De oorlog. 69** Jaargang Donderdag 24 Augustus 1 NO 15225 Ons slot Reebaeh. k Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van. Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Viaardingen fl.- 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0 92iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij •innemen. - Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103, Bericht. Zij, die zich" met ingang van 1 Sept. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch ltegerberi cht. Tien Noorden van do Somma, waar de Fransóhe artillerie op krachtdadige wijze de DuifscWe artillerie beschoot, bombardeerde deze laatst© gedurende den nadhfc lie eerst© Fr nsdhe linies aan de verliindings wiegen t-, n noorden en ten zuiden van Mauhepas. D© Duitsdhars lieten op het bom bardement niet de minste infanterie-aetio Volgen* Tan Zuiden van do Sotome vielen tie Duitsdiers gisteren bij het Vallen van den avond na tem zorgvuldig© voorbereiding! via.n 0© zijd© Ü©r artillerie ten Zuiden van Estrêés en ton Westen van Soyedouxt de loopgraven aan, welke de Fransdhea den 21 Augustus jl. Veroverd hebben. Het ge lukte hun op enkele punten, vasten -,©et (e krijgen. In do sectoren van Bellay, Assevillers en Lihons hooft een vrij levendig artillerioge- Vedht plaats i In de Vogezen wisten do Franschen roet •bahulp Van graniuUvuur eon Duitstóhep aan val op do loopgraaf ten Zuiden van den Hartmannswteilerkopf af te slaan. Op het roten ge gedeelte van het front was die nacht betrekkelijk kalm. Aan hot Sonune-front school, adjudant Dotmte zijn vijfdo Duitsdhe vliegtuig neder, dat in dje richting van Moislans ten N.O. van Beromne teredit kwam. Vier ander© Duitsclh© toestellen, die door FranSohe vlie gers beschoten werden, moesten mot zWare schade naa rhunn© linies toragkeeren. Engelsoh legerbericht. Twee vijandelijke tegenaanvallen Werden ten Zuiden van Thiepval met zware ver liezen woojr de Duitschers afgeslagen. Avond eommvmiqu Ten zuiden van Thiepval namen do -En- gelsohen nog tweehonderd meter loopgra ven en versterkten zij hun linie. De vijandelijke artillerie, die zeer actief optrad, werd in drie vorschillende zones door de Engelsohe zware kanonnen tot zwijgen gebracht. Gisteravond hadden er voortdurend lucht gevechten plaats, waarbij de Duitschers een ongewone ondernemingsgeest betoonden. Minstens vier Duitsche machines werden vernield, terwijl nog vel© anderer tot dalen gedwongen, en beschadigd en tot hun vlieg- Romiaa naar T Duitsföh. door Hermin© Villingar, „Maar beste," zei titnte Riekje, ,,u moest toch eers't wat ©ten hiler in het restau rant i i „Ik heb' et© Lij mie," snikte Ernestine, rukte mij bijna de hand uit het lid en kppodde zich terug! naar het station, met de groote maridkorf aan den arm en .het ikleine hoedje [wan Mademoiselle in haar ndki I Tante Riekje kon niet tot bedaren ko men yan K lachen. „Dl wat ©en kostelijk mi&nsch 1 hoe jammer, ho© jammed', dat zie niet moet gegiaan is die Vpquw en mijn znstiefr O, oj zij en mijn poster, dat zou eten grap zijn, '„Steeds weder1 barstte zij in ©en luid' gegiegel pit. t Er schteen geten ©ind aan- don rit te komen. Het leVien op straat, do haastige m'dnschcn, dei yelei rijtuigen en trams ||j ik| werd er duizelig vbln. Ik! kon haast •.