STADSNIEUWS. i v i Knust en Wetenschap. Kerk en School Sport. ZeeTiiseherlj-MaaUchapplJ. De Stct no. 204 be\*at de statuten «lor F.Y. Zeovisjscherïj Maatschappij „Veritas" te Amsterdam. Debestuurscrisis in den A.N. O B. De derde en laatstte der vergaderingen van den A. A. D. B„ Ayelke gezamenlijk de bondsvergadering uitmaken, is gister avond in het Concertgebouw to Amster, dam gehouden. Een groot, aantal vrout wen van diarnantibeAverkers woojhf'to de, vergadering hij met de bedoeiuigdathaar tegenwoordigheid door het bestuur zoude worden rnigev.it als een belonging vóór het bestuur, en als een uiting van haar wensch. dat de bestuurders aan blijven. De 'voorzitter gaf met instemming dei vergadering het woord aan mej. Pach voorzitster van het vrou wenj-comi te, go vormd om zooveel mogelijk invloed op hot bestuur te oefenen om van zijn be sluit terug te komen. Mejuffrouw Pac.h droeg oen groene sjerp, op de bord. gespeld, waarop me' witte letters stond: „De trots der Veder landsche vakbeweging zal nooit verloren gaan. Spreekster deed namens de vrouwen dei diamantbewerkers een ernstig beroep op het bestuur om van zijn beslui, terug te komen en reikte daarna den voor zitter de sjerp met opschrift over, opdat de bestuurders zich dat opschrift mogen herinneren zoolang deze crisis duurt. (Lang; durig applaus.) De voorzitter, nam daarna het woord IA Is iets mij de laatste wieken getroffen heeft, zoo sprak hij, dan is het deze daad der vrouwen, en als iets ons he sluit aan het wankelen zoude kunnen brengen, dan zoude het wellicht dozo daad zij a Toen do heer Polak Vleze woorden ge sproken had, ging een 'geweldige storm van toejuichingen op, die minuten lang aanhield. De bestuursleden waren allen van hun stoelen opgestaan en eenigen hunner werd de aandoening Ie machtig. Overal in do zaal waren de leden op hun stoelen ge klommen en zwaaiden methun hoeden en zakdoeken, Het applaus van de 2500 aanwezigen groeide tot een warén orkaan, die zich ten slotte oploste in dra geestdriftig ge Zongen Internationale. 1 Toen de voorzitter zich eindelijk' weder Verstaaaibaar kon maken, zeide hij1, dat het nu gebeurde Voor het bestuur ganseh onverwacht was. Hij Herinnerde aan het -vele grievende, dat Het bestuur den laatsten tijd van de zijde der leden ondervonden heeft. Een Vei-warrende tegenstelling hiermede vorml de voorbeeld looze ovatie van zooeven. Spr, vraagt nu m'eer dan ooit: Gij, die toch zoo' ontevreden waard met onze wijze van besturen, waarom laat ge ons i!an thans niet gaan Fiets was immers ineer goed wat wij deden? Spr. beriep zich! erop, flat steeds het werk van het bestuur den toets van alle critiek heeft kunnen doorstaan, maar van waardeering was nooit veel te bemerken In allerlei Waden' Webben bondsleden met en zonder naam de vuilste dingen over ons uitgekraamd. Tot tweemaal toe heeft het bestuur on dervonden, dat de leden de bestuursleden niét beschouwen als billijke manschen. maar als mannen, wien het er om te doen is hun, zakken te spekken. Als die meaning door de leden tot tweemaal toe geuit is, dart heeft ons prestige zooda nïg geleden, dat we ons als bestuurders niet op onze plaats gevoelen. In die om standigheden! zou de organisatie door ons aanblijven verzwakken. Er zijn er al zoo velen geweest, die gezegd hebben: Wacht maar, je zult zien dot ze blijven', en die zullen dan' zeggen: Is het hun om het baantje te doen of niet? Daarom was het, en is het nog ons voornemen om te, gaan. Steeds hebben we ons gehouden aan de oude spreuk: Sterk in de zaak, zacht in de