CURSUS I. T. Ortb Zonen, Coolsingel No. 20, !h w w~ Stenografie STOLZE-WÉRY. Denk er aan! Rechtzaken. ük si Oemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. ADYERTBSTIKN. Rotterdam, «iwf m 'I Fransche vrouwen en kindeken. Gisteravond zijn te Vlissingen aangeko men een 150 Fransche vrouwen en kinde ren en een paar mannen, die reeds vóór den oorlog in Brussel woonden óf er ge durende den oorlog uit andere deelen van België of uit Noord-Frankrijk kwamen. Zij -v, zullen over Engeland en Frankrijk gaan. lil... Eerst Maandag vertrekt weer een maiF "boot. Een deel van dit gezelschap zal daar mee kunnen vertrekken; de anderen moe ten nog langer te Missingen vertoeven. Postpakketten in beslag genomen. Ten vervolge op zijn mededeeling, voor komende ïn de St.ct. van 5 Juli no. 156, brengt de minister van buitenlandsche za- - ken ter kennis van belanghebbenden, dat aan boord van de „Noordam", de „Nicke- nte", de u,Oranje Nassau", de „Rindjani" en de „Insulinde" door de Britsche autori tejten postpakketten zijn in beslag geno men, welke zijn aangeduid op een lijst in de St.ct. no. 200. fev fa*t Het ge&taob van de XXe Siècle Bij een bericht van de „Maasbode" dat het Deutsche stoomschip „Lulea" (2417 ton; uit de haven van Rotterdam is uitgevaren, teekent" de j,XXe Siècle" aan „Dit is het zeventiende in Nederland ge- intomeeidè Duitsdhe schip, dat er in ge slaafd is te ontsnappen. De opmerking is eenvoudig een domheid, ziegt de „N. Clt." Vreemde handelsschepen die zich bij het uitbreken Van den oorlog in onze haVems bevonden, zijn natuurlijk niiet geïnterneerd"zij waren en zijn vnj om hier te blijven of te vertrekken naar bun goeddunkt. Het spreekt Vanzelf dat de Duitsdhe handelsschepen er de voorkeur aan gegeven hebben niet uit te varen de Noordzee is Voor hen allergevaarlijkst ter- rein. Nu en dan echter waagt een het er teens op; de „Lulea". sdhijut reeds liet 17de te zijn. Maar Van een ontsnapping uit inter nteering is hierbij geen sprakeover de vrij béid van deze söBepen ami ie vertrekken hebben de Nederlandsohe autoriteiten niets te zeggen, In dit opzicht ruM op nen gee nCrlei volkenrechterlijke oï onzijdig heids- verplichting. 1 Dit is teen Waarheid die aan. hot wélge zinde Belgische blad niet onbekend kan zijn. Maar wlat dotet dat er toe als het de gele- genheid sdlioon ziet om in Frankrijk iets onaangenaams Voor Nederland te zeggen? LandsUrmklasie 1909. De Keuring Voor de randstorihklasse 1909 zal plaats hebben in' de maand October. van den secretaris, maakten enkele afdee- lingen opmerkingen over het beleid van het bestuur, die werden beantwoord. Op voorstel van het bestuur werd Utrecht aangewezen als plaats voor de volgende jaariijksche vergadering. Aan de orde was thans de bepaling van den omslag over 1916. Het bestuur stelde voor f2 75; hiervan af te dragen aan de bondskas door Amsterdam en Rotterdam f2 25, door de overige afdeelmgen f 1.75. Na uitvoerige besprekingen werd ten slotte met algemeene stemmen aangenomen een voorstel-Amsterdam om den aanslag te bepalen op f3 en f2.25 hiervan in de bondskas te storten. In de commissie van de redactie van het maandblad werden herbenoemd de hoe ren: A van Dalen 'te Amsterdam, P. van Keimpema in Den Haag en S. Schmit te Amsterdam. slagers, arbeiders in willekeurige fabrie ken. Opgeven vóór Vrijdagmorgen 9 uur. Bloemen- en plantenkeuring te Nijmegen. Te Nijmegen is gisteren de groote Bloe men on PI antenkeuflimig geopend in tegen woordigheid o. a. "van den Directeur Generaal van den Landbouw, den heer van Hoek, den Inspecteur van den Landbouw, den heer Kakebeeke, - den voorzitter der G.