Woêrtsdag 30 Auguslué 1918 De oorlog. 6é*Jaargèhg No 15230 Ons slot Reebachl Deze courant verschijnt dagelijks,-met'uitzondering van Zon- en Feestdagen-, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vla'ardingen £1. 1.25, franco per post fl.. 1.65. v Prijs per week: Voor Schiedam en V.laardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zrj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven1 hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde, kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No: 103. Kennisgering. Burgemeester en Wethouders van Schie dam brengen ter algemeéne kennis, dat: .op Donderdag, 31 Augustus 1916,' den: verjaardag Van H. M. de' Koningin, de bu reaux der Secretarie ten Raadhuiz© en in Het pandNieuwstraat 26, alsmede het bu-; reau van den Burgerlijken Stand en' van den Gemeente-Ontvanger, z,ullenzijn ge. 'sloten.; Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op art. 203 der Gemeen tawtot; Doen te weten, dat de Begrooting van de inkomsten en uitgaven' .dier gemeente "voor het dienstjaar 1917, op heden den Raad is aangeboden, op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing 'neder- gelegd, tegen betaling 'der.kosten, ijn, af. schrift aldaar verkrijgbaar is gesteld. En,is hiervan afkondiging geschied, wiaar hét behoort, den 30sten Augustus 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JUL, V. HONNERLAGE GRETE, r De Secretaris, '.VAN LUIK, (U-S.J Turf. Door den Minister vian Landbouw, 'Nij verheid en Handiel is opnieuw vastgesteld een lijst Van etenige der meest voorhan;-. den turf soorten mét daarvojar jaangeno<. 'men maximumprijzen op de 'neenplaatf sen in de provincie Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Fries land, Noord- en Z.uiddlolland en Utrecht. Kennisgeving. Burgémeëster. en Wethouders'van Schie dam; Doten te weten: dat de, Ra'adin zijne Openbare Vergade ring van dm 27slm Juni 1916" heeft vast gesteld: a. de volgende j 'j WIJZIGING van de Ver ordeningop M'-j de heffing van Schoolgelden aan ';-j de - Openbare Middelbare Scholen tie Schiedam, (Gemeenteblad not 23 van >19101. b. dat botvlenslaando" heffingsverodrianinig is - goedgekeurd bij Koninklijk: .besluit van ,7 Augustus 1916, no. 28. En is hieivan afkondiging geschicjd, waar het behoort,-den 30ston Augustus Ï916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris. - •- l-l-.;;: v., luik, l.s. j Roonlan naar 't Duitsch! door Herman© Villinger. 37) ->'• 1 L ;-w „Leef nu' prectejs z'ooajs hét u zelf Aan". genaam. is;'' was', «Het éérste wjathij tot zijn moeder zei na den' dood 'van zijju vader. En zij kookte en stofte, en' -was in-haar schik.'. 'i. •„Goddank dat er nu geen deftige lui meer in huis komen -•••'•- Dat kon^ .zij niet dikwijlsgenoeg j. her- haten. Maar de zoon voelde het gemis. Hij was een rnari v,an' z>eer groote kradit, breed in de sdiouders met'een sterk ont wikkeld hoofd. Hét-fiere, oprechte meisje naaast hom interesseerde -hem. Hij stelde zich haar ge laatstrekken voor, .wanneer er liefde én geluk uit sprak' in plaats vjan hoogmoed en bitterheid. Anders .wasde doikter gewoon Zondags morgens een uitstapje te malden. Zijn' ont spanning na de-onhicsdirijfelijke