De oorlog. Dinsdag 29Augustus 1910! No. 15229 h i Ons slot Reebach. f v- h ïH é$L A S/* Deze courant verschijnt dagelijks, met ^uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedamjen Vlaardingea £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oenL Afzonderlijke nyunmers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. •Advertentien voor hef eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een. uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prjjs der Advertentien: Van 16 regels fl. 092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiër opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentien wordep, mits voor 3 achtereen volgende nummers opge geven, slechts 2 maal' berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zioh' met ingang van 1 Sept. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Suiker. Door den min. van landbnijvterhfeid en jhbndel wordt bektend gemaakt, dat ingevol ge art 5 yan de Distributitewet 1916 door een ieder, die suiker, anders dan voor ge bruik yoor hem zélf of zijn gteziin in voor raad heeft, op 29 Augustus aan dén burge meester ,van de gemeente, waar de suiker zioh bevindt, opgave moet' doen van de. (hoeveelheid en de soort van de suiker; in" voorraad. De aandacht wordt er op gevestigd, dat hét nalaten van het doen van« de veëeischt© opgave of het'doen. van, on-; juiste opgaven overeenkomstig de Dis tri-, butiewet strafbaar is, mét de mogelijkheid, van verbeurdverklaring van de goederen. 'Aan deze. strafbepalingen zal streng de (hand worden gehouden. Schiedam, 28 'Augustus 1916. J De Burgemeester van jkshiedam, t M. II HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving, Inrichtingen welke gevaar, schade ot hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en dVethouders van Sdhi^. daan; 1 Brengen ter algemeene kennis, dat op den 28en Augustus 1916 vergunning is ver leend aan: lo. J. MALTHA, en zijne rechtverkrij genden, tot het uitbreiden "zijner kuiperij in het pond Noordvèstsingel' 85, kadaster Sec tie H no. 229, door bijplaatsing van 2 éiectromotoren van respectievelijk 3 en 1 P.K., drijvende een kortzaag- en een slijp machine; 2o. de FIRMA DANIËL VISSER ZO NEN en hare rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een inrichting voor het dro gen van aardappelen, groenten en peul vruchten, in de mouterij Hoogstraat 31, kadaster Sectie C no. 41; 3o. -P. C. POPPEZI.TN en zijnsj rechtver krijgenden, tot 't oprichten van een werk plaats voor het herstellen van rijwielen en motorrijtuigen in het pand Lange Havèn 40, kadaster Sectie C no, 51. Schiedam, 29 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i i M L*.'HONNERLAGE GRETE, 1 De Secretaris, i i V, LUIK; K-S. 1 Homian naar 1 BuitscK doer Hemine .Villingor, 1 36) l [Wanneer ik mijn ge we ben even! vpel Ikhngen weet je wat mij dan gioed dioet? Als ik denk aan GTötot,mama's „het zaLal- le,s' wel gaan" en in den geest haar aajr- dig pchjoudenophalen zie. Denk je ook zoo dikwijls aan Groot; mama? "Ik voor mij geloof dat er niel,s pp de wereld aoo mooi 'ip als ons Reen Lach pu afs ik het eenmaal tot iets heb 'kunnen brengen', dan zpu ik ör mij door geen. tien paaiden vandaan laten' trekken. Ze zullen ér (mij met geien stokken van daan kruinen k'rijjgan'. Nu heb aid je een olifant geschreven. PéR Belhamel, ér is méér heimwee i dezen brief dan je