De oorlog. I Ons slot Reebach. l I: ÏH Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardin gen 0. 1.25, franco" per post tl. 1.05. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor .het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van l6 .regels 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front Duitsch legerbericht. Tusschen Thiepval en het Fourreauboieh alsook' bij Guillómont deden da Engel'- schen Vrijdag" met zware strijdkrachten aan Vallen. Ten Noorden van Ovillers mi bij Pozières werden zij bij het han tgemeei' en dooi een tegenaanval teruggeworpen. Ten Noorden van Bazentin-k Petit ei bij Guillemont mislukten de aanvallen, lank zij het vuur van de artillerie, de infin- terie en de machinegeweren. Tusschen Maurepas en de Somme j n- arn de Franschen tot een zwaren te.«m aam" J over. Zij drongen ten Noordoosten van Hem een klein boschje binnen. Ten Zuiden van de Somme mislukten een vijandelijke voorpostenainval hij Bat- leur. 1 i Rechts van de Maas hadden in den nacht van 10 cp 11'Augustus aanvallen nul li tin d granaten plaats ten Noord vest ten van het Thiaumo.nlj.werk, jjsteravmd werden zware in fan teriea au vallen op het weik zelf met zware Verliezen \oor do Franschen afgeslagen. i Ten Zuiden van Lcintry gelukte een Euitsche patrouille-aanval, er werden ge vangenen gemaakt. Tusschen Thiepval en de Somme ver zamelden onze verbonden tegenstanders al hun krachten tot een gezamenlijke nan- fai, die, nadat plaatselijk beperkte aan vullen waren voorafgegaan, des natnïi- dags op het vak' OvillersPozièros E>n des nachts op do heele linie losbrjk. On der do zwaarste verliezen voor den aan valler is de stoot tusschen Thiepval ei Guillemont inééngeza.kj. Verder naar het Zuiden tot aan do Somme kwam h©i met de telkens weder aanstormende Fran schen tot zware gevechten van man te- een man. Zij werden den boelen nacht voor' ro zet en zijn bij Maurepas en ten Oosten van Hem nog aan den gang. Vlak' ten Zuiden van de Somme is een aanval der Franschen tegen Biaches reeds in ons vuur volkomen mislukt. Op het overige front is niets van be- teikenu gebeurd. Onze patrouilles hebben ten Noordoos ten van Combles en ten Zuiden v,m Lnsse in de vijandelijke linies gevangenen ge maakt, Verkenningsafdeeiliiugen van den vijand werden op verscheiden «uftfceti af geslagen. ■Een Engelsche tweedekker is ten Zuid westen van Bapaume neergeschoten. Do Keizer heeft luitenant Frankl," dm i 9den Augustus deelgenomen heeft nnn •'v voordeelige luchtgevechten ten Zuiden V3n Bapaume, do orde pour le merit."'; verleend! Reuman naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. EI3) Toen zij terugkwam was zij wat kal mer. „Maar lieve Grossi; treur „daad toch niet zoo over mijn dochters hebben haar eerste liefde moeien opgevfrn en ik ook', zat'ter 'gedachtenis. Als de oinstxn- digheden het niet Veroorloven, dat gaat het toch niet. Wij oudjes zijn er immers om de jeugfd voor het ongeluk te bet- hoeden." „Dus ik zal het niet vOroorlove", nam Mama Grossi zich vOor. Do repetities vtan Romeo en JuJa wi, ren irtusschen begonnen. Belhamel oidweek Grootmama en die liet haar begaan. De voorstelling was nu de hoofdzaak. Eerst later zou zij met haar kleindochter spro- fen. Zoo kwam de dag der opvoering. Mama Grossi liep als voedster tusschen hen beiden heen en weer, v'oortngffelijkér dan ooit, ijverig, spraakzaam en, achy met een zoo bloedend hart! Met do grootste aandacht luisterde zij gedurende haar c.vat ze praatjes naar .Tul ia. Een, sjoelend schepseltje, Van hartstocht trillend", alles meeslepende in de warme, sidderende at mosfeer Van haar gevoel zoo was Juj- Fransdh legerbericht. j Mededeeling van Zondagmiddag: Ten Njonden van de Somme is de nacht betrekkelijk rustig geweest. De Fransclie