De oorlog. i 1 I 1 89"" Jaargèhg 28 Augustus iÖÏÖ. No 15228 1 1 Ons. slot Reebach. I -4t w lm ifennisgeying. BUITENLAND. Tan het Westelijke front- Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. Roemenië doet meè- ■«a w ■A w li m a 1 V* - - v S» Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s. met uitzondering toe Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 165. Pnjs per week- Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüen voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regel3 fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents, Beclames 30 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau f te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bêrfclit. Zij, die zich met ingang van 1 Sept. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien da(um verschij nende nummers gratis. Hjet Hoofd van het'Gemeentebestuur van Schiedam brengt ter algemeen© kennis, dat ter voldoening aan art 28 der Woningwet, op heden tgr Gemeen te-Secretane, Afdee- lung A', is nedei-gelegd, ton einde aldaar tot den 27sfcen, September aanstaande voor een ieder ter inzage te liggen: y Het ontwerp van een plan tot herziening van het plan van uitbreiding van het zuid westelijk dieel der Gemeente, opgemaakt dóór Burgemeester en Wethouders, den 19en* Angustus 1916, met uitvoerige kaar- teu en grondteekenïngen Schiedam, 28 Augustus 1916. (Het Hoofd van het Gemeen te- Bestuur van Schiedam,' HL li HONNEREAGE GRËTE. Die strijd aan de Sommie. De Engjelscheu blijVcn zonder ophouden d© Duitsche stellingen benoorden do Somme aanvallen en oivo r'talgemeen mlet resultaat Stukje voor stukje wordt er terrein op don tegenstander veroverd, maar welk© offers daarvoor wierden gebracht, Wordt slechts aan de verbeeldingskracht van den buiten- staander overgelaten. Het aanhoudend terugduwen der Duitsdhe linie mcot de\ bezetters bovendien ©nnstigi vermoeien. De militaire medewerker van do „Trmiesi" meent, dat thans'blijkt, dat het uitputten Van do vijandelijke kradhtem niet bowlen do macht dor Britten gaat en dat het morstent, waarop die uitputting zal zijn ver kregen, niet meer Zoo onmetelijk Ver af is, als het eertijds schoen. Toch verwacht hij het oagenhhk blijkbaar niet vb or den volgenden zomer en hij betoogt, dat Enge land zicfh in do aanslaande lente, wanneer het miet Zijn eigen toerusting gereed zal zijn, aan do -verdere bewapening van Rus land kan gaan Wijdten. Vaak needs hebben de Geallieerden vjer Idaard, dat d© tijd een bij uitstek gunstige factor Voor hteu is geworden. Het vorig jaar winter Spraken Zij edlitcr reeds van beta.s. voorjaarsoffensief. Thans zal dit offensief in de lente van 1917 warden ingezet, iadien Raman naar 't Dnitsch door Herman© Villinger, •35)' N/u neemt tante R iiëkrje mij mee Ze ze!ii „Zo weten Ier blinnem 'niets mn. Zij denken dat lik oen. heelen dag op mijn kamer zit en mij veraard vojl als ik zijn wetensdijappel ijk werk copaeeren nmg. Een iarme driVel m die buurt doet 'liet genoegen voor mij tegen geringe beloof, hing." „Tante Riekje", waagde, ik te vragen, „waarom zegt ;u toch altijd weer Eidech se?" „Ja, weet je 'Jcimi, dat komt door die vrepselijWe deftigheid. Deze menZchen zijn zeer voortreffelijk, maar zij lachen nooit. Ik moet mak- ia.dh.en, daar kan ik nu eenmaal niets aan doein en daarom zooj- noem ik mijn zuster Eidecfliss. Het pracht, tig zoo. als