69"" Jaargang 0e oorlog, Zaterdag 12 Augustus 1916. No 15215 Eerste Blad Ons slot Reebach. Ss? Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs pear kwartaal: Foor Schiedam en F fa afding en £1. 1.25 franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. «Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voorueelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau le bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine, advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cenis per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor ,3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND Tan het Westelij he front. Duitsch legerbericht. Ten Noorden van <le Somme deden blanke en gekleurde Engelschen bier en daar aan vallen, die echter mislukten. Eveneens mis lukte een herhaalde aanval van Fransche troepen onmiddellijk ten Noorden van de rivier tegenover de krachtig stand houden de Saksische reserve-af deel i ngen. Fransch legerbericht. Ten Noorden van de Somme legt de Fran sche artillerie afdoende vernietigingsvuur op de Duitsche posities. In den loop van een kleine Fransche ope ratie weiden gevangenen gemaakt en twee mitrailleurs buitgemaakt, in een klein bosch ten N.O. van Hardeeourt. Op den linkeroever van de Maas deden de Franschen een aanval op de Duitsche loopgraven ten Oosten van hoogte 304. Zij brachten gevangenen binnen. Op den linker Maasoever gemiddelde ar tillerie-actie van weerszijden, en schermut selingen met handgranaten ten Westen van het Thiaumont-werk. Afwisselende artilleriebeschieting op de rest van het front. In den nacht van 9 op 10 Augustus wier pen Fransche vliegers bommen op de sta tions van Vouzières en Vazencourt. Engelsch legerbericht. Wij wonnen gisteren terrein ten nqordea van Bazentin-le-Petit en ten noordwesten van Pozières. Een tegenaanval op deze laatste plaats werd afgeslagen met zware verliezen voor den vijand. Avondcommuniqué Tussehen Ancrc en Somme is de toe stand onveranderd. Op het overige Engelsclie front de ge wone loopgraafgevechten. Behalve de talrijke gewone vluchten heeft ons vliegkorps dezer dagen geslaagde tochten op.langen afstand gedaan naai' de Zeppelinloodscn hij Brussel, den spoorweg- SedingeBergen, de luchtschiploodsen le Namen en de stations P.usigny en Kort rijk, die heide tweemaal zijn aangevallen. Slechts twee van de 68 toestellen zijn niet terugge keerd. Aan de Somme en voor Verdun. Max Oshorn seint van het westelijk oor logsterrein aan de „Voss. Ztg."De her-, nieuwde stormloopcn der Engelschen en Franschen op 7 en 8 Augustus verloonen in zooverre een nieuwen vorm van hun Hcxmlan naar 't Duitsch doori. Hei-mine Villinger. 22); t Belhamel ,trok haar naar zich toe op een boomstronk: „O, kleintje, kleintje, het leven is goddelijk, dat zeg ik je. En wat er ook mag gebeuren ik zou liet hier niet meer kunnen uithouden 1ont zettend, de eene dag precies als de andere. Om-veel te ondervinden, is men op de we reld om groote, wonderbare dingen te beleven ,otóh zulkie wonderbare dingen Onnut hing aan de lippen van haar zus ter: „Vertel/vprfcel - je oogen zijn heel anders, Belhamel,- je Weet niet hoe heel andqrs, i Een vuurroode kleur overdekte Belha- mël'S gezicht, pj hield haar 'zuster den mond dicht. Het was algof zij een inwpn- digen strijd voerde, maar overwonnen werd. „Grootmama mag er niets van weten. Onnut; Grootmama vindt steeds eu steedu*weer heeft m 't rnjj gezegd dat ik niet verliefd mag