troepen hebben zich op het veroverde ter rein stevig genesteld. Een tegenaanval van de Duitschers uit. de richting Van Combtes en gemunt op de kerk' en het'kerkhof v-in Ma,urepas, die de Franschen hebben ver overd, is door het machinegeweervuur van de Fransdhen 'tegengehouden. De Duitsch u-s leden bij die gelegenheid groote Verlmmn. Tachtig gevangenen zijn in handen der Fransclie troepen gebleven. j Op den redhtereiever van de Maas zijn de Franschen lichtelijk gevorderd ten Zuid oosten ran Floury. In dezelfde streek be proefden de Duitschers kleine aanvallen, die gemakkelijk werden afgeslagen. De we- derzijdsche artillerie was op dit heele vak zeer werkzaam. De ,vlieger Lernoir heeft zijn zevende Duitsdhe vliegtuig neergeschoten, hetwvlk bij 'Gingrey binnen de Duitsch® limes viel. In den nnoht van den 12den op dim, 13den heeft een Franscb vliegereskader 12 bom men van groot kaliber op het station Metz- Sablons geworpen. AVondciomrnuriiqué: Ten noorden van do Somme hec-ft '3 vijand geen tegenaanval geprobeerd. Ver scheiden op zichzelf staand© acties veroor loofden den Fnvnsdien op de hellingen zuid oostelijk van Maurepas vooruit te komen. Een krachtige aanval van de Duitsc'.ims op den linker -Maasoever, 'ten Zuiden von het bosrih van Avócourt jWcrd met graniat- vuur en borónien afgeslagvui. Elders was het rustig. Engelsclli legerbericht. Ten Noordwesten van Bazentin le Petit heibbem de Engfclschen terrein. gewonnen in do richting van „Mhrtinpuich, Iten Noord westen van Pozières zjjti de Engtel-schen nog ongeveer 360 mieéerjop ©en front van 1000 meter breedte opgeschoten, j Vaii het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-Hindenburg. Aanvallen dei- Russen ten Zuiden vair Smorgon en bij Lubieszow bleven zonder succes. Ten Westen van Zalo'sce werden vijan delijke aanvallen afgeslagen. Front van generaal der cavalerie aarts hertog KareiTen Westen van Monaster- zyska en aan het Bystrsyscafront, alsmede ten Wasten van Stanislau, zijn aanvallen der Russen, ten deelc door tegenaanvallen, afgeslagen. Oostenrijksch legerbericht. Front generaal der cavalerie aartshertog Karei Ten Zuidoosten van Worochta hebben onze troepen hun stellingen tegen nieuwe hevige aanvallen van den vijand gehand haafd. De vijand leed een volslagen neder laag. Vlak ten Westen van Stanislau zijn twee Russische divisies in oen gevecht van 24 uur teruggeworpen. Ten Oosten van den Dnjester is aan onze zijde slechts een deel van de troe pen van geringe sterkte in gevecht geweest. 1 iaEn door wien Door ©en Romeo, zoo bleek en kleurloos, dat hij totaal in 't niet. zonk bij dezo Julia. '.Grootmama jubelde „Als zij dat niet ziet als haar nu do ooge niet opegaan. Het was op den morgen na de voort, stel 1 in.Groolmamja en B'-'liamel kwaf men laat uit hun slaapkamers. De sell0Uwburgk'nech t was er al een poosj© en stond te wachten. e intendant "had dodelijk na Je voor stelling met Grootmama gesproken. Zij war ren het over de voorwaarden ©ons ga- worden. Nu kwam het contract, waarbij do jonge actrice zich Voorlaopig voor drie jaar aan den hofschouwburg moest ver bs ruien. Belhamel juichte luide. Gelukzalig lag zij in Grootmama's armen. Bereikt! Bereiktl Mama Grossi's ochtendmutsje hing in haar hals. „Och hemel I er is al weer geen inkt in de inktpot gauw gauw", zei ze lot den knecht, „haal den inktkoker nut Belhamel's kamer. De man ging. Op hetzelfde oogenblik' trad Aliens de kamer in. Met éón blik overzag hij den toestand. „Ik f "citeer u", sprak hij lot Be.hamel. En u", riep zij uit, „u is toch ook' aant- gtenomen het is niet anders mogelijks, Front van generaal-veldmaarschalk Hin denburg Ten Westen en ten Noordwesten van Zalosze heeft het leger van generaal Boehm- Ermolli wederom massale aanvallen det Russen afgeslagen. In de buurt van Brody heeft een Oos- tenrijksch-Hongaarsche vlieger een vijande lijk vliegtuig in brand geschoten. Het vlieg tuig pofte omlaag. 