De oorlog. Laatste Nieuws. mamk ÈfWê% tslvfj c4 - ,1 ait de jbijna 120 aanwezige zWjejtüöièïS vtin schiliende véreenigingen. jDe k}eus viel ook! op 3 leden der S.ZLC. en wel op de heeten J. Cotson, JL II Oranje en P.. Sanders^ De S.Z.C. heeft dit jaar aan. 6 nationals ■wedstrijden deelgenomen ©n op Lederen wedstrijd weiden floor haar leden prijzen behaald, n.l.: 1 eerste prijs, 4 tweed© en 3 derde prijzen. Dit is zeker een rej» pultaat om trots op te ;zijn en' geeft jmoed Voor de toekoimst. De leden der S.Z.C. ihebben nu een naam hoog te hou den: oefenen moet ihet wachtwoord zijn. Door Burgemeester en Wethouders is de heer J. K. Teeuw, 1 eeraar aan de Burger avondschool, aangewezen om bij afwezigi- leid bf ontstentenis den directeur dier inrichting te vervangen. Tot onderwijzer aan de Gereformeerde School hulpschool Broereveld is benoemd de heer J. Bnnklmlan alhier. In den afgeloopén nacht is een 1 /-jarig meisje aangehouden, dat zwervende wend aangetroffen en ook den vorigen nacht niet dn de ouderlijke woning was geweest, zij was gistermiddag de woning weer ont- loopen, omdat ze daarvoor gestraft was. Zij is naar de ouderlijke woning terug gebracht en aan haar ouders overgege ven. i i Op de Koemarkt ontstond vannacht om streeks >12Ya' uur een vechtpartij, waar mede» de politie Zich bemoeide en een dief vechüustigen in arrest stelde. Deze is Vanmorgen na verhoor ontslagen. .Hedenvoormiddag werd in de Lange Ha rén door de politie gedregd, omdat ge vreesd wepd, dat een bejaarde juffrouw, die gistermiddag nog naar de kerk was geweest en sedert weid vermist, tiaar te water zou zijn geraakt. Later kwam de mededeeling, dat de juffrouw weer terecht was. i tineiUt en verkochte -onroerende goederen Notaris Mr. H. M. Ct POORTMAN. Vierkociht 26 Aug. Een hecht en sterk Heerenhuis met Kan toor, Koetshuis, ten Paardenstal, Erven, Tuin en Uitpad; staande en gelegen, te Schiedam aan de Tuinlaan en uitkameinde aan de Buitenhaven, te zamen gjioot 824 vierkante ellen, in veiling f12.700,. Ver kocht voor f 15.000. AGENDA. Vrijdag tot Maandag, Flora-Bioscoop, 8 u Hoofdnummers: 1. De ruiters van Afghanistan; 2. De Vampier der Woestijn. lieden tot mi met 31 'Aug. Casino, 8 uur. Specialiteitenvoorstelling. Heden en. volgende avonden. Circus- Schouwhurg. Gez.-Spree. De orgel-' draaister, Heden tot en! met 31 Aug. Tiv-Sclibuwburg, 2 uur. Een kijkje in het land der dwergen. Variété door het Lilli putter-gezel schap. 28 Aug. Tivtoli Schouwburg, 8.15 uu,r. Kaat Mossel. 29 Aug. en 1 Sept. Rotterd. Diergaarde, 8 u. Avondconcert Stedelijk orkest. Bax! Verballen, Sport. Cricket. Ie klasse. HtermosRood en Wit. In dien laatsten wedstrijd van dit seizoen heeft Hermes zich van haar beste zijde laten kennen. Er werd met animo, gespeeld, 1 ondanks biet feit, dat Hermes 3Ye uur in hei veld moest staan, werd er op een enkele font na, uitstekend veldwerk geleverd en toen eindelijk de Schiedammers zelf op do mat kwamen, werd met zooveel