EL v Zeppelinraid. Diyerse berichten. BDOkENLAm stadsnieuws! Ingezonden Mededeelinge». Waarom zotidt go üw Stoom- on Verfgooderen naar oldérs zonden» torwlj! „Dt Phoenix", Tolof.nammer IS, U oven good en wlug bodlont Rechtzaten. KerK en School Sport. Gemengd Nieuws. m 4r 4 1 f geWpa jfr ^>;'.'De duikboot- en mijnenoorlog. ,.- Lloyds meldt [het zinken van de Italiaan- |esdhe zeilschepen - Maria Buzzonari" en -\„Canana'^ 5 Schending jcler Zvecdscle neutraliteit ggj 'Uit Stockholm wordt d,d. gisteren ge meid: Ben- vijandelijke (duikboot schoot in den ochtend van ,24 Augustus op het Duitsche pg s.s. „Sciuvahen", dat op 1 A 2 zeemijlen |Ck "van, (die kust voer, zonder waarschuwing een K"1 torpedo ai. o (SbDaardoor is opnieuw de neutraliteit dor I's!--- Zweedsdhe hoogheidsrechten jer zee ge' schonden. t De torpedo heeft het.schip niet ge straften. - 4 |pt~i Ovksr hot bezoek dat een Zeppelin-eskader gisternacht aan ^Engeland bracht meldt de !%"D uitsche marinestaf: In den pfgeloopen nacht vielen verschil- |tv*lend© mannelachtschepen pp het zuidelijk '//deel van de Engel sche oostkust aan en homabardeesden de fdity en het zuidweetólyfcc ^utaadsdeel van Londen; de batterijen. bij de ^/maritieme steunpunten dCanvich en Folkes- itone benevens (.talrijke schepen op de roede van Dover. -Overal werd goede uitwerking >4 geoonstatoerd. De luchtschepen weiden op Mheen- en terugreis door talrijke bewaüogs- r strijdkrach ten -en bij den aanval door af weerbatterijert hevig, maar vruohtelocs be i/schoten. Alle keerden naar liun basis den Algemeenen Nederlandschen Politie- drie jaar de eerste wedstrijd werd gehou- Hot Britsche porlogs persbureau be schrijft den aanval als volgt-: 4Zes vijandelijke luchtschepen deden een -aanvjal in tden afgeloopen nacht op de Z.O. ^hust van Engeland, tussdhm middernacht f? ten drie -uiir in dm ochtend. S£ Een luchtschip ging westwaarts naar het Sünntenhmd. - De ..overige bleven aan de ?*p kust, en maakten korte tochten over land. 1^' /-Het aantal (Uitgeworpen bommen is nog onbekend. - st"- Verschillende bommen werden geworpen pi^op schepen pp zee. De aangerichte schade l/Jis jgering. IflprOp een plaats werden een spoonvegsta- ®tion ten •verschillende huizen, beschadigd; .felders weiden twee huizen vernield. „fö Hot no® toe is bericht ontvangen, dat niegem personen, gewond zijn, van wie som- j/ïnSgjen ernstig. afweetkanonnen te land pn ter zee ®-' kwamten in actie. Enkele Vliegtuigen ver- s* volgden de schepen. Een aêroplane slaagde _ïj hrin opkorten, afstand' op de luchtschepen ik te vuren, doch welken beletten de vervolging Eten nadere offidëele meedeelingbehelst: Eten aanvialter liet dertig bommen vallen r op (die OostóLrjkè Graafschappen, zonder iteenigë echade aan te richten of persoon- lijkte ongehikkeh te veroorzaken. Een ander „-.trachtte een zeehaven'te naderen, maar he-' vig vuur dreef hem Oostwaarts, 'nadat hu <«a_19 bommen boven de zee had geworpen, -// zonder doel te treffen. Wear een ander lucht- /schip geraakte onder heftig vuur, terwijl bet boven de Zuid-Oostkust zweefde. Het 4 ontdeed zich yan zijn banwrüefnvoorraa.d zon fèdter ©enig nadeel toe te brengen. Een an- M.'dere Zeppelin wist de grens van Londen te "/•'bereiken. Daarini werden ontplofbare en brandbmntoen geworpen ten. gevolge Waar f/Van drie mannen, drie vrouwen en twee ]dnideren gedood, drie mannen vier vrou- Afven ernstig en vier mannen, zeven vroiu- wen én dne kinderen licht gewond werdén /Bovendien liepen door het' breken