1 Iu Wolhynié en aan de Stochod is de strijd verflauwd. Er is vastgesteld, dat bij de jongste to taal mislukte aanvallen aan het Stochod- front ook alle afdeelingen van de Russi sche garde in hel vuur zijn geworpen. Zij leden nog zwaardere verliezen dan alle andere Russischelegerkorpsen. Russisch iegerbericht. Van Zondagmiddag: In de streek van Nowo Grodek, Gorodisjtsje en Stoibfsy zijn vijandelijke vliegtuigen over onze linies ge vlogen. Tien bommen werden op een am bulance bij de boerderij Adaornf, ten Wes ten van Mir, gegooid. Een Duitsch vlieg tuig, dat boven Nesvye verscheen, werd in de lucht door onzen vlieger Kroelen aan gevallen, die na een kort gevecht het vlieg tuig ten val bracht. De inzittenden zijn gevangen genomen en het toestel is buit gemaakt. In den nacht, voorafgaande aan den llden Augustus, is de aalmoezenier Afiatole, die bezig was zijn plicht te vervullen bij sol daten, die, van een bewogen nachtelijk© verkenning teruggekeerd, bij de prikkel draadversperring lagen te sterven, door ©en ontplofbaren kogel aan zijn dij gewond. Aan den bovenloop van de Seret.li heb ben de troepen van generaal Sacharof hun succes verder ontwikkeld en den vijand uit een reeks versterkte stellingen verdreven. Zij bereikten de linie Zvyen, Oleioeve, Bzo- witza, Bialkowitz. De breuk in het front aan de Slrypa heeft den vijand genoopt zijn goed georgani seerde stellingen te ontruimen. Op de ver volging van den vijand hebben de dappere troepen van generaal Lesjtilsky de stad Jezerna genomen, ten, op dit. heel© front verder naar het Westen doordringend, heb ben. zij den bovenloop van de Strypa be reikt van Jiet dorp Plawoetsje Tiret Wielka tot Plotitsje, waar zij zich op den rech teroever hehhen genesteld. Ten Zuiden daar van bereikten wij de linie Sloboda Tiret, Zlota Tiret, Oewtsje en naderen wij do stad Poilhaice en het dorp Golgolsjc. Onze afdeelingen, die den benedenloop van de Koropiec zijn overgetrokken, heb ben den vijand achterna gezet en de hoog ten tusschen de Koropiec en de Zlota Lipa bezet 1 Tan het Zuidelijke front. Italiaanscli lcgorBericiht. Aan de Beneden-Isonzo hebben onze on vermoeibare troepen Zaterdag opnieuw "schitterende successen behaald In den Mon- qjr one-sector. Na ©en verwoed gevecht, „Ik' hen niet aangenomen niet in hun smaak' gevallen." ik ben „Ongehoord o ongehoord", snikte Bel hamel, „na zulk! ©em prostatic - ik be grijp liet niet ik' haat een publiek dat zoo, zoo blind, onbeschaafd is. Ik wil niets van zulk een publiek wcletn Ik onderteeken het contract niet Aliens sloot haar in de armen. En zij) schreide en snikte en beefde aan zijn, borst. D© scl'.ouwburgknech t wilde met d© inkt komen. Grootmama verzocht hem) te ver trekken. Het contract kon hij later wel halen. Toen sehoiddo zij de beiden. „Ik Verkies liet", zei ze, toen Allpn.%', aarzelde het meisjo los te laten. „Ik verkies dat ge heengaat", herhaal-" de zij. Belhamel geleidde hemt naar de deur,, (oen keerde Zij zich om, met glooiend©! wangen en hevige verwijten op 'de lippen. Toen nam Grootmama haar heel zacht in haar armen en kust© ©n kuste haat met heet© tranen over de wangen. „Arm meiske", stamelde zij, „arm), arm meisike och hemel je zult me (och niet verongelukken 1' En Belhamel viel voor haar neder alsj of een hard© slag haar getroffen had en ze riep en snikte. „Niets dan goeds niets dan goeds Grootmama,, zult u Van mij hooren, niets dan goeds goeds I f V: 1 Grootmama, k'reeg geregeld bericht 'van dat twee dagen heeft geduurd, hamen zij de toppen van den berg 121 on van den De ril i. Meer raar het noorden trokken rij de vallei over haar geheele