m i 'M w !%P)W J&Pï" mb^ »fi l* penxL medestander, voor et© Entente met Zich' brengt, en! waardoor haar vooruit zichten op den "Balkan, mèt een nieuwe bedreiging van! Komstamtinopel in 't ver- échïet, er aanmerkelijk op zijn verbeterd. Ter Zee- Getorpedeerd. De Britsche admiraliteit meldt: Het hulpmarmevaartuig „Duke of A1l bany" weid den 24en Augustus op de Noordzee door een vijandelijken onderzeeër i getorpedeerd en tot zinken gebracht. De gezagvoerder en 23 loden van de be-mannang kwamen om het leven, 87 personen werden gered. Het gevecht van 19 Augustus. De Duitsche marinestaf deelt mede: In verband met de officieele publicatie van den 21sten Augustus wordt bekend ge maakt, dat thans alle onderzeeers, die aan het gevecht van den 19den Augustus deel' genomen hebben, teruggekeerd zijn. Deme- ded,eeling van de Britsche admiraliteit over de vernieling van een Duïtschen onderzeeër is dus onjuist. In de Ionische zee. Een officieel bericht uit Weenen meldt Luitenant Konjovie heeft den 26en Augus tus met twee andere vliegers op de Ioni sche Zee een groep vijandelijke bewaldngs- vaartuigcn aangevallen. Een van die sche pen werd door een,bom in den grond ge boord. - De vliegtuigen, ofschoon heyig door de schepen beschoten, keerden onverlet terug. Diverse berichten. Italië verklaart Duitschland den oorlog. 'Aan de eigenaardige verhouding, die er tusschen Italië en Duitschland bestond, sedert eerstgenoemd land tegien DuJtscH land's bondgenooten ten strijde trok, maar Duitschland, de ziel toch van de bestrij ders dier Ente, bïiiten de oorlogsverklaring liet, is thans een eind gekomen. De toe stand zou ook al te giek zijn geworden, wanneer binnenkort de te SaJoniki gelande Italiaansche troepen tegel de Duitsche sol daten op den balkan by het vuur zouden worden gezondeiZeer waarschijnlijk met het oog hierop heeft de Italiaansche re giering door bemiddeling van Zwitserland de Duitscbe regeering doen weten, dat Italië zich van heden af met Duitschland in staat van oorlog bevindt. BBÖïENLAm b v hi? pi j ft- li it £>v Hofberichte». Da 'Koningin heeft het Voornemen, a. s Wotensdag per gewonen trein win 5 unr 45 min. in -die Residentie terug te keemen en wtederoin Ilaar intrek te nemen in Hat Hui: ten Bosch. Out nlnliteri. De hoofden van mïnisterieele depane menton, die op Het oogenblik met verlof zijn, zullen Donderdag hun verlof onder breken om hun opwachting 'te maken ten faleize, ter gelukwenscbing van de Konin Audlentle». De gewone audiënties van do ministers van oorlog' en van ftnandën, zuilen deze •week, niet plaats hebben. Kamerrerkleilugen. „De Vonk"" meldt, dat de jaarlijkscHe ge delegeerdenvergadering der afdeelingen van S. D- A. P. in* het district Helder den heer C. Thomassen met algemeene stem men wederom candidaat gesteld lieelt voor de Tweede Kamer. De Canneburgh. Men meldt aan de „N. R CL", dat het bericht, dat Prins Hendrik plan zou 'hebben het kasteel De Canneburgh te Vaaj- sen aan te koopen, op een misverstand "moet berusten. Den eigenaars is hiervan niets bekend. Zeeamch-TUanderen. - De „Middelb. Ct." schrijft: t In de heide doelen van Zoeuwsch-Vlaan- deren» worden werkelijk buitengewone toe bereidselen-getroffen voor de viering van Koninginnedag. In bijna alle gemeenten zijn omvangrijke plannen in de maak om dien dag feestelijk te vieren. Zelfs hebben som mige plaatsen niet genoeg aan één dag. Het is een (verschijnsel, dat meer dan gewone aandacht verdient. Daar in ZeeuwscH-Vlaanderea' wordt men meer dan ergens elders in ons land dagelijks aan den oorlog herinnerd, al was het alleen maar 'door