zij er altijd weer inloopt. Als iemiand baar !zei, dat wij, inplaatsj Van te werken, gingen wandelen, Zg Zou hot als lasfer beschouwen. Ze heeft al twee dienst meisjes, die mij Verklapten, weggezonden, Het is prettig op stijaat, -heerlijk. Mén moet hier steeds b/ard loopen, waht ieder een loopt hprd. Tot mijn groiote vneugde gaan wij dikwijl^ paar een banketbak kerswinkel en' dpn /eten wij zoo yeel dat gieten Onvoorziene omstandigheden dit belet ten. Op het oogenblik zijn het nog slechts de zich deen spreken. De Duit schors doen aan Geallieerden op het Westelijk front, die van vallen op de door de Geallieerden Veroverde stellingen vanaf Thiepval tot aan de Som- me, die echter geen wijziging in den toe stand brengjen. De Fransohen versterken hun positie in Maurepas; de Engelschem <1 ringen bij Longueval langzaam voor waarts. Een correspondent ran de „Daily Mail" tracht den genngen voortgang aan het kcurle fronteljuk ThiepvalGuillemont te verklaren uit het feit, dat de Duitsoheps daar genoeg troepen" hebben samengetrok ken om er tachtig mijl loopgraven mee te bezetten. Honderden kanonnen Van. alle kalibers zijn daar opgesteld en hun troepen zijn ter bij heeüe korpsen te tellen. Generaal Haig vestigt ook de aandacht op het groote belang, dat de Duitsdhers aan den Tluepval sector hechten. Behalve de krachtsinspanning, die zij er aanwenden, oma Verloren terrein te herwinnen, leidt het uit gebreide aantal kanoamen, daar door hen opgehoopt, hem tot die gevolgtrekking Die vuurmonden dienen volgens het Engelscihe stafbericht niet alleen, om de vorderingen van deze te beletten. Ze moeten ook de aan vallen der Duitschers ondersteunen. Inderdaad blijvende Duitschers deze wijze van Verdediging toepassen.'Geen'duimbreed gronds geven ze daar zonder tellen, strijd prijs. Jlaar dit verhindert niet, dat het Duitsche front langzaam, haast onmerk baar langzaam afbrokkelt. Duitsch legerberioht. De leger berichten van gisteren mekten. Ten noorden van do Somme herhaalden gisteren in de morgenuiren en gedurende" den nacht de Engelschen, na een krach tige artillerie-voorbereiding, hun aanvallen ten zuiden van Thiepval en ten noordwes ten van Pozières. Zij werden alle afgesla gen, gedeeltelijk in verbitterde gevechten van man tegen man, waarbij de tegenstan der één officier en 60 man als gevangenen in onze handen achterliet. Eveneens hieven aanvallen ten noorden win BazentmJ,e-Petit en een handgranaten- gevecht bij het Foureaux-bosoh voor den vijand zonder resultaat. i In den sector van MaurepasCléry deden de Franschen na een hevige artillerie-voor bereiding en met gebruikmaking van vlam- menwerpers met een groote troepenmacht een vergeefschen aanval. s Vijandelijke afdcelingen, die ten noorden van Cléry in een gedeelte van onze linie waren doorgedrongen, werden door een spoedig daarop volgenden tegenaanval weer teruggedreven Ten zuiden van de Somme zijn aanvallen met handgranaten afgeslagen. Aan beide zijden van de Maas was de artillerie bedrijvig. De activiteit van de artillerie werd bij tussehenpoozen in den avond verhoogd. Ten westen va# Craonne en in het bosch vgn Apremont weerden voorwaartsche be wegingen van niet sterke vijandelijke afi- döehngen afgeslagen. Bij Arracourt en Badonvillers onzerzijds wij er den heelen dag van Verzadigd zijn- Het heerlijkste vind uk de moorenkopjes, gevuld met slagroom, f Tjante, Riekje