inspanning van do week. j Vandaag bleef hij thuis. Na hétgeen'hij den. vorigen .avond géhoord had,wist Ihij zekér dat het jonge meisje haar kaniers zou konten opaeggn. Hij 'hoonde in dé aan grenzend© kamers koffers Verschuiven. Zij was neieids .druk aan den gang De doikter zat' te wachten. J 'Erjwerdgeklopt. -Hét. volgend oogénblik trad BéUiantel dé. kamér binnen. De iaamvéziglijeid van idéni dokter bracht -bet "jonge. meisje., ©enigszins jipl rvèrlègep:- i napr meypciuw;, Rësnk ijep: Kiezerslijst Kamer van Krr-ophandel en Fabrieken. Burgemeester 'en Wethouders van Schier dam; Gezien artikel 9 van het Koninklijk Be sluit Van den 4den Mei 1896, (Staatsblad no...76); Bréngen bij deze: ter kennis, dat de lijst; den kiezers van leden dier Kamer van: Koophandel én Fabrieken alhier, dén-28sten Augustus j.l. definitief opgemaakt, met in gang van den lsten September a. s.,- ge durende 'adht dagen voor een ieder op dp gjemeente-secrétarie, 'afdeeling Bevolking,1 (Niéuwstiraat 26), ter inzage zal worden neder gelegd. En is hiervan afkondiging geschied, wiaar het behoort den 30sten Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd MriL\ HONNERLAGE'GRETE, j De Secretaris, i V. LUIK, L.-S. Opening M L. 0. School. Op Maandag 4 September a.s., des 'n,m. 2 uur, zal de nieuwe M.U.L.G.-School jrnèt Gyninastiekl.okaal aan bet O.ude Kerkhof, officieéel worden geopend. O.uders van leerlingen, en bélangstellep- de leerlingen worden uitgenoödigd daarbij .tegenwoordig :te zijn, terwij! tusschen'i3 en '4 ,uur aan stadgeuooteri gelegenheid zal worden gegeven tot bezichtiging der s-chppl. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester eii Wetlioudeïs van Schie dam; Burgemeester en .Wethouders van Schie dam-; Gezien het verzoek van I). VAN, PELT, om- vergunning tot het oprichten, van een© fabriék voor hét bereiden en drogen yam tuaridajppieten, gnpelnten em fruit, -in hef pand Niéuivé Hiavéh 59, kadaster .'Sectie M., na. 1988, met 2 ©loetromotoren, elk van 20 P, K., drijvénd© 4 oxhaustem Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Dpen te weten: dat voormieM. verzoek met 'de 'bijlagen op.d© secretarie der'gemeente is ter visie getegd; 'dat op- Woensdag, den 13 September a. s., des vioormiddags ten II1/2. ure, ten raaiihui- zé gjelegenhëïd zal -wénden gegeven orru) be- zwarten tegen het toestaan-van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schrifte lijk toe te lichten; - dat gedurende' ilrie dagen vóór het -tijd stip hierboven genoemd, óp do secretarie der gemeente, Van de schrifturen," dié ter zake mochten zijn ingekomen, kennis t kan worden genomen; en v dat volgjens de bestaande jurispruientie niet tot beroep op eene beslissing ingevolge d© Hinderwet gerechtigd zijn - zij, die niet zijn moeder uit de keuken:' Zij kwam (met leen vuurrood gezicht en een 'opgeslagen schort. 