De oorlog. '(Sg^iaargértg Vrlidaig 18 Augustus 1916 NO 15220 Ons slot Reebach. m m ';s m mm -,j, Déze cöurant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. ;j Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25 franco ;":fjjar post fl. 1-65. 'p Prijs per week; Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. j.i Afzonderlijke nummers 2 cent. I Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 'Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). kennisgeving. - r inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemteiester en Wethouders van Schie dam; - Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengten ter algeroeene kennis, dat op den 17en Juli 1916 vergunning is ver- leiend aan: lo. Ii VAN PELT en zijne' rechtverkrij- genden, 'tot het oprichten van een fabriek voor het bereiden en_ drogen van 'groenten, aaijdajppellelp car vrachten, ijn het pand .Noordvest 125, kadaster Sectie A, nos. <324, 625, 635, 1185 en 1186, gedreven door 2 etectramotoren elk van 20 P.K., 1 electro motor van 15 P.K. en 3 electromotoren elk yan 10 P^K., drijvende exhausters en ver schillende snijmachines: 2o. de N.V. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ en FLESSCHENFABRIEK, voorheen do Firma HERMAN JANSEN en hare redhtverkrijgenden, tot het uitbreiden harer glasfabriek aan den Noordvestsingel 37, kadaster Sectie II, nos. 754 en 761, door bijplaatsing Van een generator met een zuiggasmotor van '55 P. K. 3o. de N.V. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ en FLESSCHENFABRIEK, Voorheen de Firma HERMAN JANSÏN en hare rechtverkrijgenden,- tot Het oprichten van teen inrichting voor het drogen van groenten,- vruchten en aardappelen, in de mouterij Zijlstraat 4, kadaster Sectie A, no. 5G9; ;t 4o. de N.V; NEDERLANDSCHE BRAN DERIJ, GISTFABRIEK en DISTILLEERDE RIJ, -doorhéén de Firma's' JANSEN Cö.,- Hj, C. JANSEN, en HERMAN JANSEN en hare redhtvèrkrijgenden, .tot' het - oprichten Van. leen inrichting voor het drogen van groenten, vruchten en. aaidappfelen in de mouterij Noord- vest 11, kadaster Sectie A', na. 1225; - 5o. R. BRINKMAN en zijne rechtver krijgenden, tot het opriclhien van een in richting voor het drogen van groenten, .vruchten ien aardappelen,- in het pand Hoogstraat 38, kadaster Sectie G, no. 42. j-Schiedam; 18 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, g; l M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, - X luik, L-s, kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Scihie- dam; - Gelet. op. de bepalingen der Hinderwet; Brengen her algemoene kennis, dat van den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, is ontvangen af schrift Van het Koninklijk' Besluit van 10 Augustus 1916,- no. 37, waarbij het door Roman naar 't Duitscli door Herminê Villinger, ,,Er z^t wat in,"' juichte zij, oen brifïf t'ooaende, „mijiri laatste Verhaal daar z'at .wpt in, Grootmama." „Dan heeft jinifn. schat geen enkelen wonsch im.oer", re? deze vje.rheugd. '„•O; jawel," iqp'lWoordilc Onnut; haar omeekiend (aanziende, „Belhamel weer zien!"