De oorlog. 69*** Jaargéttf Donderdag 31 Augustus no 15231 Ons slot Reebach. Deze courant verschijnt d age lijk s; met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vla ar dingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advsrtentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan ijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Na. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front Fransch legerbericht. Over het geheele front de gewone arliV ter i e-jbesc hieti mg. 1 Niets is in den Joop van den n'acht voor, gevallen, behalve een kleine operatie, <üo den Franschen in het oosten Van het dorp Fleury terrein deed iwinnen. Een Duitse he vlieger ,werd in een lucht gevecht neergeschoten. Het .vliegtuig viel te pletter bij prosnes (Woevre.) Engelsoh .legerbericht. Het slechte weder (houdt aan. Er heb ben slecht weinig bekekenen de aclies plaats gehad Aviondeomiirtun kjuép Ten Zuiden van Martinpuich hebben wij onze linie over een klein uitspringend deel van de vijandelijkte linie uitgebreid en daarbij gevangenen gemaakt, wier aantal oog niet is vastgesteld. Bij Klein© ondernemingen elders hebben wij 38 gevangenen gemaakt. Tusschen Ancre en Somme vrij hevige beschieting Over en tweer, ondanks het on gunstige iweer. Tan hot Oostelijke front* Buitsch legerbericht. Ten Noorden van de Karpatben geen gebeurtenissen van belang. de Duitsche troepen bestormden den berg Koekioel ten Noordiwesten van Zabie. "Oostenr ijKsch legerbenfoht. In de Galicische jVVoud-Korpathen her overden Duitsche troepen op de Russen de in de jongste weken Veel omstreden! hoogte hoek,oei. Overigens behalve voorpostengevechten geen bijziondere gebeurtenissen aap het Russische front Russisch legerbericht. Ten «borden Van Punaburg schoot een Russisch vliegtuig in een gevecht een^ Fok ker naar beneden. Peze viel neder bin nen de vijiandelijikb linies. Aan den Boven-Seret werden pogingen van den vijand om tot een aanval over te gaan door het vuur der Russen vei* ijdeld, 1 De Russen sloegen een aanval van den .vijand aan de Bistritza af. In de Karpathen ten westen van Nad» WO ma maakten de Russische troepen zicli meester van het dorp Rafaclof aan de Bytry.tza. Oostenrijk en Boemenlë i De toestand. De Roemeensdh'e tpoepen heblien er geen gras over laten groeien: aanstonds zijn de afdelingen aam. de grens tusschen Ron- Rbman naar rt Duitsch .door Hermin® Villingor. 38) Het was steeds zeldzamer dat zij dacht aan wat zij geleden en verdragen had. Toch kwajtnen er oogenblikken, dat zij overvallen werd door ©en gevoel als van angst - danscheen zij zichzelf eert vree-inde toe en de vraag kwant bij hgar op: „Zal ik altijd zoo kunnen blijven?'.' Eens was zij getuige no© Ronk een ver pleger wegens oeni ernstig vergrijp de deur uitwierp. Belhamel zette groote oogen op. De dokter streek met zijn hand over zijn gloeiend gezicht. „Ja', ja, freule von. BeebacK," zei hij -met zijn eigenaardig lachje, „wij verande ren niet. Verbeeld u dat niet. Het eenige wat wij kunnen bereiken, is 'dat w'ij be seffen ongelijk te hebben. Dus wanhoop maar niet, als uw schoone engelachtigj beid u op een dag in den steek laat. .Wat iniet echt in iemand is maar aange leerd, duurt nooit lang;." Belhamel kroeg een donkerroodo kleur. Zij bedreep dadelijk1 wat hij met die woor den bedoelde. Ja, zij was te hoog gegaan in haar stteVen; zij was, haar oude gei* brek, weer eens te hard van stal ge loo- pen Pe oogen yau den doktter z'ochten de garije en hun Jand tot den aanval.over gegaan. Aan beide zijden waren de voor bereidselen getroffen. De aanvallers zul len daarbij in de eerste plaats van do passen en rivierdalen gebruik maken. Pe- troscny, waarvan de Roemeniërs reeds be zit narnen, ligt aan de Jiu. Uit het Oos ten rijksobe staf bericht bjijkt, dat de Roe meniërs hun eerste stooten in hoofdzaak aan de Zuidgrens van Zevenburgen lieb- ben opgebracht. Dit is te begrijpen. Ten noordoosten van Orsova zullen waarschijn lijk de meeste strijdkrachten zijn samen gebracht. Daar is de bergwand, die hen van de Hongaarsöhe laagvlakte scheidt, het smajst. En gelukt daar een doorbraak, dan Joopen ,de verdedigers in de Trans- sylvanisöhe Alpen gevaar, in den rug te worden bestookt en omgetrokken. De Roemeniërs hebben zich de lessen van .dezen oorjog dadeljjk ten nutte ge maakt en door breede omrattingsbewegm- gen Oostenrijksch-Ifongaarsche voorfioede- .