke loopgraven, waarbij zij dertien officie ren en ongeveer 600 man gevangen namen. Aan de Koropalz yerdrevem, wij don rij'and uil een versterkt werk, waarna onze troepen langs den linkeroever voorttrok ken tot de samenvloeiing met den Dnjes ter. Ten zuiden Van don Dnjosrter zetten de troopen. jetan generaal Letsjilsky do vervolging van don vijand voort. Zij' ver dreven hem achtereenvolgens uit een reeks dorpen ©n, van de hoogten, die hij' "bc- Een oogenblik stilte. Do verwachting was groot. Het meisje zag er wonderschoon uil. Daar brak zij plotseling in een straatjon- gensachtigen triomfkreet uit, stormde als een roofvogel op het zakj© van' m.ovrouw Birkel af, snelde daarmede naar de jonge meisjes liij de deur en -schudde al de flikjes uit over de luid gillende meisjes schaar. i Alten lachten. Alleen mevrouw Birkel stamelde knorrig: „Maar dat is ira wat al te erg - „Niet Waar," knikte 'coliega Heim haar toe, „zelfs voor 'flikjes heeft de tegenwoor dige jeugd geen respect meer i Het gebeurde ook dikwijls, dat Onnutje zulke Zondagen bijwoonde. 'Zij bleef een vreemdeling in dien kring, al was het alleen door haar uiterlijk. Grootmama stuurde haar uit de stad Wel kleeren, unaar zonder er het minste verstand van te hebben, ging Onnut met onbeschrijfelijk© vermetelheid aan 't werk om de dingen aan haar éigen persoonlijkheid aan te 'passen. Zij droeg haar mooi weelderig 'haar in Ben wrong midden op het hoofd, terwijl iedereen hein in den hals droeg. Zij liep met ©en lagen hals, terwijl' de mode een hoogem kraag voorschreef. Ongekunsteld als ken kind, ver scheen zij. onder Grootmama's gasten, want de gedachte, den ©en of andoren indruk te maken, was zeer verre van haar. Liefst zat zij als 'n vogeltje op collega Heim's stoelleuning. Die had dan plotseling hot tecderste grootvadersgezicht, en het tweetal babbelde en giebelde met elkaar als schoolkinderen. Precies als do toonerispe- ler met zijn menschenkennis, herkende het jonge Onnutje dadelijk bij den eersten oog opslag alles wat geaffecteerd was, <ca on waar en onecht. Zij vertelde den ouden vriend, van. Meile ga van de overige bewp- zette en bereikten de rivier de Tloemacz, zijrivier van den Dnjester. Gislor(Diris<iagjavorsd zes uur bezet ten onze troepen de stad Tysme- n i t s a, de hoogten ten noordoosten van dez© plaats tot den rech'teroerer van den Dnjester en den rechteroever van de IVo- rona tot de bron van deze rivier. Het totaal aantal gevangenen TJoor de troepen van generaal Lotsjttsky in de ge vochten van 7 Aug. gemaakt bedraagt 88 officieren en 7400 man, van wie 3500 Duit schers. Wij vermeesterden vijf kanonnen, van welke drie zware, 63 mitrailleurs, ver der caissons on bomwerpers. In de streek van Friedrichstadt deden onze vliegluitenants Tisvenko en de waar nemer Kondverkof, ondanks liet vijandelijk ïnhmtorievuur en den aanval van een Duït- schen „Albatros" een verkenning. Tis venko verdreef bet vijandelijk vliegtuig en zette zijn verkenning voort. Weldra echter werd zijn vliegtuig door het vijandelijk artillerievuur neergeschoten, 1 Het viel brandend binnen de vijandelijke linie. Hjet lot van. onze vliegers is onbekend. Tan hetZiiideJijke front. Oostenrijkscli legerbericht. De hevige gevechten in het gebied van Görz d uren voort. Gister(Dinsdag)middag bereikten enkele vijandelijke afdeelingen de stad. Aan jlen Momte San, Miciheie en bij San Martino sloegen onze troepen herhaaldelijk aanvallen at ouder zeer zware verliezen! voor de Italianen. Het Koninklijk' Hongaar- sdi© 1 ionved-infa:ntorieregiment, no, 17 on- dersihcidde zich hierbij Vooral. t - Italiaansdh legerbericht. Onze troepen zijn vandaag (Woc-nsrtag) Górz binnengetrokken. 