1 Belliamel trad haar tegemoet: „Mevrouw, ik moet u tot mijn spijt imijn kamers opzeggen reeds lover enkele da gen moet ik de stad gaan verlaten." „Wat 1"- riep de goede .vrouw uit, „och I mijn lieve God!" Eri dadélijk 'begon izij te schreien. „Wilt u niet gaan zitteu?" .vToieg de dok ter. - - „Neen, dat kan ik' niet", antwoordde zijn moeder, „allés brandt aan och lievje hé mel, al Wéér ©en afscheiid, ik' kan geen afscheidnemen meer verdragen •Zij was de 'kamer al -uit. Met een ener gieke handbeweging- Wéés"de 'dokter ©eu stoel aan. Nu zaten Belhamel en hij te genover elkander. „Wilt u een nieuw engagement zoeken, freule voin Reebach „U is bijna niet in staat vooreerst uw tegenwoordige manier van 'leven! voort té zetten. Ik spreek als een. medicus- U be hoeft niet bang té zijn, freule, dat ik u mijh deelneming opdring. Zoóals ik pu tot u spreek, zou ik' tot iedereen spreken iu een dergelijk geval. U kunt eenvoudig niet meer - Bellmméi wjlde hem in de rede vallen. V. Hij schudde hethoofd. ,)ioior mij- tot 'het einde.,-toe aan." Ifij zag haar strak en onafig/Bwend aan; in: die' oogen log geen zweem van: één of ander persoonlijk gevoel,;- nodi van wélge vallen, noch van medelijdeiri 'Vaste,; zekere, recht pp 't doek afgaande dokiterSjOogejnwa- ien pp haar gevestigd en hielden Haar vast. „Dc zpu uiëen igopratel wjllen doep, in- overèenkomstig artikel 7 dier Wet voor hét Gemeentebestuur of 'eeW pS meer zijner, leden zijn verschenen:, ten einde hun be zwaren mondeling- toe te lichten. En is biervan afkondiging geschied, Waar het belioort, den 30sten Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L'. HONNERLAGE' GRETE. De Secretaris .1 -.5 V. LUIK; Ü.-S, - BÜITEKLANP. Van het Westelijke front. Eransch' légerbericht. Aan den rechteroever van de M.aas heb ben gisteren (Maandag) de operaties der Fransche troepen tery' ,2J.O. van het Tfiiau- mont-werk eenigterrein-voordeel en een aantal gevangenen gebracht. Tegen 9 uur deden de Duitschers twéé aanvallen, een op het dorp Fleury, de an dere op de Fransche, stellingen aan den weg naar het fort ,Vaux. Beide' pogingen leidden slechts tot aanzienlijke verliezen voor de -Duitschers. Op het overige deel van het front afwis selende kanonnade. Engelsoh Jegerb'ericht. Het weder is nog eenigszins ongunstig: De operaties ,van de jongste 24 uren-be perkten zich tot acties van minder belang en plaatselijke bommenaanvallen. Tusschen het -Delville- en het Fouieaux- bosch. namen de Engelschen een barricade van/den vijand. Ten oostenvan Thiepval maakten zij opnieuw vorderingen. >Bij deze operaties blo- ven eenige krijgsgevangenen in' onze handen. De Engelsche^ artillerie bombardeerde be-, langrijke punten van de rijan.delijke linie tusschen Neuve Chapelle- en hét Grenier- boscH ten zuiden van Armentières. Avondcommuniqué Op verschillende punten van het front heeft de vijiandelijke artillerie groote be drijvigheid ontwikkeld. Sedert *den len Juli hebben de Engel1- sche troepen 266 officieren en 15.203 man gevangen genomen, 86 kanonnen, 160 ma. chinegeweren en ander krijgstuig buit ge maakt. Yan het Oostelijke front. Opstenrijksöh legerbericht. Legerf ront-aartsherto.'g K.a,rel: Tn de Boekowina en de Galicische Karpa- then geen gebeurtenissen van belang. Bij de gisteren (Maandag) vermelde ge vechten ten noorden van Mariampol werden meer dan 100 man gevangen genomen en' een machinegeweerbuitgemaakt. Ten 'zuiden van Zberow verijdelden Oos- tenrjjksch-Hongaarsclie troepen door eente- dien u ten' minste niet jvia, -nplau is u zlelf te gronde te richten. 