worden op een too- neelspeler dat zou het grootste ongeluk zijn van de wereld „Maar Grootmama beeft het toch ook gedaan,"* viel ,Oimut haar zuster dn de rede, i Deze knikte pn woelde met de punt van haar schoen in de bladeren op den grond. „En ik ,wïl ook niet," bracht zij er stoe lend ujt; „ik ben toch de oudste Sk taoet voor Reebach zorgen. Ja, dat dat1 wil ik. Af aar toch was het heerlijk ver- groote offensief, daar het gelijktijdige opera ties aan do Somme en voor Verdun betref fen, die op beide punten met groote krachts inspanning ingezet werden. Zoowel aan de Somme als voor Verdun behooren de ge vechten van 7 en 8 Augustus tot de hevig ste, die onze troepen te doorstaan hadden. De afweer der Duitschers bepaalde zich niet alleen tot een verdediging, doch trad steeds actief op in tegenaanvallen, om aan de vijandelijke overmacht de kleine terrein winsten, die zij gemaakt had, onmiddellijk wedcr' te ontfutselen en bovendien voorna melijk ten oosten van de Maas de tegen standers verder terug te dringen. Op die wijze is een taaie en vreeseiijk verhitte: de worsteling ontstaan, een ongehoord meten der krachten, waarvan de beteekenis steeds duidelijk aan het licht komt. Voor Verdun en ten Oosten van de Maas, bij Thiaumont en Fleurv, woedt de strijd met afwisselend geluk voor de Franschen. Zij deden drie krachtige aanvallen op de schans van Thiaumont, zij deden stormloo pen left zuiden van Floury, bestormden het Fuminwoud, het bergwoud ten zuiden van het fort Value en het wond van La Lauf- fée, doch moesten met bloedige verliezen in- hun stellingen terugkoeren. Tan liet Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-IIindenburg: Tussehen h'et AYiznief-nieer en Smorgon, -en in de streek ten Noordoosten van Kriwo werden talrijke zwakke Russische aanvallen afgeslagen. Aan het StochodJront beperkte .le ij- and zich na de nederlagjem der laatste ■dagen over het algemeen tot levendige ar- 'tilleiieaclie. Ondernomen plaatselijke aan vallen ten Westen van het Nobelmoer, bij Lubieszof en ten Zuiden van Zurecze mislukten. Ten Zuiden van Zalocze nonnen de ge vechten gioote afmetingen aan. Ee flus sisclie aanval, die tussehen Bialoglowy en Ilorojyscze aanvankelijk terrein won, -is 'door reu Duilschen aanvat tot staan ge "biaehl Krachtige vijandelijke aanvallen in jde streek van Troscianitsj werden hloö- plig afgeslagen. De pogingen aan de Sö- retli, ten Zuidoosten van Horodyscze door to dringen mislukten. F r,o n t-aa r ts her to g Karei: Ten IZuidwesten van Monasterzyska en in Je lbochl van den Dnjestcr en van de Bys1- trzyca deden sterke Russische ifdeelini- "gen aanvallen. Do verdedigers moesten op -■enkele plaatsen voor den overmachligen 'tegenstander wijken. Tegenaanvallen in1- gen den vijaiidelijken aanval op en brach- ;ten den strijd tot staan. De geheele omgroepeering dier \erban- 'den troepen op het Oostelijk oorlogstod tneel, die bevolen werd, om met de lltte sisehe verplaatsing van strijdkrachten re- kening te houden, wordt verder ultgeU 1 voord. rnkkelijk. Zij haalde zwaar adem. i „Wat klopt jo hart," fluisterde Onnut. „Hij is als de berk daar ginds, zoo slank ten zoo buigzaam," zei Belhamel jubelend, i„zulk een gt-oot, o zoo groot acteur. i Twéémaal hebben wij met elkaar gespeeld. - Hoe anders was dat zoo geheel au- iders. Vroeger, hij! al de Romeo's dacht ik aan niets ik wist vanniels— Een donkere blos steeg h,aar naar het voorhoofd. Het was heel stil. Onnut zat 'met gebogen hoofd. Zij dacht aan alle nog onuitgesproken geheimen van haar zuster. Heel zacht zei Belhamel: „Hij zal ook een gastrol vervullen aan fhet hoftheater." „Weet Grootmama dat?" „Neen." „0 Belhamel 1" riep Onnut uit. - t „Waarom roep jo zoo hard?" vroeg do, .oudere zuster, „jo kunt toch niet denken ik zal Grootmama nooit bedroeven daar geef ik je mijn -woord op 1 „Maar dan moet je haar ook alles ver stellen, Belhamel." 