- Mjaima Grossj's. gezicht hie trok'. „Wat k'an .jk'jm'e.or, doie'n, dan steeds vin, steeds weer schrijve: „Ko|m .toch." „U kunt Raar halen, Grootmama," lipid- terd.e Onnut. Mjaima Gróssi zei niets, .maar het wasj ,of zij zwaar ademhaalde; zij wilde het .echter riilét zéggen, en klrók hlqt vonslei; '.pit.; Plotseling keterdo zij zich. oim; njam hpar lic,v.e Onnut in hapr anm'en en kuste Raar ondertrapen. '„Weet je Ret allemieuws.te nieuwtje," z<qi ze 'spyonds onder Hef. uitkleoden tot .Ctassale,; -„imorgen. gaan wij op re.is. On,: npt iep jk. Wif Tvill.e Bel,hjaimfel gaap h'aie. Zeg Casslalèj.Jou; xpo^. in; 'n kjolfer jjjoddéèr Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103: L. VAN PELT ingestelde beroep tegen het besluit van ons College, d.d. 1G Maart 1916, waarhij aan hem én zijne r-edUv-erkyijlgeriden voor den proeftijd van een jaar voorwaar- ddijk vergunning is verleend tot het op richten van feen fabriek' voor het snijden, koken en drogen van vruchten en groen ten in het pand Lange Nieuwstraal 27, kadaster Sectie L', na 575, ongegrond is verklaard. Schiedam, 18 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L\ HONNERLAGE GRETE, v De Secretaris, b i t. LUIK, U-S. Burgemeester en Wethouders van. Schie dam; genien kennis', dat bij do op dein 17en dezier plaats geluid hebbende UITLOTING van obligaties; ieder groot £1000.in de 3Vs pGt. Geldleening ten laste dei- Gemeen te groot f600.000, ter aflossing zijn aan gewezen de Obligaties 11,- 21, 66, 402, 431 en '440, welke allen 1 October a. s. aflosbaar, be laai baar zijn gesteld ten Kantore van den GEMEENTEONTVANGER, alsmede bij de KASVEREENIGING te Amsterdam én bij do firma OPPENHEIM VAN TILL te 's-Gravenha.ge. ScPiiedam, 18 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester M, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretarie, - VAN LUIK; (L.-S.; BUITEIÏLAJVD. Tan het Westelijke front. N Duitsoh legerbericht. Dé artilleriebeschieting was Westelijk Van Wj'tschaete, aan en ten zuiden Van het La Basséek'anaal nu en dan zeer hevig. Nadat ieteds in den ochtend' een krachtige Engelsdhie aanval op de lijn OvillersPoziè- res en ten westen van het Foumeaux-böscih was; afgeslagjen, gingen des avonds, na krachtige artilterievoorbereiding en met ster ke strijdmacht de Engelschen tusschen Po- zièies en het Fourreoux-bosolide Fran- sdien tusschen Guillenlont en de Sommedot den stormaa.nval owr. De stormaanval mis, lukte, evenals de herhaaldelijk, door de Franschen tot vijf maal beproefde nacht- aanVallen. i, Na Ven liaidnekkigen strijd zijn de, ten westen van het Fourreaux-bosdh en ten zui den-van Maunepas in.onze stelling binnen gedrongen vijandelijke afdeelingen weder daaruit geworpen. De vijandelijke verliezen zijn; groot. Ten zuiden ran de Som'me werd gestre den; in de s treek van Bel I oy-en- Sauterre. De Fransühen konden hier over 500 meter' in onz® voorste loopgraaf voet vatten. Ten noorden daarvan en hij Estrées werd de Vijand afgeslagen. Aan beide zijden van de Maas' nam de (mijn blauwe japon, mijn bruine en de twéé donkere ruitjes mét liclit stuk Ivo vten in. Twee hpode tnnaar, fk kan je niet zégge hoio opgewonde het plan mijl maakt rii'n! Belhamel, m,'n; Blelj-' hamel,v J i ,- 'j - Mama Gros'si z.agj donkerrood in 't ge- éicht Zij haald|6 met moeite adem. „Jou pakt voor mij, niet waar, jou pakt yoor mij,"- herhaalde züj steeds weder., „Oc,h Madame,riep de Fran?aise mit ste id, t eea zoo verre reis Ml en On nut1 alleen dat