Woensdag 23 Aligüsiué iüê Ons slot Reebaeh Ta» het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. Bericnt Tan het Oostelijke front. heünisgeTing. BUITENLAND Tan het Westelijke front Kennisgeving. Prijs der Advertentiën: Van 16 regels ff. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. 1 Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te' voldoen. Deze advertentiën worden,'mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Rrfjo per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). het oprichten van een inrichting Voor het drogen van, groenten, aardappelen ren peul vruchten in de mouterij Wdllemskade 7, ka daster Sectie L no. 624; Geilet op de bepalingen, der Hinderwet, Doen te weten,: dat voormelde verzoeken met de bij lagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Wpensdag, den. 6en September a.sdes Voormiddags ten lli/2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren degen, het toestaan van die verzoeken in te brengen en die monde ling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drios dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie dor gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een© beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij1 ner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling too te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, deb 23etn Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HOKNERLAGE GRETE. De 8eeretarie, t v. LUIK, U-S. vechten 100 man gevangen en maakten zij twee mitrailleurs buit Legerfront-v. Hindenburg. Inden sector TerebelriikiBieniahai hervatte de vijand zijn aanvallen op het leger van iRolHmErtnolli. Behalve "n simal stuk loop graaf, om hetwelk nog gestreden wordt, zijn alle stellingen, niettegenstaande de Russen zich' zware offers getroostten, in handen der bomdgejiooten. Aan den van Sarny naar Kowel loopen den spoorweg en hij Schmolory verloor de vijand eenige vooruitgeschoven loopgraven. Twee mitrailleurs werden buitgemaakt. B§ sRoedka Tsjere.wiszoze deden do Rus sen ook gisteren, zeer krachtige pogingen fjm terrein te wonnen, zij werden echter overal teruggeslagen, verloren duizenden man schappen em, lieten twee officieren en 270 man, benevens vier machinegeweren in handen, van de troepen der bondgenooton. Russisch legerberiokt. De officieel© Russische Communique's van gistermiddag en -avond melden, da,t de toestand onveranderd is. Oostenrijksch legierbericlit. Do toestand is onveranderd. Italiaamsch legerbericht. De acties van de beiderzijds die artillerie met het doel der versterkingsarbeid van de tegenpartij te belemmeren duren voort. Vijandelijk© batterijen hebben het hospi taal te Górz beschoten, waardoor eenige hospitaalsoldaten werden gekwetst. D© aanvallende beweging der Bulgaren schijnt voorloopig slechts ten doel te heb ben betere strategische stellingen in te ne men en de Voorbereidingen, der geallieerden te «Verhinderen. Toch is het niet zonder be lang, dat d© geallieerden op den rechter Stroeroa-oever zijn teruggeworpen; de ge heel© linkeroever- met een .tiental kleine dorpjes is door de Bulgaren bezet. Op den rechtervleugel rukken de Bulgaren langs den spoorweg MonastirSaloniki verder op. Zij bezetten het dorp Gornitdhos en namen een geheele compagnie gevangen. v Geen voorspoedige aanvang dus voor de