-' geen"woord Verstaan van tante Ri|ekjo, .die .er maar steeds pp, los babbelde.Er* je Kunt wel deukten hp© mijn l^yhairt Lpnsde: Hoe '«al het zijn als wij te>tegennV©r elkaar staan'. - ■fs»/'Eindelijk.' hieidein wij stil Vjoor ©en, groot, go-ropcri buist Do keurige ingjapjg, d© -ropd© ^>riptfper op.de trap maakten mijl dadteljük kampen toe achtervolgd werden. De En- gelschen leden geen verliezen. Ondanks den vooi tdurenderi strijd wor den er ook nog op verschillende belangrijk© punten kleine bommenaanvallen onderno men. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch lpgerbericht. Ten westen van MoüdaWa veroverden Duitsch© troepen wederom, stormenderhand een infanteries telling der Russen. Zij no- mten daarbij 200 man gevangen en maakten tWoe madhin© geweren buit. Bij Zabid werden aanvallen der Russen afgeslagen. In d© streek van Kukul duurt het gevecht voort. Meer naar het noorden gteringe govedhtsactie en totaal geen veran dering in den toestand. Russisch ltegerb©richt. In den nadht van 22 Augustus deed. de vijijand in do streek Ten zuiden van Krewo een gasaanval Deze weid met zware ver liezen Vooi den vijand afgeslagen. Op hiejt station Manewïtsji wierp de ■vijand uit aeroplanes meer dan 100 born- mlon. In d© streek Van de Sereth ten zuiden van Brcdy deed de vifanil hier en daar aanval len, dio echter allo afgeslagen 'Warden door Wet Vuur dor Russen.' Bij don oorsprong van de Rroetli ten zuid wiesten van Aidzelascia maakten de Russen zidh moester van ,twee bergen ton noorden tSff fel zbiddn yah, den berg Koverla aan de Hongaarscho grens-, -1 A vend communiqué Glee n Verandering van den toestand. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch Itegorbericht. Aan hot kustfront onderhield de vijan delijk© artillerie nu on dan eon Vrij levendig vdur op enkele punten. De ItaHaaaScih© vliegers traden zeen ac- titef op. Bij Wodhein Feistritz viel ee>" twee dekker in Jjariden der Oostenrijkers. De inzittenden werden gevangen genomen. In Tirol wteiden bij een adtie op het front van htet Fleimoer-dal 8G ongewende mansdhanpen gevangen genomen en twee mitrailleurs buitgemaakt. Italiaansch legerb eric,h t. In hot Asticlo-daJ beschoot do vijand in den nacht Van 21 op 22 Augustus buitenge woon hevig de ItaliaaPsche stellingen m bet midden van het dal. JUij(depl ©cüïtórgeen infanlerieaanval. 1 In denzelftlen nadht werd een poging Van den Vijand om voort te rukken op het Asiago-plateau, door de Italiaansdh© troe pen Volkomen verijdeld. In do Tofana-zone namen afdeelmgen in fanterie en Alpini in een schitterenden aanval stormenderhand sterke vijandelijke sttel 1 inigfen. op de westelijke hellingen en m het Travenanzos-dal. De vijand leed zware verliezen en liet ongeveer 40 gevangenen, waptens en mlunitie in handen, der Italianen. In do Górzzone artillerie-duels. Gistermiddag word een Vijandelijke af- Talnte Riekje Zei„Hier lijken alle nieu we huizeln wel op paleizen. Maar er ligt niets achter, 't is alleen het uiterlijk. Mijn zuster woont op de derde, ik op de vierde verdieping. En dan is niemand hier verle gen. Dat went men zich van klem kind af aan al af." "Wij stonden voor an gesloten deur met een kijkgat. Op tante Riekje's schellen ke ken een paar oogen door dit kijkgat, men hoorde het gerammel van een ketting en de kerker ging open. Een dienstmeisje deed de deur open en liet ons In een hooge, ruime kamer. Langs