middelen. Sterk in! de zaak zijn we altijd geweest, en zijn! we nu nog. We gaan heen', want gingen we nu niet, onder den indruk van deze ovatie, dan zouden we altijd te hooren krijgen, dat we .de Vedh'tspositie afgedwongen hebben; en zoo willen we met den Bond niet meer in zee. Andere bestuurders moeten zicli nu de genegenheid en liet vertrouwen van de leden verwerven, gelijk wij' ons niet heb ben kunnen verwerven. (Protesten Dit zeg ik niet, zoo vervolgde, spre ker, uit boosheid, animositeit zal onis nooit tegen den Bond vervullen; daarvoor ge voelen wij te diep, wat wij persoonlijk en collectief aan den Bond hebben te danken Daarom gaan we liever heen dan' dat we blijven met iets tussoben, u en ons, dat ons nooit meer zal doen zijn de oude, trouwe makkers van vroeger. Daarom Wij- Ven we meonen, dat de organisatie thans het best gediend is, wanneer onze we gen scheiden. Niadat nog eonige aanwezigen liet woord hhdden gevoerd, zeide de voorzitter: Wat het gevolg Van deze vergadering zal zijn voor de verdere houding van het bestuur kan ik niet zeggen. Men zal hel verdere vhrloop der dingen' moeten afwachten; af wachten of het bestuur in het gebeurde aanleiding zal vinden om van zijn besluit terug te komen. Met een woord van groote waandeering voor de Commissie en hlaar pan- cn woord voerders, en voor het c'omité uit de wou wen der leden, sluit de voorzitter daarna de vergadering. Be schipperssctte. Dinsdagavond vergaderde in het Beurs gebouw, te Amsterdam, do regelingscorn- missie inzake de bevrachting, welke com missie bestaat uit een lid van de Kamer van Koophandel, twee leden van de expedi- taursvereeniging, twee leden van de Yer- eeniging van Soheepbevvachters en zes le den van den Algemeenen SclupjKusbond. Naar het „HM." verneemt is men in deze bijeenkomst tot overeenstemming gekomen, zoodat van gistermorgen at de bevrachtin gen Zullen geschieden overeenkomstig Lot reglement. door de regelingscommlssieVast gesteld. Ten aanzien van het stuwen werd een overeenkomst getroffen, waardoor groo- tcndeels aan de bezwaren der schippers wordt tegemoet gekomen. De beurslijst zal nu ook weder defini tief in werking treilen. Volksbond tegen Drankmisbruik. Op 29 Augustus hield de Volksbond zijn 42e Jaarvergadering te Amersfoort, onder voorzittersoliap van dr. F. V. J. 0. Snijder van Wissenkerke. De vergadering was JvezocJit door lfi afgevaa rdigd en van 77 afdeel un gen en ha 1 een recht aangenaam verloop. Tot leden van. (liet Hoofdbestuur, in plaats van do afh-edende hoeren dr. W- P. Ruijsch cn mr. H. Verkenteren, werden gekozen, mr. Tilanus, uit. Tie!, on P. V. J. van, Jlassel. Aan het Hoofdbestuur werd oen ore-diet van f400 verleend voor uitbreiding van het Museum van den Volksbond, in zon- dej-heid van de Afcï. ATg. Drankbestrijding, Volkshuisvesting en Huisvlijt Besloten word een commissie te benoemen tot onderzoek van de regeling van de finantieel© verhou ding der afdeelmgen tot de algemeene kas. De moeilijkheden aan de Hemferug. Door het lid der Tweede Kamer, de heer C. van der Voort van Zijp, zijn de volgen de vragen gericht aan den Mmi-t van Oorlog: 1. Is de Minister bereid aan de Kamer mede te deelen, wat de oorzaak is dat onder hot personeel der Rijkswerk lieden op de werkplaatsen aan de Hombrug een minder gunstige geest heerscht? 2. Zijn er klachten tor kennis van don Minister gebracht. Is naar do gegrondheid dier klachten een onderzoek ingesteld en wat is van dat onderzoek 'tresultaat? 