De oorlog. m Eerste Blad. Ons slot Reebach. ïi s4i "üi Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs pies Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen warden dagelijks aangenomen. Advertentién voor "het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte^ Haven), Prijs der Advertentién: Van 16 regels B. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zrj innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijg van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze .advertentien Worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal bereke&d. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zicti met ingang van 1 Sept. a.B., voor minstens 8 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nnmmers gratis. üennisgeving. Do "Burgemeester van Schiedam, Brengt bij dezie ter kennis Van dé inge zetenen Dat het kohier van de' Personeel© Be lasting no. 9 dezer gemeente, over het be lastingjaar 1916, door don heer directeur der diredto belastingen te Rottendam op den 24 Augustus 1916 exedutodr verklaard, op heden, aan den ontvanger der directe belastingen alhier, ter jnvoideriinjg is over gemaakt. Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, alsmede dat heden de termijn van zes weken in gaat, binnen welke bezwaarschriften tegen eenen aanslag, op genoemd kohier voor komende, behaoren te wooden ingediend. En is hiervan afkondiging' geschied, waar het behoort, den 26 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd. ML II HONNERLAGE GRRTB, BUITENLAND, Tanhet Ifesteltfke front. i Fransch legerbericht Tien Nooren vian de Somtaie versterk ten de Frjansdhe traepen Kok ini den naüht in het terrein, dat zij ten Noorden en ten N.O. van Maurepas genomen hebben. Ten Zuiden van 'het dorp deden de Duitsohers een hevigen 'tegenaanval op' 3e hoogte 121, die door de Fransdhe troepen bezet is; zij werden weggemaaid door het Fransdhe artillerie- en mitrailleur-vuur. "Dp geen en kel punt konden zij de Fransdhe li nies naderen, en zijl leden ontzetten de verliezen. Een 60-tal gevangenen, onder wie 2 officieren, bleven in onze handen. Biet geheele aantal gevangenen sedert giste ren in dezen sector gemaakt, is meer dan 250. Tr-jschen Oise en Aisne weid een zeer levendige artileriestrijd gevoerd. In de streek van Roye, Lassigny en Va» Moulin-sous-tout.Vent, zoowel als op den Rotman naar 't Duitsch. door Hermin© Villingor. Si) Zij geneerden ziclh noch Voor tante Riek je, noch Voor mij en spraken af dat rij jmeVrmuw den schrik eens op't lijf zonden jagen en, drie Van, de dunne plakje^ hajmi op hun bord nemen in plaats van twee - Toen waren, zij net als kmttepen en ze tochten zich half dood, het scheelde niet veel.' „Hoe 'kunt p (het hier uithouden?" vroeg een van de damies aan jnijl En ik van, mijn .kant vroeg: „Waapotm kómt u, (hier als u hèt hier zoo vervelend Vindt?" „O'dh, lieve kind, dak moet wek H5 is ■een heroietodBiëid", kjreeg ik ten antwoord 'FcwBiagd praatte .