beleid hel bat gehanteerd, dat de Haarlemmer® met een totaal Van 279 runs zich toch nog de overwinning zagen ontgaan. Rood en Wit met 10 man uitkomende, ging om twaalf uur het eerst in en zeei langzaam maar zeker, rees do score lus scheri openingspaar, v. Manen en IIolderL Met jdfci lunch zijn er 50 runs en eerst bij tweeën komt op 86 de scheiding, wanncei Holttert op 43 door Lindeman wondt gevan gen. Niet lang daarna ondergaat v. Manen een dergelijk lot, als G. V. d. Schouw hom uitvangt. De grootste stand komt edhtei tussdhen Gaye en van Spemgter. Deze bren gen n.l. het Haarlemsche totaal van 89 to! 204, waarop Van Sponglex's zeer gelukkige innings {52; door een, zeer fraaie Vang van v. d. Schouw beëindigd Wordt Captain Gaye gaat in gezelschap van de Volgende batsmten lustig door en als hij de 100 in het zicht krijgt, begint hij heit hout er op te leggen. Met zijn sctore "op 86 slaat hij teen 6 en een 4. Eh de volgende over ver wacht ieder hem met een vier zijn handend te zullen zie nVolmaken, als hij echter over 96 op square leg door Ris mooi gevangen iwtoüdt JDjei innings is nu beeindlgjd Voor 279 runs. Als teen bewijs Van het goaife fielden der Schiedammers mag gelden/ dat niet minder dan zeven Haarlemmers werden uit gehangen. i Het is dan echter vaer uur gewonden, zoo dat Hkxrmjas nog ruim drie uu!r nesten om het hooge Haarlemsche totaal te bereiken of den tijd u,it te spelen. Zij werkpest het Jaatstej. Zooals te verwachten is, wordt er niet druk Hjat .begin 5s! Voor Helrmes niet, fortuinlijk, als needs direct in "t begin A. Offerman voor 0 wordt uitgehangen. Hij maakt, plaats Voor J. Offerman, die nu met W, v. d. Schouw, uiterst voorzichtig staat te spélen, tot ook Wi vv A Schouw zich door den bowler Beuih Iaat verleiden en adliter het wicket voor 9 gevangen wordt, (1' voor 28;. Op 46 wondt G. v. A Schouw voor 11 door v. Sptengter gevangen op 't bowlen van Holdert, H. Offerman maakt het iets langer (13), vloor;dat Beutli hem gevangen krijgt J. Ris legt het weer voorzichtige aan en laat het maken van run® aan J. Offetranan lOiyjer^zepidajhijals J^gebowïjd Hjojr^ stjedhts 1' rün achber Zijn hMm! Heèft, F. OfférmajU j darig kreeg. Eeji. geneêsheer, die juist ïn maakt het korter en wordt op 6 in het Verre I dé huurt bij een patiënt was, verleende veld gevangen Hoor Gay, Waarna van Buif sien inkomt, die J. Offerman nog het langst gezelschap houdt, hoewel slechts 7 runs makende. Als dan nog Engelse, zonder runs te makten, het tot half aciht met J. Offer man uithoudt, is de tijd verstreken en blijft de wedstrijd 'onbeslist, wat tot gevpilf heeft, dat beide partijen zich op de ranglijst één punt toegekend zien. Hjermes, waarvan J. Tuyi en Lindeman niet aan. slag waren gekomen, liad in die drie uren 140 run® gemaakt, waarvan J. Offerman een. beleidvolle, door smchts één kans ontsierde 73 n. o V. O. C.