De oorlog. Jaargfing Dinsdag 15 Augustus 1916 NO 15217 Ons .slot Reebach. Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen, i Prijs per kwartaal: Voor Schiedam on Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur o»n het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. i Ten Z.W. van den straatweg Thiepval- Pozièrcs was hel den .Engelschen gister morgen gelukt in onze voorste linie over ongeveer 700 meter breedte binnen te drin gen. Bij een tegenaanval werden zij1 er weder uitgedrongen. Bij Guillemont en de ten Z. daaraan slui tende linie hadden groote vijandelijke aan vallen plaats, die met groote verliezen voor den vijand werden afgeslagen. Eveneens werden twee zeer krachtige Fransche aan vallen in den sector van Maurepas ten 0. van Hem afgeslagen. Nog wordt gemeld, dat de Fransehen in den nacht van 13 Augustus heidorp Fleurd en onze stellingen ten O. daarvan aanvie len, doch werden afgeslagen. Een vijandelijke granaataanval mislukte ten N.W. van het Thiaumont-werk. Aan en ten Z. van het Kanaal van La Bassée krachtige gevechtsactie. Herhaalde lijk toonden vijandelijke patrouilles groote activiteit, voornamelijk ten NAV. van Reims, waar na krachtige artillerie-vooihereiding groote verkenningsafdeelingon uitrukten, wier onderneming echter geen resultaten had. Ten 0. van Bapaume werd eenEngelsch vliegtuig dn een luchtgevecht gedwongen te landen. i Fransch legerb'ericht. Ten N. vaft de Sommc levendige artil lerie-beschieting in de streek van Maure pas. De nacht ging kalm Voorbij aan de andere sectoren. Ten Z. van de Somme breidden deFran- schen hun stellingen ten Z.W. van Estrées belangrijk uit, door het in bezit nemen van verschillende gedeelten Duitsche loop graaf, links van den weg Fay-Denycourt, waar de Franschen gevangenen maakte. Tusschen Oise en Aisne levendige artil- leriestrijd in den sector Mouiin-sous-tout- Vcnt. 'Aan den linker-Maasoever eenige scher mutselingen met handgranaten nabij het reduit naai"' Avocourt. Een "Duitsche poging tegen.de Fransche loopgraven ten 0. van hoogte 304 werd af geslagen in het Fransche mitrailleurvuur. Aan den rechtcr-Maasocver sloegen Fran sche grenadiers twee aanvallen af, gericht door -de Duitschers op het "dorp Fleury en op de Fransche stellingön ten Z.O. daarvan. - J)p de rek'van' het front afwisselende artilleriebeschieting. Rm'gols-cih log'erbéricht. Ten westen van Pozières kreeg de vijand Rotmian naar 't Duitsch door Herman© Yhlinger. B4) t i Eens op een diagj, zei ze: „Nu blief ilk! lieelemiaal bij jullie. Als het zoo doodseh wordt op stnunt, dat je geen mensch moor tegenkom waar je jong m-et ïveesl ben, dian voelt men z'ich vreemd in 'zij i ei ge geboortestad. Hot is mekt waardig hoe onverschillig men elkaar m zijn jonge jaren Voorbij gaat Men beeft er geen Rauw fermoeden van hoe vol ijver, las men oud worde is, do hoofde telt' die met je grijs worde zijn. IK hadj nooit diacht dat ik! ooit tov'reden wezen zou zonder mijn tooneel, zonder mijn lieve Reut, mijn straten en mijn wandelpark. Ik' moet er om lache, hoe vaak ik er 'een ©-1 op deed «lat ik' het genu drie dage in je dorpje uut hield. Men! moet Inaar nergens op zwere. Trouwens/ Bit-kei heeft ©ens-teg© mij 'zc-gd: „ttvtorj-» anflert. zesmaal in het jaar van meening.