-O. Mij. van Land bouw, Ridder van Rappard, den Commissa ris der Koningin in, Gelderland, Jhr. S, van Oitters, en een groote schare verdere ge noodigden. Na een welkomstwoord van den voorzit ter der afdeelmg Nijmleigen, Jhr. J. C. van Holthé, sprak de voorzitter van de vaste Keuringscommissie, de heer A. J van La- 1 ren, te Amsterdam, die zeide, dat leze ten Hierna volgde een bespreking van de mo-1 toonsf]e.iiinm een getuigenis levert van de gelijkheid te komen tot nauwere aanslui-1 v-m ting af samenwerking met andere ambte naarsorganisaties. Vooraf werd de heer F A Noordhof, secretaris van den Algemee- nen Nederlandschen Ambtenaarsbond, op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de noodzakelijkheid van machtsontwikkeling te betoogen, bezien van modem standpunt. Moord, op het Thorbecke-plein. Voor de rechtbank' te Amsterdam heeft zich te veiïuilWjOprden gehad een 21-ja- rig diajinartheWerker, die i® den avond vian 26 J,iuu op liet Thorbeckeptein het meisje E. P. A. R., met wie hij toen Ver keering hiad, pnet een messteek van hét leven heeft beroofd. Beklaagde deelde [mede, dat hij verle den jiaar, na te Antwerpen en in Enge land vertoefd te hebben, te Apnsterdam is ter,uggeképien, Hij is toen bureaulist en. zaalwachter in eentheater in de Aan' energie, doortastendheid en kracht Van on zen tuinbouw, ook in een tijd als dezen Bui tengewoon verheugde spr. ziöh over de gelukkige samenwerking tdssCben de Maat schappij 'en de afdeehng Nijmegen. De voorzitter van de Ned. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde, Jhr. Mr J. W. G Boreel van Hoogelanden, onderstreepte in zijn rede de woorden van de vorige spr© Kers. Hij dankte de leden van het Koninklijk Huis voor den opnieuw ondervonden steun en verder allen, die tot het welslagen van de tentoonstelling hebben medegewerkt. Spr. eindigde met den weusch, dat de keu tang zou strekken tot eer van de Nederlandsohe kwleekers en tot het hoog 'houden van den Holiandsohen naam op-tuinbouwgebied. Daarna deden de autoriteiten en genoo digden, onder geleide van het hoofilbestuur, een wandeling over de terreinen. Om half vier heeft Prins Hendrik, verge zeld door zjjn adjudant, Jhr. Backer, de ten toonstelling bezodht. Na de voorste) ling van hoofdbestuur, keimngscommis sie en Afdeelingsbestuur aan den Prins deed deze een rondwant lel mg door het, ge stelstnaat ge® ee.-4 In dien tijd heeft hij len <jen waarbij Jlir. Boreel ai zich pnet.het meisje verloofd, hoewel deze Jhr y HJthe vaa Voorlichting dienden. De hepn had medegedeeld, dat ze .geen on-1 pnrLS betuigde herhaaldelijk zijn groöte in besproken gedrag achter den rug hod. Be- j gienoanenheid met de tentoongestelde bloe klaagde's puders hebben het meisje toen raen en planten. 11 - InditnaiBtelling Tan landstormpllcktlge van allltledlenst vrijgestelde kost* leners, Bpjf de oproeping inj wetrkdijken dienst Van lainldstomiipliobti gen werden tot nu toe tot nader order buiten oproeping gelaten degene®!, die lands tormphchiig geworden tengevolge Van een hu,n als miRtieplichtige verleende Vrijstelling" wegens kostwinner schap of wegens persoonlijke onmisbaar ihleid. Dé minister va® oorlog heeft thans be papld, dat diegenen' hunner, die thans in hét genot zijn, v,an vrijstelling, voor goed van den, dienst bij de militie en wier jaar het huis ontzegd, waarop zij op haar voor, stel in vrije liefde zijn gaan leven Beklaagde deed nu een omstandig ver haal van de wijze, waarop hij haar op