-H, C. C. Ook hare laatste competitie-match wist de Haagsche met innings te winnen en thans was V O. C. het slachtoffer. Eerst battende, maakt de Haagsche het .totaal van 207 runs, waarvan Van Loon 10, Beadle 33, Feith Sri 34, Meuten 62, De Reus 33. East had met 6 voor 48 verreweg de beste bowlingcijfers. Verder bowlde Made 2 voor 58, Blijers 1 voor 9. en Wolf 1 voor 2. V. O C scoort in hare eerste innings slechts 44, waarvan Ripley 23. Beadle 9 voor 27 en Van Loon 1 voor 6 V. O C.'s 2de innings was beter. Deze leverde 113 runs op, waarvan Made 14, East 18, Wolf 14, Rliiers 16 en Vermeu len 12. Beadle bowlde thans 2 voor 20, Van Loon 1 voor 9, Feith Jr. 1 voor 3, Fok ker 3 voor 31 en Feith' Sr. 2 voor 11. De H C C wint dus met innings en 50 runs De stand der le klasse is nu: H. C. C. 29, Rood en Wat 14, Haailem 13, V. R A. 12, V. 0. C. en Hermes ieder 3 en V. V. V. -4 punten. 2e klasse (Zuid). H, C. IIBH. B. S. De gastheeren wonnen met mnings en slechts 1 run, dus op het uiterste nipper tje, wat de 3 punten betreft HL C. C. maakte 254, waarvan mr. v. d. Pot de hoogste was met 83. Bowlingcijfars o. a Van Trotsenburg 6 voor 102. H. Bi. S. stelde hiertegenover 79 (v. Dap peren 26). en voor de tweede maal in gaande 174, dank zij vooral een zeer lang zaam gescoorde 83 (met uit; .van Tromp. Van de bowlers.van, H C- C. IIBi had den mr. r. Goudoever en Evers liet meeste succes. A j a x—HL C. C. IIAL Door Ajax met 3 punten gewonnen, daar H. -C. C. HA geen elftal in het yeld kon brengen. i GemeB£A^Ntenw?i. Dievenbende. Gedurende de laatste weken schijnt een dievenbende speciaal de omliggende plaat sen van Amsterdam tot haar operatieterrein Ito hebben gekozen. In verschillende dor pen weiden Vrijdagnacht inbraken gepleegd, speciaal! bij boeren. Alleen reeds te Diemen werden bij een viertal boeren gouden en zilveren voorwerpen en ook rijwielen ver mist, ook op de schepen, welke gemeerd liggen, worden voorwerpen vermist. ,de eerste hulp en Eet het hewusteiooze meisje per rijwielbrancard uaar hét Velp- sche ziekenhuis brengen, waar zij heden nacht is overleden. De chauffeur treft geien schuld. Brand. In den nadht van Zaterdag op Zondag wlerd brand ontdekt in de bokkingrookerij van B. van dier Zwan Jr. aan de Kiélstraat te Scheveninngen. De brandweer slaagde er in mSet vier stralen op de waterleiding dé© brand, die een dreigend aanzien had, te blussdien. Een gedeelte van het gebouwen complex der roofcerij brandde uit. De ge bouwen waren tegen brandschade verze kerd, maar de inhoud niet. Bij het bïus- scihingswerk viel de brandmeester Van Brug ge van een dakje; met gekneusde knieschijf 'wlerd hij naar het Gemeente-Eiakenliuid vtarvoerd. Ongelukken. Toen Vrijdagavond de trein, welke om uur te Twello uit Deventer arriveert, voor bij het Holthuis even moest stoppen, stap te de 72-jarige E. Kroon, wonende te Twello, uit, vermoedelijk denkende, aan het station Iwello te zijn Hij werd door een passeerenden sneltrein overreden en deerlijk verminkt naar het ziekenhuis te Twello overgebracht, atwaay hij eenige