vermoedt. Je Onnut" f j r.' Belhajnel had den brief gelezen. De blaadjes papier lagen ojn haar hepn .ver spreid; op tafel, top den grond; het 'laat- pte, velletje .had zij in. dp hand. „Mijn (kleine Onnut", mompelden haar lippen', „wat zal je lot wiezen „Zonderling" ging! (zij Sni gedachten Voort, „hepejrklheid .van ojngeving legt den menseden evjengoéd eert zékéhem dwang fit* Mp de grepzjenlioozo .yprghpid dér taoi- Gem. Gasfabriek, Drinkwater leiding en Electriciteitsfoedrijf. Het kantoor der bovengenoemde inrich tingen zal op Donderdag, 31 Augustus, na 125/2, uur n.m. gesloten zijn. DE DIRECTEUR. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. 1 Duitsch legerherlcKt. In het Scimmegébied deden des avonds en 's nachts pnze tegenstanders énder inzetting van sterke strijdkrachten na een krachtige vuurveortereidang pogingen om onze linïen ten noorden van de rivier dooq te breken. Be Engélschen bestormden herhaaldelijk onze stellingen pan de fronten Thiepvia!hoeve,' Mouquet en DelvillehoscjhGinchy; do, Fransdhen' deden aanvallen tusschen Mau-; repasClery. De aanvallen mislukten ten[ deele na gevechten op korten afstand, ten. deele door tegenaanvallen. Ten zuidwester^ van de- hoeve Mouquet en in het Delville-t bosdli wordt in kleine loopgraafgedeelten! nog vierder gevochten. Aan het, overige front, behalve /evendi gé vuuraciie (hes avonds ter weerszijden vaiï het .La Bassée kanaal en aan den oostet lijken oever van de Mqas niets belang rijks. 1 Fransoh lfegerbericht. Verschillende Ruitsche pogingen te gen onze steil i nge.11 voor bet dorp Fleury werden gemakkelijk door de Fransche gre nadiers (afgeslagen. Overal elders was dé nacht palm. J Engelsch legerbericht. Niettegenstaande |het slechte wieder lieb- ben Jivij vorderingen gemaakt ten oosten Van JMville fen met succes aanviallen gedaan, in de buurt van de Mouquet-hoeve. I Levendige (beschieting van Delville doqr (den Vijand Onzie 1artillerie is ook in adtie ten noord/dn van Piorières. Aviondcom'm.ujniqué Onze vèrdragéndfe kanonnen bombardeer den met succfes de troepen-aanvallen op ve rech lil tonde plaatsen- tusschen Rapaumc en Miraumont. De vijandelijke artillerie beschoot met tussébenpoozen dfe streek tusschen Pozièrès en Tliiepval. Op andere d'&eüen v*pn het front warén onze artillerie en loopgraaf mortier en in actie. 1 In. den avond vpn 26 'Augustus overviel een bevjge storm acht onzer viiegmadhinés. Vijf daarvan keeidfen niet terug. Van liet Oostelijke front. Duitsdh legeébericht. LOgerfront-v. Hindenburg: Bij 'Lénnewaden Svenden door ons bij een pa trouille-onderneming (2 officieren én 37 rpan gevangen genomen. neelworeld dpzie phofcsdor, die npoit Lacht, die -slechts d,en arbeid kent, maar •onverdioirven is 'zonder argwaan èn Aliens, die niets ernstig opnam, wien niets heilig .was Zij (kreunde. 5 Lachend, lachend had Lij haar meejgp- deeld: „Ik hen' getrouwd, mioet je we" ten mlaair dat betefekjent verder njets ik laat mij eenvoudig scheiden En 'zij hlalf waanzinnig, handenwring|nd dan ben je echter nliqt degene vóór wien ik je hield En tden ze niet in'glng op zijn Voorstellen luidde zijn öfscheidswotörd„dwaas Jdnd Zij had zulk ,een nabetrachting steeds vermeden. Uit an'gst zwak lie worden, Was zij de herinnerinlien ontvlucht wanneer ze op haar wilden aanstfoirmen. Nu kwamen zij. '1 1 Ja, zij had alles kunnen bereiken. Be roemdheid, waar Onnut1 vpn sprak, ztou haar in deu scholot gevallen zijn, indien, zij den weg was ingeslagen, dien Groot mama haaa- vidbrgqschxeven had. Zij ech ter wps een leJlendelin'g geVolgd en toen had. 