demuren, waar men maar heen keek, boe ken. Boven op de kasten staken oen paar witte marmeren bustes tegen de duisfér- nis af. - „Daar zijn ze dan," zei een stem uit do aangrenzende kamer, waar de tafel ge dekt was en een gaskroon brandde; „kom binnen,i kom binnen Het volgend oogenblik stond ik voor de vrouw van den geheimraad, die bezig was met onbeschrijfelijke zorgvuldigheid ham te snijden. „Mooi zoo-," zei ze, even opkijkende, „dat zal Edu pleizier doen. Hij is druk aan het werk, maar op de uren der maaltijden houdt hij -op, dat heb ik Vain hem gedaan gefcregeh. Zoo, ben jij dadelijk' meegeko! Meta,?* zooi wpnfdde zij zich' tot haaf zuster. l „Ja," knikte tante Riekje, „ik heb 0n-, nutje afgehaald, anders was zij er mis schien nog lang niet." „Ach, wat!" riep de vrouw "des huizes, „tante Riekje doet altijd wat gewichtig, weet je," zei ze om mij in te lichten." Ik stottordfe-j,Ikj weleifc heusöh' piot wat ik bad moeten beginnen zonder tante Riekje. deeling, die Verbojbizza trachtte te nade ren, door het vuur der Italianen verdreven. Zij hot ©en groot aantal gesneuvelden, op hot terrein achter. Van het Balkanfront. Engolsch leigerberioht. De bevelhebber van de Engelscihe troepen te SaJomki, bericht d.d gisteren: Aan het Doiran-front werd gisteren, een troepenmacht van ongeveer twee vijande lijke bataljons in da buurt van Doutli ge zien, die Voorgescboven detachementen dirigeerde op Byus. Op het Stroema-front verschanst de vijand zich op do linie .TemkooiCuluk-— Elisan Nevoljer Cavardamah Or- monli. Een aanVal op Frans&h© troepen, die de Romterjon-keten bezet houden, weid afge slagen. De Servische troepen hebben tiïans ee|n linie bezet in de buurt Van de meren Ostrowo en Pozar. In Albanië. Het OoBtenrijksdho hoofdkwartier meldt d d gisteren In het gebied Van Va]ona ontwikkelt de vijand grootere activiteit. Een der O.-H. vliegtuigen schoot in een gevecht met vier vijandelijke Fafm'an-twee- dekleers twee daarVan naar beneden; de een© ligt dicht bij den mond Van ld© Skoem1- bi, do ander© werd door" ©en vijanitelijken torpedojager geborgen, 1 i Griekenland en de Entente. Aangaande den toestand op den Balkan zteide lord. Robert Cecil namens het departe ment van bintenlandsdio zaken gisteren in het Lagerhuiste gelooven, dat de militaire operaties bif Saloruki thans het belangwek kendste feat uitmaken. Het zou echter thans zeer ongepast zijn, daarover iets in dit Huis be zeggen. „Wat Engelandls betrekkingen met Grie kenland aangaat, wtóot het Huis, dat wij het ©enigen tijd geleden oirbaar en wen- sdhtelijk achtten, aan de Grieksche regee ring ©enige eiscihen te stellen Wij deden dit in overeenstemming met onze bondge- nooten ©|n onze eisdhen Werden, zooals aan het Huis bekend is, aanvaard. Het ndnisteri© Skoeloedis trad af en een meuwe regeering kwam aan het bewind, onder Voorzitterschap van Zaimis, een man die in geheel Griekenland geeerd is en die niet in partijpolitiek verwikkeld is. Hij is zieor gezien en heeft Veel gezag en onze betrekkingen met zijne rageenpg zijn, Voor zoovter. ik weet, volkomen bevredigend. Rotememe's houding. Volgens den correspondent van het „Ber liner Tagoblatt" to Boekarest, moet de tij delijke rust die in Roemenie scnijnt te hearschen, niet opgevat worden als een be wijs dat dit land niet aan interventie denkt. Bratianu Zal zeker ingrijpen on dat wel aan de Zijde der Entente, maar naar Ver luidt, is hij het met de regeeringen dier landen niet ©ens geworden oVar de_vraa,g of Rbem'cnie bij de Vredesonderhandelingeini Het was zoo vreeselijk moeilijk, met die bagage Mevrouw Forhard schudde het hoofd: „Hier is over 't algemeen niets moeielijk, hier gaat alles vanzelf. Het eenigo wat men te doen heeft, is zich te schikken naar deze organisatie, die boven allen lof verheven is." 