ïoajar steeds door, zooi dat iHvjan de heteekenis "der ander^hjeetl ren niet Veeltoepken." kojru. Een hunner riep eens Ihéel hoos uïtj: „TJJliebtu! inlndië, evenais hier, opgei- sloten, idoctor Foriiardl" 1 Paanop vepkilaarde Farted: „Ik hek 'de Saqskrietsohe letterkunde aan debwn' bestudeerd en buitengewoon kostbaar m a- - jteriaal -vejrzataeiLcLV Hg 'had Slaffl- Zeer waardigs; toten hij ërier die dingen (spjraJd EinjMjïjifei .wij,, wareh, lialf 'dóód' "Vapi (Idteto'-honger, -gingen1** wg» aap.' tafeLTk lette redhter Maasoever in de streek Van Thiau- monf, groote artillerie-actie. Te twee uur leden He Duitsdhers bij een aanval op "het dorp Fleury een vdtkomeu necteriaag. In het bosdh van Apremoot werd de be schieting der Eransche loopgraven gevolgd door een aanvalspoging, die door Fransch sptervuur weid tegengegaan. Bij Chauvonciourt werd een Duitsche cofup-de-moin tegen onze voorposten door ons vuur afgeslagen. .Gisteren schoot een Fransche vlieger een Dpitsch vliegtuig neder, dat te pletter vid bij Gnemenciy (ten N.O. va» Nancy j. Engelsch'legerbericht •Op onzen rechtervleugel kregen wij ver binding met de Fransche troepen, die in belangrijke mate terrein wónnen door Mau- répas. Hevige gevechten zijn geleverd aan d|n oostelijken en noordelijken rand van het Delvilleboschwij hebben onze linie nu eenige honderden yards vooruit gebracht aan weerszijden van den LonguevalFlers- weg. Hedenmorgen werden acht officieren en 179 man door ons gevangen genomen. ,De linie van de vijandelijke loopgraven, dpor ons veroverd ten zuiden van Thiepval' ep in het jongste legerbencht vermeld, strekt zich aan gene zijde van de Leipzi- ger saillant over een afstand van ongeveer 700 yards uit. In dezen sector is nog meer voordeel behaald door bommenaanvallen, met zeer geringe verliezen aan onze zijde, têrwiji wij 105 krijgsgevangenen maakten, behalve de 62 man, reeds vermeld. Nabij de steengroeven ten oosten van Hulluch. lieten wij een mijn ontploffen; wij Versterken thans de krater.' In den afgeloo- pen nacht voerden wij eenige succesvolle ijaids uit, waarbij wij de Duitsche linies ten"" noorden van Neuville St. Vaast, bij Hulluch en ten westen van Albert binnen drongen en den vijand eenige verliezen toet- brachten. 'j Bij Cuinchy wist een kleine vijandelijke aifdeeling, in een onzer sappen door te drin gen, maar de vijand wend er spoedig met handgranaten uit verdreven. 1 AvondcommuniquéTen westen van (Tuinchy hebben wip een vijandelijken aan val afgeslagen. Op verscheidene gedeelten van het front gëschutactie. ,J Be ftrijd aan dè "-Sptmme. De Fnajischen. blijven npg steeds aan de Sojmme b'jj kleine schokjes vooruit gaan. Zij hebben thans het dorp Maurepas in zijn geheel bezet, 'terwijl de Engelscheto opnieuw een stukje nader bij Thiepval zijn gekomen. Het initiatief is dus nog steeds in handen der Geallieerden; hun voortgang is iwel gering, doch de drukl op da Duit), sche linie hpudt voortdurend aan. De Duitl- Schers dpejx telkens tegenaanvallen qm het yertoren terrein te heroveren, die echter, yplgpns het jongste Fransche legerbericht, pile werden afgeslagen. s Renters bijz. correspondent in Frankrijk «einde Donderdagavond: Het is-viandaag weer leen belangrijke jdag geweest; hpe belangrijk precies kan tiknpg niet zeggen, .want hetgeen een des feoel op en werkelijk ieder der dames pair- drie van de dunne jschijfjes htm lop haar, herik Daardoor wap het schaal-» jtje leeg toen Forbord, zijn moeder, tante fRiekje en ik aan die beurt kwajmen. j Ete vertering dep gastvrouw was groot. [„Ik yjeloof dat Edu zoo» interessant pjrant- ,te, dkt ik mij vergist heb", zei ze en fzle sneed meer hiam. 1 Hjet trof 'mg, dat (het niet bij mevrouw |Forimrd opkwam d»i anien haar een poets gebakken (had. Dok