Donderdag J?- Augustus 1916 Ons slot Reebach Yan het Zuidelijke front. In den Kankasns. Uit Bulgarije. Uit Roemenië. BUITENLAND. Yan het Balkanfroiit. Ter Zee. Diverse berichten Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front. Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Rjjs'per KwartaalVoör Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco pa* post fi- 1.65. Rijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een UUT aap het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver tentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. - Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau, te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. liet Poolsche legioen deden ten zuiden van Hceliewitsje aan de Stotfhod een geslaagden aanVaJ. Verder, niets bijzonders. R.ussiseh legerbericht. Aan de Zlota Lipa ten zuiden van Brze- jany bezetten onze troepen op Vele plaat sen den westelijken rivieroever. De vijand doet tegenaanvallen en belemmert onzen verderen opmarsdh. Bij de monding van de .Zlota Lipa rukken onze troepen al strijdende voorwaarts. De vijand biedt hier verwoeden tegenstand. Aan dp- Bys'hzvca bezetten wij het gehucht ZolotvLna en het dorp Maniava ten zuid westen daarvan. In de richting van Dela- tyn en Vorokhta trekt de vijand onder onzen drnk terug naar het westen. Onze troepen veroverden ©en reeks hoogten ten westen van VoiroKhta en Ardztemosj. In do richting vanKirlibabo bij Ca por© verijdelden wij aanvalspoginigen van den vijand. Tusschten 4 Juni en 13 Aug. vielen in onze handen: Bij het leger Van generaal Kaledin: 2384 offictenein, 107.225 soldaten, 147 kanonnen, 459 mitrailleurs, 146 bommen- en mijnen- werpers.; s bij het leger van genei-aal Letchitsky waren deae cijfers 2139, 100.578, 127,424, 44, benevens 35 caissons; bij het leger van generaal Sacharof1967, 87.248, 76, 232, 119 en 128 caissons; Hj het leger van generaal Tsjerbalcdiotf: 1267, 55.794, 55, 211, 29 en 129 Caissons. Verder vierden talrijke geweren buiige- maakt benevens 30 werst spoorweg met ver nauwd spoor, telefoonmateriaal, eenige artillerie-munitiedepots en geniematoriaal. De ontruiming van Stanislau. Het „Bied. Tageblalt" verneemt uit het hoofdkwartier, dat volgjens uit Stanislau ontvangen berichten Maandag kort voor de ontruiming van de stad door de Oosten rijkers de gevechten bij Tloematsj hun hoog tepunt bereikten. De terugtocht der troepen door d® stad wlerd in de grootste orde Vol trokken. Volgens een bepaald plan trokken uren lang convooijeji paarden en vee door de stad en later de infanterietroepen. Maandag morgen Vierden 3000 Russische gevangenen door Stanislau geëscorteerd, die Van het spoorstation met spoorwagens' naar hel binnenland Werden vervoerd. Maandagavond was de ontruiming' van de stad leeds in vollen gang. De overheid heeft de stad verlaten en voor dat de Russen die binnen trokken, was het grootste deel der bevolking gevlucht. Eerst Maandagavond om'10 uur hoeft het militaire doimm'ando de stad ver laten. Van de 40.000 inwoners is nog met dons een derde deel achter gebleven, het particulier eigendom, in het bijzonder de groote Voorraden goederen, wérd-en tijdig weggevoerd. De stad is van gevechten ver schoond gebtevten, Italiaansch legerbericht. Op het Kiars (.plateau en de hoogte stel lingen ten oosten van Górz hevige artil lerie-fictie. Onze in fan terie-aanvallen stel den ons in het bezit Van de vijandelijke schoven stellingen ten Zuiden ela ten Westen van het Doiran-mteer; onder