kan niet dat kan ik' wiet verantwoorden. Ik ga hiet U' mee. Ik ben immers ztoo er,varen op reis als'men ,van Parijs gckUmen is -tenk eens aan, Madame, heelemaal .van Pa|- rijs." - i Toen begon Mama Grossi 'te lachén'— ol wat laohte zij. •„Als we nu in 's,hemels naam' niét w- gons heel anders 'terecht k'omen, Cassa- létjé',; wif dii'a wjjzjenf ,uit het 'O'osten, als;we maar n'ieji ergens anders terecht kbmen." v- - En Mama G.rt)ssi kWam an-derdaaii er gens anders terecht-dan zij, gewild liad. Reeds ïii den nacHt had zij do reis aani- y-aard, alleen eni 'zlonder Halt /iemand 'heil ménklte. Zb'nder haar lo .ylerschVikkén', had de ongel des. d'ood3 deze reine ziel wilt haai- aardschen slaap oyergebiocht. n'aaiv dfi eeuwige rus|t. i - ,y .;v - j ,-- o-.- Tio-en zag men, nog een korten tijd'do klefihe,- nu' geheel ;sclveo.vo gestalte Vain hét; F^anséhe yidjüvtje 's/tnorgeitó. vtóeg artilleriaeaotiei herhaaldelijk toe. Een por. ging tot eion Vijandelijken aanval ïrt het Ghapitre-bosoh werd door spervuur rarnie-' tigd. - Fransch legerbericht. i Comlmuniquê' Van 's nahiiddaigs Aan' het Samlmle-froint beproefden dé Duit- schors geen enkele tegenbeweging in den loop Van don nacht. Onze troepen or-gani- seeren do veroverde stellingen. De artilléine- strijd duurt Voort, Vooral is hij hevig in do streek Van Maurepas en den sector Bel- loy 'en Santerre. Aian hot ovterige front was do n'adht kalmi. 1 1 Communiqué. Do Fransche artilleiio trad aan het So mme front actief op; en richt te een verniel end vuur b'p de workjenvan den vijand. Er had geen. infanterie-actie plaats. Hot aanlal ongewonde gevangenen, 'dat gisteren ten nbordon van de Somm-e owrd gemaakt, hëddoog .méér dan twee honderd. Vijf machinegeweren werden b!uit- goinaak't. Engelsc-h legerb'éricht. Na' 'gevechten in den afgeloopen nacht verlegjden wij onze linie naar voren, Zoo-Wel ten westen aJs ten zuidwesten vmn Guille- nVonl Ten ■wésten van' le Forest yeroverden wij 500 yards vijandelijke loopgraven, v0Éficioel bericht van, Veidmaarschajlkj Haig: Tegenaanvallen van don-vijand ten nbordwesten van Pozjères werden afge- slagèn. i - j Ton nbordwesten vtan Baz'entin namen wij 100 meter vijandelijke loopgraven, i?an het Oostelijke front. j Duitsoh legerbericht. FrjoHPtAtoini Hl'ndelhj'burg: .Hevige*, tot ih den nacht voortgezette Russische aan vallen tegen den sector BatkbfHjarh'uzof, te;n wésten, van Zalotsje, Werden totaal pt- goslageh. Front-Aartshertog Karfel: Die aan vallen Van den vijand ten n-oprdeiii' yari idetn Dnj-ester bij TonstobabyKonciz'aki bleven ook gisteren Zonder resultaat; 154 gevange nen Werden binnenlgebraclht. Iri do Karpathleln werd do hoogte Stara Obézyna, ten noord'eln vaii Qapool,-gjeinomien. Ó-ostenrijksoh logierbericht. Front-A'artshertog Karfel: In het Cappol-gebi'ed is de hoogte Stara Obcizyna veróveid. Ten zuiden van Moldavia; eh-(aan de Bwien-RystrcZycza mislukten Russische aan Vollen. Vierder ;aan idit frpnt behalVie de reeds -gistereu vermolde aanvallen bij Horèzanka, niets bijzonders. Front-Hindenburg: Bij bfet leger- Bölnn Ermolli kwam het gisteren tusschen Peifepelnikien Pieniaki tot allerhevigste gevechten. Do vijand liet zijn massa's ge durende meer dan twaalf uur stormloopen op onz'e stellingen. De meeste aanVaUenllie- peni dood vóór onze versperringen. i\Vaar 'het'den vijand', zooals bij Manajof, tijdelijk gelukte in onze loopgraven door teldringen, weid hij door onzte ïoserVes teraggedreven. Het'; Zegevierend afslaan van- den Russi- schén aanval is evenzeer te danken (aam jhet uitstekend werken van de Duitscihe en O.