1 Deze knikte. Dat wou ze ook, ze deed er oprecht haar Ibest voor toen ze weer met Grootmama ,in de stad teruggekeerd was. -Maar altijd, tals Belhamel juist in een stemming ge dweest was, om haar menigte gedachten uit 'to spreken, zei Grootmama ©en woord of 'uitte een opmerking, die het jonge meisje den mond toesloot. Eens op een dag wterd Grootmama een 'kaartje binnengebracht „Aliens," las zij, „wie is dat? De naam "komt me bekend foor." Daar merkte zij dat Belhamtel zich te- ivergeefs moeite gaf een. woord uit te spreken. In do Karpathen poogde de vijand ten zuiden van Zabie tegevergeefs ons de be haalde voordeelen weder te ontrukken. 0ostenrijksch i©gerbef(rieiht Front-aartshertog Karei: Onze troepen in de Karpathen sloegen teu zui den van Zabie weer krachtige Russische aanvallen af. Ten noordoosten van. Stanislau en zuid westelijk van Monasterzyska viel de vij and opnieuw met overmachtige strijdkrach ten aan. Hij behaalde wel eenige plaat selijke sucessen, maar werd ten. slotte na harden strijd tot staan gebracht. De in dit frontgcdeelto agoeiende troepen zijn bezig naar de stellingen op te rukken, welke hen in verband met de verschui ving der Russische strijdkrachten zijn aan gewezen. De Russen bezetten Dé- lht,yn <111 T,y sm'en ida; ook! Staf nislau werd door öns zonder strijd onl1- ruimd. Front-v*. Hindenburg: Ten zuid oosten an Zalocze werden Russische massa-aanvallen door tegenaanvallen afge slagen. Eveneens werd de vijand bij Tro.ï- cianltsj bloedig afgeslagen. In den Stocliodboog bij Kaszofk'a nam een 0-H af dc-e ling een vijandelijke vóór stelling in. Bij de troepen van generaal Fatt werl een poging van den Vijand om over de rivier te komen door het sper- vuui van onze artillerie verslikt. Russisch legerbericht. I Aan1 de Stocjhod. bij ide dorpen Lioe- basjef, Voelka, Stobykha enlZareoze duren de verbitterde gevechten voert. 1 j Aan de Sereth rukten onze troepen voor waarts on levterden den vijand verwoede ge vechten; dozlo biedt heftigen tegenstand en doet tegenaanvallen. Niettegenstaande de pogingen van den vijand om ons offensief ie belemmeren, wierpen do troepen van goneraal Saharof door achtereenvolgend© iianvtillon den vijand uit de dorpen en bos- ediem aan den rechteroever len heieik ten dear top van de belieerschendo hoogtenzij strijden in de lijn iTrostianetsjNesterofsji. Een onzer ca val c ric-regimen ten chargeerde tweemaal in do flank Ivan do Duitsci» infaintorie-massa's, waardoor de zie ju ver- Svamng wonden gebracht en hun offensief werd gestuit. Hier maakten wij tijdens de gevechten van 410 Aug. 268 officieren ©n f13.000 soldaten krijgsgevangen, terwijl bo vendien ruim 1000 gewonde Duitschers en Oostenrijkers in onze handen Vielen. Bo vendien maakten Wij den tiendein Auguslus twee ongewende stafofficieren gevangen, benevens 104 trotepenofficiercn en 4872 soldaten. "Volgens de krijgsgevangenen zijn ,'s vijands verliezen aan uooden en gewon den ontzaglijk. i - Bij den spoorweg MonasterzyskaNiz- firiov zetten onze troepen hun succes