3. Ingeval die klachten gegrond zijn geble ken, welke maatregelen zijn door den Mi nister getroffen, teneinde verbetering in den toestand aan te brengén. Nederland en de oorlog. G a r e n s p ij n n e r ij*. Men meldt ons: De N.Y. de Goudscbc Machinale Garen- spinnerij te Gouda zal wegens gebrek aan grondstoffen, hennep enz., geheel stop keu- men te liggen. Aangehouden mails. De volgende stoomschepen hebben op lust van de Britsqhe autoriteiten, de post te Kirkwal mtoeten lossen„Boeroe", 9 Aug. van Amsterdam naar Batavia ver trekken „IHndjoni", 12 Aug. van Ro<- tordam naar Batavia vertrokken„Poolt dijk", 22 Aug. van Rotterdam naar Fcw> Vork vertrokken; „Foordam", 29 Aug. uil Few-York te Rotterdam aangekomen; en „Timlor, onderweg van Batavia naar Am sterdam. [Voor de Servische krijgsge vangenen. Het bestuur van het Internationaal liefde werk voor gewonden en krijgsgevangenen, schrijft: Enkele weken geleden hebben wij hulp en ondersteuning gevraagd voor arme Ser vische krijgsgevangenen. Onze bede voor deze rampzaligen heeft bij zeer velen een ïuim gelioor gevonden, zoodat wij een hon derdia! pakken hun hebben kunnen toe zenden. Heden ontvangen wij het volgend sehrij ven: „Wij danken u oprecht voor uwe blijken van liefdadigheid, welke gij ons hebt ge geven, aan «as, de door de .geheelc wereld vergetenen. Gedurende de negen maanden, dat wij krijgsgevangenen zijn, hebben wij nog van niemand ©enig blijk van medodoogen mo gen ondervinden. Van uw comité hebben.'wij de eerste liefdegaven mogen ontvangen. Al de andere gevangenen, Russen, Fran- schen, Engelschen, 'krijgen levensmiddelen, slechts aan ons Serviërs denkt niemand. .Hs het u mogelijk is en ons verzoek u niet al te onbescheiden voorkomt, bidden wij u zich onzer ook in de toekomst te her inneren. Er zijn hier in dit gevangenkamp 800 Serviërs, waaronder een veertigtal zieken, maar buitendien bevinden zich vele ouden en zwakken te midden van ons. Nogmaals smeeken wij u, zendt ons nog eenige uwer pakken: wij zullen u er eeuwig dankbaar voor zijn. In naam der gevangen Serviërs. Foldwe- bel Ljubomir Avvejilseh, Feldvvebel Ranis sa.u Bogowitseh, Vice Feldvvebel Woja Nas- taijewitscli". Mochten velen uwer lezers geneigd zijn aan deze bede gehoor te gaven en aan het Internationaal Liefdewerk voor Gewonden cn Krijgsgevangenen te Maastricht, hunnld bijdragen hoe gering ook doen toe komen, opdat deze vereeniging den ver- stcotenen wederom eenig© troost en opl>eu- ring in hun 'lijden kunne geven, vvcderoim ©enige verzachting moge brengen in hun leed. Bond van Minder Marinepersoneel» Van de zijde der Hoofdafdeeling deelt men het Hoofdbestuur van den Bond van Minder Marinepersoneel mede, dat het bij stuur van de afdeeling aan boord van de „Zeven Provinciën", den complotje on,fj» dekte, dat zich tooide met den naam „Hul- rnnnita" en er zelfs eigen statuten, op nat hield, en dat zich ten doel stelde schort. per actie te voeren dan de Bond van Minf- der Marind-Pdrson©eI'Onsder de midde len, die dit gemootsohap loepasle, was ook sabotage opgenomen. Voor zoover er leden van den Bond. hij betrokken waren, zijn die door het bestuur ■gedwongen den Bond te .verlaten met 'do waarschuwing, dat, indjen werkelijk daden Aan sabotage werden gepleegd, zij door don Rond zeil Avordcn bekend gemaakt YLAARDIFGEF. 31 Aug. Ter gelegenheid van den. verjaardag van H. M. de Konin gin wappert van den toren, do openbare gebouwen en A-ele particuliere woningen de driekleur, YLAARDIFGEF. 