aegt: „Weet je kind, men moet er mpar wait op verzinnen en voor zich zelf zorgen. Edu, en zijn mocdeg zijn uitstekende menschen, (maar Van wat men ccu ftiUiken eetlust noemt, hebben zij geen begrip. Je bent bepaald al mager gewoi}- den, Onnut je, je moet je toevlucht maar nomen tot mijn zakjes." Soms komen wij arme mensahen teg'en. Verscheidene zien er ontzettend vuTl uit, drjagen lompen in plaats van Moederen en hebben 'zieere; strakke, of wanhopig treurige oogen. En niemand bekommert zich .om han. Achteloos loopen de goedt gekleed© mensdhen jh©n vjoorbaji En is geen gevoel van bij elkaar te behooren, zooi, iaLs te Reebach. Ik zie akelig opgedirkte imcijsjesi, met bru'ljal© oogen, oude geb'oi- gen vrouwen, wier grijze hjanen over haar fejezich't Keenl%aingaii m d£e haftr majgeEe -panden heiimelijk uitsteken voor een aal moes. JVjat zie ik al niet, terwijl tante Riekje voor de winkelramen staat waar ze impair niet Van scheiden kan! Dikwijls ■staan ^|e gezichten ©n al die ellende mij 'zoo levendig voor den geest en ver vullen [mij zoo, dat ik geen raad weet. Als een vtreefmd® 'zit ik dpn op die Donderdagen te midden van al 4die strij dende mannen, die alleen maair vervulS zijn van hun webenlschap, Wat zij dent denken en spreken ppat mij lang niet zoo ter hprte als de Wikkien van al die ar me menscheïi Jap stipat, En tocjh, wajt eenige geslaagde ondernemingen van pa trouilles, i Neergeschoten vliegtuigen des vijands: ra bet gebied van de Somme bij Bapaume een vliegtuig in een luchtgevecht en oen ande rten wiesten van Boise!'Door g,esdhut vuur. een ten westen van Atbies en ten aokandwiesten van Nesle. 1 i Onderscheidenlijk ten noordwesten van Péronne en bij Rabemont (ten zuidwesten van St. Quentin) maakten wij een vliegtuig buit, dat binnen onze linies landen moest Fransch legerberieht. Van gistermiddag': 1 Aan het Somme front is de'naoht betrek kelijk kalm voorbijgegaan. Het slechte weer heeft de krijgsverrichtingen, gehinderd1. Op den rechter Maasoever hebben de Duitschers *s nachts achtereenvolgens drie aanvallen op de Fransche stellingen in het bosch Van Vlaux ondernomen'. Zij Zijn telkens door het Vuur der Franschen tot staan gebracht De Duitschers moesten naar hun loopgraven terugkieerenl en lel den gevoelige verliezen. In Lotharingen zjjn verscheidene Hart- rallën Van de Duitschers op kleine FranJ* sche posten tusschen. Arracourt en ËmberC- mesnil gemakkelijk pfgeslagen. In het bosch van ApTömont js de niactot onlustig ge weest Fransche grenadiers hebben er vrij hevige gevpchten geleverd met Dtótsohe pa- tnohilles,' die zij uiteen gedreven hebban. Tegen tien uur hebben, de Duitschers oVer een j front van 800 meter ongeveer, een aiartval gedaan pp de Franche loopgsraleinl bij Croix St Jeah. De Duitschers, die ons der het spervuur der Franschen genomen! werden, ledien een Volkiomert nederlaag. Op het overige gedeelte van htet from? is i geen ehktete gebeurtenis van beteykenig te vermelden. Engelsdh legerberieht. De Vijandelijke artillerie was bedrijvig £n het bosch' van Mametz en ten Noorden Van het Delville-boisdh. De gevechten bij de Mouquet-hoeve duren voort. Wij maakten 76 gevjap genen in de buurt Van de Mouqet hoeve en ten Zuiden van tpiiiepval. Twiee vijandelijke aanvallen teglen een veldwerk ten Zuiden van den wteg Béthun© La Bassée, werden door ons geweervuur afgeslagen. De Vijand