ADRESLIJST voor HANDEL en INDUSTRIE. i *5 it sè" i.1 v. "r" - U -t\. I* J S -"^85 ,'wk'"-! Sr.- my SFH ffC» Mi m Tift k?v if* Iff" Fh* AANNEMERS. J. BOKHORST, Lang© Nieuwstr. 87, &4- 154 SLAVENBURG SCHEURKOGEL, Lange Nieuwstraat 115—117, 0-4 No. 263. AANZÏCHTKAARTEN. R. M. SPANJERSBERG, Groote Kerkplein 56, Rot terdam, >4 No. 8102. ANTHRACIET EN STEENKOLENHANDEL. FIRMA P. BOS, Brouwerstraat 28, 0-4 No. 424, en Rethelstraat 2729, 0-4 No 362 C. v. PELT Cza., Boterstraat 6062, 0-4 No. 481. T. A. SCHOLTB, Westvest 5, 0-4 No. 419. 3. P. H. WUISMAN, Zwaansteeg, bestelhuis No 2 9-4 No. 296. ARCHITECTEN - AANNEMERS. N. KRABBENDAM, Korte Haven 38. Uitvoering van werken in gewapend Beton. ASBESTFABRIEKEN. Asbestfabriek „FORTUNA", Technisch. Bureau Korte Haven 7, 0-4 No. 464. ASBEST-CEMENTPABBIEK (Hollandsche). Sluiswcg 7, (b, d. Willemskade), vlakke asbest-cement- platen en dakleien, gegolfde asbest-cemenlplaten voor wandbekleeding en dakbedekking 9-4 No. 261 AUTOMOBIELEN EN DNDERDEELEN. F. A. 3TITLICH—HOEK, Westvest 18. BANKINSTELLINGEN. LOOPUIJTS BANK, Hoogstraat 186, 9-4 No. 65,463 PROT. CREDIET- SPAARBANK; Lange Haven 103, 9-4 No. 188. ROTTBRDAMSCHE BANKVEREENIGING, L. Niéuw- straat 49, 9s4 No. 114195. SPAARBANK, Lange Haven 80, 9s4 240. BEGRAFENISVEREENIGINGEN. A* v. d. BOS, H, J. C. v. d. MARK, H v. d. ZEE, (Onderlinge), kantoor Singel 146, 0-4 No. 292. A. VAN DER MOST, (le Schiedamsche), Broers- vest 103, 0-4 No. 205. BEHANGERS EN STOFFEERDERS. L D. VAN MEURS, Singel 128. Firma RHNBENDE v. HOEK, Hoogstraat 32 L. v' .d. VELDEN, Eagros in behangselpapier, Sin gel 113, 9g4 Na 432. ^BEURTSCHIPPERS. J. DE RONDE, Boterstraat 77, 0s4 No. 412. Schie damRotterdam. BEWAKINGSDIENST: N„V, EERSTE SCHIEDAMSCHE! BEWAKINGSDIENST- DirectiePr de Bruin ten! J. J. Gphei Jr. Hoofdkan toor* Hoogstraat 64. Bijkantoor: Lange Haven 87. 9-4 Nor 474. BIERBROUWERIJ EN AZIJNMAKERIJ. Jr M fvt <L SCHALK Co, We-stvest 28, 9-4 No. 28, BIOSCOOP-THEATERS. FLORA-BIOSCOOP, Directie Lutiën, Wlaardingsche Dijk 183, 9-4 No. 378. BLOEMISTEN. J. J. VAN DUK, Broersvest 13. J. KRABBENDAM, Hoogstraat 110. BODENDIENSTEN. J. KROMMENROjEK, Bode op-Rotterdam, Villast?53. BOEKHANDELAREN. G. J. DB GRAAFF, St. LiduinasSxaat 46. J. S. VAN**LEEUWEN, Broersvest 67. BORSTEL- EN KWASTENFABRIE K. N. I. JAKOBS