Dinsdag 22 Augustus li Ons slot Reebach Van het Oostelijke front. Diverse berichten Ter Zee. In Oost-Afrika. Bericht Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. BUITENBAND, Van het Westelijke front. BINNENLAND. Prif3 der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92/ iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Adverteatiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau le bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot denotes van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoeu. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Tntercommunale Telefoon No. 103. D«e courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Rritjs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco' post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en VlaaTdingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentïen voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aan het Bureau bezorgd zijn Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Avondcommuniqué^: Bij de hoeve Man quel heeft de vijand een aanvul op Wennen schaal gedaan, die prompt is afgeslagen. Overigeais is er, behalve artiïlerieaetie over jen weer, weinig vermeldenswaards gebeurd. Het offensief van, Vrijdag Deigroote gemeenschappelijke aanval van Vrijdag, 'welke den Engelsohen over 'n uitge breid, front eenigen vooruitgang opleverde, hun .echter geen punt van beteekenis in bezit/bracht, zoodat ook de Duitschers zich over "het verloop van den strijd, waarbij hun belangrijkste posities intact bleven, kon- dpn beroemen, wordt in een hoofdartikel van >d,e „Times" genoemd, „klaarblijkelijk de grootste aanval, die den teatsten tijd is uitgevoerd." En het blad vervolgt: „De behaalde successen zijn in overeen stemming inet de krachtsinspanningen, die overal langs de linie zijn tentoongespreid. Een aanzienlijke voortgang is gemaakt op den s heuvelrug ten Zuiden en ten Oosten van Thiepval, welke rug genoemde plaats beheerscht. Dit is waarschijnlijk de rug, die van Oviüers noordwaarts naar het Thiepval-plateau loopt, en die een nieu wen/toegang opent naar den grond benoor den jPozaères. De rug biedt een wijd uit richt jpaar het Oosten en over den weg naar Bapaume e,n is vast in ons bezit. Ten Westen van het bosch van Foureaux (door 'de Engelschen meestal het Hooge- bosch genoemd), hfebbc® wij loopgraven vermeesterd ter lengte van een halve mijl langp 'den rug, die de graat vormt van dit belangrijke gebied. Fan. *t Hooge bosch naaf hpt punt van aansluiting aan de Fran- sche teiTeinwinsten, beginnen onze beste troepen zich te vestigen. De hardste noot die op deze sectie van het front nog moet worden gekraakt, is Guillemont." Diuitsch' legtorberfoht Front van Hindenburg: Aan de Stochod mislukten Russische aanvallen, ten Z.W. van Lubieszof. Herhaalde met groote strijdmacht ondernomen pogingen van den vijand om zijn posities op den westelijken oever, bij Roedka Czerwiszcze uit te brei den, werden met groote verliezen afge slagen. i Tusschen Czaresze en Smolary werden door ons, bij een met succes bekroonden korten aanval, 2 officieren en 107 man ge vangen genomen. Fro nt van aarts h er tog Kar e 1: In de ftarpathen werd de hoogte ten Zuiden van Steponhi en ten Westenvan.de Czamy Tsjeremos door ons genomen. Hier en op de Kretsja-hoogte werden Russische aanval len. afgeslagen. Bij de bestorming van de Kretsja vielen 2 officieren, 188 man en 5 mitrailleurs ons in handen. f- OostenrijksoKIegerbericht. Front van aartshertog Karei. Ten westen van Moldawa in de Boekowina en'op de hoogten ten zuidoosten en ten zuidwesten van Zabie, bij welker verove ring twee officieren en 188 manschappen gevangen genomen en vijf machinegeweren buitgemaakt werden, deed de vijand ver van Dar les salam, aan do kust, ondersteund door do actio Van de vloot. I De kwestie Fan. den yrede.j In het Engelsche Lagerhuis heeft gis teren de afgevaardigde Byles gevraagd! of de yaamdaoht Van minister Asqpithf was gevestigd op de mededeeiing van den. Duitsehen onderstaatssecretaris voor bui tenland