'Houd ©enigen' tijd ;op mét uw wierk. En wmi al isl het voer korten tijd, aan een ajiidere bezüghéild. B:e- zigheid heeft u noódig, dat spreekt yan zelf." l Zij zag tam» aan. Zij wilde spreken,;.maar .het was of haar Léelwerd toegeknepen. Zij wist piet hoe onuitsprekjelijk: hulpeloos ahar oogeh hingen taau den mond vain dezen' .riran. Hij had alle moeit© ziakelijk: te blijven. „Volg bij imij dien cUxsus tot opleiding; voor ziteken verpleging'-', ging hij voort, „dat zal tegelijkertijd een ontspanning Voor u wezen. Mijn móéder zal u' met ^genoegen ye-i<- zorgenf. Dd weet niet of u lust hebt-in ziekenverplegen. Maar ik ben overtuigd dat ,u zich met ernsj 'aan de zaak1 zult wijl den. En dat is reeds veel waard." Terwijl de dokter tot Haar sprak) was .Belhamel beurtelings rood en bleek! gewon nen. Alsof hij haar gedachten van hauc lippèh l'as, zei hij. op' luchthartigen toon: „U kómt d'an ivoor een jaar als zuster bij mij in mijn ziekenhuis natuurlijk zon der betfaliug. Uw iverblijf hfer in- huis en' uw -leertijd wordt djaarmeé dan 'goedge- 'm'aakt." - „Ik vrees ib' bén zoo hard'-', zèi' Belhla'mel aaxzelénd. „D|at Verandert wel", riei de dokter, „zie ken. zijn goede opvoeders. Besluit erinaar toe, freule ypn Réebiaeh. Snel stond zij op,' men hoorde haar iadémihaling. 1 1 - „D|ank ,u ik neem uw aanbod aan.'-' Heftajnel hajd' has,? pleég^pslérsexamen; genaanval- pogingen der Russen om nader bij te komen. 1 Front van Hindenburg: Bij Szol- wow liep een aanval der Russen dood in het O.-H. artillerie-vuur. Bij Roedka Tsjerwisjeze hébben infan- terie-geveebten plaats gehad. LRussSschlegerbericht. De toestand is onveranderd. Oostenrijk en Roemenië Oostenrijks ch lege rberi c h L De Donau-monitor „Alnos" heeft met ge schutvuur verscheidene militaire 'inrichtin- gën 'bij -Turnu Se verin vernield. Bij allé passen van het 600 K.M. lange grensgebergte tusschen Hongarije en Roe menië zijn onze grensbewakingstroepen .in gevecht gekomen. De vijand heeft overal, waar lijf op onze troepen stiet, bloedig het hoofd gestooten, met name ten N.O. van Orsova, bij Petrosény, in hot gebied van den Vöröstörony- (Rooden Toren) pas, op de hoogten ten zuiden van Brasso (Kroonstad), waar het dappere Szekler reg. ,inf. 82 den vaderlandschen grond verde digde en in het Gyergyo-gébergte. Sléchts een verre omtrekkende bewe ging van sterke Roemeensche omvatlings- kolonnes heeft onze vooruitgeschoven af- deelingen er toe kunnen brengen achter waarts aangelegde, hun volgens het plan aangewezen stellingen te betrekken. •Op den Donau. Officieel wordt uit Weenen gemeld: Onze Donau-flottille heeft de petroleum- raffinaderij te Giurgiu (aan den Donau, ten zuiden van Boekarest) in brand ge schoten. Roemenië en de Centralem. Het „Berï. Tageblatt" deelt het een en ander mede over het verdrag, dat tot nog toe Roemenië met de centrale mogendhe den heeft verhonden. Het staat mi' wel' vast aldus het blad dat Roemenië zich reeds sedert het jaar 1883 door bindende en ondérteekende afspraken aan de zijde van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije' had geschaard. De afspraken hebben, vol gens de eenen, het karakter van 'een mi litaire conventie, volgens