16 AÜgüsiuS 1918 ;WSj Prijs der Advertentiën: -Van.16 regels 0. 0.92; iedere régel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige y oorwaar den. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Deze courant verschijnt dagelijks, mat uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Viaardingen 0. 1.25, franco post ih 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aan het Bureau bezorgd zijn. Bnrean: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). ner leden zijn Verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied waar het 'behoort, den IS Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mi l: honnehlage grete, De Secretaris, i y. LUIK, L.-S. duikboot in den grond is gehooid in de -Middellandse!» Zee. 1 Een gedeelte der bemanning is te Genua aangekomen. De „Teti" behoorde aan de firma Giu seppe Carbonne te Genua, was 2868 top. groot en in 1883 gebouwd. 1 V< Lloyds meldt, dat het Italiaansdhe s.s. „San Giovanni Battista" en het Italiaan sch© zeilschip „Rqsario", zijn gezonken. Hot stoomschip „San Giovanni Bat tista", groot 106 bruto 'tons, wan gebouwd m 1875 en behoorde aan de reederij M. Dell Olio fug. te Malfetta. Welk schip „Rosano" hier wordt bedoeld, is niet jut te maken, daar er twee Italiaansdhe zeil schepen van dien naam bestaan. De strijd in de lucht. Duitsch marinebericht. Den löen A»g. deden wederom Verschil lende onzer mannevliegtuig-eskaders een aanval op de vijandelijke vliegstations Pa- penholm, in Dëbara hij Osei, Waarbij doel werd getroffen. Niettegenstaande de hevige beschieting, keerden hlle vliegtuigen behou den terug. Oostelhrijkscb marinebericht Marinevliegers bombardeerden in den. af- geloopen nacht die batterijen aan den Isom- zomond en de militaire gebouwen te Ron do, Vermteghano en Selz, zij maakten tref fers nn {veroorzaakt©» brande», Alle vlie gers keerde» behouden tearujg. Italiaansehe luchtactie. Onze watervliegtuigjeskaders bombardeer- dcii gistermorgten in vereenifpng met Fraai- sche vliegers de rijkswerven en de lucht- schiploods bij Tnest; zij veroorzaakten in •deze industriezone ialrrjke branden. De Fransch© vliegtuigen leverden een luchtge vecht ton joegen vijandelijke watervliegtui gen op dé vludht. 'Alle vliegers-, behalve één F ransel», keerden behouden terug;. Russisch marinebericht In den morgen van' 14 Aug. deden twee onzer aviateurs een stoutmoedigen tocht naar het vijandelijke vhegstatian bij het Anzernmaer in Koerland. Ntettegenstaande het afweer vuur en den tegenaanval van zeven Duitsche vliegers wierpen onze vlie gers met alleen met suctoes hun bommen uit, maar zij aanvaardden moedig het onget- lijk© gevecht, dat meer dan een uur duurde. Talrijke kogels doorboorden onze machines zonder echter de vitale deeleu te treffen. Het resultaat was, dat een vijandelijke ma chine wend neergeschoten, gehuld in vlam men. Twee ander© werden beschadigd! en, vielen in liet water. Onze machine's keerden beulen onbeschadigd terug. i v Diverse berichten. D'uitschland en Zwitserland. De Bondsraad benoemde tot onderhaal dclaars VjOor de besprekingen over bel, ruilveik'eer pp as. Donderdag de leden; van den Nationale» Raad Frey, Schmidj» heiny, chef Wm het economisch bupeau; en Kappeli, De koning van Engleland iOj Frankrijk; De koning bracht wieden week' een Bet laatste dagen, hematmtoai wij bijna pil© overige loopgraven, waarin, de vijand vast ten vpet had weten te krijgen, in den; vipegen "morgen vpn 13 Ang. "Vannacht drongen wij in «ie vijandelijke loopgraven bij de Mpu q ue tb oer derijwij keerden naar pnao li ruin terug met elf man k'njgsgep Vangewen. t Van het Oostelijke front Duitsch legerbericht. Frpntjvt JHiitden Üiurgj: Alle Rus sische^ aanvallen pp den sector Loezk— Grtabeyka, ten ziuiden, yan Brpdy, misjukji ten. i 1 Firjonbaay'tsheritog Karl: Het le ger van v. pBpth'mer sloeg krachtige, ten| deéle vaak! her-haalde aanvallen vplkomen af in den sectpr ZborofKon'ioetsjy, aan, den weg van Brzenany en Pptoetqry naar Kpzewa en ten westen van Monasterzyisli ka, met z'ware verliezen vpor de Russen, 008tenrijksch legerbericht. Front-aartshertog Karl: Ten wes ten van Moldawa in de Boekowina en in de omgeving van den berg Toumatik bleven onze aanvallen succes hebben. Bij de be storming van eenige taai verdedigde stellin gen namen wij den vijand 600 gevangenen en vijf mitrailleurs af. Ten zuiden van Tartarof strijdende batal jons betrokken, bij Moroektu door over machtige troepen aangevallen, weder hun stellingen. Op den Tatarenpas hij Stanislau en ten zuiden van Joezoepaï sloeg het leger- v. Köress aanvallen af. Bij Horozanka ten westen van Monasterzyska, liep de vijand den geheelen dag storm tegen ons front. Hij deed pp sommige plaatsen zes en meer mdssa-aanva) 1 eh achter elkaar, doch werd overal met zeer zware verliezen afgeslagen. Ten Zuidwesten van Kozowa verijdelde» O.-H. troepen een Russischen aanval door een tegenaanval. Ook bij en zuidelijk van Zborof bleven aile met de grootste offers betaalde pogingen van den vijand om in ons front een bres te slaan, zonder gevolg. Front-Hindenburg: Bij het leger* Böhra Ermolli liet de vijand, na zijn neder laag ten zuidwesten van Podkamin, waar hij groote verliezèn leed, verdere aanvallen na. Ook in Wolhynie geen Bijzondere ge beurtenissen. 1 Russisch 1 ©gier bericht Tegen 7 uur in den avpnd van 14 Auf gustus verscheen hoven de stad Neswije een Jhiitsclie Albiitrpsmachine» Kapitein Krputenu, die 12 Augustus een dergelijke machine vernielde, steeg pp in zijn NieUf pprt-machine, begon een gevecht met den vijand en sebpot hem na enkele minut ten naar beneden,. De Du it sche bestapr1, der, die gewpnd was, en de waarnemer werden gevangen© genomen,. AVij blijven terrein! winnen ten westeni van de BjOven'-Strypa.. Aan Je Zlola Li- pa en de Bystrzyca Splotvinska vaan onl ze trpopen met succes over op den;wesf< telijken ©ever. Tan het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht. Na op het Karstplateau gedurende den nacht hevige tegenaanvallen te hebben af geslagen, vielen de troepen van het elfde legerkorps gisteren de vijandelijke stellin gen aan ten westen van Sagrado en den Monte Pecinka; zij bestormden talrijke ver sterkingen en maakten 1419 krijgsgevange nen, o. w. 31 of&eieren. In het hoogtegebïed ten oosten van Górz werden na veibiter- den strijd opnieuw vijandelijke versterkin gen veroverd; wij maakten lner 220 krijgs gevangenen, o. w. vijf officieren. Op het overige front deed de vijand zijn gewone demonstratieve aanvallen tegen onze stel lingen op den Monte Kano, Punto Forame (Boite), Monte Colombara (Asiago-plateau), Monte Cimone, Monte Seluggto. Alle aan vallen werden afgeslagen, met geweldige verliezen voor den vijand. Vijandelijke vliegers wierpen in den af- geloopen nacht bommen op Monfacone, Ronchi, San Canziano en Pieris, zondei echter schade aan te richten of slachtoffers te maken. Oiostemrijksdh legerbericht. De Italianen zetten voortdurend bun mas sa-aanvallen voort, zoowel op het front Sal- cartoMedua teg»n de hoogtestellingen, ten oosten van Gorz als in den sector ten zui den van de Wjppach tot Lokviea, terwijl zij het aangrenzende gebied hevig onder vuur hielden. Onze troepen sloegen alle aanval len af en bleven, na veelvuldig verbitterd handgemeen, over het geheele front in het bezit hunner stelling. De O.