1 KOETSIER ■Flinke Jongens G. Off ZES LIEDJES VERKOOPlNG HUIZEN. Stoombootdienst KLEINE AbVEItTEfiTIËA Kunstsmeden en Bankwerkers, Alle Benoodigdheden Ian van Katwijk a Wed. I. KOOIMAN, Magazijn TBE FBINCE OF ff AlES, Bióscoop mVariété bllcazér" Casino Variété. i i- r Mej. ArenSja van Bree, Mej. de Wed. Hintende-lij!. Nette meisjes CATH. G. EVERS, Loot 3D a 40 seat per par. lerpeiiai: voor verimlsMea. Vast werk. Fundeeringglas, OPRUIMING! Slappe hoeden, f 1.48 alle maton. Scftisdamscbeweg 13, Rotterdam. Zijt ge reeds in het „Alcazar" geweest??? PT bezoekt het dan I en gij hebt een genotvollen avond. 1 JElf .A.ttrax3ties. Vrijwillige Openbar© Rotterdam—Schiedam. il Vacantie loopt ten ©inde. VAN 'T HOFF JONGrEPIER. neemt, aan: Zoo niet, ïmï:. P e 'M Gemengd Nieuws. Ifc- pïs m! SPI? gfe §S; h mm- üi Postdiefstal te Amsterdam. <":v De laatste weken waren Mj de politie fe 'Amsterdam verschillende klachten ingeko- men omtrent het zoekraken van brieven met waarde-inhoud in de eerste hestellirfgs* wijk, d. i. Warmoêsstraat en omgeving. Het speuren der recherche bracht de aandacht op twee hestellers, waarvan dé één (een hulpbestellér) in de Warmoesstxaat en de ander (vaste hesteller) in de Bentinckstraat woont. Hun gangen werden nagegaan en hun onmiddellijke superieuren kregen op- dracht speciaal op beiden te letten. De poÉtie vond alls gevolg van deze observatie Zaterdagochtend termen, beiden na afloop van den nachtdienst onmiddellijk bij het pfDstkantoor te arresteeren en naar feet hoofdbureau over te brengen. Bij fouillec- ring werden op een hunner eenige dikke blieven gevonden, die in den nacht voor 'de distributie bestemd waren; Nadat bei- - den aan een verhoor wUreu onRervvterpein en "hadden hekend, werd een huiszoeking ge- daan, waarbij echter geen andere compro- mltteerende stukken weiden gevonden. pl§fe;;': Smokkelen. Door rijksambtenaren, versterkt met sol- daat-kommiezen, zijn Zaterdagnacht onder - Nïspen bij Roosendaal 32 smokkelaars aan- gehouden, benevens twee militairen, die mede aan de fraude actief hadden deelgej- nomen; 1800 kilo vet en een groote partij stiiKkten zeep vielen den aanhouders in han- dén. Waar hier.-thans, behalve de rijlcs- ambtenaren, nóg 100 soldaat-kommiezen yl grenswacht verrichten, wordt het voorde smokkelaars thans veel lastiger veel over 'de grenzen te brengen, alhoewel1 _do vter- schillende hosschen langs de grens den smokkelaars een goede gelegenheid tóeden, hun smokkelwaar daar tot een gunstige gelegenheid te verbergen. %j('. Vrijdag is door de marech'aussée fe Maas tricht Sn beslag genomen hoevéèllhledd van niet minder dan 10.000 kilo groene zeep. Zij was verbolgen ïn een huis, ge legen aan de Calvariestraat In een'huis 'Sn het Villapark werd eveneens een hoe veelheid van 7000 kilo groene (zachte)' zeep door de marechaussées achterhaald én an beslag genomen. Die eerste hoeveelheid. -/. wélkte tój, ML H., Sn de Calvariestraat, werd gevonden, was daar door Belgen, met toe stemming van den eigenaar, verborgen, om ze bij gedeelten over de grenzen fe smok kelen. (Tel./ Een meteoorsteen Men schrijft uit Barsingerhom aan het |igpfL--'.vt';di';.'I>.":' V- ^Igf-Vrtfdaginiddag, ongeveer, Kwart voor zes, klonk-plotseling een schot, als van een ka non',- hoog uit