De oorlog. elJaargang, Vrijdag 1! Augustus 1916. No. 15214 Ons slot Keebach. Deze courant verschijnt dage]ijïs, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, fnSoo per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 «■«mt Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen* 'Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóói een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven). Prgs dee Advertentiën: Van 16 regels fl 0.92; iedere regel. ageer 20 cents. Reclame» 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën b§ abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan dja gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën ogenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo.~103. Distributie ran Suiker campagne 1916/17. De Burgemeester van Schiedam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vanaf 1 October 1916 of zooveel later als de nieuwe, cwjgst voor de consumptie beschik h'i.nr zal zijn, die suiker uitsluitend zal Wonden geleverd door bemiddeling en odder controle van het S u i ker-Distri bu tiekn n t oo r, gevestigd te Amsterdam. Commissionairs en grossiers zullen al- leen suiker kunnen ontvangen, indien zij als tussehenhandelaar bij het Suiker Dis tribuü-efcautoor zijn, ingo^rihreven, terwijl door deze, ingeschreven tusschenhandelaars alleen suiker" zal mog^n worden afgeleverd aan bij bet Suike.r Dlstribuiiekantoer ingia- bchiwen (Mein-handelaars, klei n-bednj ven "ejn fabrikanten Van suikerhoudende goede ren, bestemd voor binnfenlandsch verbruik. Formulieren voor inschrijving zijn vanaf 'heden verkrijgbaar aan het Levensmldde- len-Êureau, Oude Kerkhof 4, terwijl uiterlijk 25 Augustus ©.k. ingevuld Weder moeten Wooden ingeleverd. Schiedam, 11 Augustus 1916. De Burgemeester van Schiedam, Ai. L, HONNERLAGE GRETE. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester cn Wethouders van Sohie dam; t Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den lOcn Augustus 1916 vergunning is verleend aan: lo, de FIRMA BLAD EN PRINS en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten Van een fabriek tot bet conserveeren on drogen van vruchten en groenten in de panden, Nieuwe Haven nos. 73, 75, 77 en 79, kadaster Sectie 51 nos. 394, 393, 394, 390 en 2276, met 2 ketels, elk van 100 AL2 verwarm i ngsoppcrvlak en 10 elec- tromotoren Van totaal 90 P.Kdrijvende G Ventilatoren en 4 snijmachines; - 2o, de N. V. GLASFABRIEK ;,UE BA TAAF" en hare re c h Ivérk rij gen den tot hel uitbreiden barer glasfabriek, gelegen 's-Gia- Veland 185, kadaster Sectie H rios 730, 731, 733 en 736, "door bijplaatsing van een stoomketel Van 85 AL2 verwarmlngs- 3o.de N. V. H.OLLANDSCIIE ASBEST CEMENTFABRJEK en hare rechtverkrijgen den tot hot oprichten van ©en asbest-ce- tnentfabriok in de panden Sluisweg 1, 3, 5 en 7, kadaster Sectio M no. 1620, gedreven door 7 electron!oboren van to taal 87 P.K 4o. de FIRM,A B, A. J. WITTKAMPF en hare rechtverkrijgenden, tot het, op lichten van een inrichting voor het drogen van groenten, aardappelen en vruchten Rwmian naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. .21) „Daar heb je geliek an," gaf Afama Grossi bem toe, „dat- 'ligt in mij ik mag me zelf graag lieden Collega Heim lachte en klopte de oude vriendin op den schouder. i „Onnutje zou als actrice nooit geluk kig zijn," ging hij voort. >„Zjj is een we zentje geheel voor 'zichzelve alleen. Zulke menschen maken in de wereld weinig op gang. Lfaar zij zal zich altijd gelukkiger voelen dan Belhamel." 1 „Och kom!" zuchtte Mama Grossi, „als het meiske maar aan ons too nee! verbon den werd, zou ,',Ja, dat zou haar geluk zijn," knikte collega Heim, het zou haar vreeselijk veel moeite kosten niet voel te beteekenen op de wereld." En toen Mama Grossi een treurig ge zicht zette, voegde hij er bij: „Maar je kunt er gerust op zijn, je Reebachertjep gaan niet verloren. De ©ene heeft een vas ten ,wil! 