-Galicisclie en Dalmatisehe landweerinfanterie en het be roemde Hondvedxegiment No 3 hadden het grootste aandeel in het succes van gisteren. Ook bij Plava en Zagora en aan bet Dolo mietenfront bij Croda del Ancona werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ta» het Balkanfront. Duitsch legerbericht, t Ten zuiden van het Doiranmeer deed een vijandelijke afdeelmg, ongeveer een batal jon sterk, een aanval op de Bulgaarsche voorposten. De aanval werd afgeslagen. In den ïtaiikasiis. Rinss is chlegerbe richt Aan het Kauklasische front eindigde on- ze opuwsch bij de stad Sakkysh met do bezetting van de zeer sterke TurkschebteL, ling hij deze stad; de vijand, d,oor onb ze cavalerie yepyolgd, trekt zich ijlings naar het zuiden' te,rug. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. BERLIJN, 15 Aug. (Officieelj. In Juli zijn 47 vijandelijke handelsschepen met ruim 103.000 tons door duikbooton eter cmtraiem in den grond gehoond of door mij nen Verloren 'gegaan. i 1 VI Lloyds meldt, dat het Italiaansch© s.ö. „Teti" op 4 Augustus door een Duitscke DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op artikel 12 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van JOHANNA MARIA VAN DER KLEIN, echtgenootevan M. Q. van lrsen; CATHARINA LOUISA DE WAAL, eehtgenoote van J. de Jong;" JOHANNA HENDRIKA BAARTMAN, echt- "genoote van J. N. van Langeveldd; JAN JBR0EKZITTER, om vergunning voor den Terkoop van sterken drank in het klein voor gébruik ter plaatse van verkoop in de be- nedenlocaliteit van het pand Lange Kerk straat 16. En herinneren dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verjeenen van ie vergunning schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 16 Augustus 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. V. HONNERLAGE GRETE i De Secretaris, v. LUIK, L.-S. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Van gisteren»atmiddag af hemieuwdede Engtolsche» hu|n aaji.v'aJlen op -Je linie {hliItersBazeïitin le Petit. Zij zetten deze aanvallen met groote hardnekkigheid voort hot diep in den. nacht. Zij hebben ain den weg TkiepmlPjozSères in hetzelfde deel van (onze voorste looppgraven voet gekregen, waaruit ze gisterenmorgen wei der waren verdreven. Overigens zijn hun talrijke, met ^slechts korte tusschenpoof zen (op fe;lkaar volgend©, stormaanvallen violkomen ien zeer bloedig voor onze stel lingen" mislukt. Ee FranscHen herhaalden tweemalen vergeefsobe pogingen tusschen Maurepas en Hem. Tusschen An ere en Somme en vporbij dezien. sector is de artilleriestrijdj /ook thalis nogj, nlfet 'vemtAmd, Aan het overige front, afgezien van levendige gef iwchtsacbte ten zuidposten van Armentiè- res, pp enkel© plaatsen tot Artois en a an den rechteroever van de Maas, geen bij zondere gebeurtenissen. Fransch legerbericht. Communiqué van 's namiddags. Aauhet Siommefront groote activiteit van onze ar tillerie in enkelie sectp.ren ren noordle» van de riviqr en pp d© streken ten zuiden vhn