de lucht Het geluid ver plaatste zich geruimen tijd-, id steeds afne mend gegons, van Zuidoost naar Noori- west f£' De mensdhén; werden allen opgeschrikt -Ieder, snelde hét huis uit. niet wetende wat er aan de hand was. Koeien en andere, dieren renden door de landen en ganschte .vluchten vogels bleven; lang 'over bet veld zweven. j :De temperatuur was drukkend, bij loene- men-do bewolkSng.' Een schot uit eed .vliegtuig? fe^sE^i'metetferstóen;?!,:.t', ADVERTENTIEN. Heden overleed tot onze - diepe droefheid, zeer "onverwacht, onze ge liefde Echtgenoofe en" der Kinderen zorgzame Moeder, geb. POOT, in den," ouderdom van 40 jaar, C. VAN" BREE. Ma. VAN BREE'. Pa. VAN BREE. Ja. VAN BREE. Schiedam, 28 Aug. 191C. Singel No. 47. 10869 16~ - De haven van Rotterdami Epor het binnenkomen te Rotterdam V,an -», een groot aantal graanschepen ten een ztes- Hen bal tjalken met hteut uit Séandiriavië v. htebhétt we, do Omstandigheden altijd in f. aanmerking genomen', een mooi weekb'ei- schrijft de „N. R. Ct." Tot' Zater- dagmoigen zijn er de afgjeloopén week 83 - schepten in de havten aangtekioinen tegen 68 do week daarvbor. -Hiervan waren er -51 Nederlandsche, 13 Engolschte, 12 Noor- jüdhe,-.' 8 Zweedschte ten 2 Belgische). 16 schepen waren geladen met graan, tr 16,met hout, 10 met steenkolen, 2 met ïdconen, 1' mtet 'lijribloekeH, 1 met fosfaat ten *3 met ballast. Dte övletrigte 30 schepen hadden stiikgioedeiien taan boordl z3a de afgeloopen week 60 schepen Vertrokken, -tégen 68 de week! daarvoor. Van de uitfevlaren schepten waren1 'er 29 - V Noderlondschè, 9Engelschte. 9 Noorsche, - 8 Zweedsche, 2 Amterikiaansché, 1 Belgi- sclic en ook de afgelpopen. week' vjertroïA 'p jkten weer 2 Diuitórihé schépen, 1 22 schepen verlieten de haven met stuk goederen geladen en 31 zijn" er uiige va- ij ren met ballast.' i i i:V. Zondagtrust. Op verzioeik 'Van' de afdeel irig; Baam i-V-. jriui den Nederl. Barbaers- en Kappersbond - hebben alle "kapperpafrooris op 'één; ha besloten aldaar hunne zakten' op Zondag u- te fluiten, ten einde algehfetele' Zondags-. ruist 'te geniéten. Daag déze ééno beslisjt .weigert om mode zijné zaak! op Zondag te sluiten en de gjeJhteélei befwe^ng po niets zou kunnen' uittoepen, beeft het bte- stuur Van 'gfenioémde afdééiing ziah lot de -■ plaatselijke vereenigingen geiwend om hun- .;i ne medewerking in. te nojepetó. Jj. r Gouden tientjes opkoopertj, In de' nabijheid der Koslverlorenvaart bij 'Amsterdam: ligt teen ijzeren schuit, de „Anna Catharina" genaamd, en afkomstig van; Rotterdam. De schipper van deze "s schuit, Michiel' Dirksjen, meldt de „Tel.", -„oefent een beroep nat, dat zeer zeker zeld- zaam in het schippersbedrijf genoemd mag worden; Hij koopt'namelijk gouden tientjes op voor elfen meer guldens. Deztewteek nog kwam hij in een café in den omtrek ere .v -ien telgter voor drie gouden tien-, tjtes' en'acht guldens een biljet van 100 mark,1 dat 5s ongeveer f 42.75. En tocji moet de man met deze opkooperij winst //'■'maken. i i. i i ![;t I !ji* üfeden overleed, in' "do liope dos eeuwigen levens onze geliefde Moe der, Behuwd- en grootmoeder, in dep ouderdom van 78 jaar. f J. Wi. LDITW'IELER— R'dam. Rijn bende. J. A. LUITWIELER. i*lfi N. RIJNBENDEv; Leiden.] J. P, RIJNRENDE— i |-"( de 'Bruifii. aS. LUITWIELER— R'dam.Rinibende. I (Cr. LUITWIELER. v I 1 /J.RIJNBENDE. 