- ILa, antwoordde ik' toen, „en u' fluit na deritig jaar hotzeflfdo wieskio ik? weetniet wat onderhoudender is." AVcet je, Cassale, bij jou wordt alles weemoed, hij mij wordt alles genot. IK ben nu bezig een rol in te studeene Vooti mijn laatste' optreden. Ik "heb pogj hooit zooveel in vallen gehad. De intendant vraagt maar Prijs dar Adverten tien: Van 16 regels £3. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentièn bij abonnement op vocrdeelige voorwaarden. Tarieven hiervan ztjn grabs aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentièn opgenomen tot den prijs van "40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentièn worden, mits r oor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. tijdelijk vasten voet in een deel der loop graven, gisteren door ons veroverd. Wij voerden een succesvollen raid uit ten zuiden van Yperen. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Frontv. Hindenburg: In de streek van Rob-ova en aan het Ochinskykanaal ten zuiden van bet Wygonowiskoje meer zijn vijandelijk© offensieve bewegingen afge slagen. Duitsche afdeelingen droveu ten oosten van hel kanaal Russische voorait- geschcivlan troepen onder aanzienlijke vijan delijke verliezen .uiteen. Bij Zare-cZe aan den Slcc-hod js een gevecht tegen den voor- uilgedrcngim Vijand ten onzen gunste be slist. Krachtige Vijandelijk© aanvallen wer den in het bijzonder gericht lagen den sector tusk Graterka, ten zuiden van Brody. Zij werden bloedig afgeslagen. Een nieuwe aanval is daar thans aan den gang. 1 i FriOinlaarlshertog Kapel: In -den sector Zborow-Koniauky mislukten Russi sche aanvallen. .Doelen van de vijandelijke strijdkrachten, die -onze linie binnenkwamen zijn door ,-aon 'tegen-offensief weer verdre ven. Er .wterd-en meer dan 300 gevangenen gemaakt. Ook beu westen van" Momaster- zyska de-"5 de vijand tevergeefs een aanval. Hij leed ,in oins vuur groote verliezen. Oostojirijksch leg-erh-erich t. F rbnt-aartsihor tpg hj a, ge 1Rein- Zuiden van den Dnjester geen bijzondere gebeurtenissen. Op de hoogten ten noorden Van Mariain- pol wend gisteren d or ons vuur een aanval lende Russische cavaleriebrigade vernie tigd. Gistermorgen yroeg kreeg de vijand fiver het. geheele front tussdien Dnjester en het -gebied ten zuidwesten va.h"ZaIoLsje met de Verbonden, legers weer voeling. Ton zui den van Hofzanka mislukt© een Russische aanvial. Ten westen van. Ko-zowa verjoegen onze troepen brandschattende afdeelingen. Bij A uguslofka. en in, da omgeving van Zboro-f weerden onze bataljons verschillen de Russisdhe aanv'allen af. Vijf honderd, gevangenen vielen in onze handen'. Front-IIind-onburg: Het leger-Böhm- Ermolli sloeg ton zuidwesten van Podka- mien ©en, door roffelruur gedurende vele uren ingieleiden ©n door het gebruik van gasbommen gesteunden, massa-aanval af; het vo-orijorrein js bedekt met lijken van Russen. Niieipvle .gevechten zijn begonnen. Bij Hoelöwitsje aan dö Stoehod mislukte een zwakke Russisdhe aanVal. Ten zuiden van Stohychna, werd ©en door den vijand bezielte heuvel veroverdde bezetting van dit steunpunt (Word gevangen genomen. Russisch legcrbeTïcht. In het dorp Siniafka wierden door ©*u bom Uit oen Duits-ch vliegtuig, twee liiefde- zusters ©n ieen ve-rpleaer gedood, twee zus tors gewond. Ten zuiden van liet doqi Stodikhva viol <1© 'vijand togen zes uur in den avondlonze troepen op den westelijken Slochodoever aan, 'maar hij w-erd do-or ©en onmiddellijk ingczfctlien leger,oauva] jn zijn stollingen teruggeworpen. 