Zn., Overschieschestraat 4365, 9-4 No.. 450. BOTER, KAAS, MELK EN EIEREN. Ml RUIGROK, Rroeïsvest49. BOUWKUNDIGEN, £fr v A TEMPEL' Czn., Admiiniislpaiteur Van huizen, Nieuwstraat 37, 9-4- No, 483. BOUWMATERIALEN. Bouwmaterialen „HOLLAND", Range Nieuwstraat 115 —117, 9-4 JTo. 263. BROOD-, BESCHUIT- EN BANKET- BAKKERIJEN. P. KROMMENHOEK, Hoogstraat 72. Firma E. C. PAPENHUIJZEN, Hoogstraat 122—124. 9s4 No. 7. M. A. PERSOON, Vlaardingerstraat 3, 9-4 No. 12. FIRMA F. J. SMIT, Broersveld 15. B. VAN ZWIENRN, „De Hoop", Groenlelaan 33, >4 No. 387. CAPSULEFABRIEKEN. Gapsulefabriek „HOLLAND!A", Schie 86, 9s4 185. CÖCOS-BESCHUITBAKKERUEN. W- P, J. THIJSSEN, Schiedamsohedijk 106 en Bneede JEüJledijk 72, Rotterdam. DAKBEDEKKING EN ISOLATIE-MATERIAAL. FIRMA ZUURDEEG Botersloot 120/124, Rotterdam. 0-4 No. 2257, Postbus 295. 1 DAMES- EN HEERENKAPPERS. CLEM. FR. ZUR MEDEN, NSesiwe Binnenweg 205, Rotterdam, te4 No. *8866. DAMES- ENHEEREN KLEEDINGMAKERS. A. VAN WAMELEN Rz., Broersvest 27. Cl VERHEURN/ N, Binnenweg 439, Rotterdam. - DAMES- EN KINDERHOEDEN. „DE VLIJT", Lange Kerkstraat 38, vervormen en vermaken van hoeden. Wl A LIEVEN—v, d. Westen, W. Kruiskade 53 en Jozefstraat 5, b§ de W. Kruiskade, R'dam. DAMES- EN KINDERKLEEDING. C. SCHADE, Costumière, Dam 46. F. VERHOEjV, Costuimèxe, Korte Haven 20. MAGAZIJNEN „DE BONNETTERIE", GEBR. DE JONG, West Kruiskade boek Westersingel^ 1 en Jonker Fransstraat 35, Rotterdam. DAMES-MODEARTIKELEN. Firma P. WOLSKY, Korte Dam 4, (H* No. 206. DISTILLATEURS. Firma WED. A. v. d EELAART, Boterstraat 6—8 en 10, 0s4 No. 394. DROGERIJEN EN VERFWAREN. Drogisterij „DE GAPER", Broersvest 71, hoek- Hee renpad, H> latere. - No. 306. H LINDEMAN,Hoofdstraat 221, 9-4 No." 178 Mere. LUXE-DRUKWERKEN. SOHTEDiAMSCREi HANDELSDRUKKERIJ,Branders- steeg 3, 9-4 No 455. EXPEDITEURS. W v. ALPHEN, Brugmanstr. en v. B(everenstr. 32. GEBR. BIJLOO, Overschieschestr. 76. 9h4 No. 365 Motoibootdienst RotterdamSchiedamA'dam. P. S. ENGEPJNG, Hoofdstraat 9, 0-4 No. "101 en 284 JOH. v. GELDEREN, Dwarsstraat 48, 0-4 No." 249. A. TIEMAN, Hoofdstr, 0«4 No. 251 en 449. Stoom- bootdienst op Rotterdam; tweemaal per dag. Goe derenvervoer naar het buitenland. Sleeperij. FABRIEK VAN JALOUSIEEN, ROLLUIKEN EN MARKIEZEN. Firma W. VAN LEEUWEN Zn., KeUielstr.Hl. FABRIEKEN VAN KOPERWERKEN. Firma DUISER DE KONING, B aitcnhavcjnweg 140, Lood- en Zinkwerkerij, 0-4 76. GEBR H. J. SCHEFEERS, Westvest 40, 0-4 No. 431 Koperslagerij. J. G. ToNS, Groenweegje 911, £-4 No. 454. FABRIEKEN TAN SMEEDWERKEN. GRBR. VINCENT, IJzeren hekken, ïjzerconstructies, steek- en wenteltrappen, enz., Buitenhavenweg 132, 0s4 No 14. 