De oorlog. Dienstbode. een JOH GEN, Wed. J. F. Schefler, Witte Wandel- en Tennisschoenen. r Vreest geen examen indenis der Muziek Purolzeep KLEI1E mVIRTESTIËS. -! ©INGHGIa 103. Uitgebreide sorteering in Reparatie-inrichting. iSt. Lïduinastraat, Een Siste Loopiipa Laatste Nieuws. GOUDA. 2eesdhili%aid Van den Heer K. Tb. S?riÖ>, gezagvoerder; 1 Grijze buffelpikker X Gijoene zjeescliUülpiad van den Heer p Nevens,hofmeester; en 1 Groene zeeschildpad Van den beer K. T. Offereins, kok, allen ran 'het s.s. ^Kediri"; 1 Geeli- iwsng ajnaaZjOne van den lieer G. van de ïRotte; 2 Rootle eekhoorns van dèb Heer jg;-; Sanders; 2 Siajmeesehe katten met 4 jengen van den Heer II C. M. van Hou ten, gezagvoerder van bet s,s'. „Menado"; 49 Grasparkieten ttn den 'heer Pi. J. Mia* denpp; 5 Egels ,vsan den beer J.Escaba;- s3che;'2 Geelfeuik' vuurpadden van den Heer i A; Lnijt; 1 Eurpipeescbe moerassehiidpad j-an den Heer M. de Kruijk'; 1 Wild k.oi, nijn van den beer C. J. Ii DjOii; 3 Groote aard parkieten .ivjam bet éiljand Babi ten! „westen van Sujmatra, een zeldzame soort, die thans vpor het eerst'naar Europa werd pvergehracbt van den Heer de'Bruijn, ma chinist by de Kon. Paketvaarfc-Maatsehap,- pij te Batavia; 1 Roerdomp van den Hear E. J. Pinster te Séhiedajm1 Iberische land schildpad van den Heer J. -van der Jagt te Barendrecbteen partij trop ische vis- schen van den Hear P. li Békkérs, boots pan Van het stoomschip ,,Kediri" te Schie- dayn. Be planten,vérzapeling wérd vermeerderd d,oor de vol gende geschenkeneen partii Orchideeën van den heer P. K. A. Meer» kapp van Embcteu te Den - Haag en den &.tal Orchideeën' van den Heer G. F. dé Bruijn, te Rotterdam. Géboren werden behalve de reeds ge no'tpde Zebra, 2 Sikahierten, 1 Manen- pchaap en 1 Gele agoeti. Weersverwachting. Verwachting tot den'avond, van Zon dag 27 dezer: Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring waarschijnlijk regenbuien, met kans op on weer; zelfde temperatuuf. Nederland en de oorleg. Visch' Voor Engeland. Men meldt ons uit IJnmiden: Inzake de overeenkomst tussclien de En- gdsch'e regoariDg en'de reeders te IJmui - •den gesloten, vernemen we, dat Engeland de visch' in? t vierviolg op de markt telJmui- den zal koopen, doch dat yoor Vers dril lende soorten door.haar 'maximumprijzen /zijn vastgesteld.-In' geval de visch',voor hoo- ,gere dan de maximumprijzen verkocht wordt, hebben de reeders te" IJmuiden op zich' genomen; het teveej betaalde te resfci- tueereh. Vari het Westelijke front. Duitsch' Iegerb'ericht. BERLIJN,. 26 Aug. (Offioiëel). Bij voort durende lievige 'arnllcriegeivfichten,. teuN. /van dé'Sómime, hebben in de 'streek van Thiepval en liet Foureauxbaseh en bij Mau- repas vijandelijke 'aanvallen plaats gehad. Deze zijn alle afgeslagen. - Hen N.WL ran Tahure n'amien' onze pa trouilles in. Fransche loopgravén 46 ge vangenen. - In', het /Maasgebied bereikt» hét vijande lijke yuur in. enkele sectoren Iegelijk een groot» hevigheid. i Dear madimegewoerviiur z:ijn twéé vijnn* delijke vliegmachines in de streek' van Ba- paumé naar beneden geschoten ten .N. van Fresr.es in WiOëvtre. - F.ransch leger be richt; PARIJS, 25 Aug. (Officieel.) Avondcom- munigué De beschieting van de Duitsche verde-. digingswerker. aan het front van deSommc wordt voorgezet. Wij hebben gisteren'600 man gevangen genomen. Een nachtelijke aanval