uren later overleed. De 17-jarige G. AVerpleegde uit het Weeshuis te Hoorn, is bij het baden te Eg- mond aan Zee verdronken. Het lijk is nog niet gevonden- Vi Onder Doorwerth' is uit dep1 Rijn het lijk opgevischt van den' 14 jangen M. v. d. LZondag bij het zwemmen te Oosterbeek verdrenken. Vi 1 Te Beesd (Geld.; is de 56 jarige landbou wer SW(. vl A Wj, Wiens broeder dezer dagen plotseling ovterloden was, zoodanig in over spannen toestand geraakt, dat hij 's nachts in nachtgewaad zijn Woning heelt verlaten en in de Limse te water is geraakt. Zijn lijk is Zaterdagmorgen opgehaald. 1 U*# 1 i Onde!1 Dioorwerih is Zaterdag uit den Rijn het lijk opgevischt van den 14-jarigen M. v d. LZondag bij het zwemmen te Oosterbeek verdronken. i Dto 17 jarige dochter van den landbouwer N v. 'tlf. te Kandinxveld, had. Zaterdag middag het ongeluk te water te vallen en te verdrinken. Droevig. Vrijdagmiddag heeft bij den landbouwer v. d. V. aan den Koningsweg te Utrecht een ongejuk plaats gehad. Een kaecht, een zekere v, M., die op het korenveld bezig was vogels te verjagen, loste een schot, mei het gevolg,, dat hij een 15-jarigen jongen v. E., uit Jutfaas, trof, die m©de daar werk zaam, was. Bij aankomst in de rijksklinieken was hrj reeds overleden. Aangehouden. Vrijdagavond is te Meppel gearresteerd de kellner A. Bi, uit Zwolle, dió aldaar in de omgeving met zijn broer den morgen te 10 uur had ingebroken bij oen groente boer, en diens spaarpenningen, f300, had gestolen. De broer- werd te Zwolle in zijn woning gearresteerd, doch de kellner was per trein naar Meppel gevlucht Hier huur de hij een. motorfiets, gaf f10 tot on derpand en reed naar Kerkenveld, om van daar terug te koeren naar Hoogéveen Per trein ging hij weder naar Meppel, waar hij bij aankomst, t'e 8Y2 uur, door de ge meente-poli he en eèn Zwolschen recher cheur werd geknipt. Op hem werd nog b'ev!on.den een bedrag van f 142.50. Hjet andere gedeelte van het geld was verbor gen in zijn ouderlijke woning te Zwolle, terwijl zij'n broer er f55" van had ontvan gen. i Inbraak. Zaterdagnacht hebben te Rotterdam in brekers gidh toegang verschaft tot de be- 1 en.de'ndeiperceelen Baan "135137, waarin gevestigd ^ijte. de kaaspakhuizen van den „Rótterdamschen .Kaashandel". Op de eer ste .verdieping weid van een brandkast een 'slot uitgehakt, waarna men de deur for ceerde. wordt voor oen bedrag Van f300 aan bankpapier en specie vermist Redder geëerd. v De Britsobe regeering heeft aan den gezagvoerder H. Draijer, van bet stoom schip „Noord-Holland", thuisbehoorende te Rotterdam, een zilveren bokaal geschon- -ken,. als blijk van waardeering voor de redding van" de bemanning van het Bjrit- sche s.s. „Sabbia", op 20 April 1.L in de Noordzee gezonken. Onder een auto. Zaterdagmiddag, omstreeks half zes, had te Worth-Rheden een, droevig ongeluk plaafs. Een 20-jarige Belgische jongedame, G. C-, aldaar met een Amsterdamsche fa milie in pension zijnde, kwam op een fiets uit