vooit 'en blijven terrein winnerr. ilïen onzer infan terie-regimten ton wierp eten vijand uit een boscbje ten noordwesten van het dorp Doo- banka aan de Koropetsj len maakte zich 'meester van bet zuidelijk deel van Monas terzyska, Waar de strijd voortduurt. Do De deur ging open fcn een elegant, slank jjongmensch trad de kamer binnen. Nu herkende Grootmama hem dadelijk. Zelfbewust en handig snelde hij op haar toe met de woorden „Naar ik hoop de toekomstige minnaar van deze edelachtbare- residentie. Ik izal hier als Romeo met uw kleindochter op treden." i „Heb jij1 dat Vete?" vroeg Mama Grossi aan dezp. Belhamel sloeg de oogen neder. Toen bekroop Grootmama een gevoel van onuitsprekelijke smart. Doodsbleek zat zij op haar canapé en het was haar een oogen- f blik of de stemmen der beid© jong© men- schen heel uit d© verte kwamen, En deze, geheel vervuld met 'zichzelf, merkten niets van d© verandering, die" met /Mama Grossi had plaats gegrepen. I Zij had dus *den tijd om tot zichzelf te .komen. Onderzoekend gloed haar blik over Ido elegante verschijning van den jongen, man. Heel jong was hij niet meer, zeker wel in de dertig. Aangestoken tanden, dun haar, een vale gelaatskleur bedorven i-o, 'totaal bedorven. En dan dat tintelende, stralende jonge schepseltje. „Dat men sulk een kerel niet van kant make mag," verhief zich een stem in Groot mama's binnenste. Hij vertelde dat liij den intendant zoo even had wijs gemaakt dat hij van zeer .goede familie was, en die mijnheer bad lienx 'op zijn woord geloofd. „Te belachelijk, het gewicht dat de men- -sciien aan de afkomst hechten I Ik heb een collega, den zoon van een geheimraad den gróotsten vlegel' dien ik nog ooit ont meet heb daarom, hoe heerlijk om de menscben voor den gek te houden, ieder- vijand, en vooral de Duitschers, deden tegenaanvallen, welke vrij alle afsloegen. "Wij maakten hier 2300 krijgsgevangenen, een Oostenrijksch regimentscommandant met zijn geheolen staf en regiments-aalmoe- zenier. i In westelijke richting bereikten onze troe pen den linkeroever van de Zlota Lipa en maakten zich meester van het dorp Laza- roefka, Waar zij meer dan duizend Oosten rijkers en Duitschers gevangen namen. Een osnzfar Kozakkenrogjmienten chargeerde, maakte ruim 200 krijgsgevangenen en ver overde dxie mitrailleurs. Een Duitsch regi ment, dat de Zloia Lipa overtrok bij het dorp ZacLaroeva, deed oen aanval op een sector, dien wij beziet hadden, doch wérd met geweldige verliezen afgeslagen. Onze Cavalerie doorwaadde de Zlota Lipa bij de monding ©n wierp den vijand terug; "bij de vervolging drong zij door tot den linker oever van den Dftjoster in d© bocht ten zui den van het dorp Oestji Zei cal je. Het totaal aantal krijgsgevangenen, dat wij hier in de 'gevechten op 8 en 9 Augustus 'maakten, stijgt tot vijfduizend. i In do richting van Stanislau naderden onze troepen, luet hun rechtervleugel den Dnjester; ten zuiden van iftfdriampol be reikten wij den rechteroever van do By- stritza, waarover wij bruggen sloegen. In de streek van iWorodlita veroverden onze troepen verschillende hoogten, i Ym hetZuldelijke front. Oostenrijksch logerbdric|ls'4 Aan hef kustfront hernieuwden do Italia nen hun actie tegen den Plavasector en vielen ook met aanzienlijke strijdkrachten onze nieuwe stellingen op de hoogten oos telijk van Görz aan. Alle aanvallen weiden afgeslagen. Eveneens mislukten verschillende aanval len van den vijand op liet Dolomieten- front. Italiaansoh