De oorlog. Ons slot Reebach. h Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Krijs per kwartaal: Voor gchiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl." 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent - Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bnreau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hdek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiSn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Sept. u. a., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Ten zuiden van de Somme deden gis teren (Woensdag) de D.uitschers op het einde van den dag, na een zeer hevige beschieting op het Soiecourtbosch, .<>pn handgrarmtenaanVal, welke echter dade lijk! door het Fransche vuur werd jtegen,i gehouden. Iets lanter werd een aanval tan zuidoosten van dit bosch door spervuur belemmerd, zoodat de Duijtschers niet uit 'hun loopgraven Konden Komen'. In Champagne werden verschillende Duifc- sche onverwachte aanvallen op kleine Frart- 9che posten bij Tahnre gemakkelijk afge slagen. i Op den. rechter Maasoever beschoten de Duitsche Kajtterijen hevig de stellingen, welk'e de Franscben gisteren, hadden ver overd tusschen Fleury en het Thiaumonü- werK. Wij maakten ruim 250 krijg sgevian,- genen, o. w. Vijf officieren. Bij Chenois vrij hevige artilleriestrijd. sOVeral elders verliep de nacht betrekke lijk! kalm. Op 22 Aug. slaagde een Fransche vlieger op het Sommefropt, door drie Duitsche vliet gers aangevallen, erin, er een neer te schie ten, die bïj Athis fnab'ij Hem te pletter viel Gisteren werd een Albatros neergeschoten door leen Fransehen vlieger nabij Reims. Twee andere Duitsche vliegers moeiten na een luchtgevecht scherp dalen binnen hun linies, n„l. een in Champagne en een in de Vogezen. i t i Engielsoh legerbericht. (De hardnekkige pogingen, die de vijand Sn, den afgeloopen nacht deed om het ver doren terrein, itusschen het slation Guillo snont en de steengroeve te herofvjerqn, werden verijdeld. t i Na een hevige beschieting, die te kwart Voor negen begon, deed hij een zloo krach- tigen aanval, d^t hij hier en daar de Engel sche borstweringen bereikte. Na een zeer hevig'geveclit werd de aanval op alle pun ten totaal afgeslagen met zware verliezen aan de zijde Van den vijand. Na dezen mislukten aanVal begon de vijand fe halfeen 'snachts opnieuw'een Remian naar 't D ei tóch' door -l - Hermin» Villingar, J 1 1 83) Tioen was Lij Verheugd en schudde mij de jiand, maak zoo lojsjes, dat mijn hand bijna uitdo zijne viel. Hij" heeft een (klein gezicjht zonder haard; zijn gestalte, [ja s^hoe zal ik het luitdfrukken, *t is net of ghÜ geen beenderen heeft Ik'was een "beetje teleurgesteld, dait moet iK beken? JSS.MO, vooral daai zijn persoon zoo ger i |f*'heel andere was dain zijn brieven. Maar aan, fS tafel sprak hij dadelijk over mijn werk Jreél eigenaardig onaigebkókjeni. (Hiefc S|: gebeurde jheiel Vaak, dat zijn moeder te- "ft" .gelijk! met hem praatte, waafpvjer tante Riekjes zachtjes giegelde. I Eens joen hrj juist bezig was met eten, zpn„mfléder; fe '„Üjmut ral' dtijS een'poosje bij ons b'lij- ïlSÓn, niet waar Onnut?" f5-„Ik ïeb er me poo op verheugd," bracht J^iK er piet eenigp moeite pit MV-„Z|öb;" corrigeerde de Doctor mi), „u bepreekt' dialektl Uw pnderwierpten op zich- Vjzeslf beschouwd zijn al eigenaardig po, |pulafr genoeg. 