69 15227 Tweede Blad aargng Zaterdag 26 Augustus 1916, no Hngezonden Mededeelïnge». komen h wtrhip ""V-ii !^tp| Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en'Vjaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlajardingen Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advei lentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een1 .uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Von 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen." Advertentien hij abonnement op vooideehge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelrjks worden zoogenaamde kleine adve»*tentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per adveitontie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Dezö advertentien worden, nuts voot 3 achtereem olgende nummers opgei- geven, slechts 2 maal beiekend. Intercommunale Telefoon No. (03. STADSNIEUWS. Vit den Gemeenteraad. De zitting, die gisteren is 'gehouden, had in hoofdzaak ten doel de benoeming en -installatie van eeu nieuwen ontvanger, op volger van den heer v# Damme Jalink, wien,- zooals men weet, op zrjh verzoek eervol ontslag was verleend met ingang van 1 September. Het was gewenscht vóór dien datum den opvolger te benoemen, en waar toch de keuze zou geschieden uit het ambtenaarskorps dezen tevens te instal leer en, opdat deze de kas van den ont vanger zou kunnen overnemen van den heer v. Damme Jalink hij diens heengaan. En zoo is geschied., Tot ontvanger werd, zooals wij gisteren reeds hebben medegedeeld, benoemd de heer 'A. Ko^er, wien in een ruim 25 jarige loopbaan taan de afdeeliiig"Financién en Be lastingen, en in de reeks van jaren, gedu rende welke hij "particulier klerk bij den gemeente-ontvanger is "geweest, het geheele beheer dezer afdeeling door en door kent. Dat de'Raad er* zóó over dacht, bleek wel hieruit, dat de heer Koper werd be noemd met algemeene stommen en ook uit het :.feit, dat de Raadsleden hem na zijn installatie allen hartelijk de hand drukten en jhem geluk wenschten, nu liij het top punt bereikt heeft, .tot ,waar- zijn betrek king hemThier kan., doen stijgen. Die den beer 'Kopei kennen, zullen hem het -bereiken van.dat hoogtepunt .van harte gunnen. jr Toen de heer Koper' voor den voorzitter stond,1 onT'de" "b ij* ti ê~Gerfi e n te wet voor geschreven eeden* af te loggen, zeidê deze Het is mij'werkolijk een groot' genoegen, u te kuqnen; mededgelen, dat de Raad u heeft benoemd. tot<igemeenteiantvanger'ten het is "mij nog grooter genoegen daaraan te kunnen?'toevoegen,'dat die benoeming,is geschied metalgemeene stemmen. Maar alvörens deze benoeming te,kunnen aanvaarden, moet gij ingevolge artikel 108 der Gemeentewet., de'eeden-' of beloften af leggen in dèzé 'vergadering Zrjt gij d'aartoe bereid? -oj;?'4 De heer,« K pp er antwoordt bevestigend!. Nadat de .voorzitter achtereenvolgens de formulés»'lieeijt voorgelezen,, legt de heer Koper'den "eed (af. De: Voor zit ter zegt dan: Mijnheer Koper, n,u gij dien eed hebt af- •■getegjd en thans dus .wterkiehjk pn Ivan! ger* der Gemeen,to zrj(, is het mij zeer aangenaam d© eerste te zijn die U met d© benjoqniing ikiaai "felicibeereni. 