Jmerkte zij- ïiietjs vta,n het opzet telijke waartneei de dajmes haan voort durend tegenppriaktem. Ze zei alléén maar, nadat zij wegwa:' ;rten: j „Dit alle^beter-willen weten de tegcjn woordige jeugd 5js de iu(vpietende ziekte vlan den! tijd." Al die diamep hadden' mij hij htet h'eeh- gjaan vterzocSht haa,r f® komen! btezoekeq, Mpvrrouw fchd tot amlfwpprd gegeven! „Wij gaan noodt ulk" dön Fprihiard isprak ,vjan mjn groote toe komst en dpt ik mijh' tijd onder gefehen-j kele voorwaarde vtenspÜJeini mocht Als hij zoo spreekt wprdt het mij'joint- Ibesdhrijfelijk heierlijk ito moede. Dia» zie ]öc mj 'zlelf reedp rijk lep. ito. stjaat jtollie jalle» gpltokkfe Ite mak^nj. Dë arme Krab, die zoo ztoinig moet zijtoj dp nrmm fcn bet dorp eto joto, jou, Belhlamel^dio pd in 'zlob liatog tniiCt gezien heb! Nietwaar, alts ik rijk ben, dato zip» wij nlkaailfei- atug;? Blag ten »actat* droom -ik van djat pogenbliH Ik' heb' een- Bedjn portretje vja» Grootmama bj mi}, maia3:i6Ku,5mjc^3t (meest belangrijke episodes van het prol- grafin bel,ooft te .wijrden is op het oögeni- blik in ontwikkeling; de kanonnen donde ren OP een ontzettende manier, terwijl ik! zit te schrijven. Dp verschillende punten hebben we do tactiek! herhaald, welke zoo goed m gebleken, n.1. leen kort maar aller hevigst bombardement, gevolgd door een stormaanval, wanneer de vijand zelfs, m|- dien hj tzich in ziijn( sdhuilplaatS veifc bergt, z,oo verdoofd is( door het klanongaji biulder, dat hij weinig zin heeft in hevi gen tegenstand. Rebben ,wij het tmet da verdedigers klaar gespeeld, dan snel aan dén arbeid, pjm onder het vijandelijk vuur de .l|0opg roven te versterken. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. JFrpnt-vt Handenburg: De tegenaan val op de loopgraven, die op 21 Augustus bïj Zwyzyn verlóren gingen, had succes. Gisteren en OP 91 Augustus zajn aau de Gxaberka 561 unan gevangen genomen. Frontaarts'hertog KaïLrel: Bij de fcsche troepen nieis nieuws. 'Opstenrijksc'h legerblenicht f Fronfaartphertog Ka|rel: Ten westen van Mpldawa en bij den Tartan i^npojs werden herhaalde Russische aan,- inaik-n, gedeeltelijk m handgqmeen afgcjl fsjagen nnet grpote verhezen voor de» vijand, l !0(verigen]s is de toestand onveranderd. Jflaatsehjke artilleriiemctie van afwisselen de'kracht. I Frppt-Hindenburg In den (sector- ferepélmki Pienioka werd den vijand het 4<>oir (hem op 22 Aug, veroverde kleine ^tuk loopgraaf iweer ontrukt. Hierbj wen den een officier en 211 man krijgsgevangen gqnmakt, en drie mitraillenqs veroverd. Y order H|OOr3elijk niets hijzönders. t Russisch legerbericht. Aan het westelijke frpnt werd in den .vond van 23 Aug. bj het dorp Sabilka, Noorden van den ppoorweg Lida ^tolodefsjno door de Duitsohers van ver stikkende gassen gebruik gjejmaakL j Tegen middemariht werd opv24 Aug. ten' Ruiden van T.sinn, na een' kiradhb'ge arül- terievoorhexeiding, door den vijand een aanval gedaan pp onze loopgraven, die door onz»e Voorposten werd afgeslagen. I In de ri-cfhüng van Kovel, in de streek ma toet dorp Velitk "'poogde de vijand tot den aanval over te gaan, doch werd hj afgeslagen. i "Avondcommuniqué f De toestótod is onverand»ard. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch' legerbericht 1 Gisteravond Meld de vijand onze stellin gen ten zuiden van de Wiippach tot Norva Nas onder levendig .artillerievuur. Tegelij kertijd rukten verscidllende verkennings- detachementen' op tegen dezen sector. Zij .werden afgeslagen'. ié.,- net in de 3h leggiein», ik djirf het niet aan!