den zijweg naast het hulppostkan toor rijden, juist op hot oogenblik, dat de auto van den' heer T., uit Laren, uit de richting Arnhem, komende, voorbijsnorde. Het meisje werd aangereden en zoo hevig tegen de sitraatsteenen geslingerd, dat zij een ernstige .schedelbreuk en hersensdhud- Weersverwachting. Verwachting tot den avond van Dinsdag 29 dezer: Zwakkte tot matige westelijke tot zuid westelijke wind; tijdelijk opklarend met wei nig qf geen regen; later toenemende be wolking, mieit kans op regen of onweer; zelf de tonperatuur.j Hefherfehtea. H. M. de Koningin-Moeder h'eeft de vo rige week een bezoek gebracht aan het dorpje Spakenburg, teneinde aldahr de door de overstroomingen aangerichte sdliade en de herstellingen tn oogenschouw te he men. H. M. bracht aldaar tevens een bezoek aan de barak waarin nog enkele families van bet geteisterde dorp'ond,ergebracht zijn. Z. X. H."de Rrins der Nederlanden heeft Zaterdag j.l. een bezoek gebracht aan H- M. <te Koningin-Moeder ten paleize te 'Soesldijk. Heden brengt H M. de Koningin-Moeder een bezoek aan Utrecht, alwaar H ML het Kindei ziekenhuis en het Rijks-Centraal- laboralorium ten behoeve van liet Staats toezicht op de volksgezondheid zal bezoe ken.' Gonverneor Staal. In een der bladen is gemeld, dat de nieuwbenoemde gounerneur van Suriname de beginselen der rechterzijde is toegedaan. Uit de beste bron vernemen wij echter, dat de heer Staal bij geen enkele politieke partij is aangesloten en ook geen bepaalde politieke richting huldigt Kamerverhleslnge*. Dei Centale Katholike Kiesverecsnigjng te Oosterhout heeft tot candidaat ,g|este!d Voor de Tweed© Kamer district Oo'fserhout Mr, Dr A. van Rijckevorsel uit den Boscjh, vacature Jihr. J. B). D. van den. Bjergb- van. Heemstede. Be Sarikat Islam. BATAVIA, 28 Aug. (Tel.) De Sarikat Is lam beeft haar medewerking aan de meet- ting op Koninginnedag geweigerd, tenzij er te\» ns een motie weidt ingediend, dat Indië een eigen Parlement moet hebben. Nederland en de oorier. De visschersvloot. i LONDEN, 28 Aug. De „Daily M&il" ver neemt, dat Zaterdag itusschen dè Neder- landsche Visscherijvereeniging en de En- gelsche regeering een overeenkomst is ge sloten, volgens welke de naar Schotland opgebrachte visscbersvaaituugen zullen wor den vrijgelaten, op voorwaarde, dat Duïisch- land niet meer dan 20 pet. van de haring vangst zal ontvangen. Nederland zal 20 pet. voor zichzelf houden en 60 pctL zal aan neutrale landen worden verkocht. De En- gelsche regeering zal! op ieder vat haring, dat /fan neutrale "landen wordt verkocht, 30 shilling aan ^e Nederlandsche reeders bijpassen. Verwacht wordt, dat Amerika het grootste deel van bedoelde '60 pet zal krijgen. De opgebrachte schepen gullen zoo spoe dig mogelijk worden vrijgelaten en de Engel- sche regeering zal1 aan de reeders volledige schadeloosstelling betalen voor den tijd dat de vaartuigen met konden visschen. Deze dë gèMddelde ontvangst fn het seizoen. Ook de