31 Aug. De heer R. J. Sdually, van hier, komt voor op de voor dracht tor benoeming van een onderwijzer te Loohem. YLAARDIFGEF, 31 Aug. De Stct. no. 204, bevat de statuten der F.V. Stoomvis- scheii| Flevo IV ie Ylanrriingen. YLURDJFGEF, 30 Aug. In de gisteren avond gehouden vergadering Aran den Ge meen lei aid kAva.ni o. in. aan de orde een voorstel van Burgemeester en Wethouders, tot reorganisatie van lief herlialingsonder- AA ijs. Op dit \-oorstel AA-erd. oen amend en; ent door desa heer Roos ingediend, strekkende om liet onderwijs Ho doen geven mplaats van (i god uren-de 8 maanden per jaar en hel onderwijs A-oor meisjes inpl.iats Aran 2, ge durende 4 dagen per Aveek, eveneens ge turende S maanden per jaar. alsmede om Voor bet Avoord „kookonderwijs" aan meis te lezen „huishoudonderwijs" en de mei-jes, behalve heL koken, ook oi<"3erwijs te doen geven in costuumnaaien en s Ij ijken ""Uitvoerig lichtte de heer Roos Fjn voor stei 'toe. I1® De heer De Bordes, Avethouder van on derwijs, aerdedigde het A-oorstel van Bui ge meester en Wethouders en gaf in overwe ging de resultaten \-an het onderwijs, zoo nis dit in het voorstel van B. bn W. is neerge legd, af te wachten. De heer De Heer vraagde» of B. en W. "geneigd waren met nieaiwe voorstellen a-ooi den dag 1e komen, indien bet volgend jam aa.is gebleken, dat do resultaten van het onderwijs A-an dien aard w'aren, dal mlbrei ding in den zin zooals de heer Roos be deelde, overweging verdiende. Do Voorzitter antAvoonlde toestemmend. In stemming gebracht, wenl hel amende anient van den heer Roos met 8 tegen 4 stemmen venvorjien en diet A'oorstel van B. en W. aangenomen. 31 Augustus. In hel grootste deel \-an Nederland gaal deze dag ook dit jaar weer zonder openbaai feestbetoon A-oorbij. Uitzondering hierop maakt in hoofdzaak- liet zuidelijk deel A-an Zeeland. Daarvoor is echter een bizondore reien, en wel eenc die ïn deze donkere dager» vreugde geeft. Do laatste tijd heeft ons geleerd hoe liet egoïsme bijna overal hoogtij viert. Het internationaal recht schijnt opgeheven ten koste van de belangen der neutral© staten, die dit en gelukkig beantAA-corden door bun hulp van ixligen steun eti naastenliefde, uit te strekken over de slachtoffers van den A-erschrikke]ijken oorlog, die maar al te zeer toont, hoede beschaving veler menscihen niei lieel A-ecl meer Is dan een dun vemisjo. Aan'Koningin Willielmina Ls door de oor logvoerende slaton herhaaldelijk huldo en dank gebiaoht voor dien steun en naasten liefde A-an haar A-olk, dat zij op zoo ko ninklijke wijze daarin voor gaat. Het Fe- derlandsche volk eert zijn Koningin daar- A'oor en gcvoell behoefte omi zich dichter rondom Ilaar te scharen. Tegenover de op heffing van het internationaal recht zou hef willen getuigen van zijn recht op het na tionaal bestaan, dat het recht medebrengt om zijn eigen AA'eg te bewandelen en zij ei gen loven in te richten naar hel gegroeide internationale recht, ook in een tijd dat dit door anderer egoïsme woijlt ter zijde ge steld. En daardoor hebben do Zeeinven zich gedrongen gewoeld, zij, die zoo dicht bij liet oorlogsA-ekl AVonen, die dagelijks hoo ren het donderen der kanonnien, die dood en verderf brengen, te toornen hun liefde voor Koningin Wilhelm inn, hurt gehechtheid aan het vaderland dat in Haar zijn verper soonlijking vindt, door den 31sten Augaistus van dit jaar, tot een algemeenen feestdag te maken. Geen openbaar feestbetoon heeft in bet grootste deel van Nederland plaats, maar voor elk Nederlander is de 31ste Augustus ook nu Oen dag, Avaarop Zijn gedachten zich .'lichten naar het Hoofd van dein Staat, de dag waarop bij ieder Nederlander de wensch geveeld avordt: Moge II. M. Koningin