ontro,uW betrapt heeft; hoe zij hepn heeft medegedeelddat zij niet langer bij hem wilde blijven en toen pneteen met een am der is tmedegegaan. Hij is hen toen ge volgd, totdat zij m een woning in de Vijzelstraat -verdwenen; daar heeft hij haar opgewacht, totdat 2ij buiten kwam, en lieeift hij haar erljoe overgehaald opn pnet hem een eind op te loopen. In dien tusschentijd heeft hij teen pnes gekjocht, naar hij erkende ,opn bet meisje eenig leed toe te brengen, niet opn haar te dooden, Toen zij op het Torbeckeplein waren gekjopnen, heeft hij haar gevraagd om een brief, welkten hij uit zijn zak haalde, te lezen. Terwijl zij d-1 brief los, heeft hij het [me? tot de tin. ea-bjprstznk get- haald en de daad Volbracht. Voor den Na den rondgang werd in de biljartkamer thee gediend en bood mevr. van Ho-lthe een prachtig bouquet aan voor de Koningin. Na een hartelijk afscheid keerde de vorstelijke bezoeker, door honderden Nijmegenaato toe gejuidit, om kwart over vijf uur per anlo naar het Loo terug. 1 Goede tijden l Te Haaiiejuimerliiede ca. is door de aan zienlijke verhooging van het belastbaar pnlkjojm,en bet percentage Van den hoof dei ijken jopnslag Van 2i/o teruggebracht kurt nen worden op 2.1, niettegenstaande de belasting npg pnet f2000 is verhoogd. I fflbl.) Geknipt. Te Amsterdam is gisteren gearresteerd de dader van den bekenden diefstal Van f6500 te Eindhoven. Op hem werd nog f 1000 gevonden, terwijl bij meedeelde, dat hij flOtX) aan zijn 'ouders had gestuurd. klasse "reeds in werkelijke® dienst gesteld I rechtercommissaris had bekt. erkend, dat I bi^Srinn wrzoehf EindbATm 1S ov'er" ^erdh v™5 I hij het [meisje wilde dp^n. üT^igehouSe is de 20-jarige milicien Wat er gebeui-d is nadat hij de daad I R, Moot, die eerst was gedeserteerd, te vplbracht had, weet beklaagde niet (meer iBpxtel een mofoiTijwiel ontvreemdde en nauwkeurig. Hij beeft bet pneisje een I daarna te Eindh'oven zijn 'slag sloeg. mr. zoover zij niet op of na 1 Januari van dit jaar wegens persoonlijke onmisbaar heid zijn, vrijgesteld Van dien dienst, in werkelijken dienst zulten worden gesteld tegelijk met Eet gedeelte der landstorm- jaarklasse 1910 dat omstreeks 10 Novem her zal' moeten opkomen'. Zoo de belaJighébbénde met stelligheid Van oordeel iis, persoopürjk onmisbaar te zijn in1 den zin van art. 34, eerste lid der MSitiewet, kan hij zich' cftkti tnsschen- kotost Van de® burgemeester tot delt-sü-, nister wenden met een verzoek om voor- loopdg van opkomst in' werkelijken dienst als landstormpliditige ^je worden vrijge- steld.- Wi Ik ladeellng lichting 19 7. Volgens de® indeelingsstaat Voor de lich ting 1917 worde® er 600 dienstplichtigen ingedeeld bij de zeemilitie, 24.114 bij de infanterie, de regimenten grenadiers en jagers daaronder begrepei®, 348 bij de com pagnieën! wieïrjjders, 2924 bij de regimenten yesting-artillerie, 275 bij de pantserfort- ariülerie, v 144 bij htet korps' pontonniers, 140 bij htet korps toipedisten, 1029 bij de imelksalp® zien biinneloope®, en meent, dat een klein pneisje haar daar het mes uit het licbaapn trpk! en op straat wierp. Bekl. heeft bet toen weer opgeraapt. Gej. tuigen hadden hepn naai" de politie gek bpacht. De juffrouw van de melkinrichting ver klaarde, dat een dame den winkel binnen kwam, en dat zij deze vroeg wat zij ver langde. De dame, die zeer bleek was, zei ie niets, greep naar haar linkerborst en trok daar tot getuige's grooten schrik een groot geopend mes uit. Getuige 'wilde haar wa ter geven, e® den mantel losmaken, maar de gewonde weerde h'aar