-H. batterijen als Man de dappere jhou- ding van de infanterie Van de (\Vest-Hojn- d-ooT liet dorp naar het kerkhof sLuSpfeit.- 'S Av'on'ds echter openjdo zp haar groote, oude houten koffer on| -streek mét beVéu- de Rand oyer de zwarte, zorgvuldig njit- g-epsfeide zijden japbu, In dilt kleed, Zoo mooi en deftig'geplooid; wilde Cassaleö- je haar laatste réis naar, het hiernamaals aanjaagden inaa'r haar geliefde Madame, 1 li-* i i 1 i i Winterstilte in hét dorp; Gteé'n ster.ye- veiling hein'de ten vfer. In de sneeuw al leen 'de .vbefslappfen van den postbode.; Een paar rayeu op: hett'dak! vaiu buurman.. Do pomp; in isfroo gehuld. Nu en, dain een boerin, tot aain, haa'r nieue 'in eehl dbek gevrikkeld zoo zag het dorp ét uit tot aan het uitgaanismar yapRde school;. Toen een paar jUicbejn'de kiindérstemmen .vliegende sneeuwballen, wegvliegen de raven. Een ©ogenblik daarna-, tVeerstili- to e,venals strafe zfoo 'diiqpe stilite, 'dut: men de sneeuw meent te hboreln, .vallen oip hét witte ktee'd op. d'en gropd.! Aan een venster van htet hee-reahui3 zit jeen; zwarte gedaante met oogen rond van hetschreien, die wanhopig leen rustpunt zoeken in deze eenzame woestenij. Onnut.zonder Grootmama én Mademoi selle want Grootmama en Mademoiselle warén, één voor,haar dat waren vooir haar de beide persouen, aan wie zij zich ran?kind af aan met al de kracht van haar liefde gehecht had. Zijverzorgde de kamers, dié deze dier baren gebruikt hadden, al3of zij ieder oogen- bliki weer konden binnen' konten.- Zij bleef voor deke' of vppr: die deur stil saah én vaarsdie régimenten No. 12 (ICamerou) en 'No-, 72 (Poazounyj. "Onze verliezen zijn (ge ring, die van den vijand buitengewoon zwaan i i |I':|!G; Verdér noordelijk 'niets van belang. Russisch legerbericht. t Over het geheele froht artillerie- en inïanteriievuurgferaeiht. 'Op vele punten be- proiefdé de Vijand tegenaanvallen, welke wij mét ons vuur afslofegen. Een Zeppelin vloog op; het KénVrrterngahied ten westen Van Riga en wierp hier bommen. Volgens na'dere- rapporten vielen in han den ,Van die troepen van generaal iBezabvazot tijdens dé laatste operaties': 198 officieren, 7308 soldaten, 29 Veldkanonnen, 17. zware kanonnen, 70 mitrailleurs, 29 bommenwer pers1, ruim 14.000 projectielen. Deze cijfers moeten nog aan de gisteren vermelde (wor den toleigeyoegd. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch' legerberic.h.t. Terwijl' de Italianen gisteren Hun -actie tu'sschén PJara en' de Slippach beperkt-en tot levendig artillerievuur, vielen, zij in die pe gelederen rijf maal onze stellingen tns- schéh de Wippach en Oppaöchiasdla p,an. Slechts op een punt moesten onze troepen den vijand in een' h'andgomeen terugdrijven overal elders liepén zijn aanvallen onder zeer zware Verliezen -dood. in ons vujir. Op hét Trolerfront mislukten nieuwe -vijandelijke ondernemingen aan den Monte Pj.ano énl den Monté Civaron. Als antwoord op 's rijands yh'.egeraanval op Triest