'Toen werd er weder een dun, bijna door schijnend stukje ham gesneden. Tante Riekje, die mij voortdurend dep indruk ga£-of zij zich uitermate amuseerde, want steeds weder kwam er een giegelend geluidje over haar lippen, zeido: „Cinnutje staat daar nog stjeeds of zij een verhoor moet ondergaan; je hebt nog met eens gevraagd, of ze wou gaan zitten, Eidechse „Tante Riekje," viel haar zuster haar in de rede, „ik heb je al honderdmaal gezegd, schandvlek mjjn naam nu niet „Ik heb Eudoxe gezegd," beweerde tante Riekje. 1 „Neen, je hebt Eidechse gezet, nietwaar Onnut, zij heeft Eidechse gezegd?" Ik trachtte er mij uit te redden door te zeggen, dat ik het niet goed verstaan had, terwijl tante Riekje mij op"' een stoel neer drukte. De weduwe vau deu geheimraad 13 een groote, indrukwekkende verschijning, een plat, breed figuur; haar zwarte baren zijn glad gestreken om haar gezicht, dat zeer regelmatig en verbazend ernstig is. Een kanten mutsje en een kanjen fichu geven iets deftigs aan haar kleeding. Zij heeft iels snels en Hoekigs in. haar bewegingen en is zeer bijziende. Zij Verljelde ndjj: -„Mijp zoon zal (eep Eidechse beteekent hagedis. mledestemPien mag of slechts raadgevend mag optreden. Volgons anderen heeft Bratianu zich reeds Verbonden, om Roemenie aan den oor- log te laten deelnemen ©n hangt alles nog slechts af Van het verdere vei loop d©r vija ndelijkhcden In don Kaukasus. Russisch legerboricht De Turken, die in de kuststreek tot een aanval waren overgegaan op het front vail het gehucht Ellin en het doip Chadiina den, werden met behulp van de vloot terug geslagen. Ten westen van het meer Wan ontwik kelt het offensief der Russen zich gunstig Zij namen daar drie officieren en 174 Turk- sche soldaten gevangen. Bij de vervolging van terugtrekkende eo lonnes werden verscheiden Turken door de Russische cavalerie neergesabeld. Turksch legerbericbt. Aan het Kaukasusfront werden op den rechtervleugel op zichzelf staande aanval len op een gedeelte van de Turksche voor geschoven stellingen afgeslagen door een tegenaanval van de Turksche troepen, ©n wel met ontzaglijke verhezen voor den vijand. Alleen in den sector Ognot veriooi hij 3000 man. Bovendien werden alloen voor de Turksche stellingen bij Mighi 400 dooden geteld. De Turken namen ook ©enige Russen gevangen en maakten een mitrail leur buit. In het centrum viel, afgezien van eenige weinig beteekende patrouille-gevechten, niets voor. Van de andere fronten zijn geen nieuwe berichten ontvangen. Ter Zee. De „Deutschland" terug. De Duitsche handelsonderzeeer „Deutsch land" heeft, blijkens mededeehng van "de Ocean-reederij, gistermiddag voor den mond "van de Weser het anker geworpen. Alles was wel aan boord. i Over den terugtocht uit Amerika wordt uit Bremen o. a. gemeld: De Amerikaan3che regeering heeft zich volkomen correct onzijdig gehouden. De