geallieerden, hetgeen te opmerkelijker is, daar de Fransch-Engeisch-Serviscihe troepen met "Russisdche en Italiaansche strijdkrach ten zijn versterkt en al Leen tegenover de Bulgaren en een betrekkelijk kleine Duit- sche strijdmacht staan. Duitsch lêgerberich t. Op het Balkan-ïront werdén alle Ser visch© stellingen aan de M,alfca- en Nidze Planina genomen. De aanval werd voort gezet. Herhaaldelijk- werden de tegenaanvallen van den vijand aan de Disjemat Jeri en in het Moglena-gebied "bloedig afgeslagen. Tussdhen Boetkova en het Tahinos-meer weiden Fransch© strijdkrachten over de Slroema geworpen. M©er naar het oosten werd de kam van de Smyjnica Planina bezet, Bulgaarsoh legfe'rberioht. Van Maanoag: i 1 Gisteren rukten onze in het Stroemadal nieuwe kanonnen van 77 mMLin het ge heel zijn hier thans adht kanonnen ver overd. 1 Ten zuiden van de Somme wisten de Franschen door Ideine operaties verschil lende loopgravengedeelten te bezetten ten zuidoosten Van Estrée en ten oosten van Soyedourt. Zij maakten krijigsgevangenen. "Ten noordwesten van Soissons slaagde een Fransen detachement in een overVal op een Duitsdhe loopgraaf op het Vingrepla- teau. Op het overige front verliep de nacht kalm. Gisteren schoot een Fransche bestuurder een Albatros neer. Deze viel bij Langue- voisin ten zuidoosten van Nesle te pletteir. Verder moesten vier Duitsche vliegers op korten afstand door Fransche aviateura aangevallen, ©en overhaaste vlucht nemen. In den nacht van 21/22 Aug. wierp een Fransch escadrille 79 bommen op dp sta tions en emplacementen van Venders ©n Noyon, het pompstation van Pont Eveque en het station van Appilly. Groote branden werden gpdonstatecrdi Alle aviateurs kéer- de#^houden terug. Engelsch legerb©richt. Veldmaarschalk Haig bericht: „Wij kwa men een halve mijl vooruit aan het front van Poizières. Wij* breidden onze aanwinsten in den Leipzig-saillant uit. legden ons front tot minder dan 1000 yards afstand van Thïep- val vooruit en maakten nog 100 krijgsgevan genen," Avondcomtnuniqué Tussdhen Marlinpuich en Bazentin heb ben wij opnieuw 100 ML loopgraaf genomen. Ten zuiden vun Guiliemont hebben we een geslaagden overval in de vijandelijke linies gpdaan, Duitsch' legerhericht. Front-von Hindenburg. Aan de Stcchoid zetten de Russen hun hardnekkige aanvallen voort in de streek van Roedka Tsjervitsjie. Belersch© ruiterij en Ooston- rijksch-Hongaarsche dragonders sloegen el- ken aanval met zware verliezen voor den vijand af; 2 officieren en 270 man werden gevangen genomen, yier mitrailleurs buit gemaakt. Bij een met succes bekroonde onderne ming tegen vijandelijke voorposten bij Smolary werden. 50 gevangenen en 2 mitrailleurs genomen. Aan de Lusk en de Graberka en meer naar het zuiden werden Russische aanval len reeds door ons spervuur afgeslagen. Bij iPreniaM en Zwyzyn drong de tegenstan der over korten afstand in onze loopgraven binnen; bij Zwyzyn werd hjj er nog niet weder uit verdreven. Herhaalde tegenaanvallen aan beide zij- tien van de Czamy Tsjerenosj tegen onze nieuwe stelMngen op de Stefanski- en Kretsja-boogten hadden geen succes. Oo'stenrijksclx legerberic.ht Legergroep van aartsh'er.tog Karei. Bij Zabiec Rystózec en in, de buurt van den Tartarenpas werden verscheiden aanvallen der Russen afgeslagen. Ten zuidwesten van Zielone namen de O.