Belloy en Estrées en ten noorden van Lihous. Ten zuiden van Belloy werd ©en Duitsfche verkemdnig^afdkseluig met ge weervuur uiteengedreven. Ten nporden van de Aisne drpng een Duitsch© afdeel ijng na levendige beschieting bet kleme sail lant der I(raiische lindes binnen ten noord westen van Beauln©. Een tegenaanval ver- dretef den vijand .onmiddellijk. Ajan den rechteroever van de Maas stel' de een reeks v)an schitterend uilgevoerdq detiailacties de Fransch© granaatwerjrers ten noorden yan Chapell© St Fine in staat Duitscho ioopigraafgedeelten ovep den frpnt Vjan 300 mete.r en een diepte van 100 metie,r te vermeesteren:,. Een ,tej* .genaamval vawdte Ihdtsclioi's mislukte pa ons yersperringsvuur. De Beschieting! blijft kjqachtig in 'ld sei> tpren Fteu.ry en Haut Chapitre. Ovtenal elders was de nacht kajm. Engelsdh legerbericht Na- ©en, plaatselijk! gevecht ten noord!' westen vpn f^oz,iópes gedurende de beidja Kennisgeying. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. - Burgpmoester en Wethouders van Schie dam; Gezien het vterzoek van: 1 (licj J, ML VAN DER-VALK Jzn. <Möa, om Veipuiming tot het oprichten van een fa briek Voor het bereiden van visöh conserven, 'in het pand Wjlteinskaide 19, kadaster Sectie L, no. 2211, gpdiöven door een electromotor van 5 P.K. So. A." VAN H ATT EM Gzn., om Vergun ning tot het uitbreiden zyner smederij aan de Kelhelstraat 28, kadaster Sectie A, no. 1178; i Gelet op d© bepalingen der Hinderwet, Doe» te wpten: dat Voormelde verzoeken met de bijlagen op de Sstecretarie der gemeente zijn ter visie mt; t dat op Woensdag den 30 Augustus a. s des vioariniddags ten 11V2 ure, te» raad- buiz© galegenheid. zal warden gegeven om Ltozwaren. tegen het toestaan va,n die ver- zoebeni.in te brengen, en die mondeling of Schriftelijk to© to lichten; dat gedurende dri© dagen vóór het tpstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijh ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot* beroep op ©en© beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijh zij, die niet overeenkomstig art 7 dier W©t voor het Gemeentebestuur of een of noteer zij- tegen. verzetterOnnut stond de geheele op brengst van haar werk af voor Reebach. „Grootmama," smeekte zij, „laat mij toch begaan, ik heb zoo dikwijls gedroomd, dat ik uit mijn ouderlijk buis vandaan moest r-= ,dat zou ik besterven." „Wie zou dat 'dacht hebbe, Cassaletje," zei Mama Grossi, toen ze aan tafel zaten,- „dat het onze Onnut zou wezen, die nog het meeste voor Reebach doet „Nu, de helft komt toch van Hesperus,'' zei Krab, „want hij heeft alle taalfouten gecorrigeerd en het- zakenwerk allemaal op zich. genomen." „Maar, Krab, hoe kun je .'l De onderwijzer had een vuurxoode kleur gekregen. 1 1 1 „Ja, jij bent veel te bescheiden, ik moet altijd voor je optreden." 1 „Daar heb je volkomen gelijk; in," knik te Onnut haar zuster toe, „ik '.reu voor mijn „Meile" geen uitgever gevonden heb ben als Hersperas ér niet geweest was.'5 „En met al je taalfouten," volhardde Krab. 1 1 „Je moet niet Vergeten, wijfje," mi Eesi- perus, „dat het werk zelf d© hoofdzaak is. Ik! kan niets corrigeeren en geen uit gevers bezorgen als het werk niet voor handen is." „Hoor jullie nu wel hoe bescheiden' hg weer is", bromde Krab', „hij ziet zijn licht altijd onder de korenmaat, - Doorat vmoJiSin W. 3 gft. --4 t ®j,»/^+-;j'M>4». v 'j I ïiT HI.I.—I.I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1