Augustus Ons slot Reebach Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal; Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 franco post fl. 1-65. Prijs per week; Joor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aan het Bureau "bezorgd zijn. Prijs der Advertentien; Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan liet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bui eau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal beiekend Intercommunale Telefoon No. 103. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). en 4 Fransche divisies deelgenomen aan den aanval. Op den rechteroever van de Maas heeft de vijand gisteravond zija aanvallen in het vak ThiaumontFleury herhaald. Het doip Fleury iss hij opnieuw binnengedrongen, el ders is hij echter overal teruggeslagen. Ten N.W. van het fort van Thiaumont en in het Chapitre-bosch bleven vijande lijke aanvallen met handgranaten zonder succes. Bij Fromelles en ten NW. van Lieven hebben wij vijandelijke patrouilles terugge slagen. Bij Leintrey hebben we eenige gevan genen gemaakt. Fransch legerboricht. i Op het Somme-front is de nacht rustig voorbijgegaan. Op den rechteroever van de Maas heb ben de Duitschers groote bedrijvigheid ont wikkeld. lIeden(Zaterdag)-nacht hebben zij na een hevige beschieting van verschei dene UTen, getracht ons het dorp Fleury weer te ontnemen. Al hun aanvallen, waar onder een bizonder hevige, zijn door ons vuur gebroken. De vijand heeft zware ver Jiezcn geleden en gevangenen in onze han den gelaten Terzolfderrijd hebben de Duit schers onze loopgraven ten N.W. van het fort Thianmont aangevallen. Ook daar heeft ons spervuur hun een Moedigen tegenslag berokkend. In Lotharingen is een vijandelijke over val op een onzer kleine posten van Vého met gemak afgeslagen. Engelsch legerbericht. Ons krijgsbedrijf op verschillende punten van ons front, van Thiepval tot onzen uiter sten' rechtervleugel, ten Zuiden van Guille- .mont, een afstand van 17i/2 K.M., slaagde gisteren (Zaterdag) uitnemend. Wij vermees terden den heuvelkam ten Zuidoosten van en neerziende op Thiepval en de Noorde lijke hellingen en de hoogte ten Noorden van Pozières, vanwaar er een uitgestrekt vergezicht naar het Oosten en Noordoos ten is. Wij bezetten, den Westelijken rand van het hooge bosch en de vijandelijke loop graven, die zich een 800 M. ten Westen van het bosch uitstrekken. Wij schoven onze linie halverwege Gincliy vooruit tot aan den rand van Guillemont, waarvan wij den buitenkant bezetten, met o. a. het station en de steengroeve, die van aanmeikelijk militair belang zijn. Tot 's middags 4 uur waren er 796 gevangenen geteld, waar onder 16 officieren. Heden zijn wij verder voorlgerukt ten Noordoosten van Pozières, aan weeiskan ten van den weg naar Bapaume, een kleine 300 M. ten Noordoosten van den molen. De artillerie van den vijand be schoot onze stelling, maar zijn infanterie deed geen aanval. De vijand bombardeerde ons ook van het Oosten van Viersfraat tot het kanaal Yperen-Kooinen en in do buuil van den heuvel 60 en den Veibranden Molen. BUITENLAND ©ij Rudka Czerwiszcze, waar de Russen op den westelijken oever van de S toe hol zijn doorgedrongen, is een tegenaanval met goed gevolg aan de gang. De vijand heeft hier 6 officieren, 367 man, en 6 machine geweren in h'anden der verbon Jen hoepen gelaten. Russisch legerbericht. t Ten Westen van het Nobelmeei hebben wij aanvallen der Duitschers met gevoelige verliezen voor den vijand afgeslagen Aan de Stochod hebben onze hoepen bij het dorp Rudka-Czerwiszcze de hoeve Czci- wiscze en verscheidene heuvels bezet Een verwoed gevecht is geleverd om het dorp Tobol, dat herhaaldelijk van de ecne hand in. de andere is overgegaan, doch ten slotte in ons bezit is gebleven. Donkozak- ken hebben hier gechargeerd en meer dan 200 Oostenrijkers neergesabeld. Wij hebben in deze streek 6 officieren en moor dan 600 soldaten gevangen genomen, 15 ma chinegeweren, 2 mijnwerpers, gen zoek licht en 5 