het kanongebulder. Over het algemeen kan' men de Zeeuwsch'-Vlamingen ook niet verwijten, dat ze door feestvuerderij den ernst der tijden negeeren. Dal echter nu, voor dezen naüonalen Herdenkingsdag zulke buitengewone feeshteorbereii Lmgen worden getroffen, mag nten gerust toeschrij ven aan heel andere neigingen dan alleen lust tot feestvieren. Het is voor de men- schen „van den overkant blikbaar een behoefte om Zich op dien verjaardag der Koningin als Nederlanders te doen ken nen." Van den dood geschoten burger. I Bet lid der Tweede, Kamer. irtr. dr. J. jan Best, zal, naar wordt geraaldt, tot den 'minister van oorlog een interpellatie rich ten/ inzake Het optreden van een militairen schildwacht, die in een nacht te Eindhoven ©an burger heeft doodgeschoten. N Logerdfg. Het bestuur van de Nederlandsche Vér- eeniging „Ons Leger" heeft het voorne men op 30 September1 October te Rot terdam een Legerdag te houden. Op die da gen zal een belangrijke troepenmacht van 'alle wapenen de stad bezoeken en op Wou- densteyn belangwekkende demonstraties te zien geven. storgipHphtigen, Van de jaarklasse 1910 zullen, riorden in dienst gesteld' als Volgt: 1. de landstomiphcntlgen, toegewezen aan de: a. ifnfairtorie, wier gèslachtsnaj men beginnen ,met de ietter Si b. geniej troepen, wier (geslachtsnamen beginnen met een der letters G. tot en met Z. a wslelt rijd.ers, d, pontonniers: in het tijdvak jan 25 October e.H. 2. de landstormplichtigen, toegewezen aan de infanterie (hieronder begrepen de hospitaalsoldaten en de ziekendragers) wier geslachtsnamen beginnen met een.der lei ters E tot en met Z: in de provincie Gro ningen op 8 en 9 November ekjha de provincie Drenthe op 10 November e.k in de overige provinciën op 9 en' 10 Het vember ek.; 4. do landstormplichtigen, bestemd voor de zeemacht: in de provinciën Noord!Hol land, Zeeland, Utrecht, Noord-raban I,, Drenthe en Limburg top 14 November ek en in de overige'provinciën op 15 Noven* ber e.h. (Hbl t Post naar Oost-Iadië. Laatste buslichting aan het hoofdpost kantoor te Rotterdam, voor Nod. Oost-lndie, benevens op verzoek voor de Can arisch a eilanden, de Zuid Afrikaanscihe Unie cn Singapore (SLnutsj met hot s.s „Vondel". (Stoomvaartmaatschappij Nederland te Am sterdam; lang? do Kaap, 1 September a. s te 9 uur v.m. Aangjeteekende stukken kun nen worden aan.geb.>,len tot 31 Augustus as., 9 uur 'savonds. Het zeepostlarief is alléén van toepassing op stukken voor Ned. Oast-Indae bostamd. Nederland en de oorlog. On zie graanschepen. Uit Den Haag meldt men ons: Naar wij van bevoegde zijde vernemen, wtexlen van onze graauscihepen alleen die, Welke veevoeder vervoerden, in Engeland aangehouden. Berichten, dat die schepen zouden zijn vrijgelaten op voorwaarde van geheel nieuwe bepalingen van aftovenng aan de Consumenten/ zijn minder juist. In die be palingen is geenerlei wijziging gebracht, Aangezien geen uitvoier 'van veevoeder nhar Beligie plaats vindt, bomt ook het bericht, als zoiude die uitvoer wondan be perkt, niet met de werkelijkheid avereen. Van de door Engeland vrijgelaten graan schepen, zijn volgens het „Hbld." twaalf voor Amsterdam bestemd, en wél de „Am- Hte-Hand", .jSaUand". „Maasland", „Ilol- landia", Diechixa-land'i, „Aigamemnoin", „Posleidon", „Zela" ta", „Ootmarsum" en „Vuldanus", (,Luna". Opkomit Landstorm 1910. De ministeir yah oorlog heeft bepaald, dat de jthans nog niet opgeroepen landj- Handel wordt bekend gemaakt, dat ingevol- Bij de diredtie van. de Kon. Ned. Stoom bootmaatschappij is, zoo meldt hot „Hbld.", gisteren bericht gekomen, dat ook haar