'zij zich verheeld, zich' alleen Verbeeld, sbeik! geno^i te wezen. Rad zij haair kuntst niet lief, had zij niet liét be wustzijn een groot talent te bezitten. Maar nergens, aan geen enkel theater vond zij bet zoste!"? zij gedacht had en gé- holopt Altijd en ovesnal leugen, laagheid de kunst," die zij1 zoo hoog gehoniden. had wie waren haajr beoefenaars. Ein delijk werd ,het haair duidelijk. -AL lens wés nóg lan'g de eagafe niet. Hij was precies als dé apdejpen. En. dapr zij haar Ten noordoosten van Swinioeciky in den hoog Van Lusk sloegen de Oostennjksch- 'Hongaarséhe (troepen aanvallen van Russi sche afdeel in gen af. Fronlt-aartslhértjog Karei: Ten noordien van den Dnjester giggen des avonds sterk© Russische strijdkrachten ten aanval over. Het aam-ankélijk sudces van den vijand bij Delejof werd door een nach telijk tegenoffensief volkomen goedgemaakt. Verder noordelijk kwamen tusschen Ppesto- baby len Zaw'alof de aanvalstroepen onder de werking van het verspenringsvuur miet tot ontplooiing uit de storms tellingen. 1 In de Kaïpatlien werden Russisme offen sieve bewegingen tegeai de kamhoogte tem noochvesten van Koekoeloe en tegen 'Stara Wipdzyna afgeslagen. Aan dia grens van Zevenbergen weiden Roiemeenscbe gevangenen aangebracht. Oostenrijksoh legerbericht. Ltegerfroint-van aar tsberotog Kartel: In da Karpathen sloegen O.-K, troepen ten noordwesten van den berg Koekoel een kraohtigen aanVol der Russen af Dezen leden daarbij zware verliezen. Ook tein,' noorden van Mairatmpol mislukte een aanVal, dien de Rus sen gisteravond deden. Zij werden overal, ten deele in een tegenaanval, teruggesla gen en verloren een aantal gevangenen'. Legerfront-v, Hindenburg: Het leger van generaal Tersztyanszky, sloeg aanvallen der Russen af Overigens geen gebeurtenissen van bé- teekenis. i Russisch Itegerbeï-iolit. In de streek ten noorden Van dén Koldytsjef trachtten den 28sten Aug-, vij- yandelijke afdeel in gen voorwaarts te ruk kten; 'zij 'werden echter door de Russische artillerie onder vuur genomen en moesten naar hunne loopgraven terugkeeren. Aan de Sdzara ten zuiden van de spoor- Ijjn BaranowatsjiLaemiuets deden Duit- .sdhters 'ter sterkte van ongeveer twiee batal jons |een aanVal op Russische voorgesch'oven troepen, die loopgraven hadden beztet aan den westelijken oever "der rivier; zij werden echter teruggeslagen. Aan de Stodhod ten zuiden Van hét dorp gtobykbwa 'omsingelden Russische verken- nters lean Oostenrijkschen post en npmfen eanf gedeelte der manschappen gevangen. In de streek vonden Dnjester ton noorden van Mariampol maakten .Russische troepen zich in teen gevecht meester van eejn bosöhje ten oosten van het dorp Deleioef, namen; teen offidier en 37 .nonsehappen gevangen ten veroverden tw|ee mitiailleurs. Avondoomniujniqudt 1 1 De toestand' is onveranderd. De positie der Russen. De Petersburgsche correspondent van de „Daily Telegraph" seinde Zondag: Sedert Bothmer uit rijn winteikwartie- ren in Óost^Galicie is verdreven, is de bedrijvigheid der beide tegenstanders aan dit front Voornamelijk van vojoirbereidenl- den aard. De Strijd bepaalt zich tot (vooij- poslgevechten, meest gepaard! met Verkjen- ningen. In