-H troepen in, met succes geleverde ge- Zij, die zicï met ingang van 1 Sept. a.s., voor minstens "3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Burgemeester m Wethouders van Schie dam; brengen ter'kennis Van de ingezetenen, dat het Kohier No. 1, 2 en 3 der plaatse lijke directe belasting naar het inkomen dienst 19161917 door den gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van den 8en Augustus 1916 en den- 2Ion Mei daar aan- volgend© door héeren gedeputeerde staten dezer provincie goedgekeurd, aan den ont vanger der gemeente ter invordering is uit gereikt en in afschrift gedurende vijf maan den, te-' rekenen* van heden, op de secreta rie- der gemeente voor een ieder ter le zing is nedergelegd. Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aanslag op de,bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging vol gens d© wet. En is hiervan afkondiging geschied, waar ihtet behoort, den 23en Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ML LL HONNERÜAGE GRETE, De Secretarie, t VAN LUIK, (L.-Sj Duitsch legerberich t. De strijd benoorden de Somme nam weer groote uitbreiding aan. Herhaalde Engel- sdhe aanvallen op de tusschen Thiepval en Pozièites voorui(gebogen linie wenden afge slagen; dodh de vooruitspringende hoek ging verloren. Ten N.O. van Pozières en bij het Fou- reaux-bosdh weiden vijlandelijke aanvallen in ons vuur afgeslagen. Verbitterde gevechten ontstonden bij het dorp Guiliemont, Waarin do vijand binnen drong. Het Wurtembergsche infanterie- regiment „Keizer Wilhelm" sloeg echter alle aanvallen af, en het dorp bleef in onze hand. lit! 1 liiliilü Herhaalde ondernemingen der Franschen tussdhen Maurepas en Clery bleven zonder suoctes. Ten Z. van de Somme deden versche Fransche troepen een aanval in den sector Estrées-Soyeoourt; de daarbij verloren loop graaf werd in ©en tegenaanval hernomen. Een officier en 80 man werden daar gevan gen genomen. Fransch legerbericht. i Ten noorden "van de Somme artillerie- actie op een groot gedeelte van het «front. De Franschen behaalden in den loop van den nacht eenig voordeel aan den ingang van- Clery. In het bosdh, door de Franschen op 20 Aug. veroverd ton zuiden van Guilie mont, maakten zij zich meester van twee - - i Inrichtingen welke gevaar, schade -of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien hét Verzoek Vari: lo. de NEDERLANDSCHE ISOLEER MAATSCHAPPIJ, om vergunning -tot het uitbreiden barer fabriek van asbest-isola- tiestoffen, reddingsboeien, kurkmakerij ©n kurkvuurmakers', in het pand St. Anna- •Zusterstraat 2224, kadastef Sectie A no. 1575,door bijplaatsing van Oen stoom machine .van 18 F.K. met een stoomketel van 22 ~fy.2 verw'armingsoppervlak, drijven de de-kurkmolens, den mengmolen, de za gen en' de maügpolten 'voor de'kurksteen- materiaalfabricage en door verplaatsing jvan den gasmotor van, 24 P.K. en van verschil lende werktuigen; 2o.