De oorlog. fff* Jaargfing Zaterdag 19 Augustus 1916, NO 15221 Eerste Blad. Ons slot Reebach. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen 1 Prijs pear kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 trmcó par post fl. 1.65. Prjjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagejjjks aangenomen. Advertenlien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. -Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die- zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Verkiezing voor den-Gemeente raad. De Burgemeester van Schiedam; Brengt ter algerneene kennis la dat de verkiezing voor een Lid van den Raad dezer Gemeente in Kiesdrislriot I, ter vervulling der plaats, die is openge- •vallen door het overlijden van den heer A. Q. A. NOLET, door Burgemeester en Wethouders bepaald is op Donderdag den 7<3en September m s. 2o. dat op genoemden dag van des voor- middags negen uur, tot des namiddags vier uur ten Raadhui ze overeenkomstig de ar tikelen 51 en 52 der Kieswet opgaven van Candidaten kunniem worden ingeleverd; 3a dat de formulieren, bestemd voor de bovenbedoelde-optgaven ter Secretarie dier gemfeente kosteloos Verkrijgbaar zijn van den 23ston dezer tot en met den 7den September as., van des morgens 83/a tot des namiddags 4 uur; 4o. dat door Burgemtoester en Wethou deus bepaald is, dat, zoo noodig, de stem ming en herstemming zullen geschieden, pespfedtifevfelijk, op Ynjdag den Icklen en Dinsdag den 2Gsten September a s. Schiedam, 19 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, SL LT. HUNNER-LAGE GRETE. JACHT. De Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Sta ten d.d. 8 Augustus 1916, no. 15; Gelet op art. 11 der Wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kermis van belanghebbenden, dat ingevolge bovengenoemd besluit: lo. de opening der jacht op klein wild, vermeld in art. 17 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87), voor dit jaar in do provincie Zuid-Holland is vastge steld op Zaterdag 2 September aanstaan de met zonsopgang; met uitzondering van de jacht op fazanten en hazen, waarvan do opening is vastgesteld op Maandag 2 October aanstaande, mede met zonsop gang; 2o. van die opening voorts is uitge zonderd de uitoefening van het jachtbe drijf, vermeld in art. 15, leth o, der aan gehaalde wet; 3o. de korte jacht dagelijks en de lange jacht slechts drie malen 's weeks, en wel des Woensdags, Vrijdags en Zaterdags, mag worden uitgeoefend. Voorts is bepaald: a. ten aanzien van het in deze pro vincie gelegen gedeelte der stelling van het Hjollandsch© Diep en het Volkerak nabij Roman naar 't Duitsch door Hermin® Villinger. 28) Et werd weinig gesproken gedurende den maaltijd. Van tijd tot tijd had de oude hoer een hoestbui. Toen zij allen verzadigd waxen en de horden Weg schoven, keek de moeder haai- oudste kinderten, twee zoons en twee dochters, die zij in jaren mét gezien na<r, langs <te rif af aan. „"Jullie bent groote menscken eworden," merkte ze op, „nie waar vader?" „Joa, joa," knikte hij. H„Ex mot soo waar iemand dood zijn, foordat men mekaar siet," zei een der zoons. „De laotste cent is er an 'gaon voor het liekmaol. Dat is onze jongste weerd sprak moeder. Een paar dikke tranen liepen haar over de wangen. Toen informeerde zij bij haar kinderen: «Ben jullie al tied goed gjesonS,?" Zij knikten. En toen de boer weer hoest te, zei een der meisjes „Vaoder het 't leelijk biet. „Wie lang leeft, hoest lang," zei de oude, waarop zij allen begonnen te lachen. 