4 .feestartikelen. G. J. H0SMAN, Binnenweg 97c, Rotterdam. 04 No. 6926 2 X bekroond. GALANTERIEN. W. NOOMEN, (Singel-Bazar), Singel 87. GAS- EN EMAILLE-ARTIKELEN. A. VAN WOERKOM, Broersveld 139. AANLEG ELEC.- GAS- ENWATERLEIDINGEN K. G. BRUGGER, Dam 20, 0-4 No. 123. GEBOTTELDE „HEINEKENS" BIEREN. Fa. J. H. C. VAN WAART, Hoogstraat 154, 133— 135, 9No. 50. GENE VEE, BRANDEWIJN, ZEER OUDE GENEVER EN FIJNE LIKEUREN. Distilleerderij v. h. SIMON RIJNBENDE Zn., White Hors© Whisky, Gogaac Augeir, Noordvest 30—33, 0-4 No. 30. GOEDERENVERVOER. P. S. ENGERING, Hoofdstraat 9, 0s4 No. 101 en 284 WED. J. KOOUMAN, Expediteur, Singel 6, 9-4 No. 146. GOUD- EN ZILVERWERKENEN DIAMANT. HENRI SIEGERS, Hoogstraat 139. A'. PRESBURG, Schiedamsche dijk 70, Rottendam. GRAVEERINRICHTING, STEMPEL FABRIEK. L. WlARTNA', Oude Molstraat, 51a, Den Haag. GROENTEN- EN AARDAPPELENHANDEL. A. LEENDERTS, Broersveld 45. GROOT- EN KLEINHANDEL IN FRUIT. A. VAN DEN BOS, Broersvest 65. H. N. DEN DUNNEN, voorh. Van. ZomeTen Zn,, Broersveld 170. D. POST, Kerkstr. 50. Groenten! eia 'Aardapjtël'en. GROSSIERDERIJEN. gF KAREjL L. BIJLOO, Boterstraat 14, 20, 26, int No. 60. /- DANIËL JMALTHA Uzn., „De Zoete Toko", Broers veld 25, 0-4 No. 366. A. f. d. MOST, Bïeedstraat 18. 'J. ,W DE RDjNPE', Boifeg*en,, Kaas, Emjuaatraat 16. HANDEL IN OUD TOUW, IJZER EN METALEN. r J. BERGMANS, »2© Handsmeubelen, St Anna Zuster straat 2. HANDELSDRUKKERIJEN. Drukkerij „Labora et Constantia", M. SCHNEIDER, Singel 166, Qg4 No. 345. 1 l' 2e HANDS-KLEEDEREN. J. STÖUTHANDEL, Broeraveld 131. In- en verkoop 2e hands-Heeren- en Dameskleederen HEERENHOEDEN EN PELTERIJEN. - G. ALERS, Hoogstraat 82. HEEREN-MODEARTIKELEN. A. H00RMAN, Hoofdstraat 131, 0-f No. 275. JAN PETERSEN, Wleato Wagenatr. 