lxttnb'ardcerde Rodincourt, Lla- couture en het Oostelijlc gedeelte van Zd- lebake. De loopgraaf-mortieren Waren aan weerszijden zeer bedrijvig bij Hohenzollem. Onze artillerie beschoot gisteren met zoer vOel succes, de vijandelijke gesdhutstellin- gen, Waarvjan er enkele ymvtoest en an dera beschadigd werden. Onze vliegers vielen verscheidene punten Van militair belang aan. Zij wierpen in het ■geheel Vijf fan bommen. Een vijandelijke vliegmachine werd neergeschoten en een ander© in beschadigden toestand tot dalen gcdwenigan. Er worden twee BritsChe ma- chmOis vermist. Avonddpiirtmuniqué Wij hebben terrein gewonnen ten noord- kin ik ivoor hen doen? Als tante Rjiekje er niet bij wjas, zou ik geien moed heb ben een' Voet buEten de deur te Zetten,. Ik hen en blijf juffrouw Qnnut. In het diepst vjan het bosch ken ik gteen vjrees, m|aar 'voor de mensohen bëri Sk verlegen. Ik zóu ook geen moed hebben het net Vian leugens te verscheuren, dat zlichmeer en meer jpm mij heen gevormd, inejeft. Als ze 'savpnds aan itafel vragen of wij vlijtig geweest zijn en tjante Rüekje er zoo dap per op los jokt, djan schaam ik mij dooi- dehjk als ik de oogen wl vertrouwen 'nan moeder en zoon tegenover mij zie. En toch! Ik h'eb het zoo in mij: uit alle boeken op mijn kamer leer ik niet wat ik op straat leen En dat ik snoep fik -heb het je in 't begin niet willen bekennen men verhongert hier in huis bijna. Maar andere dingen, comedies en concerten en anderszins, waar tante Rnekje allemaal naar toe gaat daar doe ik in het geheel mieit aan mee. Wat ak echter als noodzakelijk beschouw, dat doe fik! Goh, Belhjamel, fisi het dan heusch mo gelijk, ze zeggen, djat ik iuer een heel jaar; blijven moetl Het is wel waar, er is pj (veel veranderd. De Donderdagsgasten hebben mijn verhalen gelezen. De hoe ren spraken bijna 'n uur over „Molle". ■'0 hemel, wat hebben ze 't uit elkaar ge plozen! Meale had onder haar wagen moe ten bezwijken en niet, zooals hij mij in 't heerenhuis voor een kjaarsje rustig zit ten ite bidden. Zoo onschuldig en Vejrgeyjens^eirind zijn Westen van Gindhy; Eet weer belemhtert de krijgsverrichtingen. f j Evenmin als op het westelijk oorlogs- •toonCel beeft zidh ra 'toosten gedurende het laatst der vorige week eenige gebeur tenis Van beteekems voorgedaan. Het be langrijkste fedt door het Deutsche hoofd kwartier Vemmeild, is de vernieling van ecni ge Russisch© loopgraven door Duitscho patrouilles, dj© 128 gevangenen en 3 ma chinegeweren btuLmaakten. De Russen melden de verovering van hopgte 1129, ten 'N. van Koverla, m de Karpathten, Waarbij zij 3 officieren en 146 minderen gevangen namen en 4 machine- gieWiewsn Vermeesterden. j In het Alpengebfied houdt diet stilstand die na de bezetting van Görz is ingetreden, aan. Van beide zijlden wordt geWaagd van aanvallen, die afgeslagen weiden Het Oos- temrijksche geschut bomb'ardeexde Zaterdag mtet groote hevïjgheid GörZ en de bruggen oVer de Isonzo. 