'Reeds gister(ümsdag)orihtond liad onze infanterie, na eon hevig gedoncentreerd ge schutvuur, de hoogten van Oslaria ©n Pod- gora geheel Veroverd en de laatste vijande lijke afdeelingen, die er zioli nog staandd hielden, verdreven. De vijandelijke schansen en schuilplaatsen lagen vol lijken. Overat heeft de in wanorde teruggeslagen vijand' Wapenen, munitie jen krijgstuig vanj ,aïte ga ding i n den steek gelaten. 1 Gisteren tegen den avond slaken ofdc-e- lingon van de brigade van Basale en Paria op een doorwaadbare plaats de .Isoazo over detail ggc n zijn door den Vijand gedeeltelijk \ierniekl) en versterkten ziclli oji don lin- kerocovér, Een colonne ruiterij, barsaglieri eri wie'l- rijdera weid mimiddeltijk oVer de ririer gezonden om den vijand te vervolgen. Onz© onvermoeid© genietroepen, die of schoon zij onder vuur waren snel -Werk- leverden, sloegen nieuwe bruggen en her stelden de door den vijand beschadigde. Op den Kamt hebben wij gisteren oprueuw aanval ten van den vijand tegen de toppen van den San Michele afgeslagen, en star- mondeiliand nieuw© vijandelijk© verschaal sin gen in do nabijheid Van hot dorp San Martino genomen. liet tot dusver getelde aantal der door ons gemaakte gevangenen; overtreft d© tienduizend dn nieuwe blijven loic- stroomen. l)e gemaakte buit, die nog niet kon worden geteld, is reusachtig, l nera van baar dorpje en dat zij nauwkeurig iedere zorgen en verdriet kende. 'Ook brui loften woonde zijl hij, en bot doopen vap kinderen. Hij moest 'toch «ons zien hoe dat toeging. Daar heeft ©en ieder zijn gezicht precies zooals hij is maar hier wanen do menschen, behalve Grootmama, alle maal hetzelfde. Als de visite 'weg was, sloeg Onnut haar armen om Grootmama's hals: „Ik hoü toch zoo vreeselijk voel rkn n maar zeg, morgen mag dk toch weer naar mijn dorpje, hè Groolmama?" „Goed," kreeg zij ton antwoord, („ga naar huus." t „En is u niet hoos?" „Waarom zou boos zijn jij bént nu eenmaal mijn butenmeiske i Dan bleven ze nog lang bij elkaar rit ten, Grootmama, collega Heim en mevrouw, Von Reut. Jolian, de oude knecht, zette heel rustig een klein éoupèrtj© klaar, ten Groot- nmmakbekommerde zich in d© 'verste verte met er om, waar dat vandaan kwam. Collega Ileim was til tijd heel spraakzaam als Onnutje in do stad was. „Frissche lucht van het veld," zei bij al kauwende, „een voorjaarsdroom zooveel te denken ©n to raden ven toch itreedsi zoo haarfijn geteekend." 1 „Ze heeft foei fan mij, «iet waar, col lega Heim?" bracht Mama Grossi tusschen- beide. - „Ja en neen jij was den Indruk, dieinS jc maakte, altijd bewust, lieve Grossi, je hebt om zoo to zeggen ®ol£ mee genoten^ terwijl je anderen amu,seérde. Tegenwoordig nog I - - >v!( j: Wordt vervolgd-l DAMSCHE •1 N 1 !i' i 1'. x i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1