bescherming daarv*an dCed de Infanterie des nachts een aanVal op dezle stellingen, maar werd 'te ruggeslagen. Vervolgens zette de vijandelijke Cavalerie het ,vuur in den ochtend van den löen voort, waarop genoemde stellingen, opnieuw wierden aangevallen en ditmaal met sterke strijdkrachten, die echter even elens teruggeslagen wielden en genoodzaakt in wanorde terug te trekken. Op het overige Betel Van het front had zwak artillerie» vuur plaats en patrouille gevechten. Russisch legerbericht. A'an het Kaukasische front sloegen wij een offensief van ^vijandelijke troepen af ten westen van liet "gebied van Kalapasova ten zuidwesten van h'et Dermiameer. Turk'sch le,gierhericht. Aan h'et Kaukasische front verdreven pnzc troepen op den rechtervleugel vijan delijke verkennmgsafdeelingen. In eenige passen, werden afdeelingen, ,dae met verschansingen bezig waren, vei- drevenJ Wij' komen, hier gemakkelijk voor uit. - In h'et centrum en op den linkervleugel, in de kuststreek, slechts schermutselingen tussehen. patrouilles en, enkele plaatselijke vuurgevechten. Op de overige fronten, niets belangiijks. Bulgarije en Roemenië. Sinds vier of vijf dagen wordt de Roe- meensch-Bulgaarsche verhouding vriend schappelijker. Gunstig werd de bereidwillig heid beoordeeld van de Roemeensche re geering tot edn snelle afwikkeling van de onlangs tot stand gekomen regeling voor ruil van waren, Volgens Welke Bulgarije zout en petroleum van Roemenië en dit land tabak uit- Bulgarije krijgt. De Roe meensche gedelegeerden zijn reeds gisteren hier aangekomen. Volgens uitingen van Roemeensche diplomaten kan later ook de yraag van uitwisseling van andere artikelen aan de orde worden gesteld. Ret in regee- ringskringen heerschemde optimisme is na tuurlijk met alleen gebaseerd op liet af sluiten van, dit ruilverdrag. De Roemeensche gezant is gisteren naar Boekarest vertrokken en keert over tien dagen terug. Tegen den oorlog. Uit Boekarest wordt gemeld: Re sociaaldemocraten hielden gisteren een openbare vergadering, waarin degen de oorlogszuchtige bedoelingen werd gev protêsteerd en men de regeer in g uitnoo,'- digde maatregelen tegen de duurte te nel men. Staatsleverancies uit Dnitschland, De Roemeensche staatsspoorwegen sip ten met het Duitsche „Stahlwerk'verband" een contract af voor 25 lot 30.000 ton spoorwegrails Voor den aanleg, van ven nieuwe lijn 'van Crajova daar Boekarest, versterkingen langs de hellingen vari' oen Monte Picentia, aan den noordelijken rand van het. Karstplateau, bij Santa Caterina en St Marcor ten "oosten Van Górzr Wij maakten 353 krijgsgevangenen, o.w. elf officieren. Verder langs het front sloe gen wijf de gewone aanvallen van dep vijand af. t Op het Asiagoplateau slaagden on zie troepen door een hevigen aanval dooit te dringen in eenige versterkingen op de hellingen van den Monte Mosciagh. Zij werden hevig door dia vijandelijke artilf1 lerie onder vuur ganór ienna de vijan-i deltjke werken vernield te hebben, trok ken 'zij op hun eigen stellingen terug 'met modeneming van ©enige gevangenleu en zonder door den vijand verontrust te zijn. iOns .Cnproni-escadrille, begeleid door een Nieuportloestei, bombardeerde giste ren de s' spoorwegemplacementen en, milj)- taire werken hjj de belangrijke stations van P-pavicu en Dornberg; rij wierpen 90 zwjire projectielen met blijkbaar zeer goede resultaten. Niettegenstaande het he vige afiveervuur keerden allen behouden weer, Oostenrïjksch Tegerb'd|rl©!h t. In den'Górz sector herhaald© de