van glas één" soldaat ernstige, veerden andere lichte ,4: verwondingen op. De meeste bommen kwa- fjj/mfen op woningen van mmsdhen, die in be- f krompen omst-mdigheden Zeven; terecht, /I-Eten eJedtrische centrale werd- Ijicht, fabriéks- /gebouwen «enigszins beschadigd. Er bra- 'kten Verschiltencte kleine branden uit, die yalltespoedig gébluscht waren. Hot vuur wierd op dit luchtschip geopend, dat onmil- 8fV dellijk Van koters veranderde, {Senige onzer vliegers "zetten dé Zeppelin na en kregen s,;1,. het, luchtschip yan dichtbij onder vuur. fjjv In *t geheel hebben de aanvallers, voor- zSoovjer bekend, honderd bomimm gewor- Bi pen, D,e obstructie iu 't Hongaarsche R parlem ent. y Volgens de uitvoerige beschouwingen, die Mj de Weensche bladen aan de onverwachte "ohstrucGe der Hongaarsche oppositie wij- den, zrjn de plannen, om een coalitiekabi- 'y net te vormen, mislukt op den eïsch der op- f h positie, dat Tisza zou aftreden en plaats jsS zou maken voor een „onzijdigen" eerste nunister. De oppositie vindt Tisza te auto- ||l ritair en heeft zich nu voorgenomen, een parlementair toezicht op de buitenlandsche W.t poltiek van hem af te dwingen. I Een lichtpunt ziet de Weensche pers in /'de verklaringen van Andrassy en Apponyi, dat het Hongaarsche volk tegenover den *$jt? bultenlandschen vijand en jegens de bond- genooten van de monarchie volstrekt eens gezind is. t Het onderwijs in Engeland}, ra f De Engelsche regeering heeft twee com- mA missies benoemd om een onderzoek in te stellen, naar de beteekenis van de natuur- ,yi wetenschappen en de moderne falen in het 4 4 Ehgeische onderwijssysteem. V Aniientle*. De gewone audiëntie van den minister Ipèj'yait bnitenlandsche zaken zal op Vrijdag i September niet plaats hebben. -JEuaervsrkleiIng Oosterhect. 1WJ' Ue liberale kiesvereeniging in het dis- ••-..trict Oosterhout heeft besloten, ditmaal geen -candidaat voor de Twfiede Kamer te 'stellen. - 4/ AlfBederl. Politiebond. 4/Te Arnhem is gisternamiddag onder Voor- |zitterschap vair den heer G. -W. Stroink, ^"de 3ée ydjgénieene vergadering gehouden van 4 bond. Medegedeeld werd, dat zich 524 candi- daten hebben aangemeld om het examen, te Rotterdam te houden. De penningmees ter deed mededeeling van een legaat van f-500, ontvangen van wijlen mevrouw Douairière jhr. Rutgers van Rozenburg. Vervolgens bracht de secretaris het jaarver slag uit. Het aantal leden van den bond bedraagt op 1 Juli 4772, tegen 4661 het vorig jaar. Voorts telt de bond 492 begunstigers, 232 donateurs en 140 correspondentschappen. Het jaarverslag bevat de verslagen dor pro vinciale afdeelingen." Uitgereikt werden 32 gouden, 82 zilveren en 149 bronzen kruisen, 42 diploma's met en 112 zonder aanteeke- mngen. De rijkssubsidie bedroeg f350; deze zal verhoogd worden. Aan het verslag der stichting ten be hoeve van zieke leden of hun eghtgenooten, is het volgende ontleend: De ontvangstee bedroegen f 11126.141/?, de uitgaven f3086.25, zoodat er een batig saldo over blijft van f8039,89V2. Op 1 Mei 1916 bedroeg het saldo f 110.30109V2; 89 maal werd steun ver leend, ni. aan 49 vrouwen en 38 mannen. De directeuren van de sanatoria Oranje Nass'huoord en Hellendoorn verleenden re ductie op de verpleeggelden. De verslagen werden goedgekeurd. Vervolgens heeft de commissie van on derzoek rapport uitgebracht over de re kening en verantwoording van den penning meester. De totale ontvangsten bédroegen f 11.575.23%, de uitgaven f9093.75, batig saldo f 2452.89V2. Aan de