'Bven snel als er gedekt was, werd de tafel weer afgenomen. Alleen de kruik met zuren' wijn bleef staan. De mensehen gingen dichter bij elkaar „de linie vaiï Ooltgensplaat" onder die gemeente, dat de jacht op klein wild blijft ge sloten op het terrein, aan de Zuid-Oost punt van, het eiland Overflakkee (gemeente Ooltgensplaat) ten W. begrensd door de na volgende lijnvan "t noordetijk uiteinde van den Schenkeldijk in rechte te naar 't noord einde van den waterloop Tweede Hamert; deze waterloop tot aan den. Langeweg; het gedeelte van dezen, weg lusschen Twee de Hamert en Fittersweg; do Fittersweg; het gedeelte van den, Zuid-dijk van den' OndeJandschen polder tussclien 'Fittersweg en Dwarsweg; de Dwarsweg en venier de pereeelscheiding in den Mariapolder en in den. Grooten Adrian a-Theixlorap ol der, waarvan het nooidelijk uiteinde even ten oosten van het zuidelijk uiteinde van den Dwarsweg begint, en het zuidelijk verlengde daarvan tot aan het Volkerak. Aan bepaalde personen zal voor bepaalde dagen op aanvrage aan het militair ge zag, door dit laatste ontheffing van het verbod kunnen worden verleerd. b. ten aanzien van het in deze provin cie gelegen gedeelte van het gebied der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, dat voor de terreinen, gelegen in de gemeenten: Asperen, ten zuiden van den Ileukolum- schen weg Everdingen, ten oosten van de Polder- steeg^ Gorinchem, ten oosten van de Merwede en de Linge; 1 Heukelum, ten zuiden van den Dwars weg en een lijn in het verlengde daarvan, evenwijdig aan den Nieuwen Zuider Linge- dijk; Leerdam, ten oosten van den Schaikschen dijk en den Schoonrewoerdschen weg, en Schoonrewoerd, ten oosten van dcnKort- gerechtschen dijk, i niet mag worden gejaagd zonder bewijs van aangifte hij de(n) betrokken Burge meester^), waarin de ligging der terrei nen duidelijk is omschreven en waarvan een afschrift aan den Lime Commandant moet worden toegezonden, terwijl bij het verleenen van machtigingen tot het schie ten van schadelijk gedierte en het uitreiken ken van vergunningen voor het schieten van schadelijk gevogelte in gelijken geest zal moeten gehandeld worden. Deze kennisgeving zal in plano gedrukt worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede in het „Provinciaal Blad" en in de „Neder- landsche Staatscourant" worden geplaatst, 's Gravenhage, 11 Augustus 191G. De Commissaris der Koningin voornoemd, i SWEERTS. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsoh legerbericht. i Ten N. van de Somme zette do vijand zitten. Midden tusschen hen in zat Onnut, die zich niet verroerde en alleen maar toezag. De nieuwe schoolmeester, op zijn stads gekleed, had in Reebach een zangvereeni- ging opgericht en begon iedere stem den toon aan te geven:. „Brii, Brü, Brü, Brii, Brü Eji toen begonnen de anderen: „Brüder, reicht die Hand zum Bunde, „Diese schóne Feierstunde, Fuhr uns hm zu lichten Ilöhr Uren lang zaten zij bij elkander en zon gen het eene lied voor het andere na. De oudste zoon vulde de kruik steeds opnieuw," de oude boer hoestte na ieder lied zijn ziel uit zijn lichaam. „Man," zei de boerin, „neem een stukje suiker in den mond." De boer schoof de la van de tafel/open en haalde er het heel oude, verbogen- sui kerbusje uit. Toen hij het opendeed, was het leeg. Hij deed het bedaard dicht, zette het op de oude plaats en nam met zijn heesche stem het gezang weer op. „Man, haal een stukje suiker uit de la tafel," zei de boerin, toen de boor opnieuw hoestte. Hij stond op, schoof de la-van de la tafel ópen en haalde er een blauw zakje uit. Daar zij allen juist aan het klinken wa ren, en de meester een toespraak hield, merkte niemand, behalve Onnut, dat ook zijn krachtige pogingen voort, zonder op zware offers te letten. Do Engelschen heb ben hiervoor verschillende nieuwe divisies in het vuur gebracht. Ten Z. van Martin- puieh slaagden zij er in onze voorste linie over een geringe breedte, naar een dicht daarachter gelegen linie te drukken. Zij werden daarentegen ten N. van Pozières en W. van het Foureaux-boschje afgeslagen. De Franschen gingen weder tot een