schepen, die door de Engelschen worden vastgehouden, zijn vrijgelaten. s Cadot^ Naar wij vernemen, hoeft de oommissie vtan de cacao en chocoladefabrikanten zich dezer dagen tot den minister van land bouw gewend met vferzoek alsnog pogin gen in het werk te stólleh om vrijlating van grondstof te krijgen. De commissie geeft in dit adres als haar Vermoeden te kennen, dat het uitvoerverbod van cacao boter als oorzaak js van de bestaande moeilijkheden. Van bevoegde rijd© Vernamen wij hier omtrent nog, Uat Engeland, er sterk! op aandringt ook cacaoboter uit ons land te ontviangen. Nu 5s vootr cacaopoeder eiï chocolade een regeling gemaakt, waardoor alle voorradige hoeveelheden ondier N. '0. K-verband worden 'gebracht Er is ech ter nog een partijtje cacaoboter in het land, dat daartoe niet behoort Terwille der neutraliteit kan de regeering nu geen uitvoer toestem -zonder aojH dat pariijtje dat voor Duitsche rekening werd, aange*. kofcht vrij te laten. Daarover loopen nu de onderhandiel'itngen, Aten andere zijde wordit echter aangeno men, dat dit slechts een Voorwendsel is, eu de aanhouding geschiedt om pressie te oefenen om Engeland ook! te voorzted van een gewenscht quanitum van on'zcj landboiuivpïodact-en. - De toestand is m ieder geval zeer in gewikkeld. Terwijl b'.V. ©enerzijds 'Ameri- Jdaansche en -zelfs EngeLsclie firma's drin gende brieven jen telegrammen zenden om van Houten's cacao, .wordt aan de nadere zijde de vervaardiging belet. En uit Nieuw-Zeeland ontving de fir ma van Houten deze wéék! bericht, dal daar de invoer van haar producten go( heel verboden is! Wat mét dezen maat regel bedoeld wordt is oold mot duidelijk. Opgebrachte vi-sschers- schepen. Zaterdag is bij het secretariaat der Ree- dersvereeniging van de Nederl. Haring- visscherij te Vlaardingen telegrafisch be richt ingekomen, da* de namens die ver- eeniging in Londen ve'rtoevende commis sie met het Bntsche gouvernement een overeenkomst in zake de haringvisscherij heeft getroffen, Ufa vjisscherij kan worden voortgezet, en de opgebrachte schepten van leden dier vereeniging zullen worden los gelaten. Opgehouden. Vijf weken geleden ging mevrouw De Jong, uit Groningen, Du.tsche van geboorte, met haar zoontje naar Hamburg, om veer tien dagen bij haar familie aldaar door te brengen. Nu drie weken verzocht zij aan de ambtenaren in Hamburg, haar een reis- pas naar Nederland te verschaffen, maar dez,e werd haar zonder opgaaf van rede nen geweigerd; het is haar thans nog steeds niet gelukt, een pias te krijgen. Suiker. i Door den mint van landbnijverheid en "ge art 5 van "de DistribuiJeweff 1916 "door' een ieder, die suiker anders dan. voor ge bruik Voor hteïn zelf of zijn .gezari in voor raad heeft, op 29 'Augustus kan den burge meester Van. die gemeente, waar de suiter zich! bevindt, opgave moet doen van de Hoeveelheid en die soort Van tie suiker in. Voorraad. De aandacht wordt er op gevestigd, dat Het nalaten! van het doen van de vereischte opgavte of het doen van on juiste opgaven overeenkomstig de Distri- butiewot strafbaar is, met de mogelijkheid van verbeurdverklaring van de goederen. Aan deze strafbepalingen zal streng de hand wonden gehouden. ■k 'Distribp tie va n gi auein. Zateidamkldag is te Lftnecht een ven*a>- gadering van den Ntederlandschen Bond vjjii graan- en (meelhandelaren gehouden, onder voorzitterschap van den heer Th. J. B. van Eyck aldaar. Alle handelaren in binnenlandsch graan en tarwebloem wa- roan tot dezte vergadering uitgeaoodigd. - Aan het slot' Word aangenomen een voor stel uit de vergadering tot benoeming van een