orde kwam een voorstel tot wij ziging der* statuten, beoogende het goedkoop verkrijgbaar stellen of gratis verspreiden van geschriften, die de ontwikkeling Van den pohbe-ambtenaar en beambte kunnen bevorderen en het instellen van een com missie tot regeling en bevordering van het vakonderwijs. Zonder stemming werd hier toe besloten. Tot lid van de commissie van beheer van de Bondssticbting werd herbenoemd de heer Th. H. Craus, inspecteur van poli tie le ki. te Maastricht. Tot lid van het hoofdbestuur werd be noemd de heer D Buinder, commissaris van politie te Enschedé. De begrooting van de inkomsten en uit gaven over het dienstjaar 19171918 ver meldt een bedrag aan ontvangsten van f9275, waarbij contributie f4500, dona teurs f1500, subsidies f2100. De uitgaven werden begroot op f9275 (meteen post on voorzien van f 113), waaronder examenkos- ten f2200, verspreiden van geschriften (or gaan, verslagen e. df 2200. De begrooting werd goedgekeurd. •Bij de rondvraag heeft het bestuur te kennen gegeven, dat het rekening, zal hou den met den geuiten wensch, dat de exa mens niet steeds te Rotterdam worden ge houden. De voorzitter deelde mee, dat het bestuur diligent blijft inzake het streven om den politiemannen op 55-jarigen leeftijd recht op vol pensioen te geven. - I Nederland en de oorlog. H«t h'avergebrek. De 's-Gravenhaagsche StaJhoudersver- eeruging zond heden het volgend telegram aan den mtóster van landbouw, nijverheid en handel: „De "'s-Gravenhaagsche StalhoudersVer- eenigimg vraagt dringend om 'haver voor de paarden barer ledeiï. Wordt niet direct hierin voorzien, zouden bedrijven moeten worden stopgezet, hetgeen tgn gevolge heeft werkloosheid onder de voerlieden. Maximumprijzen ppgeheven. De minister van landbouw, enz., heeft per circulaire aan de burgemeesters be licht, dat van 'heden af zijn opgeheven de maximumprijzen voor groenten en vroege aardappelen, welke na de opheffing der maxhmrmprijÉen van bloemkool, bas- peen en doperwten nog gegolden hebben, te,weten, die van' tuinboonen en van krojp- sla, alsmede die van ronde aardappelen en van muizen. VLAARDINGEN, 26 Aug. De'haringpak- kers%an de firma De Zeeuw en Van Raait hebben gisteren het werk gestaakt, omdat de firma, in afwijking van de voor Vlaar- dingen vastgestelde loonregeling, weigerde de opbrengst van het haringvet geheel aan de pakkers te laten. Door de buitengewone hooge prijzen van dit vet genoten de pak kers in den laafsten tijd zeer groote ver diensten. Bij Kon. Besluit van 23 dezer,is voor den tijd van een jaar belast met de waar neming van de betrekking van ontvanger der directe belastingen en accijnzen teAk- krum, de heer A. Schnitker, rijksklerk Iste klasse ten kantore der invoerrechten en accijnzen alhier. Zwemweditrfld. In het Gemeentelijk Zwembad werden hedenmiddag, de door de Schiedamsche Zwemclub georganiseerde zwemwedstrijden voor stadgenooten gehouden. ,Van de zijde van het publiek was de be langstelling zeer groot. Ook eenige iraads- leden en wethouder Lagerweij waren aan wezig. i Om* half twee werden de wedstrijden ge opend door den voorzitter van S. Z. C.,. den* heer J.' A. Bijloo, die eraan herinneïde) dat 'der clnh nu 4 jaar bestond en dat veeg den. Tengevolge van den oorlog werd meer in stilte gewerkt voor de propaganda, tot dat thans tot den tweeden wedstrijd werd besloten. Deze heeft een onverwacht suc ces gehad en tal van prijzen werden door de burgerij beschikbaar gesteld, zoomede een bronzen medaille door het Gemeente bestuur. Met de beste weus ch en voor het succes van de deelnemers, verklaarde spr. den wedstrijd geopend. De uitslag der onderscheidene wedstrij den is als volgt: 40 M. borstzwemmen voor leden der S. Z. C.: le pr. W. v. Vlaardingen, 321/5 sec.; 2e pr. K. L. Oranje, 33 sec 3e pr. M. Plooij. 