1 i Naa rVan Fransclte zijd© wondt meege deeld, is het front van Saloniki na aan" Vankielijkie scl!ie(rm,utsel ingen, igeheel 'lier- steld en m het voordeel der Geallieerden; "Aan de DuitsC'hers en Bulgaren moet overal de leiding uit handen zijn genomen. De vol gende legerberichten lichten ojns nader in ojvlejr den toestand: i Duitsch legerberieht. i De Bülgaarsche strijdkrachten, di© aan den OpstelijkCn o©vier van de Stroema .opereeren, nadierea de uitmonding van die rivjer (in de Egeïsche Ziee.) Op het Moglenairont mislukten aanVaï. len v|an de Serviërs op de Bulgaarsch© "stellingeirt aan de Boejoeki Dere (zijrivier- ij© Van de Mdgleniitdzaj) 1 Bulgaarsch leger bericht- Van Zaterdag: Onze rechtervleugel zette zijia opmarsch vloort De pfdeelmg, die ten Zuiden van het Oöhridjameer -oprukft, baieikte hel dorp Malik (10 KM- ten Noorden van Koritza, aan den Noordelijken oeVer van het meer van den Zelfden naam) en nam daarVaa bezit In het jMiogieniitiJabdal trachtten de Ser viërs, na hpn vergeefsch© aanvallen van den 21en en den 23en j.l. iu d© richting van het dorp Bavovo tot den aanval oyer te grtaiizij werden ovteral teruggeelagen. Het schieten bleef den ganschen dag oan(> hpUden. In het Wardandaï had hier ©n 'daar een artilleneduel plaats. In het dorp DjOldjeli namen ,wij een Engel sche afdea, ling met den bevelvoerenden officier ga- Vangen. Onze linkervleugel is van. Bamar-Dagk opgerukt en h'eteft d© kust vian de Aegh sche Zee bezet Alle Engolscbe troepen trokken terug in de richting van! Orfano en TsjaVazL Vóór Tsjavazi en Orfari(0 heb ben ;wij de linie Liakpvitza, Dedbali, Ark). de mensohen nu leienmaal niet, zoo gaat het niiat toe iu de Wereld, djat moet ik mij niet verbeelden, Forhard zeli: „Uc heb haar miju verh'an- delfinig over het pessimism!© gegeven. Dat lezende, zullen de oogen haar wel open gaan hoe het gesteld is in d'eze slechtste Van alle werelden." „Begrijp dit goed", zei hij, mij toeknikkende, „door strenge kritiek ziilt ge pp den rechten, weg kop men. Kritiek! Itpt veraiietigjing toe." H>ch hemel, Belhjannel, wat is het leven toch moeilijk als men eerst vernietigd moet worden. En toqhl beroemdheid móet fiets wonderbaarlijks wez|en! Hij, de doc tor, zegt djat h©t het hoogste van alles fis. Het is of men op vleugelen gedra gen wordtl Denk eens aan, ©en van de heeren heeft op aansporing Van den doctor een stuk geschreven over „Mtefile" en ^B© Burga meesters vjan Ritebach'^ Vol lof, niette genstaando alle berispende oordeelvellin gen vjan te voren; Nu is de tweede druk Sn voorbereiding, HeidegpMI 0. Belhamel, noem'feehs een wiesnssch, laap ,mij je eens ©en pleiziertje doenl Jij, die pi zoo lang benoemd bent, waarom spreek je daar nooit over? Als aBos maar niet' zoo bij mij bedor ven werd door de gedachte: „Ik' speld 'ze lengens pp d© mouw*. Hem, wïengeteni moeite te Veel year mij "is en voor wien plicht het heiligste is ter wereld 1 En mevlrouwForhard 1 iOnlpings zei ze tot mij: 1,Wi hebben dadelijk pit uw bnpVen ge sol i Ment*chli bez©L Gister(l rijdag)morgen Vlogen drie Rus sische watervliegtuigen pp groote hoogte hoven Wama en wierpen bommen op des st'ad en pp de liaVen. Er werdj niemand gedood en de materieelo schade is geringd Onze watervliegtuigen neten tweemaal met waarneembaar succes ©en Russisch' eskader aan, dat op 10 mijlen afstandf van de kUsl kruiste. Alle vliegtuigen keen. den behouden terug. 