anderen die van een politieke' overeenkomst. Joan B rati an u had ze onderteekend, de 'vader van den staatsman, die nu die verdragen heeft ver scheurd, koning Karei!'heeft ze bekrachtigd, de vader van den koning" (lees: de oom) „die in den. kroonraad; van Zondag voor zat. Koning Karei had, tot zijn laatsten ademtocht er voor gestreden, dat het gege ven woord gestand werd gedaan. Wij' heb ben eerst onlangs vernomen, hoe hij in den kroonraad van 5 Augustus 1914, waarin •hij zijn raadslieden voorhield, wat de plicht van zijn land was, in den steek werd gelaten. De koudebelangpolitiek van het nieuwe Italië móet destijds op de Roe- méénsc'ne staatslieden als een opwekkend voorbeeld, hebben gewerkt." gedaan. -Haai' wangen1 waren wéér rond, zij,was'flinki in haar werk, met ©en hel der verstand, een goeden wil Zij kweel zich met de gdóotste Hapwgezetheid van Haar taak en het Verheugde haar wanneer dfokter Renk' Haar in em!slige gevallen hij zich riep. tWéldra v.erdiendé zij ook hier, evenals yiéeger thuis, den naam van Belhamel, wünt zbpwel''s morgens als 's avonds was zij steeds de eerste en de .laatste !op de Heen. Ln Haar ziel 2ag het er vooralsnog pit als in de natuur na een zw'aar ©nweder. Kust, rust sleclits, niet denken, niet peinzen. Slechl3.dat ééne heerljjké ge- vloei Van' verlichting niet meer terujj- keeren. u© Zij Had zachte en bekwame handen. Zij vergat' niets geen anéeite was haar te géo.o t Miaar, maar diescherpziende ©ogen ,;Ach dékter,klaagde een oude vrouw; die zwaar ziekwas; ,,u geeft mij nog altijd Hoop, imaax de zuster zegt geen wo.oxd'; men hoeft blaar maar aan té zien, dan .weet men genOeg Belliiajnel sLbnd met den dokter bij het ziekbed. Een plaar dagen misschien had de oude vrouw nog te. leven. „Goede hejruel,'' riép de dokter uit, „de zuster, denkt Heele|mlaal niets. Dat zijn haar o.ogen piaar. Je Hebt' een hart als een jóng Kaasje. Je kunt ons allemaal nog wel éyerlevén,, In Het vporjaar staat p ,weer dp en; in den' zomer, zit. p weer in PW tuin.- Jpe®, Ipchjé d.e y^ojpw..; t,Aéh' lieyie Godt De schrijver houdt zicli overtuigd, dat er in den laatstenkroonraad- van Roeme nië een niet onbeduidende minderheid té gen den oorlog was. De weifelende ele- mehten zullen' wel den doorslag hebben gegeven. Wellicht zijn ook bedreigingen uit Londen en Petersburg van invloed ge weest. 1 Evenals liet „Berl. Tagebl." is ook de „Berl. Lokdl Anzeiger" vpn méening, dat een geheim verdrag heeft b'ostaan task schen Italië én Roemenië om gelijktijdig aan den oorlog deel te nemen'. Dat Roe menië het niet -deed, toen Italië .aan :0os!- tenrij'k den oorlog verklaarde, is dan |oók in Italië als trouwbreuk) beschouwd. E© „Lokal Anzeiger" noemt voorts het besluit van Roemenië .een (Zelfmóördh'ej- sluiL En dan zegt het o.a, „Twee 'door langjarige staatsverdragen mét de middelrijkien veibonden regedrin!-'» gen, hebben zich bijna op hetzelfde oogenl- blik' bezoedeld met de smet Van ©ear ver raad, dat in de geschieden is nauwelijks zijn wederga 'heeft, flet besl.uif Vair Italië is van weinig invloed, maar door. dat van Roemenië wórdt, zoo erkent 'hetartikel, onz© toestand moeilijker. Evenwel, met' politieke afspraken en militaire maatregelen heeft mén' 'rijn voorzorgsmaatregelen 'gelrpffenl'.' De „Vossische Ztg.'