commissie, welke een rapport zal sa menstelten. In deze commissie werden be noemd de hoeren H. J. Ilorkema te Gro ningen voor de prov. Groningen, J. Cath te Joure voor Friesland, Van Leusden -te Afssen voor Drenthe, G. Kapelle te De venter voor Overijssel, W. Reyers te Arm bem voor Gelderland, P, Doelman te Maas sluis voor iZuidiïIoltand, Werdmuller te Venlo voor famburg, A. Schut te Kromj tm,enie voor NoorcLïIollipnd, Pr Doelman te Zierikzee voor 'Zeeland, P. Das te Utrecht Voor do provincie Utrecht, on Jop Majoie te Tilburg Voor NoowkiRrabant. Deze commissie zat uit ieder veevoa derbureau een lidihandelaar uitnoodiger pm m haar midden zitting te nemen, Voorls za,' deze oommissie klunnen pogen, of fu sic van dc verschalende honden mogelijk is, ten einde gezamenlijk1 de belangen van den groothandel te behartigen. Na een korte rondvraag werd de glgemee ne vergadering g-esfloten. In de daarop gevolgde' commissie-ver gadering werd besloten het volgende tel© gram aan den minister te zenden: „De Nederl. Bond van Graan- en Meel handelaren enz., met algemeene stemmen erkennend, dat bij de jongste regeliag van de distributie won buitem- en Mnnenland- sche granen en Amerikaansche lijnkoeken, alle grossiers in deze artikelen zijn Uit geschakeld; verzoekt Uwe Excellentie be leefl een commissie uit hun midden, aaü gewezeh. door leden Hit alle provinciën in de gelegenheid te stellen, in overleg met het graan bureau zoodanige-regeling te treffen, dat zij weder in de distributie worde ingeschakeld." v i VLAARDINGEN, 28 Aug. Den met in gang Van l September verplaatsten rijks- klerk J. Kelderhuis van de inspectie Vlaar dingen naar -dp l,speette Arnhem- le aid is nader de inspectie Gorinohem als tijde hjke standplaats aangewezen. VLAARDINGEN, 28 Aug. Vergadering van den Raad der gemeente Vlaardingen op Woensdag, den 30en Augustus 1916, des namiddags te 71/® uur. VLAARDINGEN, 28 Aug. In verband met het bericht, dat de Engelsche regee ring de visscherSschepen zal loslaten waait uit den kerktoren, het Verkooplokaal en particuliere gebouwen de driekleur. VLAARDINGEN, 28 Aug. Bdj de te 's-Gra- venhage gehouden examens Fransch L 0 is o. m geslaagd mej. W„ Panptit, van hie, i torpedo' werd daartoe gelanceerd, geheel ongevaarlijk. Dit projiectiel1 werd alleen door wat samengeperste lucht voortbewogen. Vlak langs den boeg van de pteirierboojf schoot het voorbij, natuurlijk begeleid door een krachtig hoera van de feestgenooten. Na hartelijke dankbetuiging aan de Direc tie ging men zingende weer scheep en de Nkord in. Spoedig was men Dordrecht voorbij en werd er volop genoten van het echt-Holt- landsch landschap. Wel viel er af en toe een regenbuitje, maar overigens werd Gorinehem zonder eenige stoornis bereikt. Daar werd de lunch gebruikt en de stad bezichtigd. Te onge veer halfvier stoomde de boot, uitgeleide gedaan door een tabijk pubJi'ek, van Gor- kukn weg. Regjen viel er nu niet meer. Het Weer klaarde op en de stemming werd, zoo mo gelijk, nog heter. Onder pianospel en ge zang werd Dordrecht bereikt. Men ging de stad doorwandelen en om halfzeven waren de feestgangers gezeten aan den wolvoor- zienen disch in het Öranjehotel. Aile toas ten te vermelden, die werden afgestoken, is niet wel doenlijkmaar het is duidelijk, dat de Schiedamsche ingezetenen, die „Or pheus" tot het maken van dezen tocht staat hadden gesteld, niet werden vergeten. Na het diner weer naar de boot gemar cheerd! Precies 9 uur, juist zooals vooruit was bepaald, waren allen daar present Het koor zong au eerst, aangehoord door honderden Dordtenaars, het