telefoontoestellen vermeosieid In de richting van Kyiusmezo hebben onze üoepen den vijand van de hoogten ten westen van JabJonica en Voionenka ver dreven en die bezet. Aan de Bialy Czeremosz hebben onze troepen den vijand in de streek van Dot hopole teruggedreven en zijn in de rich ting van Fereskn] opgeschoten Ten noorden van Kirhbala heeft de vijand een aanval gedaan op de hoogten die wij bezet houden. Hij is teruggeslagen. Avondcommuniqué De toestand is onveranderd. Van het ZuideUjhe fronL Noch aan het kustfront, noch in het Karintisehe alpengebied, is een feit vanbe- teekenis voorgevallen. De Oostenrijksche ar tillerie beschoot Vrijdag Gorz en de buig gen over de Isonzo., maar de infanterie kwam niet in beweging, terwijl Zaterdag ode nog ijjgen en mist de werkzaamheid der artillerie belemmerden. Van het Balkanfront Op het geheele front van Salomki, van het Doiranmeer tot Kawala, zijn de troe pen der geallieerden met de Duitschers en Bulgaren in contact gekomen. Hef offensief is_van laatstgenoemden uitgegaan, maar do „Temps" kan niet gelooven, dat het den Duitschers en Bulgaren ernst is met hun offensief, daar zij niet genoeg strijdkrachten hebben voor een groote onderneming, Intusschen is de strijd met betrekkelijke felheid opgelaaid. De Bujgaarsche troepen hebben de Serviërs van eenige versterkte hoogten verdreven, terwijl om-het bezit van het dorp Doldzeli, dat eergisteren door de geallieerden werd bezet, lievig gevochten wordt. Dit dorp ligt ten Noorden van het Doiran-meer. Ook aan de Stroema en de Wardar ontwikkelen zich dg gevechten. De Grieksche troepen zijn voorzichtig heidshalve uit Demir Hassar vertrokken. Duilsch legerbericht. Van gisteren: Biklisla, ten Zuiden van het Prespa-meer, en Baniko zijn genomep. Ten Noorden van. het meer van Ostrowo is de Servische Dnnn-dmsie van de behcerschende hoog ten Dzemaat Jefi en Meteriotepessi gewor- pcn. Tegenaanvallen zijn afgeslagen. Fransoh legerbericht Ten ooslen van Kowala zijn dc Bulgaren met zwakke stujdkiachten de Mesta overge- riokhen en hebben patrouilles in de rich- ling van Kawala uitgezonden. In de streek van de Stroema heeft de vijand de Grieksche forten Lxse en Siar- clnsU op den linkeroever der rivier bezet en- uoepen langs dc oevers vooruitge schoven Ten westen van de Stroema zijn aanval len der Bulgaren tegen Poroj en Maütsa door ons vuur geStuit. Bij het Doiranmeer hebben Engelsche Uoepen aanvallen der Bulgaren tegen Dold- zoli afgeslagen. Op den westelijken (rechter) oever van de Wardar is een vrij lievig geschutge- vecht geleverd, met name in de streek van Majadala (ten zuiden van Gowgeli). Ten zuiden van Monastir zijn aan de oevers van de Damitsa gevechten gaande tusschen dc Servische voorhoeden en Bul- g.taischc troepen, die nit Fiorina oprukken. F, n ge 1 s c h 1 <e g o r 1>e r ic h t. Unze troepen hebben zich opgesteld op een hnio ten westen en ten noorden van Hekei It (ten zuiden ran Doldzeli), waar zij tegenaanvallen met verliezen, voor den ïjund hebbón afgeslagen. Aan de Stroema is onze miteri) in con tact met den vijand. Vijandelijke vliegtuigen hebben met wei nig succes Jannkoj, Gavalanci en Gugunci gebombardeerd. In dpn Kauifftsus. Van het ICaukasische front warden slechts schermutsc'.-ngon vermeld, terwijl van liet gevechtsterrein in Perzie de Turken nog melden, dat zij de Russen gedwongen heb ben op Ocknoe terug te tiekken. Ter Zee. Engelsch vlootverlies. De Duitsche marinestaf meldt: Onze duikbooten hebben gisteien (Zater dag) in de wateren bij de Engelsche Oost kust een vijandelijken kleinen kruiser en een toipedojagcr vernietigd. Een andere kleine kruiser en een linieschip zijn docr torpedotreffers zwaar beschadigd. 