schade, die aan de opgebrachte schepen mocht züjn toegebracht, zal' wor den vergoed. Een 30-tal vaartuigen, nieï behoorend aan leden van de Nederlarudschia Visscherijvereeniging, zal met worden vrij gelaten. Het bedrag, dat door de Engelsclie regeering aan de reeders*wordt betaald als toeslag op den verkoop aan neutrale lan den, moet door deze wolden belegd in Engelsche oorlogsleeningen. Tart het Westelijke front. Fransch legerbericht, PARIJS, 27 Aug. (OffïeelHet weder is slecht. Er is niets belangrijks op het geheele front Yan het Balkanfront. Dfe opmarsoh der Bulgaren. SALONIKI, '29 Aug De Bulgaren zijn den 25en Aug. KavalLa binnen getrokken. Alle forten Tjiet uitzondering aim ©en wer den aan hen overgegeven met de gehejete bewapening en muriitievöorraad volgens de orders door den Griekschen comimandaiit den 22©n Aug. uit Athene ontvangpn. De Engelsche oortogssefhepen in volle ze® heb ben onmiddellijk het vuur geopend op de door de Bulgaren ingenomen forten. Er zijn nog gteen bijzonderheden ingekomen. Zéven Grieksdhe officieren zijn in een boot uit Kxvalla ontsnapt en hebben Thasos bereikt. Handel en Bodrj|f. Bears .van Schiedam. MjAANDAG, 28 Aug Off ideële noteering van de Commissie uit de Earner van Koophandel taan de Beurs. MOUTWIJN: f26.per HL. contant, zonder fust en zonder belasting. B0GGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MA'iS: Geen opgave. Namens de (Comm. voor de noteering. iB. A. J. WJTTKAMPF. Noteering der Vereeniging \„Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Rotterdam. MOUTWIJN: f29.— per H.L. JENEVER: f33.— per H.L. AMST. PROEF: £34.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming prijshoudend. SPOELINGf2. SPIRITUS: f66. RUWE SPIRITUS: f27. ROTTERDAM, 22 Aug. Op de veemarkt waren bieden aangevoerd 464 runderen, 126 vette kalveren, 1235 schapen, 895 varkens. (Besteed, werd voor kodden 128115 100 ct, ossen 128115x00 et, kalve ren 135116100 ct, schapen, als vo rige week, varkens 104—92—80 ct, licht soort 60—64 ct., Kandel redelijk. Aardappelen. Zeeuwscbe blauwe f 410 425, idem bonte f4—4 25, idem eigen heimers f3 50—4, Fnesche idem f3 60— 4, Spuische idem f 3 804 10, Geldersche kralen f4.254 50, Brselsche idem f 5,25 5.50, Poters f2240. Eieren. Zeeuwsche f 7 50—8, övermaas- sche f 7.50—8.20. Vlas Geen. aanvoer. Koolzaad f3839. HET WESTLAND, 25 Aug. Veilingen der vereeniging Westiand. Ra barber f29.50, per 100 bos; zuring 6 10 ct., postelein 617 ct, per ben; sla f0.501 per 100; aardappelen f 1 40—2.10 per kin; dubbele boonen f 1.80—2 40 pjfer 15 kilo; stoofperen f2.607 20, stoofap pelen f2 504, per kin; tafelperen 4 28 ct., tafelappelen 424 dt, per stuk; komkommers le s ooirt f 69, dito 2e soort £4.205 60, per 100; perziken le soort 12—20 ct, dito 2e soort 6—10 ct, me loenen le soort 4088 ct, dito 2e foort 1.5—30 ct., pruimen 2—12 ct, per stuk; bloemkool le soort f812, dito 2e soort f3—6, roode kooi f36, savoye kool f4 12, per 100; kasdriuiven f 0.60—102, witte driuiven f0.321.06, tomaten 3854 ct, per kilo; snijboqnen f2103 70, prinses- seaboonen f 0.55—080 per 1000. New-Yorksche Beurs. Noteering Van24 A'ug. 25 Aug 26 Aug, 104y2 103,1/4 - Atdh. Topeka Car and Foundry BethMt St Corp. Denver and R. ft. Erie Kansas City S„ Miss K. en T. Miss Pact N.