af Een oogen- blik later kwamen eenige 'agenten binnen, die de kleeiren van de dame losmaakten, die van bloed doorweekt 'waren. De agen ten legden haar op den grond neer; een hunner heeft nog een snelverband aange legd, maar h'et Machtoffer beeft zich niet meer bewogen, en, mets 'meer gezegd; zij had reeds den geest gegeven'. Volgens verschillende getuigen was bekl. genie, Van wie 230 in opleiding komen I neeskundige behandeling geweest, arW" mi deed zich' voor 'Ms intellectueel en - 32.105 ma® ontwikkeld, terwijl bij nader inzicht bleek, dat die eatwikkehjng zooveel ^niet te fce- teekené® had. .Hij had de gewoonte in Over de arrestatie meldt men nog het volgende In gezel schap van, de bestolen vrouw was een inspecteur van. politie uit Eind hoven naar Amsterdam' gekomen, om te zien of de dader hie® niet te vinden zou zijn. De AmsteriLamsche politie voegde daaraan toe den rechercheur Hpltkamp en zoo ging me® op zoek. Op een gegeven oogenblik zag men, dat 'iu de Warmoes- straat iemand uit ee® „cabaret" kwam, in -gezelschap van twee '„dames", en in een gereed staande auto wilde stappen. Met één oogopslag werd de verdachte her kend en onmiddellijk daarna gearresteerd. Het bleek, dat hij flOÖÖ bij zich had Hij had qchter reeds een kamer in Je stad gehuurd en daar werd 'nog f4000 gevon den. Van het vermiste 'bedrag was dus reeds f1500 zoek gemaakt. 1 Onze tnouveaux riches In een gnoofc hotel-café te Rotterdaim deed ee®..-.. „nouveau, rtóhe", die eem goede mak heeft, een btedtenidja eltóen [middag «en biljart in beslag nemen, tot bet ,uur gekjofmen was, dat hij zelf zijn zaak kon verlaten en hoogst eigenhandig de queue ppnefmen,. Want hij is pp biljarten even dol als pp oorlogswinst en hij wil niet wachten. Dat Verdipot den gérant, die den goe wtetoge procedure door een krijgsraad Was ter dood Veroordeeld, wegens voortgezette hcogvferraderlijke handelingen en spionnag< Over de terechtstellingvan Lui se Pfaadt wier naam o>p Duitsdhe Afkomst duidt, ver liest de Fransche pers geen woord. ült Helft. De Gemeenteraad te Delft heeft gisteren I boek taal allerlei mooie klinkende dingen besloten in de strafverordening een bepa- I te zeggen van weinig inhoud ling op te nemen, waarbij verbaden "wordt I In zïjtó requisite® betoogde Eet O. M- - aan kinderen beneden dertien jaar tabak, I dat de daad. gepleegd is door een ge- I ®en rijken klant beleefdelijk onder het sigaren of sigaretten te verstrekken I emotion-eerd persoon Spreker twijfelde er pog bracht, dat zijn [methode niet fraai Het voorstel tot afschaffing via de ker-1 a»n of^mgdes geestvermogens normaal was. Elr izajn (meer menschea die graag zijn; of hij naet lrjdesde is aan epilepsie, I biljart-en 1 en verzocht daarom heropening van de in- De goede rijkfe klant hief den. krop en structie, opdat een onderzoek naar beklaag- 1 des geestvermogens worde ingesteld. Dien overeenkomstig hééft de rechtbank beslist mis gaf aanleiding'tot een langdurig debat. Bij de stemming gtaakten de stemmen. In een volgende vergadering zal dus over dit voorstel een tweede stemming gehouden worden. - Bond tu klerken by's Bijki beluttngen. Be bond van klerken bij 's Rijks belas-1 tingen in Nederland heeft gis ternamiddag, onder voorzitterschap van den heer O. ,W. 1 '-Visser, van Amsterdam, zijn jaariijksche algemeene vergadering gehouden te 's-Gra- venhage. In zijn openingswoord zeide dè voorzitter, Be moeilijkheden aan de Hembrug. Men schrijft uit bet Zuiden, aan Het Volk": 1 De maatregelen, naar alle waarschijnlijk heid door de