34% sec. 40 M. borstz wemmen voor niet-leden beneden 16 jaar: le pr. J. de Koning, 37 sec.; 2e pr. M. Jurgens, 37% sec.; 3e pr J. Beundei, 40% sec. 40 M. borst zwemmen voor niet- leden le pr. J. v. Maasdam, '29% sec.2e pr. A. Koster, 38 sec. 1 40 M- borstz wemmen met kleinst aantal stegen: le pr. J. A. Bijloo, 11 si.; 2e pr. N. Mul, 12 si.3e pr. N. in 't Hol, 13 si. Rugzwieimmeji voor leden van do SZC.le pr. M FÜooy 41 sec, 2e pr, K. L. Oranje 44% sec. Rngzwemmen voor niet-leden. Hier voor is slechts een prijs beschikbaar. Prijswuuier wordt N. Mul in 42% sec Vrije slag 160 M. (vrije deelname) le pr. '3- vt (Maasdam 2 m. 39% sec, 2e pr. M. Oranje 2 (m„ 41% sec. 3e pr, M. PJooy 2 au. 53 sec. Po pd ui ken (vrije deel nape) le. M Oranje in 25 sec. 2e. P, Sanders in 31 sec. 3e. N, in 't Hol in 35% sec. De wedstrijden werden ojm vier uur nog pet veel animö voortgezet. Aan het Commissariaat van Politie te be vragen, alléén op werkdagen 's middags van 1 tot 2 uur: Arbeidskaart, Werkmansbroek en kiel, PoTtemonnaie met inh., Gebedenboekje, Porüemonnaie met inh, Sleuteltje. Bij vinders: Mattenklopjier, v. Alphen, Oosterstr. 74. Darmesporteinotumie met üih., Koeten, N. Maastr. 49b. Postduif, Suttorp, Rottdijk 160. Sleutel, Baks, Rroersveld 13. Wagen- moer, v. Reedè, Singel 1328. Hondenhuis hand, penning 417, 1916. Maan, G roenol aan 44. Heerenjjarapluie, Seij, L. Smgelstr. 43 Vest en overhemd, Kleinekoort, N. Haven 255. Zilveren broche, v. Platerink, Geer- vb'etséhestr. 5. jiril, v. 'Geer, Kreupelstr. 58. Bortemonnaie met inh., Walbeek, "West molenstr. 11b. Fietspomp, Janse, L. Haven 116. Kindennuts, Klein, Mairiastr. 48. Hon- denhalshanid met ketting, V. d. Ende, Goa- reeschestr. 4. AGENDA, Vrijdag tot Maandag, -Flora-Bioscoop, 8 u. Hoofdnummers: 1. De ruiters van Afghanistan; 2. De Vampier der Woestijn. Heden tot en met 31 'Aug. Casino, 8 uur. Specialiteitenvoorstelling. Heden en' volgende avonden. Circus- Schouwburg. Gez.-Spree. De orgel draais ter. Heden tot en met 31 Aug. Tiv-Schbuwburg, 2 uur. Een kijkje in, bet land der dwergen. Variété door het Ltili putter-gezelschap. 26 Aug. Lokaal K'. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. G. O. V. Gezellige samen-' komst. 27 Aug. en 3 Sept Rott Diergaarde, 2Vs u. Namiddag-concert Residentie Har moniekapel. A1. Kerrebijn, 29 Aug. en 1 Sept- Rotterd. Diergaarde, 811. Avondconcert Stedelijk orkest Bar! Verhollen. 1 Sept. Volkshuis, 8 uur. Vrijzinnige Con centratie. Algemeene vergadering. Om een bengel. Voor de rechtbank te Tiel stond giste ren terecht A. Bhoofd eener school te K.-Abeklaagd van mishandeling .van een schooljongen, wien hij gen kneep in de wang en een slag zou hebben gegeven, daar de bengel hem steeds 'groette met een fa miliair: „Dag Bil" De officie* eisohte vrij spraak. 1 v NED. HERV. KERK. Bedankt'voor het beroep* te Blauw kapel ds. A'. Hi J. G. v. 