'De duikboot- en mijnenoorlog. Naar Lloyds meldt, is het Italiaansche stoomschip „Stampalia" (groot 9000 ton), op weg van Genua naar New-York, gezon ken. 1 Diverse berichten De~evacuaties in Noord- Frankriji. Van Fransche zijde is ei ten stekrste tegen geprotesteerd, dat duizenden inwo ners van de door de Duitschers bezette plaatsen in Noord-Frankrijk werden wegge voerd, zonder dat men'wist waarheen. De „Kolmsche Volkszeitung" maakt thans den tekst openbaar van een brief van kardi- Avondcommuniqué lieden (Zondag) nacht zijn op sommige punten tusschen Ancre en Somnie bom- geveohlen geleverd, doch de vijand heeft geen ernstige pogingen gedaan om het Vrij dag dooT ons genomen terrein te her nemen. Van het Oosteljjfee front. Op het oostelijk oorlogstooneel is het betrekkelijk kalm gebleven. Aan liet front van Hindenburg zetten de Russen Vrijdag hun aanvallen bij het Nobelmeer voort en maakten daarbij, naar zij beweren, zich' meester van oen deel der Duitsche stel ling ten westen van dat meer. Volgens het Duitsche legerbericht echter werden zij hier volkomen teruggeslagen, met verlies van 320 g wangen en "on vier machinegewe ren. Vooits is er aan de Stochod gevochten', waarbij de Russen het vijandelijke front (ver in oken zouden hebben- en het dorp Go- boly, slechts 25 IC.M gelogen tan Z.-O.' 'van bed belangrijkste kruispunt Kowel, waarop de Russische aanvallen tenslotte "zijn gericht. Zij maakten daarbij 220 man 'gevangen. De Duitschers spreken echter slechts van. zwakke Russische aanvallen, die afgeslagen werden. De tegenstrijdigheid in de lezing over deze gevechten spreekt nog duidelijker uit de hieronder 'volgen de legetberichten win gisteren. In het Karpatliengebied is de toestand onveranderd, gebleven. De Oostenrijkers ver overden op de Russen de Magoera-hoogte en namen daarbij 600 gevangenen Duitscrii lege rb'e richt. Fr on t -H inde n bur g. Aan de Beresina hebben wij pogingen Van de Russen om ten noordoosten Van Djelj'atisji over de rivier te trekken verijdeld. Aan weerszijden van, Rudka-Czerwisscze aan de Stochod is het gevecht tegen op den westelijken oever doorgedrongen Rus sische troepen nog aan den gang. Bij een geslaagden tegenaanval hebben wij hier 6 officieren en 367 man gevan gen genomen en 6 machinegeweren buit gemaakt. Ten oosten van Kisielin hebben wij de Russen uit enkele vooruitgeschoven schan sen geworpen. Front-aartshertog Karei. Ten N. Karpathen is niets Van belang voorgeval len. In de hosch'-Karpathen, hebben Duitsche tioepen de hoogte Kreta, ton zuiden van Zabie, bemachtigd en sterke vijandelijke te genaanvallen tegen den Magoci a afgeslagen. Oostenrijkscn legerbericht. Onze troepen hebben verscheidene vijan delijke aanvallen op de Magoera ten wes ten van de Moldawa, afgeslagen. Duitsche troepen hebben de berg Kreta in bezit genomen. Op de noordelijke hellingen van de Crnahora (Bosch-Karpathen) duurt de sti ijd voor. Ten noorden van dten Tartaren- pas zijn krachtige vijandelijke stormloopen mislukt. Ten zuiden van Iforozanka heeft pns geschutvuur een oprukkende Russische ko- ïonnc verstrooid. Fiont Hindenburg. Bij Kisielin hebben Duitsche afdeelingen den vijand, uit eenige vooruitgeschoven schans en verdreven. Yan het Westelijke front. Vrijdag is er zoowel aan de Somme als aan de Maas verwoed gevochten. Ten noor den van 'de Somme deden do Franschen en Engelschen hevige aanvallen over een frontbreedte van twintig kilometers, n.l. van Ovillers tot Clery en gelijktijdig onder namen dó Fransohea een offensief bij Ver dun, in den sector Thiaumont-Flenry. Het resultaat van deze worsteling was, dat dc Engelschen weer een stukje van het Duit sche front afknabbelden over een lengte van ruim twee kilometer en ter diepte van 200 a 000 meter, tusschen het Foureaux- bosch en het front, waar de Fransche linie begint, en waarbij ze tot in de westelijke buitenwijk van Guillemont doordrongen, ter wijl ze meer noordelijk tusschen Pozières en Thiepval eenige strategische heuvels be zetten. Zaterdagmorgen deden de Duit schers hevige tegenaanvallen, die, behalve in de buurt van Guillemont, geen succes hadden, zoo meldt het Engelsche opper commando. In den loop van den dag Meid- den de Engelsche troepen hun succes van Zaterdag nog een weinig uit en bezetten het «in 't westelijk deel van Guillemont