^SiooiiffasscfierpefölIarÈs)Pass'R^!Benl Oude Metalen VERKOOPING HUIZEN. Geen beter adres Dan: „D. E. S" v. Artistieke Bloembinderij, Tuinarchitectuur. Bioscoop en ïanete Jcazar" Schiëdamscfaeweg 19, Rotterdam. WT bezoekt het dan!!! "^Üi en gij hebt een, genotvollen avond- B. EDELENBOSCH, Rotterdam. Gasino T^afiëte Zijt ge reeds in het „Alcazar" geweest??? Sehiedamsciie Mode-Vakschool en Patronenhandel, Dam 50. Fa G. Krabbendam, vHAREENSv- Een belangrijk adÈes voor Fabrikanten. J, 0E LEEUWE, Goéderenvervoerioor geheel Nederland. HERRI POOLMAN, Iemand wenscht en andere fabriefesafvallen, samen te lezen. Rptterdam /r Iedereen. SCKIEDAMSGHE COURANT Schiedanisclie Weg 100. R0TTERDA5T, Zondag Tan 2—4, uur Buitengewone Matinée Opleiding voor Examens en Huishoudelijk gebruik. genoegzame deelname zal een Avond-Cursus gehouden worden, alle en in maatbnlppen. Aanvang der lessen 4 SEPTEMBER, j Woensdag 30 Aug., van 6O uur, gelegenheid tor aanmelding vaa Leer- Hagen voor Privaatles, Dag- en Avondcursus. 10786 20 Van alle voorkomende modellen patronen naar maat verkrijgbaar. Prospectus op aanvraag verkrijgbaar. De Leerares: A. JT- VOOSD, (voor gehuwd en ongehuwd) Patroonteekenenj Knippen, ülaatnemen. Vervaardigen en ken-,van.Dames-, Meisjes- en Kinderkleeding. Verder opleiding voor Costnmière, Eerste Coupeuse, Directrice en leerares met DIplo&ff§|| 'Prospectus op aanvrage gratis verkrijgbaar bijiJF. M..MENS—VAS DElttAKDE Bingley, m straat 10a bij den Schieaamschen weg en einde lijn 8 ta Delftshaven, gediplomeerd als Eëiste^S Coupeuse, Directrice en Leerares met het hoogsté Diploma van de Modè-Academie R. E. Wohrjzek te Amsterdam. N.B, Patronen voor Costunms of Mantels op ornaat verkrijgbaar. 10689 20^80 worden 1 IEFTEHBER HERVAT. Aanmelding van nieuwe Leer. llngen kan vanaf heden geschieden. 10806 42 (Westelijk stadsdeel bij halte Ljjn 7 en 8): Spéciaal ingericht voor groote en kleine Wasch. Nette behandeling. Blliyke prijs. Telefoon lllOO. 10738 20 - Aanbevelend,- H. N. VAN GALEN koopt tot concurreerondo prijs, Wevtmolenstraat 2®. Teleph. 288. y V 10553 9 Offerten onder lett. Q Q aan het Bureau van dit blad. 10849 9 Uitgaaf vau H. A. AL ROEHANTS te Schiedam GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT. Redactie: W. -I. M. LINDEN, le Luit. der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per jaar f 2.40. Groqt 4°. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: - Proefnummers zijn bij alle Boekhandelaren ^voorhanden of worden op aanvraag gaarne door den Ullgevër toegezonden. KOOPT MEN BIJ „D. „E. S-" ZIJN WINKELWAREN, DAN WORDT MEN.PROMPT BEDIEND EN ZAL ALS LID. i NOG SPAREN. -.van Eerlijk in den haniel, Neutraal in dien wandel, Verdere ïoto^rafische Benoodigdhèden steeds in ruime voorraad. Hoogstraat 320 0P6ERltKTl836*y ytRa" X. TELEF/3285.# De Notaris: |Wj. Ai. VAN! BOLDER Dz-, te Schiedam; zal bdjf veiling op Vrijdag 8 Steptemlber '.1916, ties yxxHrmiddagp te tel.f urten, .ten hij afslag op Zaterdag 9 Steptemlbor, 1916, ties avonds te aaht urén, béide fkearen in biet gebpuwi '„Musis Sacrum!'-', aan tie Laag^ Haven té Schiedam vterkoopen: I. Een- PAKHUIS inlet VRIJ, BOVENHUIS, -• ERVE' ten 'open plaats, te Saliiecl'aixi, aan dte Koirte Haven,; nis. 20a en 20b, groot 7S.'Centiaren. 