1 Aan 'de Bovteo-Sereih wordt onze op- marsth Voortgezet. De -Vijand trok zich in steeds weer: „Op welken datum moet ik uw a f se Irrei dsvoors tel 1 i,ug hopalen?" Ik' schriel -aan iederc-en: „Do folgende maand." Zoo heb ik hot allied in het vooruitzicht -en ik verheug mij op mijn publiek. Maar in den grond van mijn hart weet ik! heel goed„De gedachte, go staat vandaag voor het la.osl op hel! tooneel, za.l j© don dood' nog andoen Eu ik moet nog -oen poosje leve Ik heb! - mijn volle traktement, ik heb mijn mooie rente van hel legaat van mijn lieve overleden vriendin Reut) ik' kan steeds weer geld naar Belhamel' zen de dat gaal niemand an. Ze is al ■aan haar zevende theater. En dat hef met dien Aliens uut is. Ze zegt er ni]es van, maar ik weet hot „Och, Madame", Viel do Franyaise haar in i-ede, „dal zij niet hi-er komt en zo weet toch hoe ui naar haar verlangt." Ze kan niet kome als ze zich klein Veelt, Cassale", zei Gr-ootmama, „ze kan alleen als iets groots komen. Dxarornj stuur ik baat veel geld. Ze moet z'ich vrij kunne vbele. Afhankelijkheid zou zulk een persoon in den dood drijven. Ikf heb' dat Vaak' met mijn lieve Reut leesproke. Och, die lieve Reut! Voor hoe velen was ik een ware weldaad! Jaar in jaar uil, zijn ze naar de comedie 'loop© ©n hebbe, om hun Grossi lachen. Maar mijn lievd Reut, die is handelend optrede. Ieder jaar met Kerstmis betaalde zmijn rekd- ming bij den banketbakker en zond mij de kwitantie in een m'ahdje bloeme. Als! rnij'ri JieVe Reut er niet 'weest was, 'Zat ik tnu in de schuld© en wie weet wat westelijke richting terug op een gereed ge- maakte 'stelling, Van waar hij door hevig artillerievuur ons oprukken belet. In (het gebied 5ör Middefn-jS^rypa en Koropetsj zetten onze troepen de vervolging van den vijand naar het westen voort, en de Zlata Li pa naderende bij Zavalof Kort- zcf bereikten zij (den noordelijken oevter van de Dniester bij MariampoL Bij jarentsje, Jalov it chary en Kirlibaha iti de Karpathon sloegen Wij overal het partieel© loffensief ,van den vijand lenig. ,Van Russische zijde. De militaire (deskundigen zijn optimistisch ever-de toekomstige ontwikkeling van den toestand aan hel Galteisehe front, dat onge veer 180 mijl lang,is van Berestdheko hij Brody tot Delat/n. In het nooïfien zijn de Russen over de Stryjia, na foroe-aring van den rivieroYiei-gang aan den bovenloop. In liet Centrum .trokken de Russen over de Koropetsj en bezetten Podgaitzy, terwijl zij m hel zuiden nog verder Westwaarts zijn getrokken en de Zlota Lipa zijn overge trokken ten noorden van haar samenvloei ing met Ge Dnjester en Mariampol bezetten', slechts enkele mijlen ten zuidoosten van Jlaliez. Generaal Letschitzky heeft dit brug,gehoofd in het zuidwesten overgetrok ken. Onder deze omstandigheden. kan de vijand niet hopten de Zlota Lipa-iijn vast te <kun- nen houden, niettegenstaande de gedu rende de laatste tiei'i maanden gemaakte werkten ©n versterkingen. Alleen kan nog worden stand gehouden aan de Gnila Lipa welkte den kaatsten emstigea natuurlijken hinderpaal vomit ten zuidoosten .van Rom berg. Maar generaal Tsjerbadhef odfent van nabij druk 'op 's vijands dentram- en men mag aannemen, dat hij in toenemaide mate diens terugtocht gedurende,dep marsoh van 25 mijl van 's vijand? tegtenwooidige stel ling naar de Gnila Lipa zal diesoirgani- seeren. 