Avondlied van Verhulst. Toen gilde de stoomfluit en werd de terugreis aanvaard. Spontaan klonk nu liet Slotlied over de watervlakte Als de avond is ■gekomen, Weer naar Schiedam gegaan. Wié Had het durven droomen, Dat zoo iets kon bestaan? Komt, Orpheus mannen, samen Den gevers dank gebracht! Gezegend zijn buji namen Tot *t verre nageslacht! Dank zij de uitstekende zorgen van den kapitein en de verdere bemanning, lag de lboot te ruim elf uur aan den steiger gC- rneerd. Zondag 27 Augustus 1916 is voor de leden van „Orpheus" een onvergetelijke dag, een dag van ware zangers vreugde, van zeldzame aanhankelijkheid en vriend schap, een waardig beslujt van de feesb viering. v STABSNIEÏJWH. Lij ministerieel© beschikking is bevorderd i igang 1 September: van-rijksklerk 3e kl. ot rijteki. 2a, kl. do hoer A. A. Boer te Schiedam (kr. I. en A.J (tijd.). Bij de te Utrecht gehouden examens gym nastiék MjO. is o-m. geslaagd mej, A, G, Krijger van (hier. -.De boottocht tod „Orpheus". Zondagmorgen, even 9 uur, schaarde de Kon. Zangvereen. Schiedams Mannenkoor Orpheus zich op het achterdek van de versierde hoot, die de heer A. Tieman zoo welwillend voor de Vereeniging had be schikbaar gesteld. Jiet „0rpheus"-lïedwerd aangeheven en de" boot stoomde do haven uit. De goede geest'was er al aanstonds in. Nog voor men de haven verlaten had, klonk reeds uit volle borst het Morgenlied met den aanhef: „Wip gaan door Holland varen Met Tiemans gratis-boot; En „Orpheus" mag verklaren: „De Vreugd is reisgenoot". Er woei een stevige bries en het regende nu en dan, maar dat kon aan de feest vreugde niet de minste afbreuk doen. Dat was al op te merken in Rotterdam, toen daar aan de aanlegplaats bij hot Pajrk nog "reizigers werden opgenomen, die mpt wel- komstgejuich werden begroet. Weldra had het gezelschap Rotterdam achter zich en had de piano, door een der leden voor dezen tocht afgestaan, ook reeds diensten bewezen. Toen wachtte den leden, nog een verras sing, die niet in den Feestgids was ver meld. Bij Slikkerveer werd bijgedraaid en ge land. De feestcommissie had hier toegang weten te krijgen tot de werf „Tïtan", waar een onderzeeboot in reparatie is, die voor de werf, nagenoeg geheel hersteld, ge reed lag. Dit wonder van techniek mocht ook van binnen door de leden worden bezichtigd. De Directie van de werf "had zelfs de bij zondere attentie aan 'de Teden van Het koor oen „bellenhaan" te laten*zien. Eenpseudo- De zTremwedstégd. In ons numlmter van Zaterdag hebben wie het verslag nog kunnen Opnemen van den stedelijken zwemwedstrijd, die dien mid dag in de gemeentelijke zwleminridhtiinjg lyerd gehouden, tot aan het begin v!an den polowedstrijd. Daarin speelde de SpofrtVereeniging Hil- ligjeariberg togen S. Z. Cl Met groot© belangstelling vaa de toe schouwers werd Het spel g©vtaligd eu meer- ïverderi de spelers toegejuicht. D© uitslag daarvan was, dat Hilligetrs- berg mon met 4—2. Dit spel gold als een propaganda-numlmter. Tevoren had het popduiken plaats ge had. De pop bleek voor vele zriemmers rijke lijk zwaar te zijn, zoodat zij'slecihts met groot omoeite .