legerbericht De dag van gisteren (Donderdag) werd gekenmerkt door een nieuw schitterend suc ces voor onze wapenen. Den krachtigen aanval, den 9en begonnen, voortzettende in den sector van den Monte San Micbele .en San Marti no, veroverden de troepen van het dertic leger al de zeer sterke stel lingen van den vijand op het Karstplatean tussehen de Wippaeh en den Monte Cosi; de vijand trok zich in volslagen aftocht terug .naar het oosten van het dal, slechts sterke achterhoeden achterlatende bij Dobeli eu op de hoogte ,12L ten oosten van Monfal- cone. Onze troepen bezetten Rubbia, San Marti no, Karst en bet geheele D ober- dop lat eau en bereikten de .lijn Wippaeh- dalOrni Itrb. Ten oosten van Görz biedt de vijand, stevig ingegraven, horigen weerstand in de lijn Monte San Gabriele—-Monte Sap Mar co. Onze troepen bereikten ,dc westelijke hellingen van deze hoogtestellingen en de linie van de Vertelboek. Verder langs bet front de gewone de monstratieve actie van den vijand, welke overal werd afgeslagen. een wat anders wijis te maken. Veel men scben beschouwen mijl als ©en jongen zoo zoet als een lam. 't Is prachtig ho© zo mij verdedigen togen personen die mij voor oen" kwade aanzien. Ik kan mij zoo burgerlijk voordoen, dat brave zeepziodersvrouwen mij vertrouwelijk over haar man en dochters praten." Grootmama keek steeds weer tor zijde naar Belhamel. Maar deze, voor wie anders de waarheid in de oersto plaats kwam, zat daar als een toonbeeld van volkomen aan- S bidding. „Nu Wegriep ik uw Romeo ook," viel Grootmama den jongen man in do rode, „er ontbrak voor mij jets aan, eenheid was het veel goede momenten op zich zelf maar geen geheel, t— Geen wonder, als iemand zoo kan draaien. De jonge man lachte luid: >„U is onbe taalbaar, Mama Grossi, geheel de oude school die uit u spreekt een karakter moet do acteur zijn t „Zwijg mij van het woord karakter", riep Grootmama, „ik heb het -van 'tbegin af aan niet nut kunne staan het is of ■'t 'maakt is van spierwitte, harde 'steen. Neen," een karakter, dat ben ik niot, vriend, daar verzet ilc mij teg© mot hand en tand Zij sloeg zich op de borst. „Bij mij komt alles daar vandaan. bet hart moet iemand op de réchte plaats zitto, dan komt alles terecht d© kunst en het leve en ten slotte ook de dood." „Belhamel," Zei Grootmama, nadat do jonge man vertrokken".was, „heeft dat ge klets jo werkelijk kunne bovalte?" „O, Grootmama, dat Was toch waarlijk geen geklets 1" i „Zoo' findt jij dan een mensch, die ieder een wat voorliegt, waar en. oprecht?" „Maar zoo klaar en oprecht als de dagl Hel aantal krijgsgevangenen en de buit nemen steeds toe. Een vijandelijke vlieger wierp ^bommen op Lagano, Grado en Venetië, .zonder dat slachtoffers vielen of schade werd aange richt. Een escadrille bombardeerde het sta tion van Proscina, waar de-vijand het ma terieel uit de verloren stellingen evacueert. Veertig bommen werden geworpen; de vlie gers keerden ongedeerd terug. enetiè wederom gebom bardeerd. De Oostenrijkscbe marinestaf bericht: In den nacht van 10 op 11 Augustus her haalden onze marinevliegers hun aanval op Venetië. Het arsenaal, het staiton en de huitenfortcn werden overvloedig met bom men bestrooid. En mei succes: branden in het arsenaal en op het stalionsempla- cement konden, niettegenstaande de slag regens van een onweder, met zekeiheid wor den vastgesteld. De luclitsckiploods bij Cam- po Alto kreeg een treffer. Verder werden de batterijen van