1 Van liet Zuidelijke front. Italraajisdh legerbericht. Op het Karstplateau bleven onze troe pen hevigen druk oefenen op den vijand. Ten oosten van de Nadlocem (hoogte 212) werd een andere sterke linie van verster kingen ingedrukt; wij maakten hier onge veer 800 krijgsgevangenen, o. w. twaalf officieren. In den Górz-seclor artillerie-duel. De vijandelijke artillerie wierp ©enige projec tielen op de steden en de bruggen aan de Tsonzo. Langs de rest van het front kleine levendige gevechten op de hellingen van de Punfa Foramo {Rio Felizo-n, Bode), Rio Costeana (Boile) en den Monte Ci varan (Sugana-sector). De vijand werd overal af geslagen en liet een vijftigtal gevangenen in onze handen. De vijandelijke artillerie beschoot gisteren de huizen ia de dalen Chiarzo en Cordevole, doch weid doo-r onze batterijen tot zwijgen 'gebracht. 0osteinrijksüh legerbericht. Sterke vijandelijke strijdkrachten vielen zevenmaal onze stellingen oostelijk van do Vallonekloof tusschen Lokvïca en de Wip er van Belhamel worde was."- i Behalve het i'nstiidcoron v'an Kaar rol- had JVlïuna Grossi odk) !no$ and-era bezigt liede'n. Een a'antal jong© meisjes',' lunar leerlingen, kwamen iedere wcjejkj uit de( stad naar Reebach om les te nemen bi) haar geliefde Jeertneestores. En dut waren altijd genotvolle dagen, als die vrooiijke gasten kwamen. In plaats var, de vroegere lekkernijen kregen ze hu melk en boterhammen met honig en Mama Grossi, een mooie vrouw, hoe oud zij ook was, en altijd goed gekleed, moedigde de jeugd aan: „Toetaste kienders, toetaste, melk en brood, maakt de war.ge rood." „Zout en brood," corrigeerde Krab. Waarop Grootmama een kus op de roode wang drukte. Ook de ruwheid van Ernestine amuseerde haar. „Ik weet zeker, al snauwt ze mij nog zoo af, ze zou ons allemaal met mekaar uut het vuur hale als er brand was. Daarom, als ze zoo aan 't werk is, ga ik haar nooit voorbij zonder dat ik ze_g: „de hoed af voor Ernestine", de 1-oed af ieder een wórdt wel graag eens, 'vleid, al is het een brompot." Maar als mevrouw Birkel belet vroeg, of zij een Zondag mocht overkomen, dan alleen kon Grootmama hard zijn. „Schrijf haar, Cassaletje, dat ik ver kouden hen, want daar is ze doodsbang voor." - 1 Toen de Framjaise eens wou tegenwer pen: i I pach aan, dóch werden steeds weer volko men teruggeslagen. De infanterie-regimen- ten Nos. 43 en 46 onderscheidden zich hierbij ten zeerste. De hoogtestellingen ten oosten van Górz, den Monte San Gabriele en den Monte Santo werden allerhevigst ondei vuur ge nomen. In den Tuganasector liepen twee aanval len -op den Civaron dood in ons vuur. Vijandelijke vliegers wieipen iri den afge- loopen nacht bommen op Monfalcono en andere plaatsen aan de Beneden-Isonzoer zijn geen slachtoffers, noch kwamen er rap porten ih over aangerichte .schade. Van Duitsche zijde. Uit het oorlogsperskwaï tier wordt ge meld: Het' nieuwe front is korter dan het oude en terwijl de -vorige Doberdostellingen, vooruitstaken en dus van 3 kanten kon den u orden beschoten, bezetten de Oos- tenrijkseh Hongaarsche troepen thans nage noeg een rechte lijn. Evenals vroeger, ligt do stad Görz binnen het hereik van het geschutsvuur. Ook Zaterdagavond deden de Italianen