.' schrijft: Hét zóu. volslagen verkeerd zijn. om den; nieuwen toestand met lichtvaardig opti misme te heschou weir. „Dietoestand plaatst; cm s voor >een m i li faire zaak) .die tof poigfitocj geen. vólk! ter wereld' te volbrengen )x>eeft g^-- Had. Wij moeten er reedsomdeItaliaansché oorlogsveiklaring meé rekenen,-dat welhaast Italiaansché .troepen ook op. het, Fransche. oorlogsloon-eel zullen VcTschijnenl Stellig, niet in Zeer grooten getale, maar de zedé- lijke opflikkering, die al dergelijke dingen, tengevolge hebben, mag niet worden - ont... derschat. En in de Roemeniërs treden' te gen onze bondegnoaten en ons versche troepen van ©enige honderdduizenden óp; 'die hun béteekénis behouden, al schrijft! men hun ook zoo geringe waarde tóe, als menig - militair. Vakman, doet Maar aan'! den 'anderen kant worden er in <1© gób* deren der middelrijken en hup; bpndgenoo-; ten door de nieuwe, constellatie krachten' ontketend, die v|aa niet minder, beléekeni^ rijn." .i- De 'schrijver noemt in dit Verband Bul-" garija Il'ij Heeft nog deze dagen een Rul) gaarscH staatsman gespróken, die. inderdaad.;; bezorgd was, dat de Rceméniërs zich 'zo.U- den 'boden-ken. Dan' z.al men zich nu in Turkije 'voor de ernstige zorg vpoir de veió - dediging gesteld' zien. Het RussisClie gel vaar k'amt naderbij. Het X.urkscho leger bestuur zal het oogenblikj Vuor nieuw Han» delen gekomen achten., 1 De „Kölnische Volkfezteituh®" zegt o.a.': „De nieuwe 011 Iwikkolingdér.©orióigsj- omstartdigheden kan slechte één- pi [werking en ik' dachf.dat ik onze anjelieren; ino.oltj, pieer zien z'opl Ja zoolang men nog een! gezónd" hiart heeft 1" 'Zó.o ging deze piian vanhet eenë béd Haar het andere en Belha,m©l' steëis met-; h©m mee, en al zijn .wó.orden; waren léUy gens leugens, die een. flauw -blosje te- Voorschijn,, riepen op; ingevallen wangen. en reeds Jialf verduisterde óogen deden;.'! schitterein.' 1ci Hij zei niet tót BelHajmiel v,U, moetdóep' zóoois ik -1 nüSw Hij zei. alleen':, „Ga mlet mij me© V—Tv) Dan zag zij genoeg. Z-j zag' welk-leen'; uitwerking goedheid, had, wolk eengrenf| zelóoze dankbaarheid teen liefderijk woord;;- een wóórd vjan bqmoedigjng,; een lachje te vóórschiju riep,iWant zij waren, allen aan het leven gehecht, de oudste en' ziëk}-: ste menschen zóówel alsi d© jongste;)'.al-Ij Ier Pogen verlangdten naaxi misleidLng,nièt naar waarheid. - En Bejhiajnel's harde lippen KegoniierC eerst aarzelend en opbeholppn den1 man,.; na te volgen, wiens woordien Hpop braohj- t-en aaii iedere legerstede.;' En toen rij merkte, dat de oogen; dé?: zieken van dag tot dag yerlangender. pn' d-enkHaaxder tot haar opzagen,; toen'bé--) hoefde zij zich. geen' moeite meer te ge^) \ren, de vriendelijke woorden' kwamen haar, vanzelf op de lippen,-' .vanzelf kwam het lachje,- dat de Mtterbeid vicubande.-yani.l haar.' gezicht Een stil gev-ool ym' blijdj^j scliap begon haar te vórvpjlon. -f Voor niet nuttig zijn: een plants yjillen ,op de wereld, j 1 1 - (yZgr£t wrgol^:ë| SCHïEDAMSCHE COURANT. - „Ja." -i- l1.'.' L' -ér* - i .3 l. '.'--rir'4 '-'.v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1