de officieele berichten wordt er geen_ gewag Van gtemhiafct,. daar rij geen verandering in den algemeenen toef- stand brengen. Er is echter geen reden om te veronderstellen, dat de Russische opmarsch tot stilstand, is gebracht of met voordacht tijdelijk' gestaakt. De vorderin gen in de Karpathen wijzen op het be sluit can met kracht door te zetten, wan neer allen opnieuw gereed zijn voor het offensief. De Russen, die zich gezwind een doortocht hebben, gebaand door het wilde, onherbergzame gebied, hebben reeds het dorp Guta bereikt en drijven een scher pen wig Ün de vijandelijke linie in Galicio en Zevenbergen, waardoor grootere bewe gin^sVrijhdd woxdt gewaarborgd yoar den linkervleugel van Lettsjitsk'y. Roemenië ten oorlog. Duitsöhland contra Roemenie Ejeia officieele mededeel ing uit Berlijn houdt in: Nu, naar reads gemeld is, Roemenie on der smadelijke schending van de m'et' O os tenrijk-Hdngarije en Duitsdhland gesloten verdragen onzen bondgenoot gisteren den oorlog .verklaarde heeft de keizerlijke ge zant in Roemenie last gekregen zijn pas poorten te vragen en aan de Roemaensclie regeenng te verklaren, dat Duitschland zich eveneens in 'staat Van oorlog met Roemenie acht te rijn. Oostenrijksöh Jtegerbericht, Froht-aarföhtertog Karei: Aan de Zuidoostelijke en Oostelijke grensvterster kingten van Hongarije heeft gisteravond onze nieuwe Vijand R.oeniemé, m een verrader lijkten overval, de eerste schoten met onze grensposten gewisseld. Bij den Rooden Toren-pas, in, het ten .Z.W, ten Zuiden van Brass© (Kroostadtj lig gende gebergte, zijn vanodhtend O. H. ern Roorneensche voorhoeden met telkaar, in ge Vecht geweest. Daar rijn ook de eerste Roiemeensdhe gevangenen ingeleverd. Ro|emi|eini ë's leger sterk te. Het Roemeensdhe leger heeft, naar de „Kólnisdh© Ztg." herinnert, nog otvlari een reorganisatie ondergaan, die in hooi zaak bestaat in de verlenging van den mill tairen 'dienst met 4 jaar (2 jaar voor den militie- en' 2 jaar voor, den resarvedienst De dienstplichtige soldaat dient nu, Van zijn 22e tot rijn 47e jaar, en wel 7 jaar in liet actieve leger, 12 jaar ïn de pesierite en, 6 jaar in de militie. Het actieve leger bestaat in (Vredestijd uit 5 legerkorpsen, omvattende 10 divisies infanterie, 10 brigades Cavalerie ten 10 brigades artillerie. In oorlogstijd bestaat bet veldleger, zon der aanvullings-, bezettingstroepen en land storm uit 250.000 man infanten©, 18 000 man ruiterij, 800 stukken geschut en onge veer 300 machinegeweren. De -„Kölnisdhe" schat de gezamenlijke sterkte op ongeveer een half millioen. Als bet beste wapen geldt de artillerie. De Russen door Roemenië. De „Neue Freie Presse" verneemt uit Boekarest: Het blad „Dreptatea" deelt mede teleu,rsi.eilin'g ni'et Kon vejrbergen, kreeg zij bier en daajr, eVenafs van beun te hoosren: „dwaas kind dwaas Jdnd If Zij jmrinnerde rich bote zij met Gdont- mama een gastrol vervuld had, look aan kleine theaters; zielfs aap. zomertheaters! en ,had Grootmama 'toen geklaagd? iVVas zij niet vrofolijk! en vriendelijk gebléven tusschen «1 die ïnenstehm? Zag, rij niets of wilde vij niets zien? '„Zij liége allemaal", hadi rij eens ge zegd, „maar daarom, rijn' zij pog niet slecht. Zij (geve bun laatste cent als iemand in jiet or/geluk is En in' de eer ste plaats, ze ,zrju niet ferVelénd." Ja, Grootmama, wat met haar theater één geworden. Gboofcmama