nacht- aanval over; sterke troepenmacht ging tegen middernacht vooruit tegen onze posi'- ties tusschen Guillemont en Mauxepas, doch werden bloedig afgeslagen. In het vooruit gebogen deel onzer linie ten N.O. vanHar- decourt werd verbitterd gestreden, doch tot nog toe zonder resultaat. De artillerie actie is voortdurend bijzonder hevig. Rechts'van de Maas deed de vijand in den avond een aanval op een breed front tusschen het Thiaumont-werk en het Cha- pitre-bosch, en herhaaldelijk in het weste lijk deel van het Bergwoud. In het dorp Fleury duurt de strijd nog voort. Overi gens is overal de aanval afgeslagen. Bij Nesle werd op 16 Aug. een Franscho tweedekker door ons afweergeschut gedwon gen te landen. 1 Fransch Iegerb'erïcht. Ten N. van de Somme hadden verschil lende pogingen tot Duitsche tegenaanval len op de nieuwe Fransche stellingen, ten Z.O. van Maurepas, plaats; zij werden door het Fransche vuur afgeslagen. De Franschen maakten gevangenen. Ten Z. van de Somme vonden de Fran schen 4 mitrailleurs in de door hen geno men loopgraven ten Z. van Belloy. Op den rechter Maasoever bracht een Fransche aanval hen in het bezit, na een dapperen strijd, van het deel van het dorp Fleury, dat de - Duitschers bezet hadden; ,og enkele Duitsche afdeelingen handhaven zich in een gedeelte der mijnen, aan derr oostelijken dorps rand. 1 Tusschen Thiaumont en Fleury gingen de Franschen eveneens vooruit; zij maakten 50 gevangenen, onder wie oen officier, en brachten een mitrailleur mede. Op de rest van het front ging de nacht kalm voorbij. Engelsch legerbericht. Ten noordwesten van Bazentin le Petit hebben wij door een kleine plaatselijke on derneming onze winsten in de vijandelijk© Mniên nog uitgebreid. r Een nieuwe Vijandelijke aanval van Mar- tinpuich uit is volkomen afgeslagen. Tan het Oostelijke front. Duitscli logierherich t. Front-Hindenburg: Afgezien van kleine maar levendige gevechten ten westejn van hot Nobelmeer, die nog voortduren, hadden slechts onbeteekenende voorposten- ontmoetingen plaats. Front-aartshertog Karei: Aan het front van v. Botbmer's leger sloegen het zakje leeg was. Zonder een woord te zeggen, legde de man het zakje op zijn plaats en koerde naar de tafel terug. Het werd avond. Zij hadden hun liederen steeds van voren af aan gezongen en hun oogen schtiterden vanden wijn. Levendig bespraken zij het werk van den volgenden dag, en vroolijk en welgemoed gingen zij uit een. Toen was het of Onnut haar Groot mama hoorde zeggen: „Zoo is het goed zoo moet het weze! Dat is gezond!" En voor 't -eerst sedert Grootmama's •dood stelde Onnut weer belang in hetgeen er in de wereld geschiedde. Zij dacht 'aan den leegen suikerpot, aan het leege zakje eu hoe de man, dié'mets vindon kon, geen woord van ongeduld of wrevel gesproken had. Dit eenvoudige voorval nam een gedaante aan in haar oogen, het werd •haar tot zinnebeeld. Tot zinnebeeld der menschen, die'altijd zoeken en zoeken en niet vinden. Den volgenden morgen, toen de menschen -in het dorp het werk weer opnamen, toen hun ploeg diepe vorens trok door de don kerbruine aarde, waarvan de scherpe lucht ftot in het dorp doordrong, was Onnut ook weer aan het werk gegaan. Gloeiend van ijver, doordrongen van alles wat zij be leefd had, schreef zij het verhaal der drie burgemeesters van Reebach. Hot vrooüjksto verhaal dat zij ooit geschreven had, een verhaal, waaruit al de gedachten en ge voelens en al de frischhedd van Groot mama sprak. Kin eens op een dag had Onnut Weder dar Turksdh© teafepfen Russisch© aanviallen 'af. te d© Rarpathtem werd ons succes bij Stara Obozyna uitgebreid. Ongeveer 200 man. werden gevangen genomen, ©enig© mi trailleurs buitgemaakt. Het Russische leger bericht van 11 Augus tus spreekt van de vernietiging van ©en bataljon Van het Duifedhie reserve-tefanfcerie- regiment