ge legen station en een steengroeve. In deze gevechten werden ongeveer 800 Dnilachers gevangen genomen. De Fransche aanvallen in het Sommege- I bied hadden minder succes, wat reeds daar- uit blijkt, dat de Fransche'generale staf er ia 't geheel' niet van rept en slechts het j afslaan van aanvallen der Duitschers in r de omgeving van Maurepas vermeldt. Daar- entegen hebben zij aan den rechter Maas oever de in puin geschoten huizen, die deDuitschers nog aan den oostelijken zoom van FJeury bezet hielden, veroverd. Het Duitsche legerbericht van Zaterdag erkent het verlies van Fleury en ook dat de Engelschen eenige loopgraven hebben veroverd bij Guillemont, terwijl tusschen Guillemont en Maurepas de vooruitgescho ven linie volgens de gegeven orders „iets werd verkort", m. a. w., dat de Duitsche troepen hier achteruit moesten. Over het geheel genomen oordeelt het Duitsche hoofd kwartier echter, gezien de geweldige krachtsinspanning der geallieerde tegenstan ders, dat deze door de Duitsche troepen „zegevierend en offervaardig doorstaan" is. Hier volgen de legerberichten van gis teren Duitsoh legerbericht Ten Noorden van de Somme is de strijd geleidelijk verflauwd; bij Ovillers zijn de gevechten van man tegen man nog tot gis teravond voortgezet. Op zichzelf staande aanvallen der En gelschen ten N.W. van Pozières er; aan weerszijden van het Foureauxbosch zijn afgeslagen. Blijkens de thans ingekomen berichten hebben eergisteren ten minste 8 Engelsche aan de stof. dan mankeert er wat aan Zij voelde zich groeien onder de leiding van dezen man. Alaar niet altijd begreep zij wat hij meende. Zij klaagde hem haar leed, hij had een te groote opinie van haar, ze was te dom om hem geheel te begrij pen. 1 Forhard had in zijn brieven van zijn moe der gesproken. Eens kwam er ccn brief van deze Mama. Zij en haar zoon hadden beiden dit begre pen: wat Onnut hoofdzakelijk miste, was ondervinding. Een schrijfster, die niets van de wereld afwist, kon op den duur on mogelijk produceeren. Slechts door omgang met monschen, kon men mensehen schilde ren. En Mama Forhard noodigde Onnut uit, den volgenden winter bij haar door te brengen. Reebach verlaten I Van Reebach vertrek ken en ver, ver het noorden in! Onmo gelijk. Eu toch Het viel Onnut zwaar, het kostte haar pde grootste moeite do lutnoodigjing aanhaar familieleden mee te deelen. Ilesperus knikte„Dat zou je goed doen, dat zou je goed doen, men moet iets van de wereld afweten als men verhalen wil vertellen." Krab verklaarde: „Je moet in de eerste plaats naar die mensehen informeeren, Hes perus; zoo zonder er iets van af te weten laat ik Onnut niet vertrekken." Hesperus stond in relatie met een leeraar aan het gymnasium in Freiburg. Van dietf- vteniaim, hij, dat Forhaid priVaat-döetent ge weest was In B. Nu was hij een ambteloos geleerde. Hij en zijn moeder, de weduwe van een geheimraad, met wie hij samen woonde, leefden'in een goeden kring. Dat was dus in orde. Maar de reis! Onnut en Krab waren nooit verder ge weest dan de residentie, die nog geen twee uur van Reebach verwijderd was lederen avond verklaarde Onnut- „Ik ga niet op reis." En Krab s/laakte een zucht vajn ver lichting en ook! IIes,'petius ha'd een ga v'oetl of er een steen va.n zijn hart werd gewenteld. En 'aan kftn Onnut 's'nachts niet sla Ipen. Steeds weder kwam haar in >lc ge dachte: „Een mansch' drie mij doopt eon mensch diie mij bij de hand wil nemen en mij de wercHld laten zien die mij alles wil leuren wat ik' niet weet Maar dat was het niet alleen, de hoofd zaak was, het gibote, groote ueidangm naar dien mansch, dat .verlangen liet luuir niet meer met luist en .vergezel1.de haar dag en nacht En eens blp reen dug verklaarde On nut': „Ik ga Mp reis." Tb en -schreiden, zij alle drie «en Hes'- perus bracht er met moeite uit: „Ik ga mee. Ik breng je weg „Niet .Verder dan het station", viel On nut hem 'in de rede. „Ik' betn niet bang ■alleen o'p reis te gaan." Zij jokte {oen ze dit zedde. Krab' zuchtte .v'an