1 Ik wensch U vim harte 'geluk met de grooito „onderscheiding die- U is te., beurt gevallen ten. die ü.izeker aangenaam zal zij rij, vtooral dosarv de wijze waarop di© is geschied:'- '--r j Heit ambt dat#gij |hqns hebt aanvaard,, is éeju- gewichtig ambt; err .het <is 'zeker fnêt^'zohder 'hiedoelmg* geweest - dat dé iWetgeVer leen. „tafzjonderbjkiein, titel heelt gewijd aan den Giemoesijteontyangér. Klaar- blijlcélijik is liqi,;,dat de.AVtetgec^r, dit ambt als een 'éeérAgéwidbitig ''qmbt* Jteeft bef sclio,u:wÏL En zoo, is „hot ook. h Als U !ziet éni*-beseft wtat'die Getmeehie!. oqtijlangier te doen hoeft en welk© verant- wéériing hij draagt, z,ult gij dit begrij- p||i Zijn- werk! bepaalt zich niet tot het oijtylangm en piigpvetó van de Gepneente- géföèjn, waarbij dp grootste nauwgezetheid wordt vtoreischt, (maar ook! die geheele ad^ snjjusitnatie moet in vjolmaaklte orde zijn,* waarvjoór hij volledige verantwoording moet afleggen. Gij weet dit alles uit eigen er- vtaring, waar gij lange jaren bij den ont« V^iger zajt werkzaam geweest. Maar zoo? vteql; eervoller is de bepoepiing dije Iptipiet ambt b'raoht - Éritïv hebt die vjerdiiepd. jekïpmme.n in deze administratie, zjjjt t deze gewichtige post gekojmen, die' Ufjtot hoofdambtenaar dér Gemeente maakt» :m hebbqn gezien, hoe U altijd vkn£ dOjGejmeaate juiw best hebt gedaan, hoéf "«prbeeds^den ontvanger hebt ferrijde get" ien hoe gij, mp! In. denl laatstea tjjd 9 'djn miaandenlango 'afwezigheid,:. WlSarijn dijn. teak! mede hebt vervul^: getéond hebt hoevteel werkkracht gij befe iZÜ&g 1 -» W w i 'wtetéd dat vvrij Ut de taak! öashjebt' iaiamyiaarè, in pWe handen; kjunff {ben dat"'jiw wieiikl perfect in/orde zal 2^a éhffdaarom konden^wij jUi met'" vol- eenkgezmdhmdwóordezebenoepnng voordragen. De Raad heeft getoond zich bij onze meening omtrent U aan te sluiten. Bpudt uw werk in eere, ook nu grj deze booge plaats hebt ingenomen. Ik hoop dat gij met grooten lust en ijver uwtaak zult vervullen en met de talen ten die u gegeven zijn, zult woekeren; dat gij met B. en W. flink zult samenwerken zoodat dit gal zijn in het belang der Ge meente. Ik wensch u nogmaals van harte geluk en hoop dat u zeer vele jaren dit ambt zult vervullen met denzelfden ijver en toe wijding die u tot heden hebt getoond. (Ap plaus.) Op uitnoodiging van den Raad neemt de .(beer Koper de gelukwenschen van elk der raadsleden met een handdruk in ont vangst. De heer Koper vraagt dan den Voorzitter verlof een enkel woord in deze vergade ring te mogen spreken. De Voorzitter geeft het gevraagde verlof. De heer Koper zegt dan Wanneer ik in deze vergadering bij uit zondering vprgunning vraag om een enkel woord te spreken, dan doe ik dat in „de eerste plaats om mijn erkentelijkheid "uit te spreken voor de hartelijke woorden van waardeerïng, die U, mijnheer de Voorzitter, tot mij gesproken hebt. "Ik stel die woorden op zeer hoogen prijs, juist omdat ze door U zijn gesproken en U dit deed ook namens B en W., want het is mijj bekend, dat U arbeid weet te waardeeren. Dan wil ik mijn. hartelijken dank uit spieken ivoor het bewijs van vertrouwen dat dè Raad in mij toont te stellen door mij tof dit ambt te benoemen en deze benoe ming is mij in 't bizonder .zeer aangenaam, w|ar het mij uit uwe woorden gebleken is, ■dat die is geschied met algemeene stean- mén. Ik geef de verzekering dat ik alles zal doen om mij het geschonken vertrouw- "wen waardig te maken. (Applaus.) |De heer Koper verlaat hierna de verga dering. De agenda wordt daarna verder afge werkt, wat zonder veel spreken kon ge schieden, waar deze bestond uit benoemin gen en onderwerpen van zuivor adrnimstra- tfpven aard, zooals het goedkeuren van re keningen, die door de Commissie voor de Financiën en de Belastingen waren nage zien, waaromtrent door deze tot goedkeuring Was geadviseerd. Hofjes van Be'lois Bij de rekening van de Hofjes van Be- lpis werd een opmerking gemaakt |De heer Post vraagt, of er geen aanlei ding is het batig saldo dezer rekening op aiidere wijze te beleggen dan door aankoop van effecten, b.v. door daarmede den toe- siand der woningen te verbetoren. Spr. ge lóóft, dat het meer aanbeveling verdient wanneer dat geld besteed werd ook voor uitbreiding van het aantal wonmgdft. "De Voorzitter acht deze opmerking volkomen juist. Ook in do begrooting vooi 1917 komt weer een post voor voor beleg ging van gelden. Echter weet spr. niet uit Het hoofd boe de btatuten flier Hofjes luiden. Den door den heer Post aangegeven weg qcht (hij echter wel een goede. - De heer v„ d. Tempel juicht ook het door den beer Post gesprokene toe. Spr. wil vooral de aandacht vestigen op de be staande woningen der Hofjes van Bolois, daarvan er enkele zijn, die gedeeltelijk met planken voor de ramen zijn toegespijkerd. Spr. zo.u het. toejuichen, vooral in dezen tijd van woningnood, dat voor de saldo's een andere belegging werd gekozen. Den heer G os li n g a vindt het een zeer gewenscht feit, dat uit den Raad den wensch komt om het geld op andere wijze aan te wenden. Immers is het juist de Raad ge weest, die uitbreiden der werkzaamheden aan de Hofjes van Belois heeftobelemmerd. I Indertijd heeft de Commissie voor deze |lofjes toestemming aan den Raad verzocht om het turfpakhuis nabij de woningen van de Hofjes langs de Noardmolengracht aan Ie koopen, maar de Raad-heeft toen dat voorstel verwioirpen. Toch had de commis sie dat terrein noodig om, den toestand daar te kunnen verbeteren. Dto Raad draagt dus de schuld dat de Ootómissie in de nu ais gewenscht uitge- sproken richting ïiiets' heeft kunnen' doen. f Dat "pakhuis is nu niet veel meer daji 4 afgebrokktekle miuren eu puin,* het ligt te (midden van. de eogendoaumen Her Hofje® en als zoodanig had die commissie het nooflig ten wilde rifhet koopen. l Spr. hoopt dat deze besprekingen er toe kullen leiden, dat door de commissie een nieuwe poging tel Worden gedaan out' dat stuk grond! te koopen. t/ f De Voorzitter 'zou bet wel gewtensöht vinden,- dat-Werd mgetgaata'op het denkbeeld vjap don heer Pést ,en 'dat door den Raatl oenverzoek werd gericht aan de commissie cm'm die richting haar zorg uit te b' >i- den! De beer mr Kavelaars vraagt wan neer de kwestie met dat turfpakhuis in denj Raad is voorgekomen Hij herinnert zich daarvan niets. De heer Goislinga: Een jaar of 7, 8 geleden Qe heer mr. Kavelaars: Dat was vóócr mijn tijd. De heer Goslinga: De oudere leden zullen zich dat nog wel herinneren. De h-eer mr. Kavelaars zal wel gaar ne zien dat werd aangedrongen op verbete- rnig dier bestaande woningen. De Voorzitter stelt nu voor de re- bening goed te keuren en namens den Raad diecommissie te verzoeken in den geest als' doo rien heer Post is aangegeven, "te willen handelen. Dit vóorstel wordt aangenomen met alge- niejene stemmen. De TCide'-e bespiekingen waren van ge ringe beteekenis, en de stiekking daarvan is (reeds in 'tkort in ons kort verslag weergegeven. i - Flora-bioscoop Als steeds geeft „Florf-journal" ook thans weer het nieuwste op oorlogsgebied te Jzien en blijft dit een zeer gewild nummer ok het programma „De afgedwongen huwe lijkstoestemming" is een- allerleukste corne- die, die het publiek in een vroolijk© stem ming brengt. IR erna volgt „De boschgod", een schitterend gekleurde film, wat even- eefas gezegd kan, worden v,an liet daar achter volgende hoofdnummer „De vampier der woestijn", roman in 2 deden. Dit num mer weet de aandacht van, begin tot eind te|boeien. Voor de pauze nog: „Biltie Rit chie 1" in Papa is een boemelaar, een nummer, dat verbazende bij het publiek inslaat en liet onbedaarlijk doet lachen. 