Nd. 3, door mïtrailteurvuur van oen gepantserde automobiel bij Monaster- zyska. Hiertegenover kan wonden medegedeeld, dat dit bataljon in dat gevecht in het ge heel twfee gewonden verloor. Oostenrijksch legerbericht. Legerfront Aartshertog Ivarl. Bij de bestorming van den berg Stara Obczyna maakten de verbonden troepen 200 gevangenen. Ze vermeesterden twee mitrail leurs. Ten zuiden van Korozanka wierpen de Oostenrijksch-Hongaarsche bataljons den vijand uit de vooruitgeschoven loopgraven. De hij het leger van v. Bothmer inge deelde Ottomaansche troepen sloegen aan- valspoglngen af. Legerfront v. Hindenburg. Bij het leger van v. Bohm-Ermolli leed de vijand in de laatste dagen zoo zware nederlagen, dat hij gisteren volkomen rustig bleef. Aan het front in Wolhyniè hebben welgeslaagde strooptochten plaats. Russisch legerbericht. 1 Communiqué van 'snamiddags: Aan het front van de Zlota Lipa ten wes ten van Bodgaitzy gingen aanzienlijke vijan delijke strijdkraditen tot het offensief over; dit had echter geen succes. De vijand werd met ontzaglijk» verliezen afgeslagen. Aan de Bystrzyca Solotvinska bezetten wij Lis- setzstarye aan den westelijken oever. In de richting van Ardziel "bezetten onze troe pen wen reeks hoogten. Communiqué van 'savonds: De toestand is onveranderd. Tan het Balkanfront- Duitscli legerbericht. Na de vergeefsche aanvallen der En tentetroepen in do laatste dagen gingen de verbonden troepen tot een tegenaan val over. Fïorina werd, na een strijd te- "gen de Servische Donau-iii,visie, geno men. i Duitsche vliegtuigen -deden met succes een aanval op Russische destroyers en een duikboot ten noordoosten van Kara Boemtoe. lO o sten rijk seh 1 eger herich t. De toestand is bij de Oosten rijksch Hon- gaaische troepen onveranderd. Bulgaarsch legerbericht. SOFIA 18 Aug. Gisteravond Werd een aanval ondernomen door de Serviërs op het front tusschen de meren Ostrafo en Prespa; na den vijand te hebben terugge slagen vervolgden onze troepen henli en bezetten de stad Fiorina. Na cene langduri ge voorbereiding der artillerie, viel de vij and gisteravond onze vooruitgeschoven stel- lingen aan, ten zuiden en ten westen Van paar honderd mark in handen. Het eerste wat zij deed, was een ge deelte van haar honorarium aan Belhamel zenden. Het overige geld is'telde zij haar zwager ter hand. „0," juichte Krab, „wat komt ons dat goed te pasl" „Hoe krijg je het in je hoofd," viel Hes perus haar in de rede, „wij raken er geen cent van aan. Wat Onnut verdient, leg ik voor haar op hij een bankier." Daar wilde Onnut niets van weten. En Krab bromde cr ook over. Hesperus hield vol. I Van dit geld kreeg llesperus niets te zien. Maar Krab, de armen op hot dorp en Ernestine hhdden oen goeden dag. De voormalige brompot was mettertijd een waardige oude vrouw geworden, op wier gelaat degelijkheid en trouw de spo ren van vroegere lompheid hadden uitge- wischt. De overleden baron had zich altijd ge schaamd voor de norsche vrouw, die met boersche ongemanierdheid sprak en ant woord gaf, wanneer er soms bezoek kwam op het slot. Sedert Grootmama's dood, had Ernestine zelden de zware, eikenhouten deur voor be zoek hoeven open te doen. Niemand van de familie en kennissen van den baron nam eenige notitie van zijn nakomeling schap. De meisjes Reebach met de prach tige haren, die als burgermanskinderen zelf hun brood moesten verdienen, hadden op gehouden gerekend te worden tot den stand waartoe haar vader behoorde. Onnut zette haar leven van vroeger weer de stad Dei ran fen onzen post in het dorp Doltdhem, maar werd door het vuur terug geslagen en op sommige plaatsen door tegenaanvallen en bajonetgevechlen, zoo dat hij genoodzaakt was in wanorde terug te titókktejn met aanzienlijke jvferlfie^en. La ter hemieuwde hij den panYal maar even