Wil helimna nog zeer vele jaren blijven de .ge liefde Koningin A-an ons dierbaar Nederland Door het Gemeentebestuur werd boden bel. volgende telegram verzonden Aan II M. de Koningin, te 's Graven ha go. Het Gemeentebestuur van Sehibdam biedt Uwe Majesteit cn Haar Koninklijk Gezin, zijn eerbiedigen gelukwensch aan. HONNERLAGE GRETE, Burgemeester. Namens de 0 ran je-Ve reen gi ng is hot vol- gjendo telegram verzonden II, Al. de Koningin, 's-Gravenhage. De Oranje-Vereeniging te Schiedam, biedt II en Uwe Koninklijke Familie op dezen feestdag, eerbiedig gelukwenschen aan. M0NTF00RT, i Voorzitter, Vl De- \-erjaardaig van II. M. de Koningin AVOTdt in 't openbaar herdacht doop 't oral- plooien der vaderlandsche dniekleur op de vier (hoeken Aran don toren, uit de ojoen- bare'gebomvcn, van. de sOhopeh en uit par ticuliere woningen. Db kinderen trokken zingende en met oranje versierd door de straten der stad. De gemeentelijke bureaux Avaren alen ge- heelen dag gesloten, alleen dat -van den IBergerlijken Stand was een enkel uur voor bet doen A-an aangiften opengesteld. Ook de bank- en kassdierslcantoren hier ter stede Avaren gesloten. Bij Kon. Besluit van 28 Augustus is een pensioen verleend aan J. van den Berg. machinist op liet gemaal aan de Broer.sA-e.st en hoofdrnacliinist bij de Brandweer alhier A-an respectievelijk f828 en f9. Flora:b!osco op Het programma voor de voorstelUiigan,' alio van Vrijdag tot en met Maandag geil geven zul lom wordeh, bevat o.rn. een bui tengewoon mooi drama in 3 aidoclingeri „Felly"; eqn prachtige in beeld gebrachte Ionian „Het voddenraperskind"; en „Om de eer", naar liet beroemde tooneelstok; van Hermann Sudermann. enz. onz. AGENDA. Vrijdag tot en met Maandag. Flora, Bios eooj> S uur no. 1, „Felly"; no 2. „liet vodden ra joersk'ind"; no. 3. „Om do eer." Heden en volgende aA-onden. Circus- Schouwburg. Gez.-Spree. De orgel- draaister. 31 Aug. Casino, 8 uur. Specialileitenvoor- i stolling. 31 Aug. Tivoli-Sclfomvburg, 2 uur. Een kijkje in bet land der dwergen, i Variété 'door het Lil li pil t.ler-gezel- schap. 31 Aug. Tivoti-ScliouAvburg. S'/'t uur. Ka.it Mossol. 1 Sept. Volkshuis, 8 uur. Vrijzinnige Con centratie. Algemeene vergadering 1 Sept. en volgende dagen. Casino, liet niouAvo TooneeL Firma Caesar C-ohn. 1 <?n 3 Sopt Groote Schouwburg. S'/i u Het Rotterd. Toon De Renningers. 1 en 5 Sept. Rotten!. Diergaa'rde, 8 uur, Avondconcert Stedelijk orkest. Bart Verballen. 2 Sept. Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur F. O Cr. O. V. Gezellige samen komst. 3 en 10 Sfipt. Rotterd. Diergaarde, 2'/a U. Namiddag-concert. Residentie Har- moniekapel, A. Kerrebjn. 5' Sopt Gemeenteraad Schiedam, 2 uur. Onze neutraliteit. t Het geïllustreerde maandblad „Onze Feu Iraliteit" (no. 5), bevat artikelen overmill taire vormen; de depót afdeeling A'an ilcnv 'xulodienst; de geAAteer-miti-ailleurs; Onze Vlcot; bivakkeerende troepen in Fe'derl. Indië; torpedoAA-tezensportbrief aan onze redactie. Belialve het eerst genoemde, zijn alle artikels zeer fraai geïllustreerd met zeer interessante kieken, zuoals b.v. die vaat den autodfenst en A-an het gcAVoermitrailLjiïr. welke laatste \-ooral Avel de lielangstelling zal wiekkbn^Golk de andere kliekjes zullen ze ker metaxaidachtbekekenAVOrdon, Bij „Onze Vlcot" zijn 'er \ran loqoodo-boolen en -jagers in volle zee, en de doorsnee van ewi torpedo. De artikelen geven een duidelijke beschrijving van \-eel dat aan zeer velen nog geheel onbekendis. Uren met Goethe. Het laatste verschenen 'werk uit de „B'oo kon van