legerantaiiteitcn, met lie- trekking tot een eveMiueele staking aan de dat de toestand van de rijksambtenaren iets I Hembrug genome®, worde®, voor zoover is verbeterd in het afgeloopen jaar; ook de I het de opgave Van Werkkrachten voor die bezoldiging van de oudste ambtenaren is j inrichting betreft, als dienst beschouwd, verhoogd, het maximum is gebracht op Dit blijkt udt de plakkaten waarvan de V\ f1500. I inhoukl luid.t: -"i Meegedeeld wérd, dat Ge secretaris van j tWie één der onderstaande ambachten uit- den Bond, de heer F. Gongrijp, ïnDenflaag, I oefene®, moei zfdb' spoedig o-pgevm aan door zijn benoeming tot adjunct-commies I den sergeant van den dag: M het bureau van de statistiek, voor het Machone-banjkwerkers, metaaldriaaiers, Midmaatschap moet bedanken. idem booiders, idem Mijpete, instrume®t- Ai-U 1104 nitbrengen van het jaarverslag magers, gereedschkjmnucars, koper- en blik- - sprak tpornig: 1 Zkvijg [mani Wat Iet me of ik! koop alle aandeden pp en gooi jou er uitlij Dat (moet ,u weten, mijnhee antwoord de de gérant beleefd! Maar nu ben ik hier npg haas en n® gooi ik} u er uit}, Dèhr is de d-ejurl De klant ging en kjqo-pt thaiis alle aan; deelen PD I '1 Oorlogsvaria. Als .twee hetzelftle doen n.schrijft de „Kolniashe ^eitung" b'oven een bericht, dat zie van de Fransche grens heeft: Den ,22en is te Marseille als spion dood geschoten .de 28-jarige Luis© Pihadt, ivier hooger beroep op het doodvonnis van den krijgsraad door het hof vpn dassatie was verworpen. iWielk '-een Campagne Van verofntwaardi- ging, zegt de „Kóln. Ztg.", heeft de entente- pérs niet in scène gebracht Wegens de te rechtstelling yan Edith CjavelJ, die in een Naar de „Tanies" mededeelt heeft de Russische minister van binnenlandsche za tóen Kwostof maatregelen genomen tot in mijlieidstelting van alle politieke ballingen, die sedert 1905 naar Siberie en andere dee len des rijks zijn gezonden. Aulard, hoogleeraar in de geschiedenis aan de Parijsche Sorbonne, heeft in het „Journal" o.m. het volgende geschreven over de verliezen, welke de oorlog tot dus ver aan Frankrijk heeft berokkend. (Wij bezigen de Ver-taling, welke de „Koln. Ztg." ervan geeftj. „Onder de dringende noodzakelijkheden, die de loop der zaken aan onze militaire en burgerlijke leiders oplegt, is er getein zóó gebiedend als deze: meer dan ooit spaarzaam te zijn met het Fiansche bloed. Al onze bondgenooten hebben gevoeld, dat de tijd van de ontzaglijke Fransche bloed verliezen als onherroepelijk geëindigd moet worden beschouwd Frankrijk zal ook tot de toekomstige overwinningen sterk bijdra gen maar er mag geen oogenblik meer ko men, waarin het Fiansche leger alleen den aanval' van den vijand moet uithouden Daar elk van de verbonden legers, naar verhouding van zijn getalsterkte, aan de gemeenschappelijke actie zal deelnemen, zal liet Fransche leger enkel nog dat deel van de verliezen hebben te dragen, dat met het aantal' van zijn troepen ïn overeenstem ming is. Bij den komenden vrede zal Frank rijk met lauweren bedekt, maar bloedarm zijn en niet meer genoeg kracht over heb ben om tot steun te dienen voor het Euro- peesche evenwicht. Terwijl thans de bond genooten het bloed van Frankrijk sparen, spaart Frankrijk het bloed van zijn solda ten, niet uit gierigheid of vrees, maar uit berekening en om tot een betere overwin ning te komen." Het blad „Rappèl" sluit zich bij deze be schouwing van prof. Aulard in het „Jour nal" aan, in_deze termen: „Dat moest gezegd worden. Steeds en telkens weer moet het Worden gezegd, dat de geallieerden er