1 Fransch ^ogerbeiichL Bij iusschenppozen arti'Ueriiel-Vuur op( den rechtervleugel." De Engel sche klanonj- nen beschoten zonder ophouden de stellin gen van den vijand pp den Imker Stroeq manoever. i De Bulgaren deden zes tegenaanvallert op ops centrum tea 11 ooitien. van Kuki# ruz, die afgeslagen worden door d© Ser viërs. Over de geheele linie is de vijand' verslagen, hij trekt terug ©nid.er, v'oortduj- renden indruk! yan de Servjéra, aan wtej hij hardnekkig weerstand biedt Een veifi woed gevecht duurt voort Pp dten linkier- vleugel m de streek' van. Ostrpwo. D©. Serviërs lieten ld© Bulgaren tot op ongjejj veer 150 meter van de loopgraven komen; waarop een /vernietigend vu,ur den vijand neermaatde. Vpor léèn ©nklel© loopgraaf werden twöehpnderd Bulgaren gav©ndein< Krijgsgevangenen erkennen, dat de Servi sche artillerie ongetwijfeld sterkjer is dan de Bulgiaarscho. i Officioel wordt uit Berlijn gemeld, dat de Roemeensch© regeering Zaterdagavond aan Oostennjk-Ifonganje den oorlog beeft veiklaard. Dit besluit is waarscliijiüijk genomen in den Kroonraad, die Zaterdagnamiddag ten paleize te Boekarest was bijeengeroepen; en waaraan, zouden deelnemen de leden der regeering, de gewezen premiers Carp", Majoresou en Rosetti, de partijleiders Marghïloma.n, Filipescu en Tak© Jonescu, zoomede do voorzitters der, wetgevende lichamen. Na veel wikken en' wegen Eeeft Roe menië thans het oogenblik gekomen ge acht om mede in te grijpen: iu den grooten wereldstrijd, 'Blijkbaar acht het Óosten- ujk-Hprigarijte's macht thans voldoende ge fnuikt om veilig een greep-te kunnen dóen naar het aangrenzende kroonland Zeven burgen, waar veel Roemeenscho belangen bij betrokken zijp' (dé helft der bevol king bestaat uit Roemenen) en waarmee 't zijn grondgebied m|et bijna 56.000 vier kante kilometer zou krtrtnen vergroeien. Te verwachtten is nu tevens, dat Roe menie aan de Russen gelegenheid zal bie den (wellicht reeds gedaan bleeftj ojml overs zijn grondgebied t© trekken en de Bulga ren, die ronjdom Saloniki optrekken, in den rug han te vallen, in elk geval all© Balkanplartnen der Gentraten, wien den r weg naar Kanis tan tinopel zieen nauw terj harte gaat, gevaarlijk te bedreigen. Allemaal gunstige zaken, die deze^dapd van Roemenië, tevpns een degelijk gewar zien dpt er öörtnod in u' is, eerbied en aanleg tot bewondering. „Zoo mpiet teen, jong meisje wezien", heeft mijd Edu ge zegd. Stel je mijn Edu, v.oor meteen! vrouw als een van, de ptefessprsvrouwen, die niets kunnen dpn (tegenspreken. Jp kunt daarom niet gelooven hok welda/- dag je bent ivjoor mij en inijb ztoon. Ip.at je tpch ïn, Dods naam ielt influenjceerenl door tante Riekje. J© ziet aan haar, waar toe snoepen len dat oppervlakkig loved- ol tesjgekheidUn akten leiden kan. Het ax me mensch haeft geen flpuw vermoeden Van hetgeen htet hoogste is." „Wat as bet hoogste?" waagde ïk te vragen. „Nu, natuurlijk de wetenschap wat pnders Zich alledaagsche genietingen onb zeggen. Mijn zuster snoieplt. Snoepen de gradeert, onitzenuwL" „"Dat geloof ik'niet", die woorden' put- hielen mij, „Grootmama Snoepte ook tert wpt was zij knap o zoo knap 7 „Wat heeft zij dan tot stand gebracht?" „Hjaar zes kleindochters opgevoed ©p óPs landgoed Vau een ondergang gered, ,,En gesnjoept", (zeï meviroifw Foriiatvh jjgêlfiof je niet; bef kind, dat z© 1193 veel' meer tot stand gebracht zou hebben als z© niet van snoepen gehouden had V r„lk 2©i niefs, jmaar'dapht: ,^of pan paar moorkoppen', iemand nu slechter kun- kten miakenl Dat 'geloof in nooit, zoolang" als ik leef. Ik yjerzieker je, z© smaken,' mij 'be,stl" 1 t 1 1 I J«' CSsLit vfssalgSU "M m i» Mm m 8 I MS i A f. - f. f '- r% t '- "J" fr v -"h1 'fr'HPi «Bf SCHIEDA COURANT. x\ r V M ilfil 1 I I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1