ten zuidoosten van St. Mjhielwerd door ons vuur tot staan gebracht! Bij 'een anderen aanval, in het Ailly- bosch; slaagde de vijand ér in in onze voor- "njtgescboven loopgraven door te dringen, doch wérd er dadelijk weder uitgeworpen. Vliegeraanval op Namen. "LONDEN, 26 Aug. (Officieel). Onze ma- tintevliegtuiigeiri hebpén gisteren vroegin den morgen een aanval gedaan op de vijan- del'ijbo 1 udi (schepen loodsen.bij Namen: en dédol miet succes geib'oanbardoêrd. .Twéé loodsen worden getroffen, maar .tengevol ge' ran dé zhvare bewiolking, kon den aard van dé aangerichte schade niet wtonden vast gesteld., Eén dér vliegttugpn is niet teruggekeerd. Van Swt Oostelijke front. Duitsch'legerberiöht. BERLIJN, 26 Aug. (OfficieelJ. Geen ge- ..beurtenissein van "belang. i Van het Balkanfront. DuitsCh legerberich t. BERLIJN, 26 Aug.. (Offidëel). Ten N.W. van het Ostrowo-moer Avérden vorderingen gemaakt. Bulgaarsïch logérberioht C - SOFIA, 25 Aug. (Offidëel). Ons otffénsief 6p dien reditervleugcl duurt voort. In de streek van den berg Moglcnitz ondernamen aandenlpke* Servische gtrijdk'rachten van dè divisie .Choumiaidie, gesteund door nabij- zijindie' troepen vanaf - den nacht van den 21ten tot 2 uur in den mmididag van den 23en diezér, achttien opeenvolgende aan vallen op onze vooruitgeisdliovett stellingen iri djan secto® Koukourouz—Kovi], die cch- j alte wiendAn afgeslagen, .doom onze troleplen, die met onwiiktoré .Vastberaden heid streden, en waarna .de Serviërs zicli naar stelHngen .torugtrokkein mlet' enorm» verliezen. x Onzle Iinkérvleugel nikte op naar d© Axïgeïsche kust en stuit ;bij den opmarsch ■deéhts op zlwaJcke afdeebngC5n.;;Engelsche <&idlerie; d-'® 'ipBél- léaaig^kfeu .in de rich ting vpn d»Gcdf. .ven Orfaipo, dop®-onze* -^péin viepyidgtd s x '"T'iiiTrtmn Den 23éh Aiig. véro^èrdeh wij deai top van dien berg Parnardagh, .het dorp Zdravik, hoogte 750 (10 E.M. ten noorden-van Or- fano), den berg Bigla, (650 meter hoog, 12 K.M. ten' noorden van Laftera), het 'dorp Dranobo (3 K.M. ten westen van Proviohte;, de hoogten ten noorden Van Kavalla en de gebeele vlakte van' Sarichében. -De bewering van den Fransdien g-ene- ralen staf, dat Fransche troepen hét dorp Aplamisch zouden bezet hébben, is onjuist. Dit "dorp, Griefcsch grondgebied gelegen, is steeds door de Fransche n bezet. F.ransch legerbericht PARIJS, 25 Aug. (Officieel.) Engelsche cavalerie-patrouilles zijn er in geslaagd ten oosten van het Tahinosmeer den vijand te misleiden en langs de rivier Angista trek kende, -verschillende bruggen te vernielen. De Bulgaren hebben geen aanval onder nomen op Kavalla en Drama, waar zich nog Grieksche garnizoenen bevinden. Schermutselingen hadden plaats in de richting van den'berg Beles, het Doiran- meer en de rivieren Stroema en Wardar. Langs het géheele front artillerieduel.. De Serviërs .hebben ten Noord-Westen van bet Ostrovomeer hevige Bulgaarse!» tegenaanvallen afgeslagen en vele honder den gevangenen gemaakt! De strijd in Macedonië. LONDEN, 24 Aug. De „paify Mail" meldt uit Athene, dat ten oosten van Monastir voortdurend hevig wordt gestreden over de geheele Laratjovo-linie. Volgens het Grieksche, blad „Patris" zijn de Serviërs slaags geraakt met het tweede legerkorps van generaal Bodjodobef. Twee Grieksche schepen, die.de haven van Kavalla verlieten, om vluchtelingen na-ar Mytilene teVervoeren, werden aan- gé'valleh door drie vliegtuigen en konden slechts met moeite aan het bombardement ontkomen. De Servische minister-président Pasjtsj w.erd gisteravond te Athene verwacht, waar hij waarschijnlijk een 'or.Jerhoud zal heb ben met VemzeloSi i i. j..