liet zich door niets afschrikken. Tok ep haar ouden dag speelde rij, altijd gelukkig, altijd schoton, ze was haar werk, dat haar roeping Was, nolo it moede terwijl rij de klean'r dochterl nng zoo k<Wt aah liet tooneel verbonden reeds Voelde dat zij voor niem'and meer ©en weldaad was. "Dat al les wat zij presteerde, ieder woord dat rij sprak, het kenmerk droeg van bitter heid "van baar inwendig leven. Als eeff diridota kvéam de Julia haar Voor denj 'geest, zoWals zij die eens gespeeld bad met het heilige yuur Van .haar ontwijd hart Zij 1 klon' geejn J.ulia meer spelen met haar bitterheid, haar haat zij baatte baar beroep leyéh vprig als hij het eerst h!ad liefgehad, hatté zij liet nu. „W!at moet ik dloen?" met die vraagj mar telde zij steeds richzelve, „waarmee zoq, ik mijn biroiod kunnen yterdienten?" Het zwaarste werk zpti 23 ép zich .©Ilea ne- ri-j dat iemand, die pas uit Rusland in Roe menie is aangekomen, de geruchten beves tigt, dat de Russen voornemens zijn door Roemenie te trekken. De door de Russen genomen maatregelen bewijzen dat hiertoe besloten was Om het transport te verge makkelijken, hebben de Russen een spoor weg van Sekermann naar Taschbuna aan gelegd. Bij liet begin van het offensief an Broessilof bevonden zich 250 000 Rus sen en CO.OOO Semexs in BessarabiG. Een groote hoeveelheid munitie werd aange voerd De dooimarsch zou gisteren een voldongen feit zijn wanneer het offensief van Broessilof niet tot staan was gebracht en men met zag dat generaal Sarrail niels kan uitvoeren Volgens een gisteren te Parijs ontvan gen paiticuher telegram zou reeds een divisie Russische troepen met artillerie te Boekarest zijn aangekomen. Bij de Roemeensche legatie was evenwel' hiervan nog niets bekend, doch men achtte het bericht zeer goed mogelijk. Volgens een telegram uit Athene loopt Idaar het hardnekkig gerucht dal een sterk usslsch leger bij Reni de Roemeensche grens is overgetrokken en m de richting van de Bulgaaxsche grens oprukt. Tan liet Zuidelijke front. Oostenrijkscih llegerb©richt. Aan den Caunoil werd weder hevig gestre den. Nadat eerst een aanval van den vijand was doodgeloopen in heit O.-H. vuur, slaagde feen Italiannsche aMeeling er gister avond in de O.-H tops tel ling bunnen te dringen. 'Hedenochtend werd bij er echter wieder uitgeworpen. Aan 'het kustfront werd de Morde San Gahriele In de buurt van Nova Vas levendig door d© Italianen beschoten. Italiaansch legerbericht. Op het Trentinn-front deed de vijand klei ne aanvallen op de Itahaansche stellingen in het Fargorida-djl (Mamelloj, op de hel lingen Von den Mante Zelrio (Asiago-pla- teau), 'm de Fassaner ziome (Avisio) qu i|n het Visdendedal (Boven Pi ave J. Voor den aanval op den Monte Zebio Aveidan, op de Italiaansch© troepen verstikkende gassen afgezonden, maar deze bleven tem gevolge van bet gebruik van maskers- Zonden uit werking. De vijand Wend overal met gevoe lig© verhezen afgeslagen en liet eenige tientallen gevangenen in handen der Italia nen. 1 1 ('li In 'Botvten-But krachtig© kanomnade door de vijandelijke zware artillerie, in de Gorz- zone en op den Karst langzaam maar aan houdend vijandelijk artillerié vuur op da buitenwijken van de stad, de biuggem over de Isomzo1 en de Val I one linie. De Italiaan sch© artillerie beantwoordde hét viuur kiachtdadig ©n balemlmerde den Verster- kingsarbeid Van den vijand. Ym