-- ten. Be w|ird ntoidere gok van heimwee. ÏWeet je, dat ikj 'menigmaal aJ op de trap (geweest «haa jojni' .weg te loopen. Ja jep 'denk eehs aan, als hij zpo gjeieerd Jer ^e» mij spreekj, steeds nilaor dpor, dajm hkn ik plotselitog een* mverklaarbaar ver- ilangeto hebben middien in zijn* gesprek jHeidegalei te poepen. Heddegalei, Hcii- deghlei. Maan" da» zpiu alles uit zijtol rmij» beele -tpiakom^fel Hj heeft thij dikt. wijls genpeg geziegd, sJedhts dojop denj prngjang miet metopdheïi dj© wat heteeke- (n:qn, lian ©r wqt yian: mj terecht kpmen. En is totefc imppi, zieoals hij aan zijh jnpoder géliecht te? Ate eeto klelni kind kijkt Jhij liaar inaar ,dton mpnd en het-ijs aandoenlijk! als hij plotseling naar haar tpejqomt pn haar bril schoojumaakt Ik h!eb hem wel (nüejfc meer zpo lief als Vrpeger, toen de! bejm. p.ll»een uit zijn» brie>- kende, pnoax ate bij mij terecht wijst pf onderricht, dan te hij preciess als in, 'zijn briefden, Niet (allee» vain! ldo(Dlu5tec|h© en IndI-, mtoar pok .via» de Frajnsche ©n Eii- ietiie|rik!uiude 'is hj pp de hpogte lep. !i|k! mpet mkaj- (steeds (verbaasd ataaiu- Zijin gtohieiugietn Sja pingelppBeiijkL Dp mijn JiSalhex Rgge» «aeto paar dikke bockén, die hj géjschjPevein beeft: de 'techniek! vlan den sptoian idol de tedhnkejld tvjap! rites npvpUèn Ek Ihëb' er pias óenmail ingekeken, blaat 5|k! (héb geón inpted Ite 'aeggeto. dat alles veel Ifte mpieilp .vpqr mij fe. rik heb jteaepeljk! vpel eeobrled vopr' hem. iWat i|d (Vopr; hém gevoéld bdbi, te alles in ©ei?- Aan het Fassanerfront verslapte de Ita- liaansobe artilleriebesöhjetLrïg na mislukte infanterie-aanvallen. Italiaansch legerbericht. In de Fassaner Alpen wikten onze infan- terie-afdeeüngen', niettegenstaande de mist de artillerie-actie belemmerde, gisteren nieuwe voordeden! te behalen op de hel lingen van de Caunol; zj maakten 40 krijgsgevangenen. Wij sloegen oen kleinen aanval af in het InfernadaL Bj Górz en op het Karstplateau is de toestand onver anderd. De vijand wierp enkele projectie len in de tstad en in de richting van de Isonzobruggen. s Tan het Balfcanfront. Sti'Istand. 1 Aan1 het fnont in Macedonië is-weder een stilstand ingetreden. Het Duitsche hoofdkwartier meldde gisi®11®11» dat,er niets van belang i's voorgevallen en liet Engel- feche legeroommando te Saloniki -weet slechts te melden, dat bet Ententeleger drie bruggen over da Stroema vernield heeft ondanks de pogingen'der Bulgaren om dit te beletten. Reuter's bijzondere correspondent te Sa loniki meldt nog d.d. Donderdag: Het laatste meuws van' den uitersten lintkeryleugel Van de Serviërs is zeer be vredigend. De belangrijke heuvel aan den noordwestelijken1 boek van het Ostroyo- meer, welke de Bulgaren veroverden, 'is heroverd door de Serviërs, die eveneens in noordelijke richting terrein wonnen. De eerste Btolgaairsoh'e successen hadden zij te danken aan bun numerieke overmacht Het is thans uit met de voordeelen van hun verrassend optreden-en de krijgskans keert ten gutoste van de Serviërs. Op het overige front geen, belangrijke 'operaties. Artilleriebeschieting in' den Doiran-sector en de Belasjitsjabèrgen'. Eveneens bombar dement aan' bet Stroemafront en nu