én de meesten met zander dat Ze een -paar malen door, de viradht naar omlaag getrokken werden, den pop aan Het brugje brachten, waar deze door een jury-lid wend aangenomen. f 1 Bet resultaat. Van dezen wedstrijd deelden wij reeds mede. i Aan dien gecrisUrineerden wedstrijd Werl door 7 personen deelgenomen. Dcaor enkelen was oen aardig oostuum gekozen, hoewel zo daarbij niet allen er mede rekening hadden gehouden, llat ze üaarmlad© nog een zware zwomoefeniug te verrichten hadden. De eerste prijs Vootr het clostuunii werd behaald door oen heer Th Sitton, die als Marker vïssclhor gekleed was. Ilij zag echter geen kans om met den zwaraa i Wijden broek de zwemprpef te volbrengen en ging 'dus zónder dien broek te water, waardoor hij natuurlijk niet voor den prijs <ijji aan merking kop komen. De eerste prijs werd bij den zWeimproef behaald door den heer M. Oranje. De proef bestond in het zwemlmen van de brug naar den ©eisten witten paal, daar moest ©en hoogen hoed worden afgehaald "en medegenomen op den verderen docht, waarbij m.'an over een ronden balk moest gaan, do© peen Zwemgordel kruipen, ver- vpigionS onder den ronden balk door terug- keeren, de nhoogen hoed weer op' den paal hangen en paar het brugje terugzwemmen De heer Oranje, die als boereknecht ge kleed was en als zoodanig een pilobroek en klompen droeg, wal het zWeniimien, oitersl ztvaa rmjaakte, legde dien tocht af in 1 min. 401/5 sleet De 2e prijs werd behaald door den heer P. Sandérs in 2 min. 2% sec. Als 3© vólgde de heer P. v. Vlaardingen, die een goeden Turk, in Wit linnen pakje voorstelde, en in 2 min. 6% sect dan weg aflegde. Dit nummer heeft hoel wat vroolijkheid verwekt, maar bleek toch Wat Zwaar te zijn, Vooral waar de 'meeste deelmomërs reeds ©en groot doel van den middag ïm het water hadden doorgebracht -n in wedstrij den was uitgekomen. Zoo'n nummer moet ook wat langer Voor- bereid ing hebben. Na afloop der wedstrijden,' vereemgjd© de voorzldter allen rondom zich, tot hét uit- reiben der prijizten. Spr. constateerde, imel vreugde d© groen te belangstelling di© hier tegenwoordig blijkt te bestaan voor de Z'wamsport; di© be(- langstelling is niet alleen getoond door "bij dezen wedstrijd' aanwezig te zijn, maar ook! door* de besch iikba arste! li mg van miedailj les en andere prijzen. En het dost Spr. groot genoegen kunnen zeggen dat dé Gemeente daarin iroyaal 'ïs voorgegaan: Deze-stelde een groote bronzén molail te beschikbaar en bet bestuur heeft d; om besloten di© als wisséjfeiedaill© tiifl te loven, zoodat de medaille ©m ed-^rf| dom te worden, óf 2 mJaal achter elkja-u/ of 3 mkal met een tusschen ruimte door* denzelfden zwemmer gewonnen moet worl den(ii| 1 Spr, brengt bartel ijken dank aan; B en W. voor 1de besdhikbaarstelling dezer me. daüle. ,11,1. J Vports brengt Spr. den donij der Ver. eeniging aan allen die medailles, kunst voorwerpen of andere geschenken ter'be- schikking hebben 'gesteld om als prijzen door deze wedstrijd te dienen.. Bij de uitreiking der prijzen 'spaak da voorzitter Ipj elke ofdeeling de' winners nog afzonderlijk, toe. De uitgereikte iprijzen laten wij 'hierop dér volgen met vermelding van den naam van gever pf geefster tusschen 5aarv- laqbter. I l' j Ijl 40 M. borstzwemmen ledienl: le prijs i\V. v. Vlaardingen, zih» m6(j_ (L. v. d. Toom.) 2© prijs Kj L' nOjbnja Sigarenkoker. 3e prijs. Af. Plooy, Taart (P. Dubbeld.) 40 meter idem niet leden "bén. 16 jaar. le prijs J. de Koning, schilderij (fa. Adams) 2e prijs M. Jurgens, Sigarettenkoker. 3e prijs J. Beunder, Mdndhetknoopien. 40 Meter idem. niet!eden. 1© tuijs J yt .Maasdam, bronzen medaille (N.N.) 2e prijs A. Koster, Sigarenaansteker (firma Jurgens) 40 AI. borstzwemmen minst aantal sla- gen, le prijs J. A. Bijloo, beeld met standaard (Fr. Zoetmulder.) 2e prijs 'N, MuL Een kistje sigaren. 40 AL rugzwemmen leden. 1© jpnjs AI. Fl©°y, Zilveren medaille (S.. S. Vies) 2a prijs IC. L. 'Oranje. Een flesch wijn (A. J, Bijloo) 40 AI. rugzwemmen niet-teden. le prijs N. Mul, borsteïgarmtuur (fa. Stoffels.) 