'Voorthuizen te Zegveld; te Eemnes-buiten; as. 0. E. J. Rupkes te VJarswejd, Cricket. Nederïandsche Cricket Bo,nd. Het programma voor .Sóndag a.s. is Westelijke afdeeling, le klasse. Schiedam: HermesRood en Wit. Rotterdam: V". O. C-H. C. C. 1 2e ttesse (Zuid). Den Haag: H, C. C„ 2bH. "B. S. Leiden: AjaxH. C. C, Sa. 1 VI- f 1 HérniésP»Rpiioid en )Vii^ Morgén zal op het terrein vfrn -g^rmes de laatste cricket wedstrijd Van dit seizoen voor de le klasse-competitie gespeeld wor den. Rood en Wit is-hier te gast Reeds vorige jaren is bewezen, dat deze wedstrijd steeds welhaast de spannenilste van het seizoen genoemd mag worden en gezien het sterke elftal van Rood en Wit, waarin Verschillende .Ezigelscbeai uitkomen, moet Hennes haar beste beentje voorzetten om een goede partij te geven. Voetbal. Nederl. Voetbalbond. In de voortgezette bestuursvergadering van den Nederiandschen Voetbalbond is besloten afwijzend te beschikken op het verzoek van Ajax (Amsterdam) om bij keuze tot eersteklasser te worden gepromoveerd. Ten opzichte van de toelaatbaarheid van de 3e elftallen van tweede klasse clubs en 2e elftallen van 3e klasse clubs werd nader besloten, dat zoodanige elftallen, die reeds eerder in de N. V. B.-compeütiies uitkwamen, daarin kunnen blijven gehand haafd en met nieuwe elftallen van dien rang naar omstandigheden van plaatsehj- ken aard of competitie-belang zal worden gehandeld. De vereeniging Olympia (Gouda) werd bij keuze tot de tweede klasse gepromo veerd. Op zoodanig verzoek van de Storm vogels (IJmuiden) werd afwijteend beschikt, eveneens op dat van Doetincbem en H.S. C. (Hoogezand). Als afgevaardigde ter algemeene vergade ring van den R. K. V. B, werd benoemd de heer Van Bel. In verband met het voeren van nadere onderhandelingen met de* federatie van R. K. bonden werd een commissie tot dit doel samengesteld, bestaande uit de hoeren Wamer, Engelberts, Kips, Van Bel en Rai ma. De heer Buskop werd herbenoemd tot voorzitter der scheidsrechterscommissie. In een bajonet gevallen. Donderdagavond om elf u,ur had bij een nachtelijke oefening in de duinen nabij Schevemngen een droevig ongeval plaats. De landstormman J. S., afkomstig uit Roermond, kwam vau een hoogte afloopen ia de hoschjes nabij den Watertoren, en viel in de gevelde bajonet van een ande-1 <3 morgens vroeg tot 's avonds laat 21 meis- ren landstormman, die aan den voet van 1P, hp7-n -n /r!n Tl)AO<r,n v™ de hoogte in geknielde, houding zat. Hij Zoó gebeurde het, daf de wachtmeester der marechaussee uit Roermond met den Lewusten smokkelaar samen in een coupé zaten. Even voorbij Susteren opende de smokkelaar het raampje en trachtte een groote mand daaruit te werpen, hrj werd door dén wachtmeester ojp het juiste oogen- blik gegrepen, die hem belette zijn p'^ïa te volvoeren. In Sitfard werd hij ingerekend en in een automobiel, waarin rich majoor Schroder persoonlijk bevond, naar de kazerne overge bracht en voorloopig in arrest gesteld. De mand bleek bij onderzoek te bevatten 20 25 kilo rubber, vooral rubber-band. Het geheel moet meer; dan duizend gul den waard zijn, 1 1 'tl i De toestand aan de Hembrug. Men meldt ons uit Amsterdam: Namens de gecombineerde organisaties van rijkswerklieden heeft de secretaris van dat comité de heeren Wt de Jong (U- L); F. J. Wt Drion (V.-L.); J, W. AJbar- da (S. D. A P.); A'. C. A. van Vuuren (R.-K).- L. F. Duymaer van Twist (A-R.); mr. R. van Veen (Chr.-HisL), en Wt 0. A Koster (V.