Amerikaan3che vloot zag streng toe, dat de driemijlsgrens door onze vijanden, zoo wel Engelsehen als Franschen, in acht werd Oenomen, en de vcorzorgsmaat'egelen w<.r den zeer verscherpt, nadat een Engelsche kruiser bij nacht heimelijk de baai, was binnengevaien. Bij het uitloopen lagen niet minder dan acht Fmgelsehe oorlogsschepen op de loer, omgeven door een 'groot aantal gehuurde Amerikaansche treilers, die opdracht had den netten uit te zetten en den vija.nd op 'de hoogte te houden., Niettemin gelukte het de „Deutschland" weg te komen. De vaart over den Oceaan was eerst storm achtig De „Deutschland" bleek een vol komen zeewaardig schip; de machines werk ten prachtig en zonder eenig bezwaar zijn 100 zeemijl onder water afgelegd. Op de rei3 van 4200 zeemijl is de „Deutschland" geen ijsbergen gepasseerdr groot werk pitgisVep over do letterkunde dter Iindischle Volken! «efn daarbij houdt frijj zich Pog steeds bezig mlöh do Duitsche' litteratuur. Nijets viain beteekfenis .oPtgaat zijp k'en'niersMik. Zoo lieieft hij ook dolJ del ijk uwl toljePit ontdekt ,Zijp grootshj beloPgsSjeHing) geeft bij echter ,aan do In dische IsetterkpPdje. „Het is een ongeluk, dat nij juist zoo verzot'is op de Indiërs," bracht tante Riekje in het midden. „Ik heb je al zoo dikwijls gezegd, dat je daar hoegenaamd geen vorstand van hebt," zjei mevrouw Vrij heftig. „Nu, ik vraag mijzelf maar af, wat heeft men eigenlijk aan zijn leven, al3 men met jzijn, gedachten, altijd iP Indië zit en' nooit daar waar men thuis hoort." 1 „Hij zal zijn tijdgenooten verrijken met een grooten schat," verklaarde mevrouw Forhard, j,daarmee heeft men bet hoogste in het leven bereikt." 1 Ik werd steeds meter beVreesd yoor den man, di© mij dpor zajn brieven zooi nabij was gekjomen en, Van wien ik nu moest hjooren, djat zijn gedachten altijd in Inl die waren. Een geVpel Van schaamte ver vulde mij waren mijn gedachten su|et al dien tijd bij hem gewe(est? En nu|was hij niet eeps by mrjn aankomst. Tante Riekje pain mij bij do hand' „U hebt een k|amtertjie bo'Ven bij mij. Mjn Zuster ziet pilo küeipigheden Van, bet leVen pVer htet hoofd, maar pi jzhl hot misschien aangenaam zijn u, Van liet stof Vjan do reis te ontdoen." Ik! gaf haapig gehoor aan deze uitnoot- diging ep yo..d b'ovep een boel aardige angstvallig p«|t kamertje, waarin Mademoiï- selle'3 heel (Oud© koffer een zje^r treurigj figjiïur mjaak'teA J1 I I - De „Wiestfalen". Naar Wolff's bureau mededeelt is het bericht van de Britsche admiraliteit inzake de aanvallen vaP den Engelsehen onder zeeër E 23 op een Duilsch linieschip van de Nassau-klasse 1908 in zoover juist, dat de „WeslEalen" bij den eersten aanval getroffen werd, maar slechts zoo weinig schade opliep, dat het schip kon blijven manoeuvrceren De „West falen" zal zeer binnenkoit weder in elk opzicht bruikbaar zijn Het is ook juist, dat de vijandelr|ke onderzeeer ton tweeden male het schipi onder schot nam; de torpedo miste echter. Ontploffing op een Russisch schip. Uit Memel vernoemt Wolff, dat den 21en dezer op de kust van Koerland werd ge zien, dat een Russische torpedol)oot van het type der meuwsle groote booten on geveer zes zeemijlen ten noorden van Klein Iiben door een ontploffing zwaar werd beschadigd. De bootwerd door andere torpedobo&ten naar de kust van Osei ge sleept. De Duikboot- en