'Het dialekt moeten 1wij riatem," „IK frees," Ibegón ik stotterend- fb>Ik vrees," yiel hij mij ih de 'rode. pHet zjad wel mipi(OOp<e|n)-- zei tante Riek- I bombardement, daarop, volgde echter geen nieuwè i n fan te ne. aanjvla 1 Bij Hobenzollern beschoot de vijand hevig de Engelscbe linies en daarna deed hij een aanval. Deze mislukte totaal; ner gens bereikte hij de Engelsche linies. iln een aanval, dïen de Engelsoben ten noordwesten Van La Bassée deden, drongen zij dj,' loopgraven van den vijand binnen. Avondcommuniqué Ten' Zuiden Van Thiepval zijn wij van middag opnieuw 300 M. opgeschoten, heb ben er een vijandelijke loopgraaf van 400 M. lengte genomen en tal van gevangenen gemaakt. Een! vijandelijke aanval met handgranaten tegen i onze nieuwe schansen ten Noorden van Bazentin Ie Petit is vannacht m- ge mak afgeslagen, De «vijand heeft vanavond ons front vrij sterk beschoten, maar hoofdzakelijk ter be antwoording van ons vuur. Tan het Oostelijke front. OostenrjjKsoh legerbericht. (Behalve enkele voorposteniaCti.es, diq met succes bekroond werden, hebben noch bij de troepen van aartshertog Karei noch aan het front Van. Von Hindenburg ge beurtenissen Van belang plaats gehad. Russisch legerbericht Den 23sten Augustus tegen den midi- dag Opende de vijand een hevig artillerie vuur op de Russische stellingen hij Toboly aan den westelijken, oever van deStocbod. Te vier uur 's namiddags gingen zijn troe pen tot den aanVal over, zij werden ech ter teruggeslagen, door het Russische in fanterie- en mitrajlileurvupk- 1 Aan de Zoloba Lijp^n sür.fen.i volgens krijgsgevangenen, Turksche regimenten (Avjo adcommp n iqué) Geep verandering in den' toestand. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Na een hevige beschieting van den kam der Fassaner Alpen (Zuid-Tirol) en van de O.-H'. hoogtestellingen aan weerszijden van het Travignolodal, deden de Italianen ver scheidene aanvallen "op.het'front Goltoren- doCima di Ceci. Deze werden afgeslagen. Overigens geen belangrijke gebeurtenis sen.! 1 Italiaansch legerbericht. Dóór kleine, maar stoutmoedige aanvallen veroverden de Italiaansche troepen nieuwe stellingen in de ruwe zone der Fassaner- Alpen. Aan het begin van het Fossernica-dal veroverden de Italianen hoogte 2354, ten zuiden van de Cima Ceci. Het* gelukte den vijand ze voor korten tijd te hernemen, ten slotte echter werd hij door de Italiaansche tioepen er voorgoed uit verdreven. Aan het begin van het Cia-dal namen Italiaansche bergdetachementen stormen derhand vijandelijke verschansingen aan de Zijn moeder wierp hem een bestnaffen- den; blik' toe. „Edu, je moet haar niet dadelijk zoo intimideeren, zij Komt v|an buiten, zij is aan! jouw manier van spreken met ge wond." „Precies zooals ju, zegt Mama." „Cnnut moet wat praten, nietwaar Edu?" „Ja, ja, ja," Knikte hij met groote hef- tighfcid en allen keken mij aan. Tóen zei iK: „Is U werkelijk alleen in Indiê geweest mijnheer?" Tante Riekje lacht»-luid. pEen zonderlinge Vraag,", gaf de Dod- tor mij tot antwoord. „Wat zon Mama in Indië doen? Maar hoe