-D J in hun kwaliteit Van secre taris hunner Kamerfracties, uitgenoodigd in hun groepen het denkbeeld ter sprake te brengen van de y#rming een er combi natie in de Kamer, die de belangen van ihet personeel in dq Rijhamunitiefabrieken en Kleeddngmagazijhen zal willen behartigen. Tevens wordt verzocht, bij gunstige be antwoording vatt de vraag, uit elk vier verschillende partijen oen vertegenwoordi ger voor die combinatie te willen nan wij zen. Overspannen vrouwen. In de Ruijschstraat te Amsterdam is ge vestigd een fabriek van chemische produc ten, puddingpoeder ènz., onder beheer van de Maatschappij tot verkoop en bereiding van chemische producten, voedings- en ge notmiddelen, voorbeen D. van Dantzig Zoon". Oorspronkelijk was het slechts een zeer klein bedrijf, met een gering aantal werklieden. Gedurende den oorlog heeft de eigenaar echter 'kans gezien door export zijn zaak buitengewoon uit te breiden en zoo zrjn thans alleen voor de bereiding en het inpakken van puddingpoeder van werd in 't hart getroffen en was binnen tien minuten dood. De militairq geneeskundige dienst en de Gemeentelijke Eerste-Hulpdienst waren spoe dig ter j>iaatse, doch konden geen hulp meer bieden. De overledene was vader yan twee kin deren. 1 Over de grens gekomen. Gistermorgen is bij Lobith een Duitsche deserteur over de grens gekomen. Door over den Rijn te zwemmen, wist bij den Neder iandschen bodem te bereiken. Te Maastricht zijn gistermorgen weer drie uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvlucht te Russen aangekomen. Gisteren werden te Putten N.-Br, twee Duitsche soldaten aangehouden door de grenswacht en naar Bergen op Zoom over gebracht, waar zij den volgenden dag naar het interneering§kamp te Bergen werden getransporteerd. Het waren feeer jonge in fanteristen, resp. 18 en 20 jaar. Nog een derde Duitsche landstomier van 40 jaar, een Badenezer, die in het begin van den oorlog in de Vogezen had gestreden, was in burger de grens overgekomen, hij had aan het Blokhuis te Santvhet in de pro voost gezeten. f Nekkramp. Te Katwijk a. d. Rijn is 'een geval van nekkramp voorgekomen bij een 38-jarigen, gehuwden man. Hij is naar liet academisch ziekenhuis te Leaden gebracht. Opzetten bij aanbestedingen. Eenige weken geleden was 'te Raailem aan het licht gekomen, 'dat. de zes onder- Kandsche inschrijvers naar een hekwerk om de gemeentelyke kweekerij op oen be drag van f3000 een „opzet" liadden ge maakt van f600, dus flOO voor elk. Thans hebben R. en' |VVt. oen regeling getroffen, waardoor de f 600 ia de gemeen tekas zullen blijven1, waardoor do oorspron kelijke raming der 'kosten niet met f 1400, doch slechts met £800 'Zal overtroffen worden. 1 Nieuwe methode van rubber smokkelen. Mien schrijft uit Sittard aan de „Tel.": Sedert geruimen tijd wordt de lijn Antster damMaastricht onvtealigi gemaakt door een goed georganiseerde bende rubbersmokke laars. Alhoewel dit reeds Ijang jaan de autori teiten bekend was en men d© mees ten hun ner kende, was* het tot nog! tee nfet gelukt een dier personen op hdeterdaad te betrap, pk®. Gistetfavtand bjj aankomst van den laat- sten sneltrein, die hier van Amsterdam om halte!f arriveert, was men gelukkiger. Men had bemerkt, dat oen persoon, die vroeger nooit groote reizen maakte, maar thans geregeld naar Amsterdam' gaat, te Susteren op den trein was gestapt piet een kaartje naar Amsterdam. Aten verwachtte hem mtet den laats teri trein en ditmaal hadden de" maatregelen, ge nomen onder persoonlijke leiding van eten majoor der Koninklijke marecSausséc, den h!eer Sclhröder, Volkomen' suedes. De truc bestaat namelijk hierin: Men haalt rubber uit Amteten&ami, doet die,in een soort Ja- pansche mand en' werpt die op ©en bepaald punt gewoonlijk tussdheh Sustenen en Sit tard uit den trein. I "De gftheele lijn van" Roermond tot Sittard en ook het station Sittard waren