rnijnenoorlpg. Vólgens een bericht m do „Temps"- is liet Engelsche s s. „Swedish Prince" (3712 ton) m den grond geboord. Volgens een telegram uit Rome zijn de geallieerden overeengekomen geen berich ten meer te geven over de acties van vijan delijke duikbooten, omdat..i. de vijand daardoor op de hoogte zou komen van de plaats, waar de duikbooten zich be vinden. waarmee hij niet rechtstreeks in verbinding staat. Diverse berichten. De zaafc Liebknecht. Het „Oberknegsgerieht" te Berlijn heeft gisteren Liebknecht veroordeeld tot vier jaar en een maand tuchthuisstraf, verwij dering uit het leger en zes jaar eerverlies. De oplegging van een zwaardere straf dan in eerste_instantie is, met volledige er kenning van "alle omstandigheden, die ten gunste van den beklaagde zijn, wel gerecht vaardigd, aldus een Wplffbericht, wanneer men bedenkt, dat Liebkuecht zijn plichten als soldaat en staatsburger ip oorlogstijd ten nadeele an h'et bedreigde vaderland ernstig heeft verzaakt ©n met de verspreiding van strooibiljetten en h'et op touw zetten van een openbare betoogmg een verzwakking van de Duitsche krijgsmacht beoogde. Bovendien was Liebknecht reeds vroeger wegens een. som!gelijk misdrijf tot één jaar en zes maanden gevangenisstraf veroor deeld. i Liebknecht kan, vau, dit vonnis in hoo- ger beroep, gaap (bij biet j,Reichsmilitar- gericht".) De vredeskansen. In bet Lagerhuis legde lord Robert Cecil" namens liet departement van buitenland- scho zaken gisteren een verklaring af, waarin hij zeide„Ik kan definitief en met nadruk verklaren, dat er noch direct, noch' indirect bij de Engelsche regeering stappen E weina! s ik! in mijn (eenvoudig lusten japonnetje, dat ikj in Reebaeh z'oo keurig vond. Ik deed itjauw mijn, witte jabot aan, de mooist© die ik! bezet., Tante Riekje Kwahi mij alhalonj zij zalg dadelijk mijn jabot en zij' lachte. j 7, Alles opnoodig. Het zijn heel yóortref-) felyk'e Inenschen, nüjn ziuster ten baarj z,oon, mfrar het interesseert hun hoejg©! naaPid niets, hoe eep Onder er, uit ziet',-, En donk er nan, iOnnulje, lüor sluit men! Pis Imen de kamer pitjgjaat, do deur af en baat in 'sihelnels naaim pooit moeffj zo opis zooeven, de potttaaldOpr openstaapy Moet je die thpis djan ook Atet dicht doen?" i 1(1 „Wij hebben, er geen," antwoordde ik. „O hemel 1 riep tante' Riekje pit,* „©ép ware paradijstoestand! Iiier btepgen ze iemand om voor eep paar Mark'. ledereu dag kan je wel van tien moorden in do pourant lezen, en steeds inhaalden. )0n;- putje, maak je maar piet ongerust, het zjal wel losloopenf',' i f Toen wij heneden de kamer intradenj kwahi hij de tegepoVlergesteld© deur uit Hij droeg een hril waardoor pij mij 5i©Ó- strpoid aanzag. Alles aan den- man,- zijn gapg, zijn bewegingen, hadden iets pnze- keirs, iels bijziends. Ik merkte dat piet dadelijk pp, het was of er een nevel lag voor mijn oogen. EindeloojSi leek my het oogenblik, dat wij" tegenovjer elkaar stoiy den en geen mensch een wpoïd sprpik, niel- mpnd pns te hulp kwam en hij mij s teeds Wragend bleef aanzien en yjerlegen in! zijn, Jiapdcn ivreef. Eindelijk zjei ik: „Dpg mijnpeer Fprbard; jk,f b'ep' iOpfl putj.' 1 ri! L I "tl ili lij ill lij" (W-Qr£t versolgSi* j usP f SCHIEDAMSCHE courant 32) 1 r 1 {r f 'XÉ&rk-t Z TlfcO JI Sb.t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1