160 AL rugzwemmen, Vrije deelname, lö pr. J. v, Alaasdam. Groote bronzen med, T. van Alaasdam. Groote bronzen medaillq wissielmedaille (Gemeente Schipdafm) 2© jirijs AI. Oranje"" Portefeuille. 3e prijs M. Flooy, een doos sigaretten (fa. v. cL Waal) Duiken naar de pop. le pr. AL Oranje, Zilveren medaille (K. O'osterhof) 2e prijs P. San dorp Verg. bronzen medaille (fa< C, Aloijer en C.) 3e prijs. N. La 'tHol, SA gmipijpje (N4N.) 1 1 "I -! Gieoo stam eo rd hindennis ZrWiefmin^n. 1© pr. (Vpor het izwemmen) Af. Oranje. Een doos postpapier. 2e prijs (voor Het zwemmen) Een penkai a-pétlood. de prijs (voor cos- i tuum). Een flesöh eau d© Cologne. (R. de Bruin.) Tenslotte willen we nog mededeelen' dat -'i buiten mededinging hebben deelgenomen: I 40 Af. rugzwemmen T\ Sanders," die een tijd maakte van 39 seci; de Ta prijs werd j betaald met 411/5 sea 40 Ml borstzwemh - men Af. (Oranje, die ©en tijd maakte val* 30 sec; de eerste prijs werd béhaald' met 321/s sec. I j j Afsluiting straten. Burgemeester en Wethouders van Schie- dam, brengon ter openbare kennisj, dat van Dinsdag 29 Augustus a-rsj., tot na-^ *J dere aankonidigmg een godedte vjan dq j> Ncordvest (loopenide tusschen de Spoe- lingbrug nan den St. Jorisdoelej en een ge- Af deel te van de Schie, loop-end© Tusschen de St. Anna 'Zusterstraat en de Npondvest;, 1g;, Voor het Verkeer mat rij- en voertuigen zal zijn afgesleten. Gem. Tlschrerkoop Hedenavond ^zal in hét tentje op de Koe markt worden .verkocht gerookte sohel- viseh': kleine 4 Cent, middel 6 cent en- groote 8 cent per stuk; vorsche Noordzee- Haring 4 cent jier stuk. v N De verkoop zal te- 6 uur aanvangen. De S. Z, C. naar Breda. Gisteren, Zondag is de Z.Z.C. naar den] laatslen in dit seizoen ojitge&ehravteu wedt strijd geweest ten we! te Bréda Door Hét groote aantal inschrijvers (op sommige bat nen waren fcelfs meer dan 30 deelnemers) begonnen deze'iwedstrijden iteeds- 'smoil- gons 10 |uur met voorwedsfc.jdien en weij den degenien 'welk© den besten tijd maak ten bij de eind wedstrijden ingedéeld, wel ke 's mid flags werden gezwommen. Aan de voorwedstrijden moesten alle inschrij vers deelnamen en vyui d© vijf S.Z.C.Iers kwamen er vier in- die finale n.m. "de he'e- ren F. Colson en Af. Plooy Voor 40 M. snel zwemmen horst, en Colson en P, Sanders voor 80 Af. rugzwemmen. De heei; K. L. (Oranje de vijfde S|.Zj.€'©r was te' laat aan de start en mocht dus niet meer medezwemmian, wat zeer jamlmler was daar luj anders een goed© k'ans had gemaakt^ De eindwedstrijdien gaven tot resultaat v dat de fleer F. Colson dien tweeden prijs verwierf op 40 Af. snelzwemmen borst -et sledlits 4/s seconde verschil openo. 1, dd bekende zwemmer F. L. Leiusden. 1 Op de 80 M. Rug baan mocht het den' heer J„ Colson. gelukken beslag} te leg!-1 gen op den derden prijs; terwijl den, heen IV Sanders als no. 4 zonder prijs HleeL Verder nam de S.Z.C. deel a. x no. C van! het programma „Estafette^,' wemmen 5 t maal 40 AL voor heeren." Voolr di*1 ntim'-i mor hadden C vereOnigingen ingeschrevéni an 'béliaalde de S.Z.C. den tweeden prijs met.een ploeg bestaande uit de hfeerénj K. L. Oranje, AL Plooy, F. Colson, J, Cof- 1 son en P. Sanders. Vervolgens werd een demonstratie gég©- j Step. vjan ihet jV\(aterppl0|-Spie3,, .waarvoor 14 deelnemers noodig waren. Deze 14 de©ïl nemers werden idoor afgevaardigden van' deh Nederlamdschen 2wembond gek'ozen, V - mmms Mi WvWg.|^®j n> *-** K* ^$£.V. ij L 4* f ®-^*i ,pA« T u M- gfi «i y Srtu Nr p> Éia. „Dol- - /v. A i'fs- fi* w rr&crr v a a 1 y - 4> t/ wfQ*. "Vi f y ..Jfi f"Kt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2