vijand zijn hevige aanvallen op onzie hoogte stel lingen ten oo,sten 'vlan de lijn Sdcanoj— Vortojbja en hij 'Oppjaochïasella. Bijna overal kon de stormloop reeds door vuur worden, afgeslagen; op (enkele plaatsen, waar het den Italianen gelukte in onze Voorste loopgraven vasten vpefc te krij gen, werdén zij er in tegenaanvallen spoe dig ivpder uitgeworpen. Zoo bleven Wei der alle stellingen stevjg in oïis bezit; onze troepen brachten den vijand zware verliezen toe. In onze "handen vielen 480 gevangenen, o.w. seen Kolonel en' zeven andere, officierenzes mitrailleurs en twee mijnwerpers. Het Jagerbataljon No. 2 en ondetpfdeelingen Van de regimenten infante rie No." 24 en 48 onderscheiden zich zeer. Bij Zogara mislukte een aanval van eenige, compagnieën op de hindernissen voor onze stelling. Aan het Dolomietenfront sloeg de bezet ting 'voor oma Rufreddo,stelling ren aan val in, handgemeen ajf. Tegen den sector Monte sZebio en Monte Intermttoi deden eenige J zwakke vijandelijke strdijkrachten, na levendig artillerie- en mijnwerpersvuur een aanval, die gemakkelijk wend afge slagen^ Duitsch legerbericht. Ten zuiden Van het Doiran meer is een, a a n val spoging van eenige Franse he batal jons tlpor ons vuur afgeweerd. Oo'stenrijkscli legerbericht. Niets bijzonders. Bulgaarsch legterberioht. SOFIA, 17 Aug. (Officii ëdj. *0p den avónd van den 14©n opende de vijandelijke jartil- lcrie een hevig vuur op onze yooruitge- De Duikboot). en mijnen oorljojgj. ST. MAL0, 16 Aug. Het Fmnsche s.s. „Henri Eli.sa" is door een Duitsch© duik- boo' tot zinken gebracht,. De bemanning kreeg 10 minuten tijd, 'om het schip ite verlaten. (Het stoomschip „Henri Elba",- groot 822 br. ton, was gebouwd in 1911 en hé- hoorde aan de Soc, Apotide Transport Mar FluV. te Rouaan. 0 o stenrijk's ch m(arineb'eatilc,ht In den nacht van 14 op 15 Aug. deed] een vliegereskfadeT oen aapval op VaJ[. lona; er werden treffers gemaakt op de kusthati'erijen, pp e»en kamp, *op oen op slagplaats en op een. schip, "terwijl tal rijke bmnd'en werden veroorzaakt. Alle! vliegers kwamen ongedeerd terug. Inden, voormiddag van 14 Aug. vielen zeven vij andelijke vliegers, grootendteels Fransche, onder bescherming van drie Fransche strijd;- vliegers en gedekt door torepdobooten en motorbooten, .die in v,olle ze© bleven, Tri est aan. Onze vliegtuigen stegen op ter bestrijding van den vijand; de luitenant ter-zee, Baufield dwong in een luchtge vecht een vijandelijke,n vlieger tot dalen: midden in de Golf waaxschijniijk waj- ren de inzittenden gewond; vervolgens ging hij over tot de vervolging van. een tweede machine en deed! die nederstortea bij Miijamar. De inzittenden vonden hier bij den dood. Het geheele vernielde vlieg tuig werd door ons meegenomen, De vij andelijke vliegers wierpen verscliiilenhje, bommen over de haven'zonder noemen.^1 waardige schade aan te richten, voorzooypr bekend werden twee personen gedood en weid een persoon licht en 'een Zwaar verwond, Genoegdoening voor den dood van Kapitein Fryatt. Carson vroeg in het Lagerhuis welke stappen de regeering denkt te doen inx ver- Jiand met den moord op kapitein Fryatt. Asquith antwoordde, dat de regeering vast besloten is, dat Engeland hervatting van het diplomatieke verkeer na den oorlog met Duitsoldand niet zal dulden totdat ge noegdoening is gegeven voor den moord op kapitein Fryatt, Sommigen van ónze geal lieerden hebben door de ruwheid van den vijand» meer en op grooter sohaal geleden dan wij zelf door het optreden