en dan een vuurgevecht tussdben voorposten, maar geen belangrijke actie. Allo berichten over Duig aars che pogingen' tot forceering Van de Stroema missen allen! grond. Tot'dusverre toonden' zij geen verlangen hét hoofd te stoeten tegen' onze stellingen; blijkbaar is het meer hun bedoeling zich te nestelen in Grieksch' Macedonië. De Serviërs maak ten in de jongste gevechten 200 krijgs gevangenen. i In den Kankasus. Russisch legerbericht. Onze opmarsch tep Westen van het Won- meer duurt voort. In de streek van Mos- soel achtervolgen wij" het overschot van de verslagen Turksche divisie. Avondcommuniqué De toestand is onveranderd. Ter Zee. De „Deutschland". De. handelsonderzeeer „Deutschland" is gistermiddag om twaalf uur de haven van Bremen binnengeloopen. De vaart van den mond 'van de Weser langs Bremenhafen naar Bremen, was, zoo meldt een Wolff- telegram, een war© triumftocht. Een ont zaglijke menschenmenigte bevond zich langs Maap itelkejnjs als er qvier otobedpidende dingen gespipïrien wordt len bij plotsef- ling eeto gezTciht trekt alis een heel klein kind ik (had mptoeïijk aan tafel eens Van Reeba'ch verteld, van pms oirde zwar tuwnest, ,vOu Grpptmama, wat een dfcrdi- ge, geschikte namiein zie aan iedereen wist te geven. ik flapte qr plptseling zoo' vbn alles juit, ik laicflite en schreide ook een beetje '(pen zlag rik Fodhard steeds oxueusfiger worden, |h.ij trommmeldis met zijn hlanden pp tafel, totdat hij zijn glos en (het zqutVaatje oragooidie. Het was om je dpod te ladhen. Ekt kon mij haast niet goed boude». Tante Ruekje geneerde zich niet „Mlama", zei -bj, „53c heb |u toch mijn verhandeling over hiet pessin\Lsme voor bla,ar gegeve». U moiet dein inhofrd daar- vlan ter harte netnien, jpffrouwOnnut, pr n geheel mee \-ertr,ouwd mlaJcen." „Bc heb 't niet gek;iiegetri,", verklaarde ÜkL S, „Ik hébhet Verbeterde Mj mij, terwijl rijn moeder beweerde: „Jawel, ik heb het je gegeven." Ik! wöpgde bet niet mieer een mond open te dpen. Tante Riekje stond op:- „Nju, ik zld (het eens to(aziien Reeds eenige ^ogenblikken daarna kwam rij jnet bet geschrift (uit de-andere Icn- meg tequg j. Tpen zei mpvtoojrw Fórbtord: 1 „Dnnut Ida» liet pp de trap. Veto Iqpen (hebben." i „IK kan je niet zeggen hoe deze woor den ïnij .verbaasden!. ZjulK ©én yersta»- het vaarwater. Langzaam voer de duikboot stroomopwaarts, met deAmerikaausche, Duitsche en reederijvlaggen in top en ge heel met bloemen versierd. De „Deutsch land" was omgeven door begeleidende sche pen. Op het dek stond de bemanning; ka pitein Konig bevond zich op de comman dobrug. Kinderen aan den oever zongen het „Deutschland, Deutschland fuber alles". Dé groote -stoomschepen in de haven waren gepavoiseerd. Aan boord van een dezer schepen zette een kapel het volkslied in, terwijl de duikboot bet schip naderde, waar op de president van de „Ozeaareederei" met een officieel ontvangstcomité, waartoe de groothertog van Oldenburg, graaf Zep pelin, de chef van het betrokken marine station en de heide burgemeesters van Bre men behoorden, de opvarenden afwachtten. Nadat kapitein Kdnig aan boord was ge gaan, hield de beer Lohmann een toespraak, waarin hij allereerst de „Deutschland" na mens de reederij en het geheele Duitsche volk begroette. Vervolgens zei de hij: „In alle stilte en slechts met medeweten van de ingewijden, verliet gij de Weser, om