Grado en aan den Isonzo- mond met succes gebombardeerd. Niettegen staande liet zeer ongunstige weer en het hevige afweervuur, zijn alle vliegers onge deerd teruggekeerd. In den Kankasus. Russisch legerbericht. Aan d© kust ten oosten van Kirezoen! bezetten onze troepen bet dorp Ellen. Ten (westen va.ft Oemisjkan sloegen Wij ©cm aanval af. Ten zuidoosten ran het AVan-mtoer bij hef, dorp Neri, ten noorden tvan "Sakkisj ten bij Bokan, sloegen onze troepen den vijand Westwaarts terug. i 1 Turksoh logerberich t. I Aan het Kaukasische front bezfetten onze troepen op den rechtervleugel geheel d© hoogten ten noorden, oosten en westen xa.n Bitlis en geraakten bij do vervolging 'slaags met gedeelten van do vijandelijk© strijdkrachten, die trachten den pas van Ttaiiova vast te houden. lEon ander deel. 'van onze (roepen vervolgt krachtig den ivijand, die naar den Westelijken oever van "bot "VVan-meer terugtrekt Onze troepen 'namen bij de 'vervoigiug iten noorden van jMoesj twintig Russen gevangen. Vijandelijk© 'troepen, die den oostelijken uitgang van den ?Bo©g]anp:is verdedigden, weiden naar het ■■dorp Ziaref, jen oosten van den pas terug- igpdrongen. De Vervolging van den vijand, in den sector Ognott duurt voor! Onze troepen, die in do richting Kighi 'opereeren, wierpen den vijand, die trachtte stand to houden, terug in noordelijke rich- iting*. Zij lwxitten op 9 Augustus bet dorp Kighiten zuiden van het dorp werden, "do 1 ijken van tachtig Russen, o<. wL twee .kapiteins geteld. Een onzer patrouilles ter 'sterkte van acht man, had noordelijk vaia 'Kighi een ontmoeting met een vijandelijk© patrouille van twintig man; hij nam1 er achttien van gevangen, t j In liet centrum en op den linkervleugel lis d© vijand ijverig in do wteer om zijn stei- lingetn te verstertefti. In ©on verrassonden, Hij heeft immers alles gezegd. Dat is juist een grootsclic oprechtheid." Gekwetst tot Sn hot binnenste wan haar hart sloot Grootmama zich op in haar stu deerkamer. Daar zat zij te snikken alseeai kind. Om haar heen hingen do portretten van haar overleden collega's. Vlak woor haar liet groote portret van haar man. Toen Mama Grossi den zakdoek van haar gezicht nam, was heli liaar eensklaps alsof uit do lijsten aan den wand njets danschit- teiende, lachende oogen op haar rnedor- j zagen. „Hebben wij"1 het allemaal ook niet zoo gedaan?" schenen zij te vragen, '„en jij, jheb jij dan iels anders gedaan? En "zit je daar nu en doet of ©r iets verschrik- kelijks gebeurd is? „JulMo hebt goed lach©," knikte 'Mama Grossi hun toe, „dat was heel iets anders. jij en ik hebbe allemaal 'n l>eetjo Juch- itig bloed geliad. We kom© uut kleine straatjes ónze ouders hadden geen tafel- lake op /tafel en geen glacé-handschoen© !an. We zijn onder krachtige /woord© op- groeid en hebbe leerd van ons af te slaan. Mijn Belhamel echter komt uut liet woud. Mijn Belhamel (weet van niks dat onwaar ;is, van aiiks dat slecht is en van niks dat laag ós. Voor zoo'n kind is een hu welijk een plof uut de lichte hemelhoogte in «Ion diepsten afgrond der hel. Zou :5k dan niet maggo schrei© zou men niet magge schrei©, als men dacht hooft siezoo, mi is men den berg op, nu is talles wonne. Jullie hebt goed lach©, bove aan de wand", zoo besloot mevrouw Grossi haar toespraak, nam hoed en! man tel en begiai zich naar haar vriendin Reut (Wordt vervolgd-l SCHIEDAMSCHE COURANT J ui J f In i TA I"*- T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1