door ma- redhaussée en militairen afgezet, terwijl in den trejm marodhaussée in burgerklee- ding nteetrépsdq. f,j f 1 1 L 11 ife, jes bezig, in drie ploegen verdeeld. Voor haar is een methode van stukwerk inge voerd, welke haar arbeidsprestatie somtijds zeer hoog opvoert en waardoor zij dn een z^nuwaebtigen toestand geraken, die vol gens het „Ilbl." blijkbaar de oorzaak is geweest van de geyveldige consternatie^ die gistermiddag op de fabriek heeft ge- heerscht. Het begon met een betrekkelijk onschul dige plagerij. Zooals overal waar in ploe gen gewerkt wordt, hangen de meisjes wat de productie betreft van elkaara activiteit af. En nu verweet een der meisjes aan een ander, Annie K., dat zij niet genoeg voort maakte. Annie wond zich, daarover zoo oji, dat zij flauw viel, welk voorbeeld al spoe dig door een ander meisje, Catrientje van W. gevolgd werd. Nu was heel het'bedompte fabriekskamertje in rep en roer. In minder dan geen tijd waren niet minder'dan 12 vrouwen flauw gevallen. Een enkele lag in een zenuwachtige lachbui, anderen sloe gen als wilden in het rond. Énkelen kwamen betrekkelijk spoedig weder bij, doch bij een drietal wilde het bewustzijn, ondanks alle pogingen die aangewend werden, niet terug- keeren. Pör auto-brancard werden zij naar het Wilhelminagasthuis gebracht. De politie, die spoedig een onderzoek in stelde, nam eenige flesschen in beslag om na te gaan of de inhoud ook bedwelmend heeft kunnen werken. Dat zal door den scheikundige der justitie, den heer Van Led den Hulsebosch, nader worden onderzocht. Voor zoover 't Hbl. vernam, vras de at- mospheer niet anders dan altijd, d.w.z. dat deze altijd bedompt is in het betrekkelijk kleine vertrek wq moeten nochtans aan nemen, dat voldaan wordt aim deeischen der arbeids-inspectie waar de 21 meis jes werken. Onnoodig te zeggen, dat het voorval^ an vooral het vervoer van de meisjes naar het gasthuis, in de omgeving van de fa briek, de aandacht trok. Den geheelen mid dag en avond schoolde een groote menigte voor het gebouw te zamen. 1 Heden meldt men ons uit Amsterdam: Naar aanleiding van dm zxaimvtoestand, die zLdh gisteren openbaarde bij een ge deelte, voornamelijk vrouwelijk! personeel, van de firma D. van Dantzig^en Zn., in de Ruijsdhstraat, kunnen wij mededeel en, dat d© meisjes, die naar het Wilheiinin agasthuis wierden gebracht,' weer tot haar gewone - .kalmte zijn teruggekeerd. Zij rijn daar nog in observatie. De heer Van Letteen. Hulse- bosdh heeft nog geen rapport uitgebracht Bloedvergiftiging. De .Vrouw van denarbeider K. F. te Eesveeji, di© een der handlen aan1 prikkel draad Ihadi verwond, is! aan. bïoedvergiftÏH ging 'overleden. - j N Rotterdamsche Diergaarde. Vjoor eenige dagen .werd de lettende ha ve der RiOtterdagmsehe Diergaarde verrijkt door de geboorte van een zeer f raaien! Ru rebel I's Zebialiongst, di© imet zijn moei der in een der perken van het Zieibtagei. bouw geplaatst, zeer zeker de bijzonder© belangstelling der bezoekers zal trekken); Vermelding verdienen'nog de navolgend© gedert de vprige opgave ontvangen, gej- schenken 1 1 Sojmatraanpche makaak Van den Heer J„ Merk^; 1 Javaansohe makaak yan den Heèr A (Lakerviendi;; G ,Muiip(parldet .van' Ree? Af. Mjeip^n|a_; -1m 1. Groef- y im/m i i r m di w F m ar d< b< te t ri t d« 1c 1 f ai Mkmsst •MA: a." t- t f Jpfir "2. V jcte. (C Iwm1« TMrvtr «1 —111 f f»*. i 1 k. t ft 1» 1 di V s. ti dt di t-'t- 5 --if., d, 5é#.iISüJ- tflr f 1i>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2