lengte door en brachten, hun bezit vooruit tot een K.M. oostelijk van Paechiailla. Op het noorden van de Karst is do zeer krachtig Versterkte hoogte Xadloeim (top 212), die mot de uiterste inspanning door den vijand verdedigd werd, donr de infanterie van de 23ste divisie met een stormaanval genomen. Zij maakte 1565 man gevangen, w. o 33 officieren. Twee kanonnen van middel kaliber en eenïge machinegeweren werden buitgemaakt. In de heuvelstreok beoosten Gürz werd hoogte 174, ten noorden van Tivoli ge nomen. Daar werden 533 man gevangen genomen en ©enige machinegeweren buit gemaakt. Op het overige front heeft de gebruike lijke demonstratieve actio van onze tegen standers plaats gevonden, die overal wer den teruggeslagen. Alles tezaam genomen, zijn bij de ope raties sinds 6 Augustus 15 393 gevangen genomen. Daaronder zijn 330 officieren De oorlogsbuit omvat 16 kanonnen, talrijko machinegeweren, veel oorlogsmaterieel van allerlei aard, dat op bet slagveld en in de opslagplaatsen te Görz was aange troffen. Vijandelijke vliegtuigen hebben in den nacht van Zaterdag op Zondag talrijko bommen geworpen op Grade. Campalto. Er zijn drie matrozen gekwetst. Een van cn/.e klein© bestuurbare ballons is in brand ge raakt. Oostenrijksch legerbdjrioih t. De vijand liieeft op ons nieuwe front tusschen de Nieuw© Zee en den Mout© San Gabriel© met sterk© krachten aange vallen. In liiet vak ten oosten van het Yalonedal moesten onze troepten verscheiden aanval len afslaan. Tot zeer hevige gevochten van man te gen man kwam het weer op de hoogten ten oosten van Görz, waar zeven krach tige stormaanvallen des vijands onder de zwaarste verliezen voor den tegenstander mislukten. Sedert lifek begin van den aanval der Italianen hebben wij' 5000 Italianen gevan gen genomen. Daarbij1 zijn over do honderd officieren. Van het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Geen gebeurtenissen van belang. Oostenrijksch legerbericht. Behalve de gewone bedrijvigheid a»n d© benedeiPWojusa, geen bijzondere gebeur tenissen,. Bulgaarsch legerbericht. Den 9den Augustus heeft de vijande'ijks artillerie den boelen dag onafgebroken on ze vooruitgeschoven stellingen tón Zuiden van het Doiranmeer beschoten. Er wer den echter geen iiifanterieafdaeHngen. op gemerkt. De beschieting werd gedurende ©en deel van den daa.ropvolgendon nacht voarigr- Belhamel. .Waar zij in gastrollen Optra,- den, zij en Aliens, of zij *n den smaak vielen, wat zij gespeeld haddon. Daarna van haar verbintenis aan den schouwburg Van een groote stad. Zoo ging ruim een jaar voorbij. Van Aliens werd geen melding moer gemaakt. „Ik1 Vraag haar nik», ik laat haar bei gaan", ziei Grootmama tot haar Vriendin Cassale, .„het is altied boter dat mon;zijn lev© zelf verknoeit, dan dat andere het voor je doen. Ann, klein meiske Ikjwod, dat hij 'trouwd is en zich eerst moot lat» scheido. Zoo js het gewoonlijk. Maar dezo keer is i© aan de laatste kome. Ik ken mijn Belhamel: hekenne doet zo niks, dan ging ze HeVor te grond». Maar als ik' 'nachts wakker wordt, dan foei ik' hel in al mijn lede: mijn eigo vlecsch en bloed heeft een zware strijd te slrijj- de. Ik kend haar geld zooveel ah ak kan en schrief op <len postwissel3 Grootmama wier armen altied voor je open staan dat moet ze wele. Niks zoo- dom op de wereld als ouders die op ge. wapenden voet met hun ktenders omgaan, ornaat ?ie hun eige gang zijn 'gaan man in de maan zou er ook! zoo een 'weest zijn. Zijn ziel rust© bij God. Leg een k'rans op zijn graf, Cassale, leg een krans op zijn grof.,Ik ben, toch zoo hlieil dat hij d't met beleefd hjceft." Zij Kwam nu steeds Vaker op Reebach en bleef steeds langer. Zij bewoonde de. keinter© KoVen- do gang en' Veranderde die langzamerhand in. een warm©,' artistieke 2et. Onze artillerie beantwoorddo liet vuur niet. Den lOden Augustus opende Je legen, stanoer een beffig artillerievuur op de zelfde stellingen. Dit vuur duurde via vijf Gin tot half negen des morgens. Or der bescherming van dit vuur naderden vijanaehjke afdeelingen infanterie. 