'de ander© vniets wat laag is waagt het zulk een unenschenkind aan te raken „Jij bent een beste," zei mevrouw Grossi Verheugd, en - zij Wierp haar collega een kushand toe - a Eens op een dag Verklaarden Grootmama en collega Heim Belhamel rijp voor op te treden" in een gastrol'. 1 ia de mouterij Lange Haven 46—48, fca- ddster Sectie C nos. 582 en 55, 5o. de FIRMA B. A. J. WITTKAMPF ert hare rechtverkrijgenden, tot het op richten Van een inrichting voor liet drogen van groenten,, aardappelen en vruchten in de mouterij Nieuwe Haven 247, ka daster Sectie M no. 224. Schiedam, 11 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd At L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, i v, LUIK, L.-S. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Du ijs oh lege rb'e richt Ee artillerieslrijd tusscheu de Ancreen de Somme wordt met groote kracht voort gezet. Ee Engeisch© aanvalspogingen bij BazenlinUe-Pelit worden door ons Vuur verijdeld. Het aantal sedert 8 Aug. door ons gevangen genomen ongewende Engel- scbien werd uitgebreid tot 13 officieren en 500 man. Tusschen Maurepas en de Som me mislukten in den avond en gedurende den nacht lievige aanvallen. Rechts van de Maas, behalve kléine gevechten met handgranaten, geen infan berio-actie. In -dien luchtoorlog, en door onze af weerkanonnen,, werden twee vijandelijke vliegtuigen ten zuiden van Bapaume, een ten zuiden van Rijssel, bij Lens, en een bij Saarbruckien in Lotharingen neergel schoten. Fransch legerbericht Ten noorden van de Somme maakten we in den loop van den nacht vorderin1 gen in de streek ten noorden van hel Hembüsch, Het aantal gevangenen giste ren (Woensdag) bier gemaakt, steeg lot een honderdnl Bovendien veroverden we 6 mitrailleurs Regen cn mist belemmeren deoperation. Ten zuiden van de Somme is een Dnilsche verkenningsafdee'.ing, die de Fran scbe linie ten westen van Verinanrlovil- lers tracbtle binnen te dringen, daarbij van vlammende vloeistoffen gebruik ma kend, door ons viiur verspreid. Aan den rechteroever van de Maas afwisselend bom bardement. in de streek van Fleury, Vmx en Cbapiire. In de Vogezen had een Dui'S'he coup de main, voorafgegaan, door een bombar dement op de vooruitspringende Fiansche linie ten noordwesten van Allkirch geen succes, maar zij deed den aanvallers ver Hezen lijden. Aan het Somme front leverden onze vliegers gisteren vijf'ien gevechten. Eien Euitsch vliegtuig werd neergeschoten lus- scben Ilerly en Relhonvillers. Twee andere Voor de kleindochter van Alama Grossi openden zich onmiddellijk de deuren van den hofschouwburg. Alaar eerst moest Bel hamel op kleinere 'tooneelen de noodige routine verwerven. „En het onderscheid leere kenne," zei Grootmama, „tussche ons tooneel on een ander. Ik heb allied moete hoore: „Grossi. alle groote thealers staan foor je ope, waar om in 'shemelsnaam 'blief je daar altied in dat kleine 'residentiestadje?" Waar ik echter op mijn relz© om gasl.foorstcllingo het kan mij zooals ze zegge er dan een beetj-e an man keert. Alaar de 'bekoorlijkheid is nog f-eel meer waard. Kiek, Belhamel, als ik het be- levo mocht, dab jij1 aan ons tooneel kwam Grootmama begon eensklaps te snikken en op (le tafel te trommelen en Belhamel zette een paar Vuisten in haar zak en nnm zich zelve heilig voor: „Zij zal het "beleven I Zij' 'Zal het beter ven I" t In het laatst van- den zomer kwamen zij van baar gastvoorstellingen terug. Beiden. Grootmama en kleindochter toet een weinig bleeke wangen. Zij hadden vier-en-dertig maal gespoeld. Belhamel voor .Tulia Groot mama voor de voedster. Steeds dezelfde rol in alle mogelijke theaters. Van liet slijk, Waar Grootmama 'moedig doorheen waadde, had Belhamel weinig ge merkt. Zij stond onder goed© 'bewaking en was daarenboven zoozeer van haar taak vervuld, dat zij "noch rechte 'noch links keek De acteurS 'en actriöes, die zij ont moette, mochten ter uitzien zooals -zij wil- vliegtuigen werden na een gevecht tot dalen gedwongen in de streek van Com'- btes. Gisteren en hedennacht hebben Fran- sche escadrilles 90 "bommen geworpen op de stations Lassigny en Combles; 