sche zaken. Zimmerman®, dat de Duitsche regeering zich herhaaldelijk be reid'heeft verklaard om vredesonderhan delingen aan te gaan, maar dat de Enten te onder pressie van Engeland nooit ©erf dergelijke bereidwilligheid heeft betoond, en Verder of Asquith Kennis heeft geno menv'an den wensoh naar vrede, uitge sproken op de socialistische vergadering te Leipzig en bij verschillende' yolksbe- toogmgen in Duitsohkmd en' of hij zion willen zeggen in hoevterre de Engelsche regeering bereid is te antwoorden bp dei- zen uitgesproken wensch mn den' vijand. Asquith antwoordde: „De Duitsche na- geering heeft tot dusverre nog geen nid ging betoond toe te stemmen in een" Vre de, itenzij op voonvaarden, die onverdra- gehjk of vernederend voor sommige d.ea geallieerden zou zijn. (Toejuichingen.), Be bewering, dat door Engeland pres sie op de Entbnte zou, zijn geoefend ls totaal onwaar. i De afgevaardigde Dalziel vroeg: j,Zijn «enigerlei voorwaarden voorgesteld?"»- wjaaröp Asquith antwoordde: „Alleen iu hetgeen in de bladen werdi medegedeeld.'.' pafziel vroeg toe»: „Mets officieels?')' en Asquith antwoordde: „Neen." Het Engelsche parlemefu't. Het Hoogerhuis heeft gisteren, naar een Reuterberieht meldt, de Parliament Bill (strekkend tot Verlenging der zittingsperi ode vian het Lagerhuis met zeven maan den) in tweede lezing aangenomen. rina werden" de berg Vie en de MakareKa- kam genomen. Ten oosten van Bnnica werden de Ser vische stellingen op do Malkanidze Planina bestormd, t i 'Alle pogingen Van den vijand om Dze- maat Jeri te hernemen bleven vruchteloos. Barj Ljoemadza werd een zwakke vijan delijke aanval afgeslagen. Ten zuidwesten van het Doiranmeer heb ben levendige artilleriegeveehten plaats Bnlgarije en Griekenland De Bulgaarschie gezant te Athene, Passa- rof, deelde gisteren aan den minister-pre sident (Zaimis mede, dat het Bnlgaarsche offensief Ss begonnen met de bezetting van ©enige strategische punten op Griehsoh grondgebied. Het antwoord van Zaimis is niet bekend. Do premier bezocht den koning gistermid dag dn diens paleis. -■ De bevolking Vaxï Macedonië. De FranscKa effi Engelsche gezanten te Athene hebben minister-president Zaimis gisterochtend gevraagd, welke maatregelen ae regeering van plan is te nemen ten be hoeve Van de bevolking, die in -alle richtin gen voor de Bulgaren in Macedonië vlu'bt. Hef jongste gevecht in de Noordzee. Over de jongste verrassing door de Duit sche vloot aan de Engelsche bezorgd, geeft de Duitsche marinestaf nog de volgende mededeeiing: De in het officieel® bericht van de En gelsche admiraliteit vóórkomende bewe ring, dat eein der Duitsche onderzeeers geramd is, is juist. De boot werd, nadat ze een gesleepte® Engelschen kruiser van de CKattam-klasse hajd vernietigd, bij een poging van een Engelschen torpedojager licht beschadigd, maar keerde behouden naar de haven terug. Over de (juistheid Van de Engelsche be wering, dat .een tweede Duitsche onderzeeër vernield is, izal eerst geoordeeld kunnen worden, wanneer alle rapporten van de onderzeeërs zullen zijn ingekomen. Ten aanzien ivan de ontkenning door de Engelschen, dat .een Engelsche torpedojager vernietigd en een Engelsch! slagschip be sch'adigd werden, wordt verwezen naar het Duitsche bericht tvan 20 Aug., waarvan de juistheid in ialle opzichten wordt gehand haafd. i Dat de iDuitsche „Hjochsee"-vloat terug getrokken zou zqn voor een nergens geziene Engelsche vloot is een vjerzinsek Engelsch legerbiericht. Generaal SmUts rapporteert, dat de Brit scto colonnes, na een gevecht met ©en sterke vijandelijke strijdmacht, die de over ganged ovfer de Warni bezet Meld, de rivier zijn ©Vergetrokken^ De vijand retireert. Generaal Van Deventer, die Oostelijk Van Mtapua opereert, bracht èen Duitsche stnjd- madht bij Kidete, een station aan. den, Gen- trarispocrwteg, zWare Verliezen toe en rukt thans esp Kilossa aan. Meer naar het Oos ten trekken onze ctolonnes op in de richting geefsche pogingen om het verloren terrein te heroveren. Aaa beide zijden van den Tartarenpas duren de gevechten