staat het met uw r werk?" „Ik bén nog aan niets nieuws hegont neni" „Watl" riep hij ontsteld uit, „memonet gerégeld altijd met een werk bezig zijn. Voortdurend 1 .Wat heeft het levien anders te bieden? U-heeft tot (nu toe personen en onderwerpen uit uw naaste omgeving genomen. Goed, Maar verder, Verder! Met het: „Wordt, wie gij zijt" (der* Indiërs, wordt niet alleen het goed® bedoeld. Al le sluimerend» talenten moeten onjtwa;- kenü Niets Weg laten Kwijnen. U moet kon? de verkeerde begrippen goed jen kwiaiad terugkomen. Nu lost zich hij u nogp dltes op Sn harmonie, Hat is Onr watorl" IK zog Item, met de grootste vetha ring aan. 1 Hij Knikte'-„Ontwikkeling is strijjd*. Alle tegenstellingen 1 tmet d® rachtetrefekbchier weiKelijKh'eid zijn Rechte betrekkelijKAIjaak steile hellingen van den Canriol en de Cima Cupola, i 1 Op de rest van "het front hij tusschen- poozeii acties van artillerie, vliegtuigen en verkettmngsafdeelingen Een' der Italiaansche vliegtuigen beschoot m een luchtgevecht hoven Gorz een vijan delijk vliegtuig, dat in de buurt van Ran- siano brandend naar heneden stortte. Tan het Balkanfront. Rngelscli legerbericht. De Engelsche bevelhebber te Salomki be richt, dat er artillerie actie is aan het Doi- ran front, maar dat er geen infanterie aan vallen hebben plaats gehad. De artillerie dreef Bulgaren uiteen, die zich verschanst hadden aan den linkeroever van de Stroema. Vijandelijke artillerie be schoot de Ormakbrug. In den Eankasus. Rnssisch legerbericht. In den Kaukasus ontwikkelt zich net offensief dejr Russen ten westejn Van het Wan-m®eav Ten noordooisten vajn Moesj bezetten de Russlen de 'streek van het dorp Arinjvant. In die streek Van Mossoel versloegen Rus sische troepen in de buurt van het dorp Rayatt de vierde Turksche divisie, namen twee'omsingelde regimenten gevangen, een daarvan in zijn g|ehee) met den comman dant en den staf. Da Russen, maaktenj kanonnen, mitrailleurs en ander oaterïeel buit.- AVondeorniriiun i qé Aan het Kaukasusfront trokken Russi sche troepen, den vijand van nabij opdrin- -gjend' in jde streek ten westejn, Van het Waal meer, de stad Moesj binnen en maakten daar- krijgsgevangenen. i Volgens nadere berichten, omtrent het ge- Vecht in de strelek van Reyet, wa,ar de Rus sten gedeelten Van de vierde Turksche di visie insleten, namein zij het 11de Turksche regiment, den ctommandant, 50 officieren en 1600 soldaten, efn bijna het geheel® over schot Van het Turksche 10de regiment met twite officieren Van den staf, verscheidefnf' hoofdofficieren e'n 650 manschappen ge- vangen. Ook maakten zij in dit getvecht drie kanonnen en dne mitrailleurs buit. Ter Zee. De „Deu tsfdhland", i De Duitsche bladen begroeten met leven dige voldoening den terugkeer Van de „Deutsdhland". Er wordt op het merk waardig® feit gewezen, dat slechts honderd van 4200 Zeemijlen onder water behoefden te worden afgelegd- Het „Berl. Tageblatt" wijst erop, dat hiermede de handelsbetrek kingen met Amerika, de blokkade ten spijt, zijn hersteld. 