68, Rotterdaiu.. HORLOGES, PENDULES,ENz! L. M. PLUUM, Hoogstr, 153. Brillen., Lorgnetten! G. VEBKAX'E, Hoogstr,' 81, Goudsmid ten Optici/en. HOTELS. JOH- VEiRHOECKX, Hotel-Café „Commerce", Hoog straat 124. f' HOUTWAREN. A. P. STOFFERS, Hoogstraat 184. Hengelsport* artikelenJ t HUIS- EN HOEFSMEDERIJEN. E. DE KONING, Hoofdstraat 113. HUISSCHILDERS EN GLAZENMAKERS. COR. A. v. LUTTERVELT, Decorateur, Ruitenhaven weg 174. f G. VAN MEURS, Westvest 7, 0-4 No. 295. F. R. NaRING, IC. Haven. Gebrand en geschilderd Glas. J. POLDERMAN, Decorateur, Overschieschestr. 60, Glas-assurantie. HUISVLIJT-BENOODIGDHEDEN. FIRMA TREFFERS EN PUIJMAN, Nieuwe Binnenweg 224, Rotterdam, 0«4 No. 7584. NEDERLANDSCHE ISOLEER MAATSCHAPPIJ. Isolaüestoffen. ICurksteenmateriaal. 0s4 No. 352. KLEEDING NAAR MAAT, D. W- BOUWER, Birdersvleld 123. J. VREDENBREGT, Hoogstraat 84. M. A. VAN ZANDWIJK, v/h'. v. Weegen, Gx Markt 29. JAN PETERSEN, Weste Wagenstraat 68, Rottendam. KOEK- EN BANKETFABRIEK. W. KESTER, Broersveld No. 81 Winkel, 83 kantoor, 0s4 No. 432. KOEK, BANKET EN CHOCOLADE. J. v. WAMELEN, Beierlandsehestraat 14. KOFFIE- EN THEEHANDEL. M. OOSTEWEEGHEL, ,Commestibles en Busgroen ten, Hoogstraat 113, 9j4 389. KOLONIALE- EN GRUTTERSWAREN. Firma W. "RADSTAKE, Fabnstr. 57, hoek W.Fran- kenlandsche straat. KUNSTATELIER VOOR PORTRETTEN EN VERGROOTINGEN. A. J F. GUISE, Emmastraat 8. KURKENFABRIEKEN. N. J. THARDT, Noordmolenstraat. Firma L. VAN DEN TOORN, Schie 108, 0-4 196 WED A. VOGELEZANG, K. Achterweg 19. LEESBIBLIOTHEKEN. W. VAN DIJK, Groenelaan 24. Levering van Boek werken. I LIKEURSTOKERIJEN EN WIJNHANDEL. JANSEN W0ÜTEKL00D, Groote Markt 35, 0-4 No. 128. LOMPEN- EN METAALHANDEL. JOZEPH VAN GELDEREN, Noordmolenstraat 46, 0:4 No.'200. LOOD-, EN ZINKWERKEN. C. C. v. d HEIJDEN, Groote Markt 33. H J. LOOMAN, Vlaardingerstraat 1,Kóperslager A. VAN MEURS Wz,, Kort© Singelstraat 12. Baden, Geijsers en Closets. LUNCHROOMS. A. NIEUWSTRATEN, Hoogstraat 52. A. PBINS, Wagenstraat 71, Den Haag LIJSTEN EN SPIEGELS. Th. SITTON, Kerkstraat 12, Broersvleld 98. MACHINEFABRIEKEN. Th. M. A. VAN DIJK, Noordvest 2228, 0a4 No. 122. A. FONTIJNE, spec, scheepsmotoren, Boterstiaat 32 38, 0-4 No. 365. A. VAN HATTEM Gzn., Noordvest 135, 0>4 No. 371. INGELSE Co., stoomketelmakerij, berstelplaats van stoom- en andene werkt., N. Haven 139, 0s4 No 79. Gereedsdiappe-afalrriek „LABjOR", Buitenhaven weg 94, 0-4 No 435 J. D. V0GELIJ, Noordvest 77, 79, 81, 0«4 No. 379. Speciaal v. visschersschepen. MACHINERIEËN. INGELSE Co., Nieuwe Haven 139, 0>4 No. 79. Handelsafdejeling. Groote voorraad pijpen, fittings, afsluiters, machinekamerbehoeften, enz. MANDENMAKERIJ. F. K0OIJ, Ljaan 44. MANUFACTUREN. Firma,J. DE GOEDEREN, Lange Kerkstraat 80, fe4 No. 375. Gemaakte Witte Goederen. P. VAN DER KAAIJ, Hoogstr. 