Wijsheid en .Schoonheid" (uïlg. Hol kandia-Drukkerij, Baarn) draagt lot ti tel „Uren met Goethe." Blijkbaar zul len die uren in volgende uitgaven won den voortgezet. Ze zullen geven een keur van stukken uil zijn werken, vertaald en van inleidingen cn aa.nlicekeningen vooij zien. Ilel eerste boek geeft de volledige A-óij- taling van bet jeugdwerk „Lijden van den jongen WerLher", welke door Sal. Person met prijzenswaardige zorgvuldigheid is tol stand gebracht. Frans Coenen geeft Oen uitvoerige, in! leiding „Om de gevoelsj- eii gedachtesfeer A-an het werk den lezer ceni'geninato nop «Ier te bregen." De telegraphoon. Het „Berl. Tageb'l." maakt melding van een uitvinding van de Berlijnscbe ingeni]- curs Seclau en FevVman: een te log ra jdioon, een combinatie A-an tieiephoon en ©n grammophoon. De bezitter van het apparaat is in slaat het zoo te stel tón dat de voor hem bestemde Avoarden, als bij een phonograaT, Avordep gefixeerd op een spreekrel, die de opgevangenavooA- oten later kan teruggeven. NED. HERV. KERF Mr. C. J. Bartels, predikant* te Grocrv lo, zegt in het Evangelisch Zondagsblad inzake den ntodus vivendi „Naast de toenemende behoefte aan godsdienstige A-erdieping, zien wij een toe ncm enden afkéeq van de kerk. Het ven band tussoben die verschijnselen te lx» grijpen, is niet zoo gemakkelijk. Het ver- eischt een diepe en onlxwangen sludie, van alles wat de negentiende eeuw in beroering heeft gebracht „Wat voelt en denkt toch het proleta riaat en het intellect Van dezen tijd? Heelt de kerk voor den godsdienstigan onder grond \-au hel moderne leven nog een taak te Vervullen, en Zoo ja, welke? Of de kerk daarop een antwoord weet te ge\-en, daa rvan zal in de toekomst haar behoud afhangen'. Als zij nog een halve eeu'w blijft doorgaan met zichzelf te viersobeuren jp haar strijd der riohtingen, dan zal zij oen leelijk kijverig oud bestje Avorden, dat goed js voor een liofje, maar in den strijd van bet leven niet meer thuis behoort „Do groote vraag as n!u: zal de mej dus ViA-endi den strijd verzoenen en oen oplossing der richtingen brengen, of aal zij integendeel den strijd! der richtingen ■eerst recht gaan opteöen? Ware dat laatj- ste te vreezien, dan. zouden Vij met recht, kunnen spreken over den 'modus obien,- r di. De kerk staat thans voor een levens,- betelissmg als nog nooit te voren. Hel «art niet om het joekuig van een richting of een partij, maar om de kerk in haar ge heel, ml. om deze groote vraag: zal "zij de middelen kunnen A-inden om het ont wakende godsdienstige liesef in haar ba nen te leiden, of zal zij en dan Avaar. schijnlijk voor altijd buiten, b'et leven komen te slaan en dus liaar bestaansrecht verliezen?. I 1 i j Beroepen te Oudkerk-Boodkerk ds. W HairuHcn of Siiverton Bill te Hoorn GEREF. KERK. Aangenomen het beronp 1e 's Graven- •feel de lieer H. Velema, cand. te Emmer- Co,mpascuum'. Baptisten-Gemeente. Aangenomen bet. bei ocp 'te Tw-eJe, Uxlcèi mond, de heer J. Hekhuis, carid. ta Vriezenveen. Voetbal. Her mes. Bij de serie Avedstrijden voor 2e klasseïs te Gouda, 7-al Hernies 'Zondag mét het vol. geilde elftal .uitkomen. H. Otterman. W, v. d. Schouw. W. Becker. F. Lindeman, J. Ris, J. Vischer, J. Bloissie, C. J. Vischer, II. v. Put, N.Schef. fer, Tli. En gering. G e e 1 Z av a r t. Zondag a.s. zal op het Sportterrein, gelegen aan don Ha vend ijk, nabij het Hoofd, dat door de welwillende medewerking van Burgemeester en Wethouders ter lx>spe- ling is gag won aan de Schicdamscbe Voet- hal-Vepi'©ni,ging „Geel-ZAvart", des middags om 2 uur een