1 Dfe Maden erkennen verder de dorrect- neutrale houding van Amerika; de dom- mandant Verzocht oimi eejn jgeleide Vftn »en kruister, hetgpen weid geweigerd. Alleen werd een sleepboot aangeboden, Wat kapi tein* Kömg weigerde, daar hij alleen wilde uitteren. De „Deutschland"- "is 65 MJ. lang, 8 9 M. u, los van uw eenzijdig), onbewust iK'I D® groóte stad moet dez» henjo{rmmg, de ze juitbireiding aak u, (volprelnjgjen ik kan je niet zeggen welk een indruk hij top mij maakte. Mewouw Forliord viel haar K°l°k M de red» en-zei.: „Ejonderdag ia on,z,e „joup"; dan Kult! u de belangrijkste geleerden Van den, te genwoordig en tijd leenen Kennert- Rij sprak maag steeds dpor, Zij teldid een! aantal na|men pp do yimgjer® op, Het duizelde Jjnij in 't hpofA T unite Riekje begon te gjegelen en wel stteds luider, tptdat moeder en zookplolj- seling zWegen en !de Kleine, breiende tak te "verstoord aanzagen,. i Zij zei: „Jullje praat en prakt maa;r steeds door en merkt niet ojp dat d10 pogen jvan het arme Kind haast dicht val- leini.1" Denk je ter dan lieeLeanaal niet aan Eidechse V „Al weder," stoof haaf zbster op, heb je pet gehpord Edu Edu, t jij Went miju getuige r „Ik heb E,udoxe gezegd," beweerde tan-- te Riekje „wy1, zusters en broers, zejden; noodt ietó anders teglen je, toen wij nog in de pude Hertensteeg »>ïf sloot spetell- de.n," I „Tante Riekje, je wilt mij steeds bposi maken", ,Viel haar $ustef haar iq. tte rö- 'de,terwijl de geleefde met teen uitdruk!- fo'ing te» diepe prgiefh^ ih de Sjkamen Verdween. i „Wij hebben nooit in zfilK'n oKaajnzlein)* lijkte straat alq de Heftensteeg gewoond,'* ging mtetepuw Fogbard voortj; „pripest- breed, heeft een diepgang van ongeveer 4 5 KL, dewaterverplaateuigin ondergedoken to®tand. is 1900 tons De olievoorraad, wel kte kan worden geborgen, is Voldoende voor heen- en terugreis. De voortbewegende kracht bestaat uit twee zescylindnsche dieselmotoren voor de boven watervaart en een .electromotor Voor de onder watervaart. De boot bezit twtea periskopenop den com mandoforen bevindt zich de nangatiebrug, Welke ook bij slecht weer bruikbaar is, ver der is er teilefooninstallatie en inrichting Voor luchtVerversching aanwezig, evenals een krachtige draadlooze telegrafie-instel- latie, In het ruim bevindt Zidh een tunnel naar de Centrale, Waar alle navigatie ïnriok- tuigjen zijn vtereenigd. Twee afdeel ïnge^n voor de oen (rale bevatten beneden de accu mulatorten, boaten de woon ruim te voor do Ótemanning. Ook de voor- en achtersteven zijn beschikbaar voor verblijf. De beman ning bestaat uit 29 koppen, die zonder uit zondering tot de handelsmarine behoorden Ref geluktei, hen in korten tijd met den' nieuwen dienst Vertrouwd te maken. Nog mleJdt Wplff, dat ook de Voorzitter Van dien Rijksdag, dr. Kampf, een telegra fisch.® gtelukwensch zOnd aan de „Ozean- iteadenj. i In territoriale watölretin. Naar luit Stockholm wordt gemeld, Ss de Zweedsche loods Hoegb'pm, die aan boord Van het Djuitsche stoomschip „Des terro'j nadat dit door eejn Russiscbenj onderzeeër was geinomen^ naar Abo was gebracht, naar Rudikstell teruggekeerd. Hij verklaarde in ajutwoord op de vraag van een blad, dat het schip Vrijdag te 11 iuur 's voormiddags twee mij) en btónnen de Zweedsche wateren Wjas gekomen en dat de Rfussische onderzeeër de Zweedsche vjag had gevoerd toen het schip werd gekomen Er wordt onverwijld eek onderzoek in gesteld. j