voort; de toestand is dezelfde gebleven. Aan den, (spoorweg ten zuiden van Zaelonp werden vijandelijke afdeelingen terugge slagen. Aan de Bisfritza Solotwinska en ten noorden, van den Dnjester verliep de dag kahn? Front van Hindenburg: Bijl Smo lary ©n ten zuiden van Stobychwa minder belangrijke acties, die een gunstig verloop hadden Bij Roedka Tsjerwisje mislukten alle po gingen der Russen om hun stellingen aan den westelijken oever van den Stochod uit te breiden. Zij leden zware verliezte®. - Russisch legerbericht. De toestand is onveranderd. t Aan het S toc'bod'fronli Uit het Duitsche oor] ogsperskwar tier wordt gemeld: Sinds zes of zeven weken wordt aan den Stochod gevochten. De linie is echter in handen der Duitschers en Oos tenrijkers gebleven. Ten zuiden van den spoorweg SarnyKovel staat geen Rus op den Westelijken Stochod oeVer. Bij Hale- wicZe staan wij aan de overzijde der rivier. Verder noodwaarts wórdt aanhoudend ge streden om Zarecze. De Russen hebben hiel- ten Zuiden van Stobychwa aan den westelijken oever wel niet vasten voet Ve-r- knegen maai- eenige afdeelingen vooruitge schoven. De laatste dagen trachtten de Rus sen zich naar het zuiden en het oosten uit te breiden. Na een hevig gevecht op den 17eh Augustus, dat den geheéleu nacht voortduurde, werden zij echter Wederom teruggeslagen, waarbij 2 Russische compag nieën geheel werden, vernietigd. De gevech ten 'Zijn daar ongetwijfeld nog; niet afgeloo- pen. maar men krijgt den indruk, dat de Ruisten aan kracht beginnen te verliezen. OosttenrijKsöh legerbefioht. Geen gebeurtenissen van belang. Italiaansch 1 egerberiqht. Op het geheele gevechtsterrein hebben, heyige onwedèrs gewoed; niettemin ia de werkzaamheid der wederzïjdsche artillerie grobt geweest Het vijandelijke geschutvuur was vooral fel op het front in Trentin© en aan de boven-But. Het is overal krach tig beantwoord door onze batterijen, die ook het Drava-dal doeltreffend hebbea be schoten en er het treinverkeer in de; war hebben gestuurd. In het Aslico-dal en in het vak van Plava heeft de vijand kleine aanvallen ge daan, die zijn afgeslagen. Wij hebben daarbij een 20 tal gevangenen gemaakt. In het gebied van. Górz en op den Karst hebben onze troepen de gewonnen stel lingen bevestigd. De vijand heeft enkele granaten op Görz en op de bruggen over 'de Isonzo gescho ten, doch geen schade aangericht. Duitsch legerBerioht. Ten Vuiden ep ten zuidoosten yaa Flo- 23}, die zich met ingang van 1 Sept. us.) voor minstens 3 maanden op de Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij- r nende nummers gratis. Diuitsch legorbericht. Ten Noorden van de Somme werden her haalde, onsamenhangende doch krachtige vijandelijke infanterie-aan vallen op Orvil- JerS, Bozières, ten Westen van het Fou- reaux-bosch en aan den straatweg Clery Mancourt, evenal3 aanvallen met handgra naten bij Maurepas afgeslagen. Rechts van de Maas werd de voor een aanval gereed zijnde tegenstander ten N.W, van het Thiaumont-werk door artillerievuur in de loopgraven gehouden; bij het werk zelf en bij Fleury werden sterke handgra- naat-afdeelingen door infanterie- en mitrail leur vuur uiteengedreven. Talrijke ondernemingen van vijandelijke rerkennings-afdeelingen bleven zonder suc ces. Duitsche patrouille-tochte® ten Noor- den van Fermelles, hij Festubert en Em- bermesnil slaagden. In de -Argpnnen aan beide zijlen leven dige mijngevechten. Op de Combres-hoogte vernietigden wij door een mijn-ontploffing een vijandelijke Stelling over een tamelijk groote uitgestrekt heid. ,Voor Oostende werd een Engelsch wa tervliegtuig door ons! vuur vernield; een Fransch® vlieger werd neergeschoten. Bij .een luchtgevecht stortte een Engelschje twee dekker neer ten Z.O. van Atrecht. Fraifsoh legerb'oricht. j T,en noorden van de Somme maakten de Fxanschen, behalve de reeds vermelde groove hoeveelheid materieel, zes 77 m.M. kanonnen buit in het bosch tusschen Maure pas en Guillemont, dat zij gisteren hebben genomen. In (djen loop van den. nacht hebben aan het vSomme-front levendige artillerie-acties