yan de Duitscjie autoriteiten. .Wij plegen' thaus overleg fnet hen aangaande 'de beste en meest afdoende maatregelen, welke te ne men zijn en welke bepalingen in de vredes voorwaarden moeten worden vastgelegd om herstel te waarborgen, dat de rechtvaar digheid eischt. Het Russische ministerie. Een> medewerken vaii „Der Bund", uit Bern, zegt nit St. Pietersburg berichten! te hebben ontvangen over aanstaande wijzi gingen,' in het Russische kabinet In plaats van B|ark zou de kanselier Pokrowski mi nister van, financiën worden en yoorts. Duitsch legerbericht. t r 'o0k gisteren Was de gevedhtsactie leven dw aan het front ten zuidoosten van Ar jjMEtières en in Artois. In de streek van Pozières zetten de Engelsdhen han vruch- (eloozte aanvallen tot gistermorgen voort. Oterdag omdiemam hun infanterie mets. Een nadbiekrfk'© aanval ten noorden van Ovillers mislukte. Bij Moulin-sous-Toutvient (Aisne- gebied) werd het Wederzijdsdie vuur tijde lijk leilendiger in verliand met een nachte lijks® Fransdh©n aanval op korten afstand. Ten oosten yan Reims werden sterke vijan delijke verkenningsafdeeüngen afgeslagen. Franseh legerbericht. Het middagcomtauniqué luidt: Over liet grootste gedeelte van het front iferltep de nacht kalm. In Champagne in de "richting van Talnrne en in Argonne in de nchting van Lazarette verdreven de Fran- schen, Duitsclie patrouilles. Aan het ;Verdun-front had ®en vrij hevig bojnbaxdentent plaats in de seelloreii Tliiau rnöoit, Flêury en Vauxdhapitre. In den nadht van 15 op 16 'Augustus iwiier- pen Duitsch© vliegtuigen eenige bommen pp Belfort. Er werden geen slachtoffers ge- maakt i Engelscth legerbericht. Generaal Haig meldt: Biehalvle dat er in de buurt van Pozières, waar onze linie versterkt weid,' enkele in- fanterie-stóliermutselingen van ondergeschikt bdang plaats hadden, bleef de toestand tus- schen Ancre en Somm© ongewijzigd. Duitsch legerbericht. 1 'Am liet (oostelijke front van de Ze© lot de streek ten noorden van den Dnjester geen bijzondere gebeurtenissen. AMec-lingen van bet Poolsche legioen maakten in de streek - van Hoelcwicze oen korte, maar Welge slaagde, offensieve beweging. Duitsche af- doelingsn lichtten ten oosten Van. Kiselin Russische voorposten op en brachten 1 of ficier (en 163 man als gevangenen mede. Ten noordien van den Dnjester deden de Russen na de bloedige tegenslagen van 14 Aug, gisteren slechte op zich zelf staande en met zwakke krachten ondernomen vruch- teloozto aanvallen. In de Karpalhea stelden mm trofepen zich in liet bezit van Bedhoogte Stara-Wipcizyna, ten noorden van Capoel. Oostenrïjksch legerbericht. Front-Aartshertog Kartel. Bij Ca poel breidden de Verbonden troepen, hun succes uit door bestorming van de hoogte Stara-Wjpdzyna; de Urijd in dezen sector is Zcter verbitterd. Bij Horotsanka ten westen Van Monaster- 5^elói sloegen O,-II, troepen wederom krach tige Russische aanvallen af,,. Op een plaats, waar het den vijand gelukte in onze loop graven door te dringen, werd hij er door «en tegenaanval weer uitgeworpen. F r pi nt-H inden burg: Afdeplingen vau Twee kunstenaarszielen hadden elkaar gevonden in Grootmama en kleindochter, i En Mama Grossi ba,bald[a voort: „Je moet wete, ik heb' altijd wel begrepe fbu er wat in jou steekt, maar ik was hragj het voor het tooneel zou zijn je weet niet Onnut hoe mij dat 'drukt heeft als een zware last „En Belhamel dan," wou Onnut tegen werpen. „Dije kjan zich zelf helpen," viel Groot mama haar in de rede, „die zou onge lukkig zijn