138 op bet station Cuigny; 40 op het station Ajppiily; 38 op een batterij in actie in de buurt van Noyon; 15 op het station Bazincourt (ten noordoosten van Remis), 192 op het station Spincourt Damvillers en de bivakken in de buurt. In het ge heel dus 413 projectielen. Engielsch legerbericht. Generaal Haig meldt verdere terreinwinst ten noordoosten van Pozières, waarbij 72 krijgsgevangenen werden gemaakt. Avondcommuniqué Do toestand is onveranderd. Vijandelijke afdeel in gen, die ten zuiden van Martin- jmirh oprukten, zijn teruggedreven. De strijd aan de Somme. De „Köln. Zfg verneemt van ©en bij zon deren. medewerker aan het Westelijk Tronl bet volgende-., dat dien medeweiker was meegedeeld door den chef van den staf van het Duitsche leger, dat de stollin gen aan de Somme verdedigt. Volgens de zen Zegsman is de eigenlijke crisis bij het groote Fransrh-Engelscdie offensief reeds vooibij. In de buurt van de Sommo was de vijand in de meerderheid; zijn over macht ten opzichte van de troepen in de Duitsche Ihiie bedroeg begin Juli ongeveer lien tegen een. Later was liet opgevoerde Duitsch© leger en vooral de artille rie sterk genoeg om veiligen tegenstand te kunnen waarborgen. De misschien nog komende kleinere plaatselijke successen (der Franschen en Engelschenj maken voor het welslagen van de geheele onderneming niets meer uit. Üe aanvallen zijn nog steeds buitengewoon moeilijk. Over Kor toren of langeren tijd zal do tegenstander inoeten begrijpen, dat het nog enkel maar een waanzinnige slachting van zijn volkskracht is. Bij de Franschen is de uitputting onge twijfeld al veel groober dan bij de Engel- sch en. Wij oogsten méént de schrijver aan de Somme met zekerheid de vruchten van ons offensief bij Verdun. Hadden de Franschen bij hun offensief beschikt over nog meer reservetroepen, dan zou de eerste Weken voor ons de toestand veel gevaar lijke: zijn geweest. Thans kunnen wij liet verder verloop der gebeurtenissen, met kalmte tegemoet zien. Wij zijn, op al wat zou kunnen ko men, vooibereid en vol gerustheid. Alet geheel ander oog bekijkt Havas den strijd bij Verdun in een overzicht over den stand der krijgsbedrijven en dat aldus eindigt: Het is een uiteist veelbeioekenende om- slandigbeid, dat na vijf en een halve maand strijd liet doel van de hardnekkige gevech ten voor den vijand niet Verdun, maar de" herovering van een paar vierkante meters "terrein is. 1 - De berichten van de andere fronten, zijn den, zij zag ïn allen -slechts zich zie! ve, haar eigen poging, 'haar willen fcn, ver langen, i Bij haar terugkomst Was er leten alge meene samenkomst op het slot Reebach. Zij zaten allen weer gemeenschappelijk rond om de groote tafel in de kinderkamer. En Grootmama vertelde van Relhamel's succes en Belhamel van het nog -grooter succes van Grootmama. i Wat echter de hoofdzaak was 1Bel hamel legde de opbrengst van haar voor stellingen duizend mark ivoor liaar geliefde Reebach weg 'Het was precies zoo uitgekomen als zii gedacht had. „In een jaar," 'zei zo met (rots, „heb Sk Reebach misschien vrij i Toen waagden de 'Georgicntj-es slechts bedeesd met haar bescheiden spaarpennin gen voor den dag te komen. Heel pedant voegde Krab er honderd mark bij, het bedrag van hetgeen haar ho nig had opgebracht. „Kienders," zei Grootmama, „an dezen dag zullen wij'denke en zelfs als wij allang grieze hare liebbe. Ik heb er een foorgefoel fan, mien Reebachertjes Worde wat, nnet geen een er fan loopt «het slecht af. Dek sels, wat strale je ooge en wat gloei© je Wange „De uwe ook, Ala dame," fluisterde de Franpaise. „En jij bent niet half zoo geel ns an ders, mien Cassaletje," kreeg zrj tot ant woord. Onnut begon reeds met verbouwen. „Weet je wat, wij maken van het bijge bouw een tehuis voor oude vrouw-en uit het dorp. Jullie kunt niet gelooven hoe slecht zij het hebben nergens is plaats voor .hen overal zijn ize tot last. U uiterst bevredigend De schitterende Ita- haansche overwinning en de opmerkelijke uitbreiding van het succes van generaal