-ifdcelingen achteruit doen trekken In ver band daarmee bedient Weonen zich van de oude formuledie achterwaartsche stel lingen waren hun planmatig aangewezen. Oostenrijksch' legerbericht. Op de hoogten ten noordoosten van Or- aova hebben onze troepen herhaalde aan vallen van Roemeenscbe troepen afgesla gen. Voor het overige zijn aan de grens voor uitgeschoven troepen stap voor stap en volgens liet plan, dat voor het geval van oorlog reeds lang was vastgesteld, terug getrokken. De vijand zal er zich' op beroepen Pe- trosény, Brasso (Kroonstaden Kezdi Va- saiihely bezet te hebben. Pe noordelijkste Roemeenscfli© kolonnes zijn in' h'et Gyergyo-gebergte in gevecht ge wikkeld. Op do Donau. OffieiSol wordt djd. gisteren uit Ween en geseind: De O.-II. Donau-ftolt.il]© vernielde bij Turnu Magurola laan den Beneden-Domjan Rcemeenschè sleepbooten, thavon pakhuizen e nmilitaire (gebouwen en maakte bij Zun- nica twee geladen sleepbooten, een ander schip en jtwee motorbooten buit. Aau de Beneden Wojoesa groote pa trouille-activiteit. Van liet Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Er is niets van belang voorgevallen. Italiaansch legerbericht. Het vijandelijke-geschut heeft onze stellin gen tusschen .Etsch en Brenta onophoudelijk iieschoten en ,ook eenige .granaten gewor pen op do bowoonide plaatsen Ala (i.Lagarina- dal), Arsiero, tVelo d'Astico en Söghe (As licc-dalj. In (de Fassaner-Alpen hebben onze Alpini hun pliellingon op den kam ten N.0. van 'den ,Cauriol uitgebreid, opnieuw 21' ge vangenen gemaakt, pen kanon, tal van ge- mieren en een borniWerper vemmedstairit Ifct vijandelijk ,geschut heeft tegen den Cau nol een jievig vuur geopend, dat krachtig doer önz© batterijen is beantwoord. Aan den ,kop van do Rio Felizon (Boile; bobben afdeel in gen ,A1 pini te .voet sterke vijandelijke schansen pp de N.W. hellingen Ixaro. Toen was linar verlegenheid al weerover- wonnen. Zij lachle. Hij knikte haar toe als een kameraad. „Een zeer streng© opvoeding van de vroegste kindsheid af helpt veel. Daardoor k!an zeer groote zelfbeheersching verkre gen' worden. Maar wat. gaat daarbij ook veel verloren! Dikwijls dl het karakteris tieke. En het karakteristieke is toch altijd hoofdzaaikL" i M-et een zucht van verlichting daalde Belhamel van de hoogte af, waar zij zich met moeite opgewerkt had. Eigenlijk voel de zij zich nu pasf wel te moede. Zij lachte inwendig over haar vroegere opge wekte stemming. En dat Renk haar door zien had 1 .Ta, die had goede oogen!Zet zouden niets meer op haar aan te rned ken hebben. „Nu," zei, zo tot zichzelf, ,/nu ben ik] pas vrij En zij nam zich Voor eindelijk aan lOpf nut te schrijven,,,0, zij verheugde zich op haar vrijen Zondag alles, alles zou ze aan haar zuster meedoelen. Zaterdagmorgen werd zij naar de stad gezonden, naar een zieke, die de inrichh ting verlaten had, maar nog hulp behoef de. Belhamel spoedde zich voort op slraat en plotseling, .fo. Ja, het was zoo, zij was in de nabijheid van den schouwburg. Daar, aan dezen kant om den hoek, waar zij voorbij moest, stonden haar vroegere collega's evenals altijd voor het begin Van de repetitie. van de Purita del Forame en in Fend ovale stormenderhand genomen. Pe vijand heeft ernstige verliezen geleden en 117 gevan genen o. w. 3 officieren, in onze handen gelaten. Op de .rest vin liet front wisseling van Ivmchenpoozend geschutvuur, ,0e vijande lijke artillerie .heeft nu en dan op Görz, V al i sella en .Olivers geschoten. Op den Karst heeft onze infanterie door een voorwaarlsche beweging eenige gedeed. ten van .ons front verbeterd. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Alloghe en op Laguna Marano. Er zijn' eenige gewonden en onbeteekenende schade. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. De toestand is onveranderd. Bulgaarsch legerbericht. Van Maandag: Dc troepen van den rechtervleugel ver sterkten zich, na de Serviërs, die zich in de Lt-rma vlakte (Fiorina bevonden, terugge slagen te hebben, m de nieuwe stellingeii Ten noorden en ten westen van "het Ostrovw meer werden verscheiden aanvallen der Serviërs in de Moglena-streek afgesla gen, met belangrijke verliezen -voor den vijand, waardoor deze genoodzaakt was zijne aclies te staken. De Bulgatirsche troepen rukten voor waarts en veroverden de hoogten ten zuiden van Sbonska. "In het Vardar-dal van lxri.de zijlen zwak artillerievuur en patrouille gevechten. Do troepen van den linkervleugel verster ken 'zich, nadat zij alle Fransche en Engel- sche troepen in de streek van Serres, Drarn'a en Ka val la hebben teruggeslagen tot ach ter do Stroama en de Thinoses, in hun. nieuw©stellingen ten westen van de Stroema en aan de kust van de Egeïsche Zee van de Golf van Orfano af tot aan de monding van de Mesta, Fransch legerbericht. Aan het Straemafront en, bij het Doiran- meer beschoten de geallieerden de vijnndkh lijke stellingen. Ten westen van de Val© dar wonnen wij eenig terrein bij "de Ljoem nicahoogben. In de sectoren v Velreniik' en Ostrovo hei- vige artillcrie-actiie. Een Bulgaarsche aan val tegen do stellingen der geallieerden ten westen van het 'Ostrovoi-mecr werd' onder vuur genomen door de Servische artillerie. De vijand (rok terug onder zwai- re verliezien. Engelsch Jegerbericht. De vijandelijke artillerie beschoot Kop- riva en het Straemafront Wij brachten 'svijands batterijen tot zwijgen. 'Onze vliei- gers beschoten Dam a en troepen transpor ten nabij Boma. In don Kaukasus. Bulgaarsch legiorberichi In gevechten in de streek' van Ognot namen de Russen ziaven officieren, ondier 'wie een bataiilonscommandant, en 333 soldaten gevangen en maakten zij tfwee mitrailleurs buit. i Belhamel zag dadelijk dat men haar her kend had. Zij begonnen te fluisteren. A Tr ie gezichten betrokken. Hadden, zij kwaad m den zin? liet zag er niet heelemaal pluis uit. Zou zo omk'eeren? Neen. De slanke pleegzuster liep met Vasten tred haar vroegere collega's voorbij en groei]-, te vriendelijk. Ho© vlogen toen aller hod den af, hoe knikten zij, de vroegere col!- lega'sl toen diepe stilte. Belhamel voel de dat aller blikken haar volgden. Wat was er gebeurd? Een vriendelijke groet en uit al de gefronste voorhoofden waren de rimpels verdwenen. „Eigenlijk heb ik allifd alles verkeerd aangelegd," dacht Belhamel, „mijn heele leven heb ik verkeerd aangepakt. Ik wou de menschen leeren hoe ze zijn moesten. O Grootmama, verstandige, vriendelijke vrouw, welk eeu weg heb' ik moeten afleggen Zij vloog voort. Zij moest al haar krach ten inspannen, om het niet luid uit te snikken, luid uit te jubelen. „Gezegend zij mijn "leven," had een int wendige stem in haar, „gezegend zij mijn leven, dat mij zóó geleid. heeflP Zondag was zij al heel vroeg op om haar brief te schrijven. Zij had haar biecht al halverwege op het papier, m toen de brievenbesteller haar een brief van Onnut bracht. Hij bevatte slechts deze weinige woon den. „Belhamel, in Gods naam, sta mij bijl Ik moet mij met hem verloven. Ik weet niet wat ik doen moét. Ik wéét geen raad. Aan het meer Nimroedgel trekken de Turken onder den druk dei- Russen terug naar de hoogte bij den Bitlisjpas. In de richting van Mossoel in dé buurt van de Nera werden de door ons very volgde vijanden uiteengedreven. Zij wier-, pen wapens en munitie weg en moesten eenige gevangenen in onze handen laten Diverse berichten. Turkije Verklaart den oorlog aan Roemenië. 