zeer zonder succes. Op bet overige deel van het front hadden slechts kleine patrouille- gevfedhton plaats. Een eskader Duitsche vliegtuigen Ïxmiibaid-eeïde hedenochtend de stationsgebouwen bij bet dorp Laneölio- wo en vijandelijke kampementen bij de dor pen Harzowo GaValia.nöi, Dragomirtzi en Kalabak. Alle vliegtuigen keerden naar hun uitgangspunt terug. Tan het Zuidelijke front. Italfaansch legerberScht •Aan het front in Trentino deed de vijand diverse pogingen en zette lirj-de krachtige beschieting onizcr stel lingen voort In de Tonolazone sloegen wrj eergisteravond een aanval op ons redmt tan zuiden van de hoogte af. In de Lodro-vallei werd een vijandelijke poging om onze verschansin gen op de hellingen van den Monle Spe- rone binnen te dnngen afgeslagen door een heftigen tegenaanval In het dal van de Rio Predo (Posinabeek) mislukte giste- r<ai een poging van den vijand om onze verdedigingswerken, te overvallen. Vijande lijke artilteriebosehieting wordt gemeld uit het dal van Etsch en Posten en aan da Rio Costeana. Onze artillerie beschoot gis teren het station Sillian en trof een rij denden trein. Aan Boven- en Midden-Isonzo artillerie actie. In de streek van. Gorz on de Karst is de toestand onveranderd. Wij deden een inval in Villanova, vernielden de vijande lijke verdedigingswerken en maakten ge vangenen. Oostenrijksch' fegerbferic.h.t Het vijandelijke geschutvuur tegen ons nieuwe front te liet gebied van Górz duurt Voort Afgezien Van een afgeslagen aanval der Italianen tegen de hoogten ten zuid westen van Sagrado di Mdrna kwam. Thet tot geen infanteriegeveöhiten. Tan de Turksche fronten. Turksch legerbericht. Aan het Irakfront trachtten Engelsche in fanterie en cavalerie, beschermd door twee kanonneerbooten en drie motorbooten, onze afdeelingen hij Nassirieh aan te vallen. Na een strijd te wr en te land, die vier uur duurde, moest de vijand zich echter terug trekken. Hij verloor 40 dooden en oenzelfde aantal gewonden. Verscheiden trekdieren en eenige uitrustingsstukken -bleven in onze handen achter. In de Fellahie-streek hadden geen gebeur tenissen van beteekenis plaats. Van het Perzische front kwamen geen berichten bin nen. Aan het Kaukasusfront wist onze rechter vleugel, ondanks de moeilijkheden, die het terrein oplevert, naar schatting 40 kilo meter in noordelijke richting vooruit te ko men. Overal werd het contact met do vijan- voort. Zij bracht bezoeken aan de men schen uit het dorp of hield zich op in het boseh. Zij zat urenlang in het zwaluw nest en droomde. Soms echter tuurde zij over het dorpje heen dn de verre, wazige Rijnvlakte. En zij was vol verlangen. Zij verlangde naar een ziel bij wie zij zich had kunnen uitspreken, zooals zij zich uit gesproken had tegenover Grootmama. Hes perus kon de raadsels van het leven, die steeds talrijker opdaagden voor haar vra- genden blik ,niet langer voor haar oplos sen. Hesperus had geen tijd meer, Zijn ziel was vervuld van'een ander verlangenMijn zoons moeten studeeren. Hij deed zijn dagelijksch werk in het zweet zijns aanschijns met Krab naast zich, ontloken tot haar vollen wasdom, volhar dend, onvermoeid. En evenals haar man, had ook zij geen andere gedachte dan deze: Onze jongens moeten studeeren. Zoo kwam bet, dat zij steeds weer poog de aan Onnut de zorg voor de jongens op te dragen. En Hesperus, die tot over de ooren in het werk zat, haalde zijn 5,pro fessors" niet meer zooals vroeger uit de kamer van zijn schoonzuster. Maar Ernes tine haalde ze. Met kracht pakte ze de kleine wildebrassen bij het haar en bracht ze naar de keuken. „Ik zal jullie leere gehoorzame," zoo dreigde ze. „Je bent niet van adel heel gewoon burgervolk ben je maar en je mot slaag hebben 1 t I (Wordt vervolgd^ SCHIEDAMSCHE COURANT 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1