Letschtisky kwamen op aanzienlijke wijze aan de algemeene operaties ten goede. Ieder van de mogendheden der Entente neemt aandeel in dit voordeel, daar ieder er toe heeft bijgedragen, het te verkrijgen. Wijl de Duitschers voor Verdun werden tegengehouden en daar onherroepelijk ver bloedden, konden de Engehcbe, Halman sche en Russische legers de vooibereiding van hun offensief, voltooien, waarvan thans alle geallieerden de vruchten pluk ken. Van het Oostelijke front. Duitsch 1 ege rbeticli t. Front-v. Hindenburg: Ten Zuiden van Smorgon levendige arüllerïebescliie ting en patrouille-actie. Herhaalde Rus sische aanvallen aan de de Stroemien bij Dnbczytsje, aan de Stochod bij Lu bieszof Berezylsje, bij Smolary Zarecze en bij Witonitsj werden bloedig afgeslagen Bij Zarecze namen wij jn een tegen i.m val 2 officieren en 3-40 man gevangen. Ondernemingen van kleine vijandelijke afdeeüngen en een poging tot overrorri peling in de bocht van den Stochod, (en ten Oosten van Kowel, bleven zonder succes. Ten Zuiden van Zaljecz ontwikkelden zich hedenmorgen nieuwe gevechten. Frontbaartshertog Karei: Ten Zuiden van Welesniov werden sterke Rus siscbe aanvallen, gedeeltelijk' door ten krachtigen tegenaanval afgeslagen. Hier en teil Zuiden van den Dnjesler zijn de aangewezen nieuwe stellingen vol gens het opgemaakte plan betrokken. Oostenrïjksch legerbdricllst Front-aartshertog Karei: Op de hoogten ten zuiden van Zabie sloegen do OostenrijkschHongaarsche troepen eeri Russischen aanval af met zware verli© zen voor den vijand. Alet liet leger van Von Kövess bad de vijand gisteren alleen in het gebied van Delatyn scherpere ge vechtsvoeling Ten noorden van Is'izpiof deden de Russen weder Vergeefs een aan val, zij werden overal, op verschillende plaatsen in handgemeen, teruggeworpen F r o n t-v. Hindenburg: Ten zuiden van Zalocze zijn sedert hedenmorgen vioeg nieuwe gevechten ontbrand. Ten westen en noordwesten van Lusk hield de vtj and na de zjvare tegenslagen van 8 Aug. zicli rustiger. Daarentegen bracht hij 4en "noorden van den spoorweg SarnyKowel opnieuw dag en nacht troepenmass's ten aanval over den Stochod. Zijn aanvallen mislukten meest reeds voor onze hinder nissen. De vijand leed zware nederlagen. Ee verliezen der Russen zijn weder eer groot, Russisch legerbericht. Onze troepen, die den rechteroever van de Koropetz bezetten, maakten verdere vori had eens moeten zie-. Grootmama, hoe te vreden Meile gestorven is. „Heidegalei" was haar laatste woord „Je bent er niet eens bij geweest," viel Krab haar in de rede, „je bent weggeloo- pen toen ze sterven ging." „Alaar jij hebt het mij gezegd," zei On nut, „zeg Grootmama, mogen wij bouwen?" „Ja, weet je, kind," zei deze, „we moete nu eerst nog een beeije wachte. We moete Reebach loeih eerst frij hebben. Dat kost tiog werk en moeit© genoog „Kijk maar eens," zei Belhamel en zij pakte haar blouse van voren bij elkaar, „zoo mager ben ik er van geworden." Nu schrikte Onnut en er vloeiden tranen uit haar oogen. „Ach hemel, en ik héb nieis gedaan Maar Grootmama trok haar op haar school en Belhamel veegde haar zusjes tranen af. „Zij 'is de luiste van allen," bromde Krab, „en toeJi wordt dj vertroeteld, 'waarom toch Grootmama?" „Wel, omdat men de menschen opfroo- lijken moet, al hebben ze niet goed gedaan," kreeg zij tot antwoord. Den volgenden morgein zaten degenen bij elkander, die bij elkaar bob oordon. Grootmama bij haar Cassaletje. „Ik kan je zegge," zoo babbelde zij, „bloed heb ik gezwéton ach heer! heb ik vaak 'dacht, als! Belhamel dit of dat maar niet merkt ze heeft niks 'merkt de ellendigste acteurs heeft ze foor halve gode atisien cn zooals zij zich 'vleid foeldcnl 't was om je dood te lache Cassa letje, Casfealetjé, ze zal toch. bij ons enga- geerd worde Belhamel' aan «en gering tooneel dat zou haar dood sijta, want as je daar niet meldde, dan ben je ferlore deringen en naderden den spoorweg Afd- na«terziskaNizniow err de monding van de Zlota Lypa. In de streek van Tys-, menïea