'Onder dagteektenirig van 29 'Aug wordt uit Konstantinopel bericht: „De minister raad besloot in de gisteren gehouden zif ting, dat de Tuik'sche re gee ring met Duitscli land en Bulgarije den oorlog aan Roe. menië zal verklaren. Het besluit werd door een iradé he krachtigd. i Hindenburg generalissimus. De Duitsche pers juicht de benoem ine van generaal-veldmaarschalk Hindenburg tot chef van den generaten stab eenparig toe. In bet „Berliner Tageblalt" zegt de militaire medewerker, majoor Morath, o. a. het volgende: „Er is een belangrijke schrede Voorwaarts gedaan, die voor onze vijanden van onlbb nekenbóre draagwijdte kan rijn. Wij hebben thans onzfen nationalen heros, generaal veld maarschalk von Hindenburg als chef van den generalen staf van het geheel© Duitsch'- Veldleger te begroeten ert ik zou niet weten, wie in het Duitsche rijk en in de landen onzer bondgenooten anders dan met het «rootste vertrouwen zou kunnen begroeten. Wij echter vragen: Heeft onze keizer een geheimen wensch van het geheele volk- gekend? Wij konden 'dezen roep om Hin denburg in het ambt "van den grooi.cn Mol Ik» niet uiten. Er waren redenen, die dat beletten en zulk een wensch had dooi on zie Vijanden verkeerd uitgelegd kunnen worden. Maar de wensch bestond. En als nu de redenen voor het besluit van den, keizer uit de algemeen© positie voort spruiten en ons geheele groote leger op de oude en nieuwe fronten onder ééne leiding kraehtig de actie zal voortzetten, dan bestaat tegelijkertijd de zekerheid, dat Duilschlaml, en zijne bondgenooten liet eens zijn met den keizerlijken wensch, verder vol (e houden. Verder den wil tot de overwinning in daden om te zetten, liet liefste dat wij hebben op te offeren, als wij slechts overwinnen en onze vaandels slechts triomifeeren over liet rondom dreigend verderf. De „Vosisisohe Zeitung" zegt. na er op gewezen te ih'ebben, dat tengevolge van de beide nieuwe oorlogsverklaringen naast een nauwere aaneensluiting van het volk en naast den wil om wol te houden, groote problemen op te lossen zijn. „De wereldoorlog is juist in dezen herfst in een, kritiek stadium 'getreden, dal ons nader tot de beslissing brengt De wil des volks om te overwinnen is niet gebroken, maar de moeilijke tijden en de vermeerde ring der vijanden eisdhen meer dan alleen den wil om te o\rerwinnen, zij eisöhen een vertrouwen, dat blindelings uitgaat tot dea O kom als vroeger en' red mij' uit den ntopdi i i Ginnut'T» Belhamel vond den dokter nog thuis; hij was juist op, het punt zijn Zondags- uitstapje te gaau maken. t Zij vroeg verlof voor eenige, misschien Versoheiden® dagen. Voordat zij hem, het doel van haar reis had medegedeeld, viel hij haar snel, bijna scherp in de rede: „Ik kan u nu niet missop. Stel uw reis uit." Het bloed vloog Belhamel naar het hoofd. Zij antwoordde eveneens scherp: „Ik moet nu op reis. Ik vraag verlof." Uit stijfhoofdigheid verzweeg zij1 de re den. De dokter stormde de trap af. „Goed, goed, ga op reis doe wat u wilt." vu. 