de uiterste pogingen om de hoog- jen van Görz te veroveren. Zevenmaal dron gen uit de vernielde straten van Görz Ita- liaansclie afdeelingen tot den stormaanval vooruit, maar even dikwijls moesten zij terugkeeren. Verder in het Zuiden verloopt de nieuwe verdedigingslinie zoo, dat de aanvallers de diepe steenachtige kloof Kallono moeten oversteken, die slechts 50 60 M. hoven den zeespiegel ligt, terwijl de vlakten en liodgten van den Karst, die boven den Oos- telijkén rand der kloof uitsteken en thans door onze troepen verdedigd worden, tut 300 M. hoog zijn. Het hoogteverschil tus schen de Isonzovlakte en het hoogste punt van het plateau van Doberdo, der histo risoh geworden Monte San Michele, bedroeg evenvee!. In het Karstgebied is een vei- beffing van 200 M. reeds van groote krijgs kundige beteekenis. (Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Geen belangrijkegebeurtenissen. Zelfs de schijn-actie 'vjan den vijand verflauw de. Oostenrijksoh legerbericht. Niets bijzonders. I B,u 1-gaar s ch leger be r i!ci h t. Na een Vergeefschen aanval op 10 Aug. op onze Vooruitgeschoven stellingen ten westen van het Douran'm©ar, bepaalde du vijand zich de beide laatste da-gen erloö deze stellingen 'minder lievig dan vroe ger met de artillerie te beschieten. Geen .infanterie),actie, i i i Op het o'verïg'e front z'walc artillerie)/ Vuur en -gevechten tusschen patrouilles. In den Faukasns. R u s s i s c h 1 g e r 1> e r I c li L Op het Kaukasusfront bombardeerde onze „Och, Madame, zoo'n trouwe vriendin stoof Grootmama in de hoogste male vertoornd \op en zei: „Och kom! trouwt Ze verveelde zich, dat was haar heeie trouw. Dertig jaar lang heeft ze mijn Zon dag verknoeid. Als ze nn niet weet waar ze met baar Zondag blieve moet, dan kan ik alleen zegge: dat doet me plezier en wel van ganscher harte, want ik hen geen heilige en wil er ook geen zijn. Jou bent er een, Cassaletje," voegde zij er vriendelijk hij. Wanneer de meester geen school had was hij altijd op het slot. Nu eens hij Krab in den tuin, dan wéér hij Onnut, die, even als Mademoiselle, boven bij Grootmama een kamer voor zich haxl ingericht. De beele bibliotheek van Mama Grossi bevond zich in de kamer van Onnut, De klassieken, een groot aanbal ouderwetscl)»- boeken, ook oude meubels en dingetjes die Grootmama had willen weggooien, had On nut vol liefde voor zich zelf bewaard. Zij had plezier in zulke oude dingetjes, of beeld jes en kon er dikwijls lang moe m de hand staan en ze in gepeins verdiept bekijken. Zij bad fijne, teere 'handjes, die niet krach tig aangrepen, zooals die van Belhamel, maar zich langzaam sloten en innig vast hielden. „Zij is een lurt, voor mijn ooge," zei Grootmama van het schoon ontwikkelde meisje, ^maar als ik tot haar zeg: „Onnufje, haal -mijn bril even voor mi) uut de' slaapkamer," dan brengt ze mij zeker een glas water. Als er bier in de buurt een knappe, aardige jonge man was, dan zou flottüje op bet Wanmeer -de vijandelijk© stellingen op den Zuidwestelijken oever en dwo-ng de bezetting om zich terug te trek ken. In Perzië ten noorden van Sakkyz maakten onze troepen zich meester van. een deel der Turksche ^tellingen. Ten noordon van Ramadan duurt het Turksche offensief voort; onze gepantserde; auto'.