j 1 i Schip gtezonKek,. Volgens eek Ltoyds-btericht is de Ita- liaansche schoefner „Eldos" gezonken. Diverse berichten. De rede Van Lloyd George. Ee „Kolnisohe Zedtuing" geeft in een telegram pit Berlijn teek beschouwing oVter den toestakd, waari[n ooK Lloiydi George's rede ter sprake komt Hij riet (zoo zegt de schrijver in, sche-. merverte reeds het einde Maar het scherp ste oog riet weliswaar die Engeteohe goden schemering, maar géeh voor Engeland gunstig eikde. Dat, zooals hij zegt, Frank}- ïyK nu, volledig toegetpst is eh de toerus1- ting vlak Rusland zijn Voltooiing nadert zullen zelfs; Ekgelseli» toehoorders na ruim twee jaar oorlog en tegekover het geen het viervoudig verbokd heeft uitgei- richt niet zoo troostrijk! vjhden. t Echt Lloyd George-oohtig is de verze kering zoo gaat de schrijver voort dat Dui'tsohland rijk Kakte' heeft laten voorbijgaan. Gin willekeurig denkt men aan de Engelsche aankondigingen bij het uit een hebben geien betere pjiyoeding giet bad dan wij," i y,Gch, 't mpcht wat", flapte tante Rieik!- je er uit, zij rplde haar breiwerk cp en1 mom mij bij de hakd. Mtevpojuw praatte wel steeds door, maar dat geneerde tante Riekje niet; rij wentech- te Laar midden tuteschen biet praten dpor goeden nacht en trok' mij m|ee de kal-1 mer pit. Op de trap zei ze: -„Het zijn zeer .Vporfcfleffelijkte meïijschein, maar alp je (een wensch mpcht hebben, kindlief, dan, moet je maar bij mij Ion men. Mijn neef is wel tweemaal in In dië geweest, maar in zijn geboortestad, weet hij leVen slecht dm weg als oen k;ind Van drie jaar. En |ooK voor mijn zujster hjoudt de wereld op buiten de yier iiraj- ren yon haar huip. Ja, ja, het zal njog eenjs misgaan. Gjoedien nacht, Onnutje.f Ik heb je den leemten aVond beschre Ven Belhamel: zjoo gaat hiet iederen avond. N)och roe|vrouw, noch haaf zoon gaan ooit htet huïp uit. 'bMjorgens neemt rij stof af Van nl die boeken. Don dicteert bij haar uren lang.' 'plAVjonds breit zij iKousen voor den in}- gtelling (Vtan weldadigheid. Hom ziet men •alleen b$ de mmlüj&eki. En. nooit wordt aan tafel ptter onjbedu'idende dingen ge praat. De vind het (VerschriKkelijk als bij een Vraag aan mij doek Mijn antwoorden (stel len hem altijd ite leun Hij berijpt mij riooït, hij zJetglt alleen tot rijn moeder, dat zij deze ®f gen® V)au ripi Verhandelikgen jof geschrif^enl op- mijn. Kame,r mopt legaten. breken van den oorlog (mug AJsDuifsfch» land, dat met rijn bondgenootetf in da geweldigste kraoliitso nljjulooijfoig uit Idie) wereldgesohiiedenus het eeke jaar in het andere jaar uit zegevjerekd elKe inbraak in het Verboèdsgebied belet en te land noch ter zee, militair noch eceaomiscb •ook maar één tplaln van die Vereeniging laat gelukken, haar daarentegen, slagen toe brengt, die haar tot Op het geboekte drin gen, zijn kans heeft vterz,uimd, dan zou' het belangwekkekd rijnc te weten Wat volgens dit spraakgebruik het dot [Vak, Engelairtd, Frankrijk en Rjis,land js, die eens hebbek aangekóndigd^ dat hup troen Ipen zegevierend Berlijn zpuden binnenk rukkep. In eön kalitteekening bij Churchill's rede die in het Lagerhuis zje$: y,üe schik terende strijd brengt geek merkbare VeOi andciriing in den algenreenen