'De pauze wordt gevolgd door „Zalm- visscherij pp de Volga", hetwelk het ver loop doet zien tussoheu den vangst der zalmen en, het opdienen dezer visch in hit hotel Als tweede hoofdnummer een zqer spannend drama in twee afdeel ingen „De ruiters van Afghanistan", gevolgd door „Al te groote dienstijver", een nummer, dit de bezoekers in opgewekte stemming dl bioscoop doet Verlaten T Zijt gij even gezond ais de vrouw van het platteland ij bewijst u, dat vrouwen even gezond kun nen zijn als mannenals zij willen. Indien vrouweninhet algemeen niet zoo sterk zijn als de mannen, is dit dan piet, omdat zij te lang werken, zich te voel zorgen maken en niet voldoende ont spanning krjjgen? t In sommige streken op het platteland, lyaar de vrouwen het werk buitenshuis der mannen doen ten losse kleeding dra gen, zijn het beelden van gezondheid. 1 Een eenvoudige leefwijze verzekert ge zónde nieren, volkomen zuivering van het moed en geen urinezuur-kwajen. Urinezuur i.n het bloed (als gevolg van verzwakte meren) veroorzaakt rugpijn, rheumatische en zenuw-kwalen, hoofdpijn, duizeligheid, moedeloosheid, waterstoornissen en gevaar voor niergxuis, waterzucht en nierontste- $ng. j Als gij redenen hebt om uw nieren te ver denken, gebruik dan Foster's Rugpijn Nie ren Pillen. Zij hebben dvizende vrouwen geholpen. I Foster's Rugpijn Nieren Pillen hebben éen verzachtende, versterkende en opwek kende werking op zwakke nieren, en voe ren deze zachtjes tot gezondheid en werk zaamheid terug. Zij helpen haar om het Overvloedige urinezuur af te voeren even als het overtollige water bij waterzucht. Zij dienen alleen voor nier- en blaaskwa- ten en werken niet op de ingewanden. Om beter te worden en te blijven is het aanbevelenswaardig om iederen dag uw huiselijk werk een pposje te laten liggen en een opwekkende wandeling te maken, prink water, eet eenvoudig voedsel eti slaap voldoende. Een betere gezondheid maakt u een betere moeder of vrouw. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappdhoif Hoviogh- Toezending geschiedt franco na omtvt v, postwissel h. fl.75 Voor één, of 'fldvoor zies doozen. Eascht de echte Fos ter's Rugpijn Niesen Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien Ss van nevenstaand handelsmerk. BINNENLAND. Gouverneur van Sorlname. Bij Kon." besluit van 24 dezer is aan den heer W. D. H. baron van Asbeck eervol ontslag verleend uit de betrekking van gou verneur van Suriname, en zulks onder dank betuiging voor de diensten, in die betrek king, den lande bewezen. Bij Kon. besluit van 24 dezer is tot gopverneur van Suriname benoemd de heer G-. J. Staal, thans secretaris-generaal bij het departement van koloniën. Dir. hel.; Invoerr. en ace- Bij Kon. bes (uit vjan 23 dezer: is ingetrokken de ban-oienninjg vian den onltvanger der directe belastingen cn ad- cijnzen J. L. vian der Plas;, te St. Maait tensdijk, tot onb der. jmdtL te Ravteub stonk gedaan bij Kom' besluit van lflf Maar'l, en is hij ben.oefnd tot omt. der. midd. Berlkufnü. zijn beno'ejind: tot pntvi dir. betast, en acd te Enkl- buizeiic G. A. Meijer, pntvj. dir. belas, en iacc Ite Mjontfoort; tpt pntvj. tbr. belast en, ace. te Raai te, B/ 'ten Kate, pntv. tbr. lielas, mvoerr, en laoq te If on Le,n i ss e; tpt opitvt dir. belastin." en aoc. te llo- dqn,. E. Nepiebpqm,, Rrjksklerk der 1ste kl„ kan invjoerr. en aoc. te 'slGravtón- inage; zijn vjoor den 'bjd