-, brachten den vijand bij deze stad op 10 Aug. groote verliezen toe. Ter Zee. Duikboot- en m ij no o-r 1 og. Lloyds meldt, dat h'et Fransche zeil schip „Saint Gactan", en het Ltaliaanp sche zeilschip „Dina", benevens het Ita- liaansche s.s. „Nereus" -gezonken zijn. (De „N'ereus", groot bruto 3980 ton en in 1901 -gebouHvd, behoord© aan Soc. C-ommcrdiale Ital. di Nav. te Genua. Red. H.) - BERLIJN, 14 Aug. (Officieel.) Een -onj. zer düikbpioten bracht in het E.ngelsche Kanaal van 2 tot 10 Augustus zeven Enf- vclschc en drie Fransche zeilschepen, drie Engelsche en t'w©e Fransche stoomschep pen t,ot ziink'en. 1 i LONDEN, 14 Aug, Het Z'weedscbe stoomt schip „Popita" is door een Duitschejduikl- bojot in de Noordzee Verbrand- De beU manning is in Sunderland geland. BERLIJN, 14 Aug. (Officieel.) Een pnl- zer duikh-ooten torpedeerde in den voor middag; 'van 13 Augustus in het Kanaal den Engelse-hen destrpyer „Lassoo". LONDEN, 14 Aulg- Des admiraliteit rapi- j^orteert: do En;g©!sch© destroyer „Las- ?(0-o"s is -voor de Nederlandscte kiust op: 13 Aug. gezpnk'en, hetzij ten gevolge van een ,mijn(ontp!offing, het7.ij door ©en tori pedp-. Een officier en ©en man werden igeWiond. Twee officieren en vier man-Wor den vermist. - -0to s te nr ij k'sch' mar anebericht. In den nacht van 14 Aug. ](o(mliardeer- dè een Vliegerjeskader ,mel succes het sta tion van Ronchi mi do militaire gebouf wen en inrichtingen in Carris Vermegllanp, Se!7. en San Cauziai^o, alsmede de bat terijen aan de Is,on7,ojanondin-g. Alle vlie gers keerden .ongedeerd door het af veraf- \7inr teru-gj. j Diverse berichten. Lloyd George naar Parijs. UiL Parijs wordt gemeld, dal Lloyd. Geoi'ge mot een Engelsche militaire com missie te Parijs is aangekomen. Zij bestaat uit kolonel Buckley en den ecrste-luitenantr David Davsi. Aan de beraadslagingen met de Fransche regoering nemen verder o. o.- deel de Engelsche militaire attaché te-. Pa rijs; Margerie, directeur van het Fransche departement van huitenlandsche zakenTis- sier, directeur van liet kabinet van Briandj O pi um-smokke 1 ende Chineesche. afgevaardigde n. UiL Sjanghai wordt aan do „Times" he- ik zegge: „Onnutje is tot over haar oor© verliefd zoo geheimzinnig, zoo. geheel' vervuld van God weet wat, loopt dat kind rond 1 i I Grootmama moest aan de haverkist vol vci/.en denkon en ze ging ©ons op ©en dag heel stilletjes naar den stal. Maar do haverkist had geen deksel moer en een katternoeder zat ca; in op oude vodden en likte haar jongen. Hol was op een Zondag dat de school meester buitengewoon plechtig, met hand schoenen aan en een hoogen hoed op, bi) Grootmama binnen kwam. J Krab volgde hem op den voet. Zij was nu z.cslien jaar, een kort ineengedrongen persoontje, met rood baar en ©en gelaats kleur rose als perzikbloesem Zij keek zoo wijsneuzig de wereld in alsof het leven baar bepaald niets meer te zeggen had. Toen de onderwijzer bedeesd en hoo- baax ademhalend op -den drempel staan bleef, gaf Krab hem een Hinken duw, zoo dat bij bijna tegen Grootmama, die midden in de kamer stond, was aangebotst. Met groote ontroering, lievig aangedaan,, wilde hij naar woorden zoeken, maar toen trad Krab naderbij en naast hem staande, zei ze op 'n toon, alsof zij over bijen of koolrapen praatte- i „Zeg, Grootmama, wij willen samen gaan trouwen, Hesperus en ik t I i(Wordt vpvolgd/i j j I I 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1