's-IIage. )C. RIJNBENDE.— ij( Krommenhoek, en Kleinkinderen. Leiden, 28 'Augustus 1916. Langegracht No. 57a. 10868 '25 gevraagd. Zich, aan te melden hij M. BIJL Mzn., Hoofdstraat 111. -• 10870 7 gevraagd, ter opleiding als Boekbinder of Boek drukker, alsmede voor plok- en vouwwerk. Vast werk. Goed loon. Nederl. Kautoorbooltenfabriek VAN 'T H0FF JONGEPIER. Lange Haven 43. 10867 15 10864 9 Leerares Engelsch M. O Wassaustraat 30,' zal met 1 September a s. de Lessen weder hervatten. J. F. DUP0BT. Markt Telefoon Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DB CA1VTKH). 1. Het .Vogeltje op Nelly/s hoed. 2. Arm Raatje. i 3. Brief yten een BakviscH aaa eett Hak- viach opier de Inkwnxü.ering.: ',4. Horten met opscbiiften. ,5. Brief van een raden L'ajadwöerman a)an een jongen Dandstometv 6, Zijn Vaderlandsche "Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend dooï WILLY §LUI- 'i 'TER,- I j j Prijs p. nummer Veertig Cent. 8175 30 vaa De Notaris Wl Al VAN; DOLDER Dz., te Schiedam, 2al bij vteilingj op Vrijdag 8 September il'916y 0esi voormiddag^ te elf urea, ten bof .'lislag; op Zaterdag 9 Steptemfber 1916,. Hes avjonds te aaht urien,- bedde keeren in hiet gpbteuwi '„Musis Sacrum)",' aan de Lange Haven te Schiedam verkoopen: r,-;" I. Een PAKHUIS intet VRIJ BOVENHUIS, ERVE ten opèn jSaate,/fe ScJiiedam, aan dte Korte Haroig nrs'. 20a en 20b, groot 78 'Cfentiarem. ■Verhunrd vteor f 18.50 permaand. Grondbej. f 15.27. Straatbel, f7.12. II. Een WOONHUIS intet KOFFIEHUIS, ERVE ten 'open glrooid, te Stehiedaml aan den Noohdvestsingel "no. 61, groot 2 Are 14 'Centiaren. i Vterhuurd voor f4.per week. Grondbelasting 'f 13.60. Straatbelasting f3.10. III. Eten HUIS, verdeeld in een beneien ten bovtemvoning, ERVE en open-grond, aan den Nooodvteslsingél nos. 63a en C3b, ntevtens porcted II, groot 2 Ave 10 Centiaren. Verhuurd voor1 f5.50 per week. Grondbelasting f 19.10. Straatbelasting' f4.40. IV. Een HUIS, verdeeld in een beneden ten .een bojvenwoning, ERVE en open grond, aan den Nooixlwstsingel nos. 65a'ten G5b, nevens perdeel III, groot 1'Arte 45 Centiaren. Vierhnurd Voor f5.50 per week. Grondbelasting, f 18.97. Straatbelasting f4.40, V. Een WONING en ERVE met acdiier- 1 uitgang, te Sdhiedaml, aan de Dwars straat, gend. 39, op den hock Van de Gasstraat, groot 31 Céntiaren. Verhuurd voor f 1.80 per week. Grondbelasting f5.07.. Straatbelasting f 2.36; VL Een WONING én ERVE, té Sdiicdam aan de DwiaiSstraat,* gend. 37, met aditeruitgang, naar de Gasstraat, groot 37 Centiaren. v i 1 Vterhuurd voor f 2.per week. Grondbelasting f5.08. Straatbelasting f2.36, VII. Een WOONHUIS én ERVE', met open plaats ten 'achteruitgang, te Schiedam aan de Leliestraat 12, groot 70 Centi aren. i Grondbelasting f8.'46. Straatbelas ting f 3.92. VIII. Eten WOONHUIS mét diepen kelder, ERVE met ópen plaats en zijgang ne- vens peateeel "VII, aan de Leliestraat nr. 14, 'groot 63 Ctentiaren. i Grtendbtelas'ting f6.75, .Straatbtelas- ting f3.12. IX. Eten WONING én ERVE; met ópen grond; te Schiedam', in een gang uit- tomende aan de Hoofdstraat, no. 2014, groot 45 Centiaren. Grondbelasting f4.17... Straatbelas ting f 0.96, 1 Aanvaarding en betaling: 2 