viel een yhegereskaderin den afgeloopen. nacht Venetië aan. Het station, de magazijhsgebonwèiir, hét arsenaal en militaire inrichtingen werden met lichte en zware brandbommen bestookt. Er wer den vele treffers gemaakt. In de gtati.ons- magorijaen; werd een groote brand veroor zaakt. Een tweede eskader viel 'met suc ces de binnenhaven van Grado- aan, ver der de batterijen aan; den. Beneden Isonzo en 'de militaire inrioütingén van Monüal- cone, 'Alle vliegers keerden,' behouden terug. Tan het Balkanfront. Duitsoh legerbericht. iGp het Balk'anfrion fc wérden, ten Z.W. ran hét Dbiran'meer, rijand-elijké afdeelin gen, die maar Dio-l-dzeli paooien' op Ié rukken', dfeor zwakke B.ulgaarsche yoor- tdoepen teruggeslagen- j I Oostenrijksch legerbericht. Behalve de gewfené geVechtsactie aan de B-en eden-Voj oe sa niéts bijzonders. Die strijd b'ij het D b ,i i| -a n; m ie le ir- Uit SaJbnik'i wordt jVan Engelsche zijde gemeld: - Fransche infanterie hfezjette .gisteren, onder dekking jran zwaar a.rtilleri-evour iVan -de geallieerden, éenige Bulgaarse lie Verdedigingswerken ten zuiden van' het Dé.iranmeer; van middag Zetten zij zich ,rast bp den z.g. schildpadheuyeJ, bij het dbrp Dbldzeli op Sepvisch gebied. Aan Bulgaarsche zijde zijn d.e vér,liezen, zwaar. Het grahaatjyuur-desorganiseertblijkbaar 'islwijands 'verdedigLiig. Eidprs ouhelangj-- rijke ar till erié!- actie. -, 'j wachtte. Zij bracht de avonden door in een zaamheid en verlangen. Krab kwam naar haar toe met een schreiend jongetje op iederen arm. „Zou je niet 'n beetje op de tweelingen willen passen, Onnut, ik moet koken, want Ernestine wascht." „Zou je niet een paar luiers voor mij willen zoomen, ik weet geen raad met al mijn werk." - Steeds weder trachtte' zij haar zuster deel to laten nemen aan haar arbéidzaam leven. 1 Toen Onnut deed, wat van haar verlangd werd, kwam Hesperus. „Hemeltje, wat maken de kinderen hier een'rommel in de kamer I Je kunt het niet klaar spelen met die wilde kin- ders En hij nam de „pïofessoïen", zooals Ma ma Grossi zijn jongens reeds van hun ge boorte af aan genoemd had, bij hun kleertjes op. Probeer, eens wat te schrijven Onnut," riedr hij haar aan. Zjj probeerde het. Tevergeefs. Om'niet alleen te zjjn, ging zij 's avonds bij hen' zitt'o% Hesperus las zijn jonge vrouw een ar- artikel voor over- de overwintferingsperiode der bijen of over vruchtenteelt of wijn bouw. v - i 'Als Krab om acht uur. naar de kinderen, ging, trachtte Hesperus Onnut belangstelling in te boezemen; vóop -hetgeen er. op de worèld gebeurde' en las haar dé courant ii- u_ I :li:::lJLLi!_Li!LLi In Oost-Afrika. Engel'sCh' légerbéPicht Generaal Smuts meldt, dat de Britse hé troepen, ran de Ngoéroob'ergm oprukkend, nu nog slechts door een. open steppe van 25 mijlen Van den oentraten spoor weg zijn gescheiden. De belangrijke Arabische stad en Iietmi- litnire k'uststati'on Ba.gamojo, 36 mijlen ten moorden vlaii' Dlar jésj Salaam, zijn beziet.; Ter Zee. :0ip g'ebrac ht. De: „Berlingské Tid-ende" méldt uit Mal- mö: liet Zweedsche s.s. „Ynes" is eer gisteren in den Sbnd door 'eeri Duitsch oorlogsschip aangehouden |en naar een; Duitscbe ha(ven opgebracht. Het s.s. ;,Ynes" was, geladen m;et mijnhbut, naar Enge? land fep weg. VI iegeraanyaillén. BERLIJN, 17 Aug. 