130, gem. goederen. HUUGEN EN VINCENT, L. Haven 2, 0s4 No 429. MELKINRICHTINGEN. N. V KONINKL. CONFEDERATIE, Amsterdam Scliiedam Rotterdam, Wtestvest 4, {-4 333. DE ROTT. MELKINRICHTING, Afd. Schiedam, N. Haven 279—281, 0-4 No. 363. METSELAAR EN AANNEMERS. J. KLOOS, Fabristraat '40. MEUBELMAGAZIJN. D- VAN VLIET, Rang 74, Roitte^dam, (>4 No. 6479. MINERAALWATERFABRIEK. A. J. JANSE,i Tl Paven 116. Limonades en. Biieren MUZIEKINSTRUMENTEN. GRAMOPHOONS EN PLATEN. J. P. GANZEVOORT, Wt Wagenstraat 32,. Rotterdam, 0-4 No. 10280. NAAIMACHINES. SINGER-MAATSCHAPPIJ, Hoogstraat 17. ORTHOPAEDISCHE EN MODERNE MAAT SCHOENMAKERIJEN. THEOB. L. WIELEMANS, Boterstraat 46, Schiedam, le klasse reparatiën. PAKSCHÜITDIENSTEN. H. J. DE VRINGER, Schie 52, Schipper op Leiden, vertrek Woensdag 5 uur nam. PATISSIERS, CUISINIERS. FIRMA IJ. DUBBELD, Markt, 0-4 No. 259. W, F. v. d HEIJDEN, Hoogstraat, 0s4 No. 97. A G. SANDERS, Hoofdstraat 231, 0;4 No. 55, M. J. yLUG, Singel 222. PHOTOGRAJTE. FIRMA J. VAN DOORNE, Tuinlaan 42. PIANO- EN ORGELHANDEL. L. RAAR, Piano's Orgels, Choorstraat 6, Delft, 0-4 No. 678. SCHIEDAMSCHE STOOMPLICEER- INRICHTING. MARIA L D. SCHMIDT, uitslaan, graufeerien, Lange Haven 70. SCHOENENMAGAZIJNEN. A. v. d. SLOOT Jr., Korte Achterweg 18L SCHOENMAKERIJEN. A. J. L. VAN HAASTEREN, Broersvest 141. SCHOORSTEENVEGERS. FIBA1A WED. BjORRANl Sdhooiom. en, afbikken van kanalen en ketels Jfetselaars. L. Achterweg 33, SLOEP- EN BOOTMAKERIJ. W. G. VAN HELDEN, Spuihaven. STEENHOUWERS EN MRüCSELAARH J. VAN DER MOST, Lange Nieuwstraat 65. 1 STOOMHOUTZAGERIJ EN SCHAVERIJ. N. V. HOUTHANDEL, v. h, F. W. v. d. ELST Co^ C-4 No. 53. Importeurs. STOOMVERVERIJ UITSTOOMERIJ. N. V. „DE PHOE|NIX", West Frankelandsche Laan 4-6-8, 0-4 No. 16. STOOMWASSCHERIJ EN STRIJK- INRICKTIN GEN. M. BIJL Mzn-, Hoofdstr. 103—105—107, 0-4 No. 161'. A, J. VREiDEBREGT Ilz., „Edelweiss", Wiestmolen- straat 1618. TABAK EN SIGAREN. A. BERGKOTTE, BroersYest 31. Specialiteit in rook artikelen. FIRMA Wj. RADSTAKE, Fabristr. 