October 1916. Bezichtiging Woensdag én Donderdag in dte* week Van deveiling, des voonnidliags van 10 tot 12 nur, ten dies namiddags wan 2 tot 4 uur, pp Vertoon, van een bewijis vaax toegang. i Inliditingen en toegangsbewijzen zijn fe vterkri^en ton kantore van boven genoem den Notaris; Tuinlaan 26, Sdhiedaml 10848 91 Dte lesson j - Dnltsche Handelscorrespondentie zijn hervaL J. ALLËBË, Eerste TuinsimgcJ '24. Voor nieuwen 'cursus, aan\éurigend Sep tember, spoedige aanmélding gewensdht. i -•■; f;- 1ÖS01 6 Van ROTTERDAM: 12 uur v. 4l/s uur n. m. Coederenrerroer naar Binnen- en Buitenland..' TEL. 261. A. TlilAN, Iipsiileir. 10586 12 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Mevrouw VAN KjATWXF. V Kleijneuberg, Laan van Meer- dervoort 274, Den Haag, vraagt voor'terstond een flinke Dienstbode. Gevraagd voor terstond een nette I'/ 5 Dagdienstbode, niet benede 18 jaar. Zondags vrjj. Loon 1250. - V Mevr. W0LD1INGH, v. Hel- niontstraat 118. Nieuwe Gas fabriek, bij Watertoren Schie dam. Mevrouw MINKMAN—Va, Dieren vraagt tegen October een Dagdienstbode, als Tweede Mèisje, P.G., leef tijd niet beneden 16-jaar. Zich te vervoegen 'e avonds na 8 uur, Emmaplein 68. H.H. Darbiers- Gevraagd een aankomend halfwas. P. BROUWER. Proersveld 163. Gevraagd voor September of later eene fatsoenlijke dagdienstbodp, goed kunnende werken. Zondags na l 'uur vrij. Loon f 3 per week. Te bevragen aan het Bureau van dit Blad. l Vleeachhouwerij „De Concurrent", Broers veld 52. Alle dagen verschLam svléesch verkrijgbaar vanaf 40 Ct. per 5 ons. ll'l M. GUTENBEEK. - Uitgaaf van IL A, M. JiOELANTS te Schiedam. - GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT. Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit. der Inf., en Air. W. NIERSTRASZ. Prijs per jaar f 2.40. Groot 40. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: Proefnummers zijn bij alle Boekhandelaren voorhanden of worden op aanvraag gaarne door den Uitgever toegezonden. By de Fabriek voor Artistieke Metaalbewerking, WINKEL MAN VAN DER BIJL, Westerstraat 99, AMSTERDAM, kunnen geplaatst worden bekend met het monteeren van kunstsmeedwerk, bekend met kopersïagerswerk. ïoscs so voor de B. S., Middelbaar, Lager-, Vak- en Teeken-onderwijs in ruime sorteering, tot fabrieksprijzen voorhanden in onze filialen: 10866 40 AERT VAN NESSTRAAT 7 (bij den Coolsingel). N. BINNENWEG 194 (bij den 's-Gravendijkwal). Nedorl. Kantoorbookonfahriek, 3 Spiegel- en Vensterglas. afdoend middel tegen natte muren. 10013 10 "Vraagt prijs. Broersveld 78. Tel. Int. 239. Hotterdamache «Mfk 0. 1237 10 SLECHTS EENIGEN TIJD van Restanten waaronder van f 2.50—f 3.50 en hooger, n u Hoogstraat ÏO. Geen zlchtzendlngea. 10863 50 10792 50 -:Sl si 'Um (DirectieSOESMAN). COOLSINGEL, ttOfVERDAB. TELEF. 8400 1202 40 Nog slechts eenige dagen optreden van dit Pracht-Specialiteiten-G^zelschap. Aanvang S uur. -- Verwacht 1 September „HET NIEÜWiE TOONEiEL." FKR9IJL CAESAR CORN. Succesklucht in 3 bedrijven met medewerkine van WBT HENRI POOLMAN en L. H. CKISPIJN Sr. !HÉ' I ONZE NEUTRALITEIT „Het opwekken van sympathie voor onze weermacht en van het besef, dat defensie- ^vraagstultken geen politieke, doch nationale vraagstukken zijn/* ym

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4