plaats gehad. Aan den rechteroever van dè Maas de den (de Duitschers gisteren op het einde van den dag een. Machtigen aanval, bij welken zij gebruik maakten van brandende vloeistoffen, op het dorp Fleury. Doorsper en infanterievuur werd de aanval gestuit. D^ Duitschers leden ernstige verhezen. Engelsch legerberichf. Drie aanvallen van den vijand op het Hoogébosch (Foureaux-boseh) werdon zon der veel moeite afgeslagen. Op andere punten locale acties. Ten noordeu van Givenchy deden de Engelschen met succes op twee punten een aanval1 op de stellingen van den vijand. Corps diplomatique. D© Weensdhe correspondent Van, de J;N. R. Ct" meldt, dat Iszkowski, de Oosten- rijksdh-Hoagaarsche militaire attache in Den Haag, tot ©en voorname Poolscjh© falnilie behoort ©n als officier brj den generale® staf aan het GaJieisoh© front werkzaam is geweest, j j Oase Oessfitsehsppea. D(e NederiandsCïie gezant te Berlijn,- ba, ron GteVers, vertoeft in den ICaag; lig keert Woensdag naar zijn post terug. ComHuIfttre dloast. De heer J, Peters, ckmsul Va® België te Sojerabaja, heeft op zijn aanvraagt eervol ontslag verkregen. Dit ontslag is Item bp Kon. besluit van 15 Juli Verleend. drukking Vertoonde rich op Belhamierdgaj. zicht, doen de zjjdeur yja®) den schouw* burgachter haar dicht vjeb Op de trap in:de gang geen dnkjel© grioefc der manj) nelijke en ytrouWelijkie collega's, die gij tegen kwam, Belhamel had bet bij allen) verkorven, daar 'rij* gefen deel nam' ba® den algemeenten gezellige® pmgangi ie® er zich met olie kracht tegen 5©rztet bod ,mee te doen aa®) den intiemen toog der collega's onder elkaar, Het geVjolg hieryjan wasj dat mte® haar bespotte en hagr „de Freule", noemden^ Dat was nu eenmaal hoor 'lot jAanl ieder theater hadden de collega*® haas gehaat, Omdat zij zich Ver vja® he® vefj. wnjderd hield, omdat rij be® andega opj. vjatting van de kuhst had en steeds' jzocht en zooht naar peteone® did haqr. Opiniq deelden. Zij duldde niets, rij Vergaf biets. Dodelijk was rij op het punt em onwaar- digen meerders de® gehieielen. rommel yoon de Voeten te werpen'. Pat gingr alles goed! zbo 'lan^ zg dojor "Grootmama geholpen werd,, i jüu moest rij Van haak salaris leveni Zjj speelde de ao) Van Tvfagda pit Suderi- mann's Heimaf."' i i •Al den hoon, de spot en Veroelitki& die in..hoor w,pd, legde zij i® deze ioli Zij bracht iete ®atu®rlijkk' en eeoVpudige tot stand- i i (I,.. Maar „hp© jammer", -Vel mtek hier en daar „dat rij ri** wéimg bemint- nelijk zijn k?®. J J jj i öïkiS l schen, maar ze zagen er uit of ze niet genoeg 'kregen'. IK at wiel driemaal «a- veel als de menschen binnen. „Mevrouw, mevrouw", heb ik Vlaak tegen haar ge zegd, „daar kjan een mensch niet Van ld- Ven, 't is of 't Voor .de muizen bestemd is wat u daar op uw bord neemt." En jawel, op een goeden dag sterft zij. Er scheelde wat aan de fundamenten dat wil zeggen in goed BoHandsch, biet maat- Keerde haar aa® eten e® drinken. l0ch heere jal 't was nog, geen jaar daarna, daar komt de professor de keuken irt e® zegt: „Bialbien, jij moest mijn. vronw worden." DoodeJijk' ben ik fer Va® <get scliroKkten. Be bod het zeker niet gedaan als ik' neen had ku®nen zteggjen. Och hemel ja! het ergste wak, dat Bernard je zoo Vaak getuige gew&est is hoe de professor op mij geknord heeft. Maar was de profero. sor het huis uit, O dan hadden wij het naar onzen zin» De mlouwen omhoog on dan er op los schoongemaakt en gewerkt en gepoetst Dat was mijn redding. Am ders had ik het niet uitgehouden." Belhamel, die dit Verhaal telken 'c hoe- aten Kreeg zjoo Wak de spraakzame v rauw bij haar binnen Kwam. Stond eensklaps Op. De pendule slotegj vijf; dej werkjvrouw klopte om de garderobe voor de theaoor-- voorstelling te hale®. j Belhamel Vertitok. Nadat rij 'n paar straten, Van de p,roo te, doiKka Z*witeersche stad had doorgeu loopten, kwam- rij aan den schouwburg teen groot, Kazerneachtig; gebouW. Een ftó(öchej bgrm, ongenaakb'aire uii Roanlan naar 't Duitsch door H«rmï®e Villi nger. t i 1 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1