{. Turksch legerbericht. KONSTANTINOPEL, 25 Aug, (Officieel.). Zoowel aan hét Irak- als aa,n het Perzische front is de 'toestand hetzelfde. Aan hét front in K a u k a s i is een aan val op onze Vooraitgeschbven stellingen op den rechtervleugel afgeslagen. Op één punt -moest de Vijand, niettegenstaande hij een driemaal sterker .troepenmacht inzette, zich' terugtrekken met achterlating .van ge vangenen. In hét centrum hebben onbeduidende ge vechten plaats. Op den linkervleugel werden bij een aan val op de vijandelijke loopgraven 20 man en 1' officier gedood. Een monitor Weeft zonder succes kor ten tijd de kust bij "Fotsch'a beschoten. Bij een ontmoeting van vijandelijke ver- kenningstroepen met onze afdeelingen op 25 K.M. ten oosten1 S u e z, is de vijand gevlucht. Een Vijandelijke vlieger heeft hij vergissing gedurende een kwartier met een mitrailleur op zijn eigen' troepen gevuurd. Overigens niets bijzonders. Zeppelin raid. LONDEN, 25 Aug. Reuter meldt, dat de bevolking van Londen eerst uit de bladen vernomen 'heeft, dat een Duitsch luchtschip de siad genaderd was. In Lon den zelf heeft niemand iets vernomen van het bombardement. a Diverse berichten In Roemenië! BOEKAREST, 25 Aug. (Officieel.). In de Staatscourant wordt een besluit gepubli ceerd Van den' 'ministerraad, waarbij liét buitengewone legercrediet van 600 millioen met 200 millLoen Verhoogd wordt. Handel en Bedrijf DELFR .26, Aug. Kaasrftaikt. Aangevoerd 67 stapels kaas, 'wegende te zamen 14825 kilo. Prijs' f72—76 per 100 kilo. AMERSFOORT, 25 Aug. v EierenVeili ngen. Exporteieren. Aangevoerd 66.953 eieren. Hoogste prijs f8.70, laagste prijs f8.30, Een-deieren f7.90 Is - Régeeringseieren. Dinsdag. Aangevoerd 228.917 eieren. Hoogste prijs 16.70, laagste prijs f6.30 pér 100 stuks. Vrijdag. Aangevoerd 106.790 ederen. Hoogste prijs f 6.70j laagste prijs fG.40 per 100 stuks. Slaehtgevogell». H 'Middenpri^. - Slachtkippen fO.61—f0.91. Jonge Hanen f0.71—f 1,22, Oude Hanen f 0.64—f 0.70,, Eiendon f0.60 per K,G. - - New-Torksehe Bemrs* Noteerïng van23 Aug. 24 Aug. 25 Aug. Atdbu Topeka lOflA IWVz ÏO-H/, Car and. Foundry 623/^ 623/4 62a/t Bethléh,. St dorp, 485 482 '480 Denver and R. G. -13 IJ: 13^ Ede 'AVxV!!/.''' 37s/4 m/é: 37a/a' Kansas City S. '253/4 25; 23 Miss K, ein T, 3% 3%! - Miss Pao. 43/4 43/8 41/4 N.-Y.OntarioouWest 27'.; 263/4 26s/4 Rock. M. R.Ww 17J/8 171/4 117% Soutb,Paa 991/a ,99 98|r/g South RAVj. 24% 24 230/2 Union .Pao. -142% \l42Vi 141%; U. S. Steel Corp. 97s/4 97i/4 97, Amer. Oan. Co. -.'61% 6U69ya Un Cigar Cou 62 92 50 Faillissement en. Uitgesproken: 1 J. Nagtegaal', bakker, te Nieuw-Helvoet: Curator,mr. Hj. Pk Hermans,te Brielle-. Réchter-öohïmissartö: mr. H- van 'Goud- fi» S?W, der Lpeé, aajteeiper,-te Gestel) téS&ËMU Rechter-tionimissarismr, Urrimels; cura-1 tor: mr. J. B. Hengst. P. Overliese, magazijnbediende, 'Amster dam. Rechter-cornmissarismr. F. J. Vér- sch'eure; curator: mr. J. F. Hoeffdman. J. C. Wagenaar, meubelmaker, 'Amster dam. Rechter-comtoissaxis en curator als voren. - D.e Handelsvehnootscli'ap onder de fir ma J. Keizer,"gevestigd te Amsterdam en h'aré inddyidueele ledeh: E. C. M, Keijzer, H. L. M. Keijzer en M. "Keijzer. Rechter commissaris-: mr. F. J. Verschéure; cura tor: mr. V. G. 