'Officieel. In den nacht van 15 op 16 Aüg. deden onze mar ineirl i eglu.i go n é'p[aii-o(uw éen aauyal op het vliegstation 'bij| P.ajp.enholm (Op; 0-esel en op de aian het strand van Byno zich bevindende vijandelijke vliegtuigen! niet ontplofbare bommen én brandboml- men: Ondanks heyig afwéerynnr en daar op gevolgd luchtgevecht, keerden onze vliegtuigen behouden terug. Een in denzélfden nacht door vier vijan delijke vliegtuigen ondernomen aanVal bo ven, het Angernineer veroorzaakte slechts geringe materieele schade. Engelsche koop'Va'ardij. schepen. Elf Engelsche koopvaardijschepen, welke in de haven Van Stavanger een' schuil'-; plaats liadden gez'ocht, daar D.uitsche oor logsschepen aan de Noorsche klist waren gerapp'orteerd, zijn thans tijdens mist .uit de haven yjan Sk'ud.erii&fesl jn. zee gestoken.; Diverse berichten. De leyensmjddeléS- voorzieni ng. Uit Konstantinopel wordt gemeld: Voor eenigea tijd werd een wet gepubli ceerd, waarbij der regeering eep buitenge woon crediet van; drie milUoen T.R. werd verleend ter oprichting van een levensmid- delenvoorzieningsoentraie, die h'öofdzakebjk den- graanoogst zal opkoopen en naar be? h'oéfte verkoopen. Sin;ds eenige dagen arbeidt een bijzondere commissie aan da uitwerking Van; dezen maatregel; zij zal de Ievensmiddeleinyoorziening voor hét géheele rijk' regelen. Uit Scandifiav-ië/ - (Hét „Zweedsdhé Tel. Bureau." méldt uit Stockholm, dat dé regeeringen yan. Dene marken, Zweden en.' Noorwegen naar pan- Ieidöng der op 22 Juli j.L ih Jcrach't ge treden nieuwe Dufeohe ooutrabande-bepar lingen te Berlijn daartegen bezwaren (heb ben ingediend, omdat zij die in strijd aeHen met de erkende .grondslagen yan bét. .internationaal recht -s Japan erf' Gh'ïn'a, Een regiment cayalerie, drjé bataljons De sneeuw smolt en toén de merels zon gen, werd in het doip het doodklokje; ge luid. Uit een huis dicht in 'de buurt van het slot werd de jongste zoon naar hét kerk hof gedragen. 1 1 Onnut, die overal ontvangen werd in alle; huizen, waar vreugde of smart beérschte iri het dorp. Onnut maakte zich op en be gaf zich naar het huis van baar buren. De begrafenis was voorbij. De gehëele familie en het halve dorp vulden de; twee kamers der bedroefde ouders. Er werd geschreid en gesnikt. i H r, Toen vleien plotseling messén en vorken over de tafel ,de oude boerin, bracht een kolossale schaal met soep binnen, haar dochter kwam met borden en lepels. Het Nas soep met meelballemen éen groot/stuk rundvleesch erin. i II' De oude boer stréek met' zijn mouw over, zijn oogen, die bitter geschreid hadden; haalde met de vork bet stevige 6tuk vleésch' uit de soep en snééd het voor pp een bak- bord. Ieder van de gasten kwam mét ziji* vork en tastte toe. Ook de moeder schreide niet meer, maar zij deed evenals de anderen en at met smaak, 'i i :i I./ Toen de schaal met soep- léeg was, pam de boerin ze me«; en bracht zé .opnieuw, gevuld binnen. Nu was er eten 'grootte kip in. Toen kwam er nog varRensvlefesch met: zuurkool. -1 _1 i L-t i - (Wordt vervolgd.} H trv SCHIEDAMSCH '1:1 27) li 3- Onnut, de' periigje die niets ran. de ver andering in Gr.oohmama bemerkte, kwam eens op een dagj stralend vian vreugde de kamer (binnen st'oriniton. ,r\ y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1