belang bij hebben, aat Frankrijk in- de toekomst blijve, ,vat het dusver geweest is: n.l. de milita;re en de mocratische natie, die de wereld niet Lan ontberen om de vrijheid der menschheid te verzekeren, die altijd weer door da „ont ketende kuituur" wordt bedreigd." Het bovenstaande citeerende, verzuimt de „Kóln. Ztg." niet er op te wijzen', dat de „Rappèl" het de taak en de plicht van Frankrijk adht, dat het eeü militaire natie zij, terwijl toch naar de entente het voorgeeft de oorlog door Frankrijk' en zijn bondgenooten wordt gevoerd om het militarisme maar dan van Duïtschland te vernietigen. f Engeland Keeït nieuwe luchtschepen ge bouwd. Een zeeman Beeft ze aan hat werk gezien e® schrijft daarover aan de ,;Daily Express". Met-de Zeppelins kunnen ze niet worden vergeleken". Wel zijn ze van het stij ve stelsel en bewegein zich zeer snel. Lord North'cliffe, naar me® weet, thans te Rome, heeft ook het Italiaansche fronj bezocht, zooals hij reeds op het oorlogster rein bij Verdun was. Een en ander hééft hém op het denkbeeld gebracht: de geal lieerden weten te weinig van eikaar. Hem bleek, dat den Italiaainsché soldaten van Engeland nauwelijks meer bekend is dan dat het een machtige vloot heeft. Dus stelt hij voor, dat de geallieerden dagelijks een gemeenschappelijk overzicht betreffende pile oorlogsterreinen uitgeven tot het in het le ven roepen van een gelijkgezinde open bare meening. De betrekking, waarin lord Northclifffc tot de „Times" en andere Engelsohe bladen staat, is bekend. In Sven Hedïn heeft de Duitsche zaak gedurende den oorlog een onwaardeerbaar bondgenoot gevonden. De Zweedsche ónt dekkingsreiziger Eeeft er zich niet toe be paald, wat er aan de Duitsche fronten en ►m Duitsehland zelf aan voortreffelijks vtet te ontdekken, te boek te stellen. Thans heeft j hij een bezoek aa® de verschillende Turk- sche fronten' achter den rug. In Jeruzalem aangekomen, deelde hij tele grafisch mee, te hopen einde September in Stockholm te zijn. Ook over de Turken jn den ooilog zal hij ee® boek schrijven. Van 2 October af zal i® het geheele Duitsche rijk het vleesohrantsoen voor alle burgers gelijk gemaakt worden. Het zal per hóófd en per week twee en een halt ons bedragen. Het zal echter met migolijl zijn, de rantsoenen in plaatsen, waar deze tot dusverre op minder -"an deze ho wee! heid gesteld Zijn, reeds dadelijk tol deze hoogte op te voeren. De handel in hazfen, wild, gevogelte, gau- zen en eónden zal echter vrij blijven. Lieden, die Zelf vee fokken en voor eigen gebruik .slachten of die wild 'van eigen grond schieten, Zullen behalve lipt genoem de rantsoen een gedeelte! yan hét geslachte of den jachtbuit mogen behouden. Een juffrouw te Löbejiin had in een bak kerswinkel twee brooden gestolen endaar- voor geen broodkaart-merken afgegeven. Vervolgens had zij den bakker aangeklaagd, omdat hïj te versch brood in zijn. winkel te koop had. Deze aanklacht bleek valsoh te zijn en, de juffrouw werd wegens de drie genoemde feiten -gestraft. In h'ooger beroep wees "haar verdediger er op, dat Zij slechts uit armoede had ge stolen e® dat h'et geen strafbaar feit ,is voor gestolen broojd gee® broodkaarten *af te geven. De rechtbank vereenigde zich met die opvatting en sprak beklaagde voor deze beide ..feiten vrij,' doch' legde haar een maand gevangenisstraf op wegens h'et doen van, j^.sché aapgifte. 