'A. Boll. i Opgeheven: J. M. F. A'. Kusters, 2de luitenant de<r infanterie, te Arnhem Visscherij. SCHIEDA^l, 25 Aug. Vertrokken naar zee ter liaringvisscherij de loggers SCH 36, Clara II, schapper D. RoelevèldSCH 99, Mercurius, schipper J. A. Roeleveld; SCH 113, Johannes, schipper C. KnoesterSCH 180, Jüpiter, sclüpper A, Pronk; SCH 193, Castor, schipper Jan Bal, allen voor de derde reds; SCH 395, Hubertha, schipper J. 'Roeleveld Jr., voor de tweede reis. SCHIEDAM, 26 Aug. Vertrokken naar zee SCH 236, Noordster, schipper J. Pronk, voor de tweede reis. Scheepvaart. SCHIEDAM, 25 Aug. Vertrokken: Zee- tjalk „God met ons", kapt. R. 'de Vries, geladen met oud ijzer naar Ronneby. SCHIEDAM, 26 Aug. Aangekomen: s.s. Driebergen", ledig van Rotterdam, om al hier te repareeren in de Wilhelminahiaven. Burgerlijke Stand. SCHIEDAM. - - - Gebaren. 22 Aug. Antonia Petronella Cornelia, en Jotan Margarethus Arij, d en z. van P» Breedveld en N. Bergwerf, N. Maasstr. 24. Aug. Arie, z. v. P. van der jtruijt en A! van' der Sloot, Singel. Jacobus Wilhelmus Josephus, z. v. J. H. van Steen oven en G. van der JWiél, Zijlstr. MAASSLUIS. r Ondertrouwd: H. Vedder en J. ML Hennevanger, vr. van. A. Schoon. G. Falise en Th. Lefévre. Gehuwd: J. de Bruin en C. J. van der Hoeven. Geborem Petronella, d. var. H. Maasen van den Brink en H. ban der Noll1. Willem, z. van Th. C. Kuiper én B. Boelens. Arie, z. van A, Valk an C. van Zanten. Juliana Wilhelmina,'d. van P. Aling en N. Visser. Overleden. M. van der Ent, oud 35 jaar, echtgen. van L. Nieuwpoort. J. Steenbergen, oud 19 jaren. Eeunisgering. Burgepieester en Wethouders van Schie dam brengen ter algemeene kennis, dat op Donderdag, 31 Augustus 1916, den verjaardag van H. M. de Koningin, de bu reaux der Secretarie ten Raadhuiz» en in hét pand Nieuwstraat 26, alsmede het bu reau vap den Burgerlijken Stand en van den Gemeente-Ontvanger, zullen zijn ge sleten. Opening M L. 0. School. Op Maandag 4 September a.s., des n:m 2 uur, zal de nieuwe M.H.L.'0.-School Gymnastieklokaal aan liet Oude Kerkhof, officiceel worden, geopend. O,uders van leerlingen én belangstellen de leerlingen worden uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te zijn, terwijl tusschen 3 en 4 ,uur aan -stadgenooteil gelegenheid zal worden gegeven tot bezichtiging der school.i. ADVEBTENTEEN. De Heer én Mevtrouw, LINREIJER— Vlieg; hetuiglen ljun hartelijkén dank' voor de vjele blijken van belangsteUin® bijde geboorte hunner Dochter ondervonden. ^Kraamvisites worden bij yoorkéur afge wacht Woensdag 30 Aug., 2%4 uur, Schiedam, 26 "Aug.- 1916. s - 10858 7 Gevraagd voor Den Haag; Laan van Nieuavl Oiost-Indië, een flinke Lioo-n f 140, rntet verhooigjLng; Zicli aan te meldon 'savjonda na Tuur, bij Mevrouw "PRINS, NjeuW» Havén 153, Schiedam, v 10859 9 Ten Kantosre eter. It AL V'. RANK, lange Havlem alhier, kan geplaatst' worden - Dan ■goédè. handl sidhrijvenjdé. 1 1 jBriévian,. oneler. lelt Sj., aan het Buiciatt van, dit RJad! i 1 ■- 'K'.'-K'.: 10860 8 Terstond gavapagi" t leeftijd ongeveer 13 of 14 .jaar, Voor lldht wérk. j Zidi te yeirvoegen bij Wj. Cjbife- tiaan JHuigenstiMt '10. f l 10835 9 Telefoon In tere. 300. 