57, hoek Wv-Fram kenlandschestraat. TABAK- EN CIGARETTENFABRIEK. A. THEODORE, Rotterdam, 0-4 Not 11206. TIMMERLIEDEN. K, KIELA, Oostsingel 52, Lange Nieuwstraat 20. TOONEEL-COSTUHIERS. C. P. VAN KEULEN ZOON, Tooneelkappers Costumiers, Rotterdam, Binnenrotte 144. TUINMAN EN BLOEMISTEN. J. J. v. DIJK, Hagastr. 28 en Broersvest 13. VASTE GOEDEREN. I. I. GABEL' Jr„ Lange Haken 87 (912 en 25 u.) Tuiintaan 30 (69 Ul). 1 N. V. MAAS WATERWEG, Mij. van Onr. Goederen en tot bevord. van de vestiging van Industrieën te Schiedam en Omstr., L. Haven 3, 9-4 No. 23. VERZEKERINGSWEZEN. H0LL ALG. VERZ. BANK, Lange Haven 103, 0-4 No. 188. J. LECHNER C.Szn., Binanid len aindere Merzekeröng, Kantoor L. KieSrKslraat 62a, 0g4 No. 99. VIOOLMAKERS. JOSEF VEDRAL, (Boheemsche), Molenstraat 19, Den Haag, 0-4 No. 7789. le KLASSE VLEESCHHOUWERIJEN. EN SPEKSLAGERIJEN. D. DE KOK, Broersvest 41, 0s4 No. 343. A. LENSVELD, Hoofdstraat 209, 0-4 No. 269. J. MAAN Jz., Groenelaan 44. C. v. d. MOST, Broersveld 100, 0«4 Not 342. J. N00RDEGRAAF, Singel1 122, t. o. de Emmastr. J. F. OSTERMEIER, Groenelaan 39. Jb. POOT, Broersveld 157, feg* No. 327. M. W, 'A. ZELESSEN, Brouwerstr. 18, 0s4 Na. 318. WERKMANSGOEDEREN. A. VAN VLIET, Broersveld 118. WIJNEN, LIKEUREN EN GEDISTILLEERD. JOH". NAUMAN, speciale levering voor feesten, Lange Haven 64, 9-4 No. 382 Int. Fa. J. H. C. VAN WAART, Hoogstraat 154, 133— 135, 0-4 No. 50. WIJNKOOPERS. C. S. LECHNER Jza., teadert 1768, Lange KterkL '•stnaat 5862, 0-4 No. 99. £IM0N MjA'AR Co., Agents' Déposifcaires van de Bourran Erèies Cie, Noordvest 30—33,0-4 No. 30. IJZERWAREN, HUISHOUDELIJKE ARTI KELEN EN GEREEDSCHAPPEN. VAN MILAAN, Hoogstraat 97, 0-4 No. 252. POST Co., Korte Dam, 9-4 No. 182. ZAGERIJEN EN KISTENFABRIiÉeN. M. M. KLOOS, Mariastrait 15, te4 No. 398. ZEE- EN E1VTERV1SCH. 1 H. SEUKENS, Hoofdstraat 129. J. VELLEKOOP, Groenelaan 34. Ei J. VERVOOiRT, Hoogstraat 49, Nó. 02. t* •pf 't! 'I? ~i§. Ni RIJWIEL- EN MOTORHERSTELPLAATSEN. le' KLASSE. BRINKMAN Co, Bondsrijwielherstellers, Hoogstraat 46 en 33. 0-4 No. 121. J. J. PEEREBOOM, Singel 189. i 1 M /s g M r-,-. ^x'W®TJ, S15^ **2^ W- JV ft* fefV liS' pij* («Wï g&W ;6 &?»'3 %£f" r»V V" Sé»*» Wi. Bifo ■J? |Kj*<* •i i S* jjföè V kV ^4* ?r t 1 31 1 ■- JPIA •4 ^4 K «5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8