1 Een inzender in de „Times" betoogt, dat de Engelsche regeering jalle schepen, die voor neutralen in Engeland wérden ge- bouwd. met van den oorlogsdiesnst vrijge stelde arbeiders, in beslag moet nemen niet allee® tijdens de® oorlog, maar om zé na dien oorlog bij de Engelsdie koopvaardij .te houden. j Ee® Belgisch vluchteling, die te Londen bij de post dienst deed, is tot zes maanden dwangarbeid veroordeeld, Wegens diefstal vian ieen groot aantal pak.etl.en, die naar het front wonen geadresseerd. Bij ee® huiszoe king Vond mie® bij heim o. a. negen horloge®, negen scheermessen, twaalf vulpenhouders, vijf mondharmonica's, acht tabakspijpen, 67' militaire insignes, 70 spelden va® derge lijke insignes gemaakt en pog Vee! mee® LEEUWARDEN, 25 Aug. Boter. Fabrieksboter f59 h. f60.40 zon der consent, f89.60 met consent. Aanvoer 2 derde en 40 zesde vaten. Noteering van de Commissiele" kwal. fabrieksboter per kilo f2.24 met consent. Noteenng van de Commissie der .Ver.- van Boter-.en Kaashandelaren in Friesland: le soort fabrieksboter f 89 60 met consent. Consenten voor boter per 100 K.G.hoog ste pnjs f67, laagste prijs f56. Aangeboden pl n\. 55.000 K.G. - Uitlotingen. Hoogwater te Schiedam. 1 Aug. 26 v.m. 3.45 n.m. 4.13 27 4.23 4.48 28 4.54 5.19 29 5.26 5.49 tloogte van het -water op de rivieren. Berichten van 25 Aug. £EULEN, 11 u v m. 2.45 Gew 0.02 M ÏOBLENZ, 6 ui v.m. 2.49 Ge» 0.02 M TRIER, 9u, 0.36 Gev. 0.06 M DUISBURG, 8 u, 's morg. 1.17 Gew 0.0911 LOBITH, 11 u, 's morg. 11.02 Gew. 0.12 M Zon en Maan. Zonsopg. Aug. 2761 vm. ond.g. 7.58 nm 28 6 4 7.56 296.6 7.54 28 Aug. N. M.5 Sept. E, K. Een ervaren LEERAARin de Steno grafie, stelsel Stolze-Wery, is voor nemens bij voldoende deelname hier ter stede een te geven in deze Stenografie voor de Sfederlaudsche saai, die desgewenscht zal gevolgd worden door Cursussen in het zelfde stelsel, toegepast op de FRANSCHE, de DUITSCHE of (en) de ENQELSCHE TAAL. Zjj, die wenfehen aan deren Cursus deel te nemen, worden verzecht daarvan mede deeling te doen onder het adres sSteno- grafie Stolze-Wéry", Bureau Schiedamsche Courant, Lange Haven 141. "10840 23 (Maasttaadaa om «foMttoa). Het beste middel om' de® eetlust! op te wokken is de SANGUINOSE. j Zij bevordert ©en geregelde spijsver-1 toering; zuivert uwi bloed van alle onteine, bestanddelen', geeft ieeu diepte®, gezonden, Verkwikkepden I slaap. Een frisscbe kleur, een hel- f j dere oogopslag, krachtig© spieren, uitmuntende zenuwen, een vroolijk I hnmteur vtageztellen de goede ge zondheid. Honderden e® duizenden in ons vaderland hebben zulk ©en j góed© gezondheid aan de Sangui-1 nofiö t© danken. Gij k®nt geen beter I middel vinden, zeifo vpor veel geld. f Een zes flaclons .Sanguino*» jjoen wonderen aan" uW geheele gestel. Neemt er de proef van I SANGUINOSE kost fl.50 de] Radon van 300 graml; 6 fl. £8.— 1 12 ft. f 15.—. f 1 VAN, DAM? Cpi, Die Riiamterstraat '2ti/4, Den Haag. WACHT U -VOOR NAMAAK. Te verkrijgen blij de meeste Apo,- tlildkteirs en goede Drogisten. Te Schiedam bjj KAPPELHOFF A II0TINGH, Vlaardingen P. STEü- TEL, Maassluis C. YBIJ. 10847 3 i) »aêj3»3!y»e»*Mr3Mi, 9£ S *3 X? ^*V? s v"^j 1 i "Y»',ap;> P%. cv Ejf«¥*-ty1 s f yrz? >w j. J- *-«7^ -*%*? -r V t^ï y*S! jp Sv*„' m Ky e m3& r syi-if i» 9 I P.Ct. LOTEN OOSTENR. GRONDCREDIET, 3 van I860? Trekking 16 Augustus. Serie No. Kr. Serie No. Kr. 3395 98 90000 1949 15 4000 3015 35 2000 3936 79 2000 Ter af lossing 26 seriën 95 137 150 267 370 727 893 3061 1225 1305 1389 1642 1814 1876 2641 2679 2714 2952 31.37 3241 3386 3579 3732 3813 3831 3S68 De in deze serien begTepen 2600 loten zijn 1 December a.s. belaalbaar met Kr. 200. iwmmmm 5 V. vïC >4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6