10862 60 in verscheidene kleuren. want er bestaat een middel, dat u ge heel bevrijdt van zenuwacihtigh'eid, een middfel jdat u kalm., maakt en. kahn hojudt; terwijl uw geest helder blijft. Mijnhardt's Zenuvetabletten, wietenschappelijk samengesteld en be- i slist onscliadelijk, genezen u van ze nuwachtigheid. Per koker 60 cent, 3 kokers .f 1.70. Verkrijgbaar bij Apofli. I en Drogisten. Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm. Fabriek, Zeist. Eisch vooral merk „Mijnhardt". 10851 21 S. BRONS en CORNs. IMMIG Jr. Met Platen en Portretten. Ingen. f 3.50. Gebonden f 3.90. JJitgave van E. A. M. BOELAN1S, te Schiedam. Het Dasblad van Gouda. Uitgevers: EDAUW en JOHANNISSEN,; geeft de grootste publiciteit onder d» koopkrachtige inwoners van Gouda en de welvarende omstreken.; 1 Abonnementsprijs f 1.70 per 3 maandem Prijs der advertentiën 15 cents per regeL Bij abonnement aanzienlijk rabat Proefnummers verkrijgbaar^ •ten .verschillende huidaandoeningen I verdient het géhiruik-van- alle aanbeveling.De huid -woadt er gezand en krachtig door, uitslag j verdwijnt spoedig; Pprolzeep kost per .stuk 60 ét.;3 stuks -f1170.; Verkrijgbaar bij Apoth. -en Drp. gisten. - Te Schiedam bjj P. J. v. d. Sman, Hoogatr., en A. Scholte, Broersvcat 463. V 10852 21 De APOTHEEK van BOTERSTRAAT 58, ietvanaf Zondagnacht IS uur geyestigd hoek Brnginan straat. Telefopn 364. RECtPTENBüSSEN zfjn geplaatst. GERRIT YERBOONSTRAAT nabij de Koemarktbrug en - BOTERSTRAAT 71a. 20861 46 Prijs 40 cent per anhonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. Mevrouw MINKMANVan Dieren vraagt tegen October een Dagdienstboae, als Tweede Meisje, P.G., ieef- tjjd niet beneden 16 jaar. Zich te vervoegen 's avonds na 8 uur, Kmmaplein 68. "Wordt terstond gevraagd een flinke Dienstbode of WERKSTER, tegen hoog loon. Adres P. J.v. d. REE, Hoofd straat 125.- V K Gevraagd voor terstond een nette....-- Dagdiensthode, niet beneden 18 jaar. Zondags vrij. Loon f250. Mevr. W0LDRINGH, v. Hel- montstraat 118. Nieuwe Gas fabriek, bij Watertoren Schie dam. By de firma H, A. M. BOE- LANTS, LangeHaven, kan geplaatst worden een Drnkkersleerling. Een fatsoenljjk r Burgermeisje, 28 jaar, P. G.,' biedt zich aan voor lichte hniselijke bozig- 1 heden. Ook goed bekend met 'het naaien van onder- en bovenkleeren. Brieven franco lett. T aan het Bnreau van dit blad. Oorlogs-Beclame. 20 pCLgoedkooper dan overal zijn de Belgische prima wollen manB-, vrouwen-, jongens- en kinderkousen en sokken. Ziet de prijzen in onze etalage. 44 cent aanbreien van een paar damesroeten, met de woler bij. Depot Broertveld 89. A. v. d. BERG W.Fz. By J. M. BONGERS, Singel, kan een Leerling geplaatst worden. POST &,Co. f gevraagd. Vleesfehhonwery enSpèkslagéry. Een nette JONGEN gevraagd. Adres - Wed. C. FITSCH, Hoogstraat 166. Gapens, bejaard Burgerman wensebt kennis te maken met Burger-Weduwe, zacht van karakter en g. g. Brieven franco onder lett.EE aan bot Bnreau van dit blad. Rijwielen te koop. Nieuw - luxe Damesrijwiel 2 remmen f59.50. Belgische Boes- - fiets met terugtraprem f 84.—. Dnitsch Klokkenlager met ttf mgtraprem f 27.60. Bijwiel- racestuur f32.50. - 4 Adres: Bijwiel-agentnnr THIIJSE Go., Dam 14. Wenscht U eene Dienstbode, Werkmeid of Linnenmeid, enz., plaats eens - annonce in dit blad. SloobU' 40 Cent per geheele annonce. OCVGT. /-1'1'v DOOB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3