-Yl Ontario én West Rock IsL R.wv South Pact South RWt Union Part U. S. Steel Corp, Amer. Can. Co. Un. Cigar Gol 623/4 482 13! 383/s1 2b 601/4 480 133/4 23 3-/s 98f/s 231/2 103 62 488 12 373/8 25 31/s 41/s 263/4 173/4 -98Ys 231/2 1411/s 971/s 593/4 50 1 Visscherij. SCHIEDAM, 27 A'ug. Binnengekomen van de haringvisscherrj de logger SCH 122, De Schie, sell M. Baak, met 19 last yan de 2e reis. - SCHIEDAM, 28 'Aug. Vertrokken ter ha- ringvlssch'erij de logger SCH'418, Mentor, Isch. D. Taal, voor de 3e reis. Hoogwater te Schiedam. Aug. 28 454 5.13 29 x 5.26' x 5.49 80 x 5.57 x 6.22 Hoogte van het watier op de rivieren. Berichten van 26 Aug. KEULEN, 11 u v.m, - 2.40 Gev. 0.0511 KOBLENZ, 6 ui v.m. 2.45 Gev. 0.04 M TRIER, 9u. x 0.31 Gev. 0.05 M DUISBURG, 8 n. 's-morg. 1.16 Gev. 0.01 M schadeloosstelling zal berekend .worden naar uï !a M 'ff Zon Tm Maan. 1- i Zonsopg. Aug. 296.6 x 7.54* x 30 6 8 7.52 28 Aug. N. M.5 Sept. E, K. ^Burgerlijke Stand. SCHIEDAM. Geboren. 24 /Aug. Joeke, z. v. J. BrauU. en iWt H- Juijh, Beiert straat. 25 Aug. Johannes Ghristiaan, z. v, J, C. Btmefaas en HL Overdevest, li. Haven. Pie ter, z. v. J. Krabbendam en M. AL Reine, Noordvest 26 Aug. Liduina Petronella Maria, d.' v. N. J. wan der Meer en C. M. Hoen derkamp, Grofbaan. Albert, z. v. iVVL G A. Daimaijer en Fr. Kok, Thomas 5 Komi- pisstr. Johannes, z. v„ C. van Merwijk en C. M. Kuil, DoeleKofja Maria, <L"v. G. L. Hu'ijken en" W. van der; Waal, Ploeg- straat. 1 BEURS VAN AMSTERDAM 28 Aug. 1916. Bageiyksch Beursbericht. Amsterdam, 28 Aug. Hoewel de Petrol. aMeeling vtroe^ifeiuiB de meeste aandacht der beurs jn beslag nam, moet erkend Wonden, dat pju, 'Roemenië den oorlog aan Oosteiu-ijk-Hojigaï5jé heeft verklaard, d« stemming nog al me© viel, Dé verliezen waren, vrij gevoéftj* maar- kort na opening viel Weer een' vrgi kraehtig herstel waar te nemen. Intern. Roemte 10 pCt. lager geopend. Kortinkiijké boekten, ean vterlies .van c.a. 5 pCit en de omzetten waren oivieir 't geheel van geen bijzonder© gebeurtenis. -J)e markt sloot kalm!. In .Tabaksahnd.- bleven de omzettein, vf^ beperkt en "de varialiën waren .van, geen bi zonder® beteekenis. 'Rubfers vicnföiten eh, prijs houdiend. De handel in stóheepvL aand. bfepaaM© zitih tot Kon. Booten, HolL.-Amerika lijn ep, Holt. Lloyd, di© pri^houdend openden en, later 0 5 4 pCt terugliepen. Cultuur en Mijnen geen beteekenis. Die Amemk. markt zwakke® onder, d©n indruk yan, de hernieuwd© dreiging lier, Amenk. "f poorWegarbei dersstaking. blarinévranrdiem ^Wak, 1 én 2 pCjt. terug- S. stil, f 1 'i jl f f Projongjatiés IJg p-Qt. i"'" va 'tem 4 >1 -.» Is -f'.j- 1 \*l 45/8 263/4 171/4 99 24 41/4 263/4' 17Ü/4 14,01/4 1411/8 971/4 971 61! 