sbrateglschen, toestand Vain de legerk. De D.uiteche legers zijn kooit talrijker ein beter igitgerust-ge weest als kk Dui'tsoblajnd spot met onze ovqrwmlningen, en,z zegt de' ,K. Ztg." ChjUgtehill heeft m, Vlaründerm blijkbaar geleapd; hij weet dat het greOite Enge&soK-t Ejransche offensief in Oen toestand vanj evenwicht is 'geëindigd Zoju, Lloyd George ook niet met eek, piaar maanden yterlof naairfde loojpgravek Ü^innen gaan? Dè _,,Frankfurter Zeitukg" herinnertjeq in eeln Berlijnsch telegram aont dat al meer Engelsche mtaisteteVoorspellingen hebben gedaak als n,u Lloyd George: ge zagen K-cinstanLmopei, Bagdad a,l vallen. Maar het kwam anders pit Lloyd George zal ook worden teleurgesteld. 1 Obstructie in de Hog- gaarscKe Kamer. Hét Hongaarse!)» Huis vak 'Afgevaardig den is tot gistermorgen vier u,ur bijeen geweest tengevolge van een obstructie? politiek der oppositie, die 21 interpella ties b!ad ingediend. Over de oorzaak -van. Qe uitgebroken obstructie bestaan verschillend» lezingen, echter moet ze naar uit Boedapest wordt gemeld niet in verband worden gebracht mot eenige ontevredenheid der oppositie over de oorlogvoering. Het be treft een kwestie van zuiver binneöland- sche-politiek en Volgeks de „Poster Lloyd"- is de plotseling bitse hbuding der Oppo sitie te wijten aak bat mislukken" yan het plan om eek coalitiekabinet te vormen. Dieensclb' Wiest-Ifidië. Een telegram ,uit Kopenhagen meldt, dat 't in conti té-généraal bijéekgekomen Lhnda- ting' met 39 stemmen het Voorstel tot verkoop yan de Deenscbd Aktilten heeft verworpen in overeenstemming met de door J. C. Christensen! in het Folketing Voorgestelde motie. In het Folketing was dezd motie Weg worpen. Zeven leden stemden Voor don Verkoop, drie ointhjelden, zielig vak, Stem ming en dertien waren afwezig. Vrijdag a.s. Koudt het Landsting' eek openbare ritting. '®Av|onds alk hij de eetkamer jut ïs Vertelt zij kiij yaak! van hem, dat hij'aljk kind n|boit gejspeeld hieeft, maar altijd 'zat te loeren, haar man had helm Vhn klein' kind of aan leja gegeVIsnj., „De gehefinraad wan die belangrijkste man 'van zijn tijd"? rei zei. -„(Och 't mócht 'wat'', riep; tante Riek}) je uit en dan| sdhudde tie ^ottis Van ''t lachen, 1 i 1 4 JVic 'yan de fwéa móet men nd geloqrf Ven? t i i V i Ik waja natuuxhjk z!ee,r, benieuwd paan de D®n derdager, met die geWiohtige proj- fejssóren en hun yhoukvieïv 1 Tót mijn Verbazing geleken de lanteten! in geen enkel (otpricibt op mdVrou'w Eqtb hard, maar waren zij allen 'OOrdig en zeer eliegant gokïeedj. 1 De zekerfbieid in hun,1 optreden pin d® onbesdhrijfélijfce gemakkelijkheid, waarmee zij zicfh uitdrukten, maakte mij ïn hét Kat gin "niet weinig 'vertegen. Ze noemdeS mij antiquiteitje, maar z® Wajjen; heel lief tel gen mij. i i t Na Korten tijd trokken' rij zidh terug Van de geleerde (hemen en gingen hétefl dicht bij elkaar zitten. O, wat klaagden zijl' Ze waren allemaal doodmoei, afgeti mat, zenuwachtig tolt uifiputting toe Van hetgeen d© dag en Vooral de conversatie! van (hen" yertangde. Ep. bet Knuste van alles was, die (yreesetijke Dpndeirdag b^ de Fotiha^dpl 1 i 1 (Wj>rdt vervolgïïli j ifj* 1 V i—< 11. i' t 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1