'Tévhuurd Vooac fl8j50 per maand. Grondbel. f 15.27. Straatbel, -f7.12. H, Een WOONHUIS miet 'KOFFIEHUIS, ;.t JERVE. én 'open grond, te Sdhiedami aan den. NocKodvestsingel 'no. 61); groot .2 - Adö 14 'Centiaren. - 'v •- |- .Verhuurdvbcsn f4.perweek. i'.' L Grondbelasting 'f 13.60. Straatbélasting f3.10. - r V III-., Eten HUIS, verdeeld in een beneden. i .- én bovenwoning. ERVE en open grondt aan den No,óidvtestsin»el nos. 63a en if ,63b, nevfens perceel II, groot 2 Are 10 Centiaren. i Verhuurd voor f5.50 par week. Grondbelasting f 19.10. 'Straatbelasting f4.40.: - ,f IV. Een RUIS, 'verdeeld in een beneden ten een bojvenwjoning, ERVE en. open grond, aan den NooMvestsingel nos. G5a en 65b, nevens perceel III, groot - *1 Are 45 Centiaren. Vterhuurd voor f5.50 per week. Grondbelasting f 18.97, Straatbelasting f4.40. 'yV. Een W.OjNING én, ERVE met achter- uitgang, f». Schiedam; aan de Dwars- straat, gend. 39, op den hoek v.an de -• Gassfxaat, groot 31 Centiaren. ;r' Verhuurd v;oor f 1.80 per.' vréek. f Grondbelasting fö.OK. Straatbélasting f 2.361. - T VI. 'Ern WOjNING én ERVE, te Sehiedami aan die Dwarsstraat, gend. 37, met achteruitgang^ naar de Gasstraat, groot 37 Centiaren.tff; v 'f Vterhuurd vöor f2.— per. week. Grondbelasting; f5.08. Straatbélasting y f2.36.; •- ■/- .VIL Ben WOONHUIS ten ERVE, mét open plaats m achteruitgang, ia Schiedam aan dö Leliestraat 12,; groot TO Oenti- aren. Grondbelasting f 8.46, Straatbel as- ting f3.92. yrill. BeniiW.QHNRDIS miet diépen kelder,. ERVE miet 'open plaats en zi^ang öe- 'i vlens péiteeelVII, aan d,é Leliestraat nr. 14, 'gpoot 63 Centiaren, 'j Gijontibelasting £6.75,,Stniatbélas- ting £3.12. - IX'. Eien iWQNING én .Ij/RTE, mietopen I gipind)-' tel Hdinedam; in, een .gang uit- y- komtendo aan de Hoofldstraa,t no, 2014, groot '45 Oentianen. i i- Gjjondbtelasting fStraatbeLajs- ting f0.9^' Aanvhhiding en betaling: 2 Ocitóbtec 1916. V' Btericfotigihg Woensdag én Donderdag in dia'.'wteek van. ideveiRhg^' dies vkm^ wan1' 10tot jJS uur, ten d«S-namiddags van 2,'tot 4.utm, pp .vjeaioon, van. oen bewi^i van De oooperatie voor MEN BETAALT CONTANT DAT IS BEKEND, EN ONTVANGT ÉÉNS PER JAAR ZIJN DIVIDEND'. 10810 120 ABONNEERT U Rótterdamsch© FabriekvanGrewapend Beton, FIRMA KLOOTWIJK, Tel. Int. 9912. Kantoor en Magazijn SCHIEDA^SCHE WEG Sic, ROTTERDAM.. V Fabrikant van Ijskasten en Koelkamers, IJszouterijen, Pekel-, Chloor-, Filtreer-, Koel en-Eierenbakkenen Rook kasten. Tevens alle mogelijke-Gewapend Beton-Reservoirs tot inhoud van 4 Mg.- Gegarand. waterdicht Opslagplaatsen Aelftshavensche Schle. 10853 20 (TRAMHALTE LIJN 8). yS Alle orders worden met den meesten spoed in behandeling- ge- nomen, r A V - Zoö yni©t, 10792 60 10854 50 êSiCiLf üBüscn. RoirstAwl -ö. Kantoor en RemisefiSATHENESSEROiJK 168 (Telefoon 11921). "Woonhuis: SCHIPPERSTRAAT 10. 10454 20 •- (Directi^SOESMAN). COOLUUruEL. - rottebdam. TELEF., 8400 1202 40 Nog slechts eenige dagen optreden van dit Praolit-Specialiteiten-Ge*elsohap. Aanvangt8 ,uur.' waarbjj optreden van alle Artisten. Verwacht .van 1 September,GA 8 fV O: O R R t ELLIN 6 B JS Uen popuiairen Acteur, exJidvv. h. Rotterdamsch Tooneelgezelschap. Micfhtingjeai étó {oeg^ungsbew^ax' z^pi fo rfcrijgeor im Mtói» va?i" jbcwangeirwepn- n Noia^ Tuinlaan 26,:Scihiiodanj!. „Het opwekken van sj-rapathie voorgare weermacht en van het besef, dat defensie* „vraagstukken geen politieke, doch nationale waagstukken zyn." 1 r v ijVVJiUIlINGEIU.'iTEBifabül1 onotfi GASMne I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4