het BalkanfroEt. DuitscJf legterUJerïcht Aan het Moglönafront stelden do Bulga ren. zich' in het bezit Van de hoogten ten zuiden van, Zborsko Aan de Ceganskó, Pjlo- na mislukten Serjiischfe tegenaanyaUen. men als zij maar weg kon weg Van het tobneell Zij was anders d|an Gro'otmama, zij was niet buigzaam, - ze kon de dingen' niet luchthartig epnemen zij kénde zidh zelf zoo goed, zoo ont zettend goed een gezicht Waarop ver bittering en afkeer hun stempel gedrukt hadden bitter, tot stroefheid toe on vriendelijk was het niet belachelijk Zulk een schepsel actrice? En toch 1 zlonder eemïg vermogen gen pcihipbreukélinge in ieder opricht verarmd. zij zij yan wie Groot mama het meest gehoopt had zoo 5n het ouderlijk huis terugkeeren zich zoo voor Krab vertoon en „Neen! neem! neen!" riep Belhc.mel-uit, „dan nog liever duizendmaal liever voortgaan 'zooals tot nu toe." „En nog erger éUemde ondervinden?" vroeg een stem in haar. En zij barsttp in tranen uk Zij wen telde rich op haar legerstede heer en weer, wrong de banden en hief z.e ten hemel „Grootmama, Grootmama zooals u mij vroeger in nw armen sloot 'och, nog eens, nog één enkelen keer zoo hulp vaardig zoo vriendelijk' xan het hart gedrukt te worden ik kan met meer ik walg van alles ik ben geen ech te kunstenares anders zou ik dat ge voel toch ovérwinnen moeten zooals u allies overwonnen hebt Grootmamiai Tranen verstikten haar stem zij kreeg zulke sfchSökkiem dat rij het bijna uit- Schreeqwde gjijj dapht ér nfet meer aan dat er ptenschieia naast baar woonden, dat mjep haay fcOjOgjejn kon zjf feo,n 'niet v'l \4 M m fl meter denken zij was verpletterd, door, haar smart. Het was bijna twtee uur >'s naiclits. Dok- 1 tor Rienk zat in de kamer die aan de hare grensde. Zijn moteder was reeds lang naar bed. Het was (koud, maar bij bleef' onbewegelijk op rijn ploatsj zitten. Hij zat daar al .uren lahg en was onzichtbaar ge tuige van baar smart. Als hij de odtric© toevallig, op de tijap, tegén gekomen was of in de kamer yias als zij soms binnen kwarn, bo© opgewekt, bijna viroohjk sprak zij dan altijd! 1 Het was of niets aan haar geluk ontbrak! alsj* of het haar bij ujstek goed ging. Nooit één enk©]© klacht, ofschoon baar oogen uit diep© kassen keken en haar expnessïevie mondlioekm liet sidderen nauwelijks kon den verbergen, betgevolg van slapeloos^ nachten én lichamelqke. en geestelijke over spanning. 'Maar hij Was arts, zij kon hém niet misleiden. 1 j En ldj kende het (snikken; en het tón her mei schreien .uit de dagen van1 rijn kinds heid, wannéér (de stern van zijn vader in' de slaapkamer van rijn ouders zoo hard klonk, zoo mrneedoogend gchjerpj en zijn moeder zich schreiend trachtte te veront schuldigen, "dat tet haar steeds niet: -was gelukt h©t hém naar den zin te wraken. Dan had hij liggen schreaen en snikken in rijn kinderbedje m hij had Hod tehulp, geroéjien precies fcooals het arme schop- seltje daar naast nu schreide en snikte en riep tot God. 1 Dat was Renk's kmdshéid geWeesk JVipk tegen rijn. vader, oneindig medelijden zijn moeder. *i Olordt vervol tm 7M is tSs X lp >id m M f *^i yM r>m 1# m mm .mm /a U 35 A- ft jy- "brr jj A*V '"'j^ r* »C f «*i n" 1 J ,- *j if^ï -iïi, 4 V£ v 4 r y V -t - r %r j 1 U. 1 EDAMSCHI COURANT. i_ i V— i 7~r i J'jSIi i* 1 kiA "fol h 0 *»&n 1] ■voa'-s A "on>i r C iyait

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1