'Op Reebach kwinkeleerden de vogels. De morgenzon drong door de openstaanj- de vensters van het slot en scheen ver baasd te zijn, dat de gordijnen voor ©eni ge ramen nog neer waren. Twee jongens vlogen de open huisdeur uit. Ernestine volgde hen. „Geen lev® makte, professortjes, als jul lie gille wiltj, gil dan ginder op de wei maar op je Zondagsche kleere passé hoor, anders Ja wel zeker," en zij wendde zich tot ©en klein dik meisje, dat achter de jongens aan khvam waggelen, nakomertje blieft thuusi Dit zeggende nam Zij het kindje op, hield man, die tot de leiding van het gewapende volk te Velde geroepen is. Dit vertrou wen geniet veldmaarsclralk Von Hinden burg m een mate, zooals slechts zelden een veldheer in de Duitsche landen heeft genoten." De „Tagljohe Rundschau" deelt mede, lat Falkeiihayn. toen hij zijn ontslag als clfef van den generalen staf vroeg, zelf als zijn opvolger Hindenburg heeft aan bevolen. Amerikaansche kruiper gestrand. Volgens een te Ne'w.York! ontvangen te legram uit Fan Do-mingo heeft Dinsdag een vloedgolf den Amerife kruiser „MernJ- phïs" (vroeger de „Ten©-.gebeden)op de rotsen buiten de haven geworpen. Het schip is geheel wrak geslagen. Waarschijn lijk is de geheele bemanning gered, op twintig man na, die in een baricas naar liet schip tei ugkeerden en Verdronken. De „Tencssee" is een in 1904 te wa ter gelaten pantserkruiser Van 14.500 ton, behooiende lot de Washingtooklasse, die 4 schepen, van deze tonnemaat 'telt. De bemanning bedraagt 1)ij de duizend kop pen. i BINNENLAND. Van 'het hof. Gister namiddag cm 5 uur 23 zijn de Koningin, Prins Hendrik en Prinses Juliana met ©enige telen van het gevolg, per extra trein uit Apeldoorn aan liet Slaatsspoor- stalicn in de residentie aangekomen. De slaliionsvvacht bracht de eerbevvijzeij. Md de gereedstaande Koninklijke auto's, rood de "Vorstelijke familie naar 'LHuis ten Bcscli, toegejuicht door de op 't stationsplein verzamelde menigte. Ooaralatre dienst De hoor J. ML Hosang, consul-generaal dei- Nederlanden te Genua, zal aan het de partement van buitenlandsche zaken 1e spre ken zijn, Zaterdag 9 September, Van des voomriiddags 10 uren tol des namiddags 1 uur. (StcLj Onze Marine. D© onderzeeboot VI, gebouwd op de werf der Kon. Maatschappij „de Sclielde" te Vlis- singen, wordt beden door de marine overge nomen en vertrekt morgen naar Njeuwediep. Buitengewone belastingen. Het „St.bl." no. 411 bevat de wet, van den ISden dezer, tot heffing vim buiten gewone bokitsingen, onder deri na.am van „ventodigi.ngslteflsri.ug I", ter gedeeltelijke bestrijding der kósten y|an dm oorlogs toestand. Het „St.bl." no. 412 bevp,t de wet, vph den 18den dezer, tot heffing vian een bui tengewone betasting, onder den naam van „vcrdediginffisbelasting II", ter gedeeltelij ke bestrijding der koslieja vjan dien, ooa, logs toostend. lllil ml*' «.[dj haar mond toe en verdween ïn huis. Krab trad haar tegemoet: Slapen ze altijd nog?" i„T Is pas zeven uur," kraeg zij 'ten antwoord, „vannacht om óón uur hebba ze bij mij aan het raam "klopt ik ben *t haast bcst'orve Van vreugd© gauw heb1 ik! een tweede bod op'slagon in GrooUj mama d'r kamer ach Godl ach God'l dat er ten minste drie Van onze zes weer thuus zijn „Maar wou Krab tegenwerpen. „Geduld maar," viel zij hem in die re de, „u weet niet wat rei ze is. Ik weet het. Dan doen allo heenderen jo pion en je keel ook nog, want j© mot allied door schreeuw©, anders krieg jo niks 'daan."' Hesperus kwam aangeloopien, nog wat dikker, zijn uiterlijk nog wat meer .ver waarloosd. Hij nam zijn al te ijverig vrouw!- tje hij den arm,: „Kom, kleed je aan vjoor de kerk en laat di© twee slapen zoo' lang als zie willen alles hoeft niet zoo pre cies op de klok te gaap. Zuchtend schikte zij zich: „Ik hen zoo- nieuwsgierig. Goddank! dat het Zdu- dag is en we tijd hebben. Bonk' eensaxn, rionder bagage zijn ze gekfoanen. En' Groot mama, die èn van Belhamel èn yan Oni- imt zulke groote verwachtingen had." Toen de kerkklok luidd®, stapten de bewoners van het slot in hun Zoadagp sche kleenen met hun twee jongens door de breede dorpsstraat, tusschen de bloei ende kersehboomen door, die in all© tui- nen en tuintjes in) bruidstooi prijkten* i CHZorit vcrsol&ik s i EDiiMSlül; COURA IIT 1 <■1 L-ilfll

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1