als ze niet werkzaam was die groeit in 's levtens strijd, jou zou er in te gronde gaang Mét alle vezeltjes ben je aan je geboortegrond gehecht. Je zult misschien je levte lang een arm'dich- teresje blieve, net als je vroeger op je dakkamertje zat want je hebt geen eerzucht, geen energie. Maar als je maar tevredo hen, dat is de hoofdzaak." Maar do uren van belangstelling kwa men en de jeugdige vreesachtige, door haar eerste succes nog zoo bewogen ziel was der wanhoop ten prooi want op' dit eerste boek', waarvan in een kritiek gezegd werd: „Wie dei geschiedenis 'viari een „Meile" geschreven heeft, mag tot onze schrijvers gerekend worden," opuit eerste boek! Volgde het ©ene echec, op hief) andere. Nergens was^d© uitgeVer. tevre den over. Want niet altijd, zooals bij „Meile", was hetgeen zij aanschouwd had, vol doende. Hier ten, daar' haast overal, ont brak dit laatste. Wel gevoelden haar min nende person|eri en sprpkjeto; zij mek e'en „geloof u' heusch, Grootmama?" „Stellig," knikte dtezle, ^dat het? ik zoo in me je k'rirjgt tniksf dan jongens lep, Hesperus zól niet ruste Voor daf het al- Jemaal professors, zijn."- Onnut liep op dat oogenblik' ringend do- r de gang: „Und k'ömmt das Manus- kript zuriick," lqlohk hot i'n de kamew „Ejan 1st es aus onit aRemj Glück;l"-1 i „Heidegafeil Hteidegatei!"- „Grootonama, gelooft n' dat Onnut., oiit verstandig za,l worden?"- vroeg KraK- „Neen, daarom ben, jij biet voor, tweed jij hebt bepaajd aj mijn vierwachtingen overtroffe, K.na,b'l" „Omdat u' het minst yan! mij Eerwacht hadt," zei de jongte vrouw ©enigszins gek krenkt, „U heeft altijd gjedacht dat Beï- hjamel het 't verst zou, b'rengen."- 4.Ik kon lhet niet helpte,'-' zei Mama Grcssi, „maar dat denk! iK nog altijd. Zij heeft het oReen moeilijker en daarqm, duury het langer. Jij volgt je "eenyonn dige, rechte wieg ©n dat is goed ook.] Jij denkt altijd: „werfee.'1 In de kunst gaat de zaak niet zoo geleidelijk. 'Als men 'in twee wjerelden leeft isj het gjeen wonder dat men het in '.ff gewone l©vp vaak zoo nauw niet ne|emt. Daarom te veel ild je On'nut rnijet warmte aan. Dó hpb ook pitied' iemand inoodig had, die! voor mij zorgt. Ja zooi zijn -er 'inenscbe, d,ie hun heete Ipvten een moedertje h'dbbp moete. Jij bent m'n laatje, Krabje,') I' l (W&M vergolg3^ Rpmian naar 't Duitsch door 1 Hermin® Villinger, „Ja, dat mag jou niet toelaten Krab," 2ei Grootmama. „Dat hij zijn uiterlijk zoo ferontachtzaamt mag je ook niet goed vin- de Je man is toch wel een boord en een das waard 1" "Hesperus werd zeer Verlegen. „Wij aten thuis in onze hemdsmou- wen," stotterde hij, ,,'t was wel heeleen- k Vftudig bij ons thuis." „Dat is gjeen schade," viel Grootmama* |t,.Grossi hem in de recte, „wij hpdden ook :4! geen tafellake bij ons in 't Heerestnat- l{fc Maar later als men er een heeft, dan moet men er zich een beetje naar svoe- l'ï- „De wereld is een bijspel," verklaar- jÉ de Mama Grossi avonds bij het naar bed gaan. „Hespems tiekt'mj iemand die j|' zich verplaatst heeft tussehen de hemel- ij: scho en aardsche lieMe. De eenje zorgt' voor zijn welbehagelijkbeid, de andere voor f|.'rijn zielevoedsel. Heb je niet 'zien L'as- sale, hoe hij luiert als hij bij rijn Krab'- kp 'zit? Mjaar als! ©miut; er bij is dan ||;is 'zijn rug zoo» ïjecht (als een' Kaam; Dat kind! Dat Kindl Den -halVen nacht ver- .yheug ik' mij op die hongerige ooigte, dig iff ïrage en nooit genoeg Kriege,"- w j- wi T -*J •*ai M - >S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1