-: S- VAN DAM Hzn., om vergunning tot bet;oprichten'van een bewaarplaais van koehoorns met .koppen en beenderen in een loods op het perceel land aan den Rotterdamschendijk, kadaster Sectie I no. 1157;* 3o. .J. T. BjERTELS, om "vergunning tot ',,U ijs zekér juffrouw Onnut?" vroeg zij. '„Ja, ja, riep, ijkj pit „Ek hen tante Riekje. De weduwe" Van den geheimraad; mijn zujstier wacht n thuis op. Zij is een uitnemende vrouw, maar zij heeft (geen flauw bésef hoe iemand, die Van huitjen komt, misschien gestemd is. Toen heb ik! gedacht, nf weet hier misschien geen weg. „Volkomen niets weet ik er van, hete lemaal niets", Viel iiki haar in de redej „pi ik hen ,n zoo dankbaar juffrouw, - -*f[ „Tante Riekje," zlei ze, „vpor iedereen! tante Riekje. Waar is ,nW Uepn?" '„Dat heeft Ernestine" IK kéék naair, haar ,uit. Daar 'stond de ongelukkige, door een aantal hefetellers omringd, die allen' yreesplijik' Lachten en waarop zij zoo r,uw mogelijk stond'te schelden. Plotseling baad de zij zich een nitWeg ten ronde achten een wagen aan, waarop zij dien koffer ontdekt had. Toen Kwam tante Riekje lust- schenbeide en weldra was alles in pij» de. De koffer weid op een Vjgtelanto ge, zet. Ik wou instappen en daar begon Eit, nestine vreeselijk 'te schreien, zjoodat zij" weder aller aandacht 'trok. t Tante Riekje, die mtet haar heele gjeu zicht lachte, Vatte Ernestine bij -den arm: „Gauw, gauw, instappen „Waar denkt u "an?" riep Ernestine én rukte zich lots, „©Ver tien minute gaat mien trein weg. IK mot Weer thuus zijn foor het éte koké )vtan middag. As fee met onze freule maar niks ferkéords gebeurt ik bind hét ,uj op het harij.('f( i t (Wordt vtrvolgd-l hpe zij dfe deur uitkwamen. Zij tieten! op den drempel tegeir1 elkander aan; hier over verschrikt, wendd-efn zij tegelijker tijd de pogen oip de actrice- i i i Dezje had hun reeds dein 'róg toegekeerd. "Wat zrj zooeVen ondervonden had, was niets (nieuws in haar lpoQtieekcamèife- Sedert Grootmama's dood had zij driefy viermaal haar ontslag gfeksegejn wegens de toiletkwés'tie. i Een waame Kamer wachtte haar thuis. Een koud© avondmaaltgd stond op taf fel gereed, met kiekend water voor de thee. 1 1 1 Belhamel was uiterst Vfermjoeid. Zij had vier rvejken lang 'bijna elklen avond gek speeld. Het was haar totaal onmogelijk! pVer ipta na te dejnkien. Zij at> want ze had Vrcjeselijken hjc^ager, dronk het een© kopje thee Voor en hlet andere na, en stre(kte zich daarna uit op de breede, zach te canapél (Dfe lamp werd dichtbij gef SQhoven. Onnut's brief ter hand genomen. En nadat Belhamel de blaadjes naar volg orde neergelegd had, bte^on zij te lezten „O, Beihamel, 'ik ben gelukzalig. IK heb zjoo'n angst gejhad. juister hoe alles gé- gaan is. Ud kon niet beslui tea je vóór mijn vertrek te sQhrijvèn, Ik was zpo bongj dat je geen genoegen zou, nemen miet mijn ,plan, mij waarschuwen en mijn einl- delijk ORgeVtat hésj,uit aan het wankelen "brengen. Maat het zat zpo in mij, ik moest er naar to©- ik' had hem al zoo lang) lief door zijn brieven. IK heb je verteld hoe hij schreef^ dat ik allen aanlag had teen beroemde schrijfster 1© worden en, dat hij mij 'daaraan hejlipen wpu;. (|0, zoo, gróotseh leek mij mijn toekomst, zoo heer lijk' In gedachten bjonWde ik (Reebach,' reeds op, ik maakte er een slot Ree ixadh Van. Ik zag.feite allen in de toef kfentet 'rijk en gelukkïg. 