tusschen en onder de Engeïsche vloot door met een kostbare lading kleurstoffen op 10 Juli Baltimore te bereiken. Verrassend voor de geheele wereld was uw aankomst. Zelfs- deskundigen waren van oordeel, dat de onderneming geen kans van - slagen had. Met bijzondere vreugde constateerde spr., dat alle echte Amenkanen, die niet inden mammondienst van Engeland staan, man nen met het onafhankelijk karakter van een Wastongton en een Franklin, met groote voldoening de aankomst van de „Deutsch land" in Amerika hebben begroet. Het is de trots van onze reederij, dat wij ónder de Duitsche vlag, midden in den oorlog, aan fmerika kleurstoffen brachten, terwijl Ame rika zelf niet eens zijn post ongemoeid uit Europa kan krijgen, om te zwijgen van de vele andere schendingen van volkeren en zeerecht door onze vijanden tégenover neturalen en vooral kleine volken.""' Ten slotte bracht spr. aan de* „Deutsch land" den dank van het vaderland voor, *t deze vreedzame daad. to midden van den moorddadigen krijg en bracht een driewerf ''?M „Hurrah" uit op kapiteiu en bemanning. £ï'j| Kapitein König bedankte met enkele woor- den en bracht hulde aan bestuur en bur;-" tfl ill tejpi JS M *- "xll .v*ïf ffêi ■f!0 Si gerij van Bremen. - De bemanning herhaalde het „hoch" eri. begaf zich aan boord van het ontvangst- schip, om door de daar verzamelden te wór den gelukgewensoht. 1 De muziek speelde„Haltot aius ïm-Stunn- gebraus". D© medische faculteit d©r univieirsiteit te Jlal le, vteirleende kapitein Konig den dodtoiré'- titel honoris causa, omdat „hij de blokkade 'heeft gebmken en de wetenschap en me- d iscih -cliletmische industrie dje .heim'xainigj van hare positte in de wereld ia moeilijke tijden mogelijk gebraakt heeft." ^8 rfë dig© :vx,o(uw, die naet zeggen klan: „Ik (heb mij vergist" O'ch, Belhamel, n(u vraagt hrj mij iod©- ren *dqgf: „Hoe ver is mót uw led ljuiv? Roe ver is u met .uw werk'?" en piij ziet mij dlaarbij zoo ernstig aan, dat ik haast in dm grond ziink van schaam te. Want ik heb n,og niets "uitgevoea-d. Het •verhaal, dait ik in de eerste dagen, toen rüd hier was, in toiijn hoofd had,het is %veggevl(ogen als leen twrpwelooze vogel. En het pessinrismd Als ik twiee, drie bladzijden gelezien heb', werp ik: het weg en haal liever ©en nieuw blaadje post papier om aau jon te schrijven, anders kan ik het niet (uithouden van heimwee. Weet je dat het steeds weer bij mg opkomt dat wij in Reebadh toch zoo» arm niet zijin? De vjogels vinden bij ons voed sel, de^ armen jva» jhet dorp een stuk! brpod én sloep, Hier Krijgen de vjogelk niets en vjoor de armen levert mevrojuw Hoxhard met Kerstmis vierjen-twintig paar gokken af. En daarmee juft. B^lbajmel, een nieuwe ztoiuto! Tante Riekj- je neemt mij rniee als zjij luitgaat Weke»- lang was ik bet huis niet uitgo'weest het naam staande, heb' ik; steeds gek©-» ken pp de van den ochtend tot denavondi; zpo dqukke Ptrsaaf -En dat ik, die zoe -* gewend ben te Ipppen en rond te dwsa^Fy le»i .En ük bad (oret dén moed, jeh - iêts:jS van te zeggen. Zia rijnl dan -zoo ver-,'^0 baasd m begrijppto iu®t, dat men eigens anders behpefte pa»* heeft, dan waaraan' j rij gewend zijn,. .vTr d'W St (W,ordt vervolgd).} te °i& "te-Vv s-„- --.y l\,% ML rfiWrsèpéfe'' .v, t -v v i IV f <»4\ P "i' v- - -,f -/f. - - J, m n "V 4 A* y a S' 'f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1