achtervolgen onze troepen den ui wanorde terugtrekken den vijand. Zij rukten naar noorden en westen op en be/etten in westelijke richting den rech teroever van de Bystritza (N;ulvorianska), in de linie NadovomaStanislau. Wij ver meesterden het station Chripline, een spoori wegknooppunt. De vijgnd deed alle brug gen over de rivier springen. In de streek van Woroclita, aan é~- ri\ ie re n IRly Tjeremocz en Soetsjawa, gin gen onze af deel in gen «enige kilometers looruit. Tusse'hen Kolom e a en Stanis lau. De berichtgever van de „Lokal Anzeh ger" meldt over den slag die tusschen, kolomea en Stanislau woedde: „Nadat het dagen achtereen projectielen van de zware artillerie geregend had op de Oostenrjjksch.- Hongaarscbe verdedigingsstellingen, gingen, de Russen eindelijk op 28 Juni met mini stens driemaal groote overmacht lot den, aanval over; ten slotte slaagde de Russi sche infanterie er in, door de OostenrijkscU- Hongaarsche linie te breken. In de cen- trumstelhng hielden nog twee Ooslenrytó- sclie jagersbataljons stand, die echter tonl- gevolge van de doorbraak van de aan sluitende sectoren," reeds omsingeld waren. Op dat oogenblik bracht een gepanlseide trein, aangevoerd door een luitenant, die bekend staat om zijn daden aan het Ison- zofiont, uitredding De gepantserde trein diong door den Russischen insluitingsgon- del, te midden van de vijandelijke reser ves, die uit Jablotof in dichte zwermen, te vooiscliijn kwamen. Het geschut- en inacbinegeweernrar op korten afstand biachl den Russen zulke verliezen toe, dat het aan de beido jagerbataljons mot- gelijk gemaakt werd, om, in de verwon ring, die ontstond, ongedeerd terug te trekken. Op denzelfden dag trok de g©- pantserde trein nog tweemaal over den' spoot wie, die door het artillerievuur erg beschadigd was. Het verschijnen van den gepanfserden trein boezemde den Russen zulk een ontzag in, dat zij d© ervoïj ging staakten en in hun oorspronkelijke! stellingen terugltokken. De gevechten bij den terugtocht op de volgende dagen wer den onafgebroken door den gepaniserden! trein gedekt. Verschillende infanteriebatil- jons en een regiment kozakken werden tei. ruggeslagen. De bemanning van den ge- pantserden lrein deed, terwijl zij de troei- pen op den terugtocht volgde, alle spoor bruggen in de lucht vliegen, en bemoei lijkte den Russen, de vervolging op alle mogelijke manieren. Bovten( die Oostzee. Uit Petersburg wordt officieel meege deeld: Gisteren (Woensdag) had een luchtge vecht plaats tusschen twee van onze wat- en ze geloove daar liever aan, do duvel dan aan je fatsoen. Schenk 'ine nog maar gauw een kop koffie in, tCassaletje, dan kan ik mien bezwarenl wegspoelde Zij keek het raam uit: y.üaar wandelej onze Georgientjes wat kiek© de boere ja heusch, soo '11 modedame héb jullie hier nog nooit zien, die- als de kat om de brei' op één pootje ronddraaie. Afcmr flink, heel' flmk I Alleen moet ik me waak affrago: „Zijn ze levend opzet? Bij Belhamel en Ónmtl ach hemel!" riep >zij uit, „die twee, daar pronk ik niet al weet ik nog niet precies wat er in 'Onnut zit." In haar geliefd zwaluwnest zaten Belha mel en Onnut heel alleen. iDaar was hi i bijna schemerdonker op klaarlichten dag, zoo ten volle had de Wilde wingerd zien van het terrein mééster gemaakt. -Zware ranken vielen van boven neder en raakten bijna het hoofd van de beide meisjes aan. En de takken kropen langs «den grond, slingerden zich begeerig rondom de worm stekige tafel ien vormden er ©en groen kleed over heen, bewoond door duizend kleind diertjes. Het venster met het uitzicht op! de Rijnvlakte in de verte «was er haast door bedekt. Belhamel maakte lucht door met beide handen ia de in elkaar verwarde bladeren te grijpén. „Alen kan merken dat ér hier niemand, anders meer komt dan jij, Dnlnut," zei ze tot haar zuster, „jij laat alles maar loopen en groeien zooaïte het wil." „Daarom heet ik dan ook lOnnut," zei deze. i\i (Wordt Qirvolgdh 4 rurvnlfkrvOnlr i l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1