1 (Oip* reife was ik wel is Waar weer mpei- delpos. Ik Voelde mij zooi klein enschaamj- d© mij er,gj. Ik béjpef nu, ipas Welk ©en( kjomisclien indruk Ernestine en ik op de menschep gemaakt inoefen hebben. Stel je haar voor met een hfeel klein ver schoten hoedje van Cassal© op het hoofd en met zpoVeel rojkken aan, dat zij zich op de bonk, waak zij zat, niet bewegen jkfen. Daarentegen hield rij haar markti- mand stijf Op de ikhieën Vast en als ze ietp at, hetgeen rij hieel Vaak deed, Ver^ borg rij rich pchter het deksel Van haar mond. Haar medereizigeop en pok den conducteur behandelde zij zoo onvriende lijk miogejltijjk ien zjj' bewjaakte ze (met zulke wpntnoiuWienlde bpijkken alsojlj wij door louter doodelijjk© vijanden omringd Wjarén. Eu djan, toen wij het 'groote, drukke Station Van de (plaats onzer bestemming binnen rodpn «met «zijn -honderden mem pcihenl In pen wip was Ernestine er Van' door; ik ziagi haar alp een bezetene langs den trein hóllen. „W|aar Is onze k'offer? waar ip ©nze koffer?" rikp zij. Alliqfafenf- pchen Jachten. Ec was het schreien zeer nabij. Daar stond ik niet mijln handtaschf- je, parapluie on Eimfes'tine'smanktmand. Tioen kSvpm plo'lpeling een Kleine, gef zette <3iam,e pp mjj af. j j ivezjen, Weet u; dat Wel „Ja", Kreteg rij ton antwoord. „Maar dat verwijt komt hier toch eigen-' lijk 'vplstrekt nifet van pos", meende de tliirerteui. „het is hier de kwe-Lte „Jawel," vSfel zijn vifenw hem in de rede, „u brengt fens theater in discrediet dfeor uw (prullige toiletten. Eiait gaat zoo hlet lapgier. Wij Kutaien geen actrice ge bruiken, die piets Vfeor haar toilet uitgeeft." „Mijn salaris veifeorlooft mij geen groo- tere uitgaven", ztei Boihamel, terwijl zij de schjouders een weinig ophaalde. „Hm", klfeink Man de lippen van don directeur met broeden lach, „dat is geep kwestie van salaris. IK heb w! al vaak goziegd, er zijn fapdeife manieren „Voor mij niet", viel Belhometl hem in de nede, „dat heb ik ti ook al dilk- wjjls gezfegd." s ,/Dius dan is het daarmee uit tusschen ons", Verklaarde de directoursvrouw met ftikkenende oogen Vol leedvermaak. „De tfeiletJcViestLe is in uw coptoact uitdruk- kelijk genioemd ,u Is niet in staal oan die Voorwaarde te voldofejC dns Een poganibiik stilte. De directeur en zijn vipuv verwachttjen de noodzakelijke uitbarsting van wanhoop die onvermijde lijk vplgde, wanpper rij 'iemand zijn cons gé gavén. it Ti Zij wachtten Ije vergeefs. „Don hebbpn wij eikaar niets meer te- zeggjen,'-' sprèk Belhamel met een haast pnmerkbiaar hoofdknikje. De directeur ien zijn. Vjpuw wi'sfen pist Rpmlan naar 't Duitsch door 'Hermin© Villinger. v De vjiouw Van den directeur ztei in de directiekamer tot haar man: „Dat Kan 'zpo niet langer zoo lang zij 'hier is, npg geen eokél nieuw toi let en dan Magda, die zpo op tok letten gestold isl Wij mpeten dadelijk na de Vpoirstelling jeens met die Reebaeh pra ten, Veirsta je i Haar man (Knikte. H,ij was klein en dik en,had heel kprte armen. Aan zijn hpofd,. op ©en zeer. kortten hals, zaten iaën paar kolossale ooi^n. Hij was zes-' tig en de kleinte, handige vrpnw dertig. In dep sebpuwburg noemde men haar de sn^genbra!. Zijden rokken 'rnischten om haar' Blanf- ke gestalte, fijn© laarsje®. va!n glanzend' leder blpnkein onder* die rokken nit en feen .sterke hetiotroopj-odeur omgaf Jiaar. Zijikpk haak echtgenoot met zich mee en Idpptfe bij Belhamiftl's kleedkamer aap. Be gajrdieipbiferef- VtetjdWeen;.. D© actrifcé Stand Voor de dütecteursvrou,w. D©-beide Vouwen, zjagjep elkander aan inlet oogen, die jelkander niets ontvfemsden. Het kllein© Vpou|wtjo, waar'zij allien'voor ktopeinf ripp ujtelmate woiedend uit: aU jk Léen hppgnioedig,v opbennnnteiijk )-• i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1