591/21 50 50 naar de Offkleele Prijsnotering van de Vereeniging voor den Effectenhandel. STAATSLEENINGEN. Nederland. VS, UE. HK. Ned. W. S. ObL f100 6 iOSl/g 1023/4 Ned. W. S. Obl. 11000 6 103 10SU/i6 Ned Wj S. Oblig. 8-/2 843/, 84l/s - Ned W. S. Obllj,. 8 747/16 74% 74%j Ned. W. S. CerUf. 8 74S/8 74I/S Ned. W. S. Certif. 8^ «41/4 64% 645/a O 0 t-I n d 18 Obllg. 1916 f100 6 1021/4 1017/g Oblig. 1916 rioOO 6 102% 1017/g 102 Rusland. I Iwan. Dossl), G. R. 885 4% 62% Ob. 100 Nic. Sp •67-'69 4 617/g 61 6H/4 Obl. Gecona R. 628 "80 4 675/g 577/g - oy. Zuidwest tas 4 56% 66S/4 Cons. GR- 625 '80 4 683/ig 64% Obl. '89—90 Hope 626 4 67 «7 W. Ween gp. 626 '90 4 60% Rotte '94 6e Em. 085 O 4 69U/i6 697/16 Turklie. -1 Obl. 1911 fr. 500.8500 4 60 China. 1 Goudl. Ross Gar 1896 4 78I/4 Japan. - I J Oblig. le eer. i. 100 4x/2 89% Mexico. 100-1000 Afl. Obl 6 191% 'Brazilië. 1 Fond 1914 20-100 6 727/g 72%) PROV. EN STED. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1915 5 303% INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. A p. B. Sag. C. T. g. A. 85% 86S/8 American Can. Co.' CerL v. gew. A597/g 69S/4 Am. Car A F, C. v. A. 661% 641/g 643/4 Am. Hide C. y. p. A- 669% 65 66S/4 Am. Sm. 4 IE C. v. A. 95% 941% - Anaconda Copp.M C.v.A." 1763/4 175% 176 Belhlete Steel. C. A. 418 Centr, Leath g. A. 627/g 62% Stand. M1IL C. g. A. 88% Stod. Corp, C. g. A. I8IS/4 1317/8 On. Cigar. C. r. Ar 509% 50 601% U. S. Steel C. C. g. A. 92% 91 92 MI JNBOUW-ONDERNEMIN GEN. Nederland en KoloniBn. Guyana Gond. gew. A. 20% 80% Ketahoen Mijnb. pr. A. 868/4 218/4 P&Ielch Mijnb. g A, 18 17% PETROLEUM ONDERNEMINGEN. Gecong Holl. Pelr. M C. v. A. 193% 182 185% K. M. tE. Pet br. A. GOÖl/s 600 Perlak Petr. M A, 475% 47 Z. Perlak P. pr. A. 791/4 RUBBER MAATSCHAPPIJEN. .Nederland en Kolonlfin. Amslerd. Rubber A. 198 197% 199 Dell Batavia Rb. A. 162 153% S| Java Caoutch. Cf. A. 149% 149% TABAKONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën. Amab Deli Ce. A. 248% Deli-MaatscbappQ A. 651 661 Padang Tabak-Mij. A. 47 Rotierd. Deli-Mo'; A; 250% DIVERSEN. Buitenland, Maxvr. L G. Reet 868/4 86% 858/4 SPOORWEGEN. Nederland. - Holt IJ. Sp.-M. A. 96 N.-B. Boxt-W. 1 b. O. 4j/a 95 Idem 8e te 0. 6 17 Amerika. Atcte T. 4 S. Fé. C. v. g. Ar IO3S/4 1041/4 Denver Hlo C. v. A. 168% 34% 163% Erie Spw, gew. A. 88S/4 87% 88 Kans C, Sontte A. 20% 268/4 ge /ëi Kanaas Je h. O. 8 679% -! Mi»». K. Tex. C. V. A- 61% 6 6% N.-Y. Ont- 4 West A. 298/8 28I/4 288^ Sontte Pao. g. A. 97% 951% Southern Raitw. Cy. Vot Tr. Or. gew. A. - 24% 243/4 Union Pao. Rr. C. v.g.A. 1413/4 141 PREMIELEENINGEN. P Nederland. j Pal. v. VolksvL '67 1021/g PaL v. VolksvL *69 f 2.40 2.60 Witte Kr nis A 77 77 BelgiS. Antwerpen 1887 8Va 641% HongarSB. 1 1 Theias. Regj Ges. 1880 4 122 Afrika. 1 Congo Ipjen 1888 96.80 26.80 r" Prolongatie 18/4 pOt. kL "trC^v anSfafsa?«ieS «At: i ÏA. L.1"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3