van een jaar bielast* |mdt de waarneming vön de betrekking vian pntv. dir. belast, invperr. en acc, te Anna Pa,u]owtna, J. Hofslté, Rijksklerk lsto kf. kan. dier imiddi. fe Zaandam; jtnelt de waarneming vtan d© betrekking vian jon tv, dir. belast ein ace. te Balk, L„ Pokleider, Rijkskterk 1ste kl. kantoor "der din belast. inypMT* ien ace. te Haasi- 1 weert; x (melt de waarneming Van de betrekking vian ón tv. dir. belaft en aco. te Heyst- hjuizienp G. Brpokhuis, Rijksklerk 1ste kl. 4de kan. der dir. belast te Amsterdam; 'i©, (met ingang Van 1 December, pp zijn verzoek eervol ontslag verleend ,uit 's Rijks dienjst aan II J. de Rjode, omtvt dir. belast, en saco te Menaldpini. Sederlaud en de oerlog. Onze graanschepen. Omtrent de voorwaarden, wlaarop de vrijt lating van onze graanschepen heeft plaats gehad, verneemt het „IlbH." uit Londen, dat deze geheel nieuwe bepalingen zullen bevatten omtrent de aflevering aan de dom- sumfenten. De consignatie aan de Neder- landsdh© rageering blijft bestaan, doch al vorens de afnemers in het bezit van de producten kunnen komen, zullen zij Se gewone N. O. T.-verklarmg moeten afleggen en een bankgarantie hebben te stellen. Ten gevolge van dezen maatregel^ zjal ook de uit vcier naar Belgie tot eemge grensslrookein, ■wonden beperkt. De distribntiewet. Nu de Distnbutiewet in het Staatsblad is afgekondigd, moet het, volgens „Het Volk", in het voornemen van minister Posthuma liggen, binnenkort de vertegenwoordigers van een aantal gemeentebesturen naar Den Haag te ontbieden, teneinde met ben over haar uitvoering overleg te plegen. Opgebrachte visschers- vaartuigen. Naar het „Hdbl." meldt, zal, volgens de overeenkomst tusschen de Engeïsche regee ring en de Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen te IJmuiden al de ge vangen visch op 4© open markt te IJmui den worden aangevoerd, terwijl gegaran deerd wordt, dat Engeland daarvan 35ptC. zal krijgen. Aangehouden mail. Het stoomschip „Prins der Nederlanden", 7 dezer uit Amsterdam naar "West-Indië ver trokken, heeft op last van de Britsche auto riteiten de post in Engeland moeten lossen. Een Zeppelip., Men meldt cLd. gisteren van* Texel: Boven het eiland "zweefde hedenmorgen te 6 uur een Zeppelin, die vermoedelijk door het nevelachtige weer eenigszins bui ten den koers was geraakt. Blijkbaar om zich te orienteeren, daalde het luchtschip zoo laag bij de pachthoeve „De Kerke- plaats", dat het bijna de toppen der hoo rnen raakte. Toen steeg het weer en zette het in Oostelijke richting den tocht voort. Gisternacht, omstreeks kwart over drie, is, naar het „N. v. d. B." meldt, met vervaarlijk geronk een luchtschip over Am sterdam gevlogen, in Oostelijke richting. Het geraas, en zelfs het schokken der mo toren, was eenige minuten lang waar te hemen; het schip zelf is ook door enkelen (gezien. Er was geen wind, - Van militaire zijde deelt men aan het „N. v. d. D." mede, dat het luchtschip in N O richting over de stelling is getrokken; in verhand met de aanzienlijk6 hoogte, waar op het zich bewoog en de duisternis, heb ben 3e militaire autoriteiten het nutteloos geacht er op te schieten. Een luchtschip. Uit Maastricht meldt men: Nadat hedenmorgen en ook vanmiddag om' 6 uur op den Pietersberg een Zeppelin was waargenomen op zeer groote hoogte, verscheen om half zeven, uit het Noord oosten koersende, weer een Zeppelin, die geheel de grens van ons land volgde. Vliegtuig geland. Het gisteren bij Schoondijke gelande vlieg tuig is, naar de „Middelb. Ct." meldt, een Fransch vliegtuig, gemerkt A 49396. Het was bemand door een Engelsch officier. Na demanding overgoot de vheger de machine met petroleum en vroeg aan de omstan ders om lucifers, doch deze werden hem niet verstrekt. Beetwortelen en suiker. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft bepaald, dat het is verboden beetwortelen en suiker anders dan in rne- lassevorm te verwerken op spiritus. ■fGebruikvanden aardappel oogst. De minister van landbouw, nijverheid en handel brengt ter kennis van alle belang hebbenden bij den handel in en big de ver werking van aardappelen, dat hij na.een bespreking met de betrokken vereenigingen en commissiën van toezicht, in hoofdlijnen de' volgende regeling heeft vastgesteld, ten eipde de voorziening van het binnenland met aardappelen voor het jaar 19161917 zooveel mogelijk te verzekeren. jlo. Naar het zich laat aanzien zal de oogst van de in Nederland onder gewone omstandigheden verlangde soorten eonsum- tié aardappelen voldoende zijn voor bumen- iahdsch verbruik, maar geen overschot voor uitvoer overlaten, zoodat de uitvoer van déze aardappelen dan ook' niet kan warden téegestaan. i 1 2o. Aan de aardappelmeelfabrieken is voorloopig toegestaan de Vermaling van 8.2 niillioen H.L. fabrieksaardappelen, onder verplichting van het geproduceerde meel 50 pgt. ter beschikking van de regeeriag to hóuden en onder voorwaarde, dat de ver deeling dezer 8.2 inillioen H.L. over de speculatieve en coöperatieve fabrieken door deze onderling wordt geregeld, hetgeen, reeds is geschied. Voor, zoover de fabrieken nog niet over het quantum aardappelen, waarvan de ver maling is toegestaan, beschikken, zullen ze die op de vrije markt kunnen aankooperi. 3o. Nadat de bovengenoemde in Neder land gevraagde consumtie-aardappelen en de hoeveelheid van 8.2 millioen H.L., waar van de vermaling aan de fabrieken is toe gestaan, blijft er, naar het zich laat aan- zien, nog een aanzienlijke hoeveelheid aard appelen over, hoofdzakelijk bestaande uit fabrieksaardappelen en daaraan verwjante sóórten, die onder gewone omstandigheden hun weg vinden, óf naar de aardappel meelfabrieken, en drogerijen, „óf uaar den exporteur. Het ligt in de bedoeling deze hoeveel heid dienstbaar te maken aan het vormen van een reserve voor binnenlandsch ver bruik in het algemeen en in het bijzonder van een reserve, van die soorten, welke kunnen duren tot de maanden Mei en Juni. Ten einde de belangen der volksvoeding zooveel mogelijk te dienen zonder die van verbouwers, oardappeldrogeTs en exporteurs al te zeer uit het oog te verliezen, is het ije bedoeling, zoover de grootte der voor raden en de prijzen der aardappelen zulks toelaatbaar doen schijnen, de verwerking of den export van de genoemde fabrieks aardappelen en daarmede verwant© soorten op nader vast te stellen tijdstippen toe te staan, onder voorwaarde, dat door fabri kanten en exporteurs een zekere hoeveel heid san "yoor hihnenlandsche cShsuhitie geschikte soorten, ter beschikking van de regeeiïng worden gesteld tegen nader vast te stellen prijzen. Voor zoover genoemde fabrikanten „en 'exporteurs de ter beschikking te stellen aardappelsoorten niet bezitten en bezwaar hebben om ze zelf aan te koopen, zal de Aardappelenvereeniging daarbij haar be middeling verleen en. i Feu nadere uitwerking dezer regeling zal te zijner tijd ter kennis van de belang-' hebbende worden, gebracht. ,iJm x <m vCV--.. t* <7 'Wffi 4. WS-il „llfv» k.,4 JJr^k^viöV COURANT «V, T, -™ 4 •i I j i HASH. As "iA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5