'Jnze aitillerie verstrooide d© vijandelijk© im- faitoie door versperringsvuur en bradii haai aanzienlijke verliezen toe. Zij rich'J- t." vt volgens haar vuur op de vijandelij ke artillerie en bracht deze* uot zwtj„ gen Tegen vier uur in- den namiidag be gon dc vijand wederom onze stellingen le' be«chieten, maar zijn infanterie bej, prbrfne geen aanval meer. Al ueze verrichtingen waren zuiver© schijnbewegingen. Een vijandelijke afd-ee- ling beproefde nog de hoogte ten Noord westen van hot dorp Prahowo te vermees teren, maar wij wierpen haar in een te genaanval terug en berokkenden haar ver liezen Op het overige front zwak arbl- terievuur en voor ons gunstige gevochten, van verkenningen, In Mesopotamia T11 r k! s c li legerbericht. In Terzië heeft ons Ieger op den reri- (eivleugol, dat zijn offensief voortzet, den Dn en Augustus bij bat aanbreken vin den dar <le Russen uit Essa&abad geworpen, en Is verder naar het Oosten opgeru.it De aanval op de versterkte st< 11 turen ten Noorden van die plaats, waarop z-icl- do vijanu heeft teruggetrokken, is begim- ncn. In bet centrum en op den linker vleugel hebben onze troepen don vjjand in de .streek van Soernehbare en Sekt.' in voordeeliee gevechten verder naar het Ooiten en het. Noorden teruggedrongen. In den Kanknsus. Turksch legerbericht. Cf het Kaukasisch front hebban rmz© troepen op den rechtervleugel Je hoagfcen tcu Noorden van Bitlis bezet, eri zij bei- reikten de overzijde van den Moerad See. Jn bet centrum en op den linervleu^'l, tusschenpoozend artillerievuur. Twee vijan delijke compagniën werden door ons vuur verstiooid. In de kuststreek slechts schennutseii it- cen, waarhij een Van ouzo patrouilles in" een nevecht zeven gevangenen maakte. Aan 'het Egyptisch front geen belang- rijk eb eur te nissen, maar alleen geve til len tusschen patrouilles. Bij onzen jonasten luchtaanval op Suez zijn twee petroleum tanks fen 'xui viieat- (uiïJoods vernield. Bij Ismalia zijn drio Enrelsche officieren gedood. Aan het Snez-kanaal. De Britsche strijdkrachten zetten de ach tervolging van de Tnrksche achterhoede voori. Uit Engelsclie bron: Sinds den 4den Augustus, toen do Tur ken uil hun achterhoede-posities bij Knha omgeving,- die zij noodig had om! to kuuf nen lev on. Ten slotte ziei zo haar ap(- partementon in de stad goh oei op en als zij moest spelen logeerde zo bij haag vriendin Reut. Zij nam nu en dan, Mnanj- kj(dfj'o mee, oen kind dat 011 baicbrijfelgk ■erlangde naar de genojegtens der hofstad) en een der getrouwde dochters van mei- Vrouw von Reut had veel op met het hijzonder knappe meisje. Zij vroogj hot kind te logoeren ©n wilde hot niet miojet, ktp ten vertrekken. 1 Cassale schreide. „Wees nu niet senlintantool Cossaletje", lachte Grootmama haar uit, ,,je moest Wied zyn, God dardco dat hot zoo 'loop© is „0 Madame", fluisterde de Francais©, „Maankalfje is de eeriïge mijner leerlinge© die zich do Rjè^les de civfilité bd- jwtakl eigen gemaakt heeft." „Ja", ik'nikto Mama Grossi, ,-,maar an': dors is er ook niks aan dat moirnel. Ze «reeg een vuurrood© kleur toen ik bij mijn lieve Reut eens over d© Georgie[nL tjes begon te pnate. „O, Groo^linama", klaag de ze later, „hoe k'au u nu i,n tegen woo digheid vnn al die menschen zeggen, dat mijn zusters naaister zijn Flap, daar kreeg ze een klap Voor op haar mooi© mondje 1 Steeds zeldzamer werden Mama Grossi'^ reizen naar d© stad. -i' (Wordt vervolgd^ 4 i? I I"1 i M '11 11* tl ffi M rlt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1