verlichting. Ee foude houten koffer van Mademoi- etelie wend vjojor 'den dag gedraald; On- Maar veel licht bi acht de oiubcIi rijving der woorden, die ze nooit gehoord had, haar met. Hij probeerde het. Zij bekende dit in haar antwoord, waar in zij eenvoudig en openhartig over haar loven sprak, met een klein tikje humor in haar toon, die nog niet recht de vleugels durfde uitslaan. Zij schreef vol ootmoed aan den groot en man, die zoo vriendelijk wou wezen belang te stellen in haar loven. Grootmama vormde den hoofdinhoud van de aanteekeningen baars levens. Zij kon tevreden zijn met den indruk dien deze brief maakte. Doctor Forhard schreef haar herhaaldelijk. Hij zond haar steeds boeken. Hij ontlokte aan haar ziel alles wat er lief en bekoorlijk in was en zijn deelneming was zoo overtuigend, dat On nut meer en meer haar schroomvalligheid overwon en oaa den nieuwen vriend haar innigste gedachten mededeelde. Zij was gelukkig, door en door gelukkig. Had zij niet, toen ze nog bijna een kind was, aan dezen vriend gedacht, als zij de haverkist in den .stal met haar gedichten vulde1 Nu begreep zij alles wat haar ontbrak waaraan de schuld lag, dat zooveel werk van baar mislukte. Bij het bespreken van haar werk schrééf hij„Hier en daar een verrukkelijk geniaal denkbeeld, een kostelijk trekje van humor. En toch is het geheel geen kunstwerk. Het ds er bij u zoo mee gesteld: Ontstaat de vorm uit de stof, dan is het resultaat iels uitstekends. Moet ge den vorm echter geven nut ipakte er haar beetje- bagage in, waar mee de kist slechts half v'ol was. In de y.rbegte zou Ernestine den kof fer naar het station iin het stadje bren gen. Ee toude dienstmaagd kwam in een zeld zaam toilet voor den dag. - Zij had al haar rokken over elkander aangetrokken. Eaaiio vei heen dn tot dp den draad afge sleten man title van Mademoiselle zaliger en ook haar hoedje, dat niet xneqr dan een ,stiipje was Hoven het lire ede gezicht Van Ernestine. Zwaar kwam zij de buisdeur uit, Waar onder de ziusters, badende ia tranen, af scheid namen. 'Poen Krab, Ernestine aanziende, ten, hoogste -verbaasd uitriep: „Maar in 'she mels n,a am Ernestine, waarom zie je er ztoo uit?" kreeg zij ten antwoord: „IK laat de freule niet alleen naar den rreemt- de ye,iüekke, ik heb mij deftig unieleed, dan kunne d» mensa!re zien dat liet een freule is en dat zja een bediende hij zich hoeft." 1 (Dit zeggende nam zij haaf wagentje met den koffer ojp: „Ik hch nauwkeurig geïnformeerd", riep- zij e've.r haar schouder, -..ik ben morge om tien uur weer lierux' Teen reed zij wieg.. Achter haar aan kwam Hdsjperus in zijn Zondagls ipak, dat hem te nauw ge werden was en Onnut,je, jvia de gedach te niet alleen, te Loe'Vexi iroizien, vleuge len onder de" Voeten yerleendq. (TEordf vervolgd}. Roman naai 't Duitsch door Hermine Villi nger. Een3 op een dag kwam cr antwoord op te v.ale znclhten, die Onnut de verte in zond. Een ziel zocht haar op in haar een zaamheid. Onnut had een brief in dc hand, een brief vol waardeering voor haar laat ste boek, dat de briefschrijver het meest eigenaardige, echt Duitsche boek noemde dat hij in lang gelezen hajJ. Vol liefde releveerde hij alle bijzonderheden van liet verhaal, veronderstelde bij de schrijfster be doelingen en handigheden, waarvan zij geen flauw besef had, sprak van haar meta- physika, wou weten welken levensweg zij gevolgd had om de groote nntuurphilosofc* te warder, die sprak uit haar boek,en ver zocht haar om een overvlocdigen voorraad aanteekeningen over haar levensloop, want hij was van plan een stuk. over het boek te schrijven. (Hij heette Djokter Eduajnd Forhmtl 'Ormut's wangen gloeiden. Zij las en herlas den:brief. Wat is dat melaphysika, wat bedoelde hij met de woordenphys'iologisch en philologisch Ex zat niets anders op, zij moest liet aan Hesperus vragen. „Dat heb dk vroeger alles geweten," zei hij peinzend, „maar of ik nu nog in staat ben je de zaak duidelijk uit te leg-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1