A-oetbalmatch ter opening van het seizoen gespeeld wonden liissohen G'cel Zw-art I van hier en Excelsior I uit Rotterdam. Door den heer C. Janse, sigarenwinkelier Koemarkt alhku-, is een prachtige zilveren medaille voor den winner beschikbaar ge- steld. Gezien hel elftal waarmede Geel-Zwart uitkomt, belooft dit een spannende ontmoe ting te warden. Hot elftal van Geel Zwart bestaat a. s. Zondag uit de volgende spelers. P, Dries. L. J. M. Strang, B. Schilparoord. J. Brandenburg, J. Bosman, G. v. d- Horst, W. Brc.uwer, L. de -loog, A. v, d. Sloot, P„ Troost, C. van Lint. Met deze combinatie hoopt GeelZAvart hel as. seizoen een goed figuur te tnafean in de Schiedaniische voeLbal wereld, temeer waar zij voor haar eerste elftal nog beschikt OAter nog een zestal goede krachten en bui ten dezie een compleet tAvieede elftal heeft. Olympische spelen. De voetbal wed s l r ijd c n in het Stadion beb'- l>en het gister met het weer niet getroffen. Regen, regen en nog eens regen I Droeve aanvang van de zoo grootsch opgezette Na tionale Olympische Spoten. Gisteren zou- den de voorwedstrijlen A-an voetbal worden gespeeld. De spelers kwamen, de scheids rechter en verdere officioole menschen kwa men ook, er kwam zeifspubliek!Malar de regeri liet niet af te AVil'km uit de dofgrijze lucht, die weinig goeds voorspelde. Er werd. nog wat geredeneerd over spelen of niet spelen, omdaL het zoo nat was cn zoo akelig kil, maar ton slotte AA'erd toch maar besloten de A'oorwedstrijden' te doen doorgaan, teneinde het programma voor de volgjerwle dagen niet in de Avlar te brengeiti En d us avcjaI kvvai t oviea' 3 begonnen met den wedstrijd Willem II (TiLb.jBe Quick (Gran.). Tegen 'do groote Avatermassa's Avas qphter het grasA'eld van liet Stadion met bestand gebleken, zoodat met het oog op de wedstrijden, ilie er heden moesten plaats hebben, besloten .werd het terrein gelegen achter het Stadion in gebruik te nemen. Daar hebben Willem II fen Be Quick ander half uur lang rond geploeterd, terwijl da re gen zonder ophouden bleef stroomen. Een honderdtal toeschouAvers heeft deze vertoo- ning gadegeslagen die ten slotte geëindigd is in ©en overwinning van "e kampioenenl \an Nederland met 41. Toen zouden Sparta en Go-aljcad aan de beurt komen, maar het weer Av'end als het kon nog slechter, zoodat Avijselijk' besloten werd deze ontmoeting uit te stellen tot he- 1 denmorgen half elf. De eindAAredstrijd blijft bepaald op 'smid-, dags te 3 uur en do \-erliezdrs zullen elkaar, dan waarschijnlijk onlmoteten na afloop van de finale. Het Stadi.on had hedenmorgen ©en geheel ander aanzien dan gisteren.'Een zonnetje bescheen, liet voetbalveld, toen Sjxirta (Rot terdam; en Go-Ahead (Deventer) tusschen krijtJijmen versclienen. Op de tribune was A-oor het vroege mor genuur,' reeds taimfiijk veel publiek. Na een ünvnrtiea- spelen AVeèt Sparta haar mleerdorheid uit Üe drukken door het eerste doelpunt van de voet van De Groot Enkele oogenblikken 'later kwam uit eeit voorzfel van 'Va.n der Wolk hot tweede doel punt, dat 'weder genomen aVok! door De Groot. i Enkele gei-aarlijke "ui(Vallen van de De- vientenaren liadden 'geen succes. De rust 'kwam met 20 voor Sparfaf. - Fa d© 'rusL ging het spel vrijwel gelijk op, ,f met ^paita nog iels in do meerderheid. De aanvallen 'van de. Devon,tenaren AVer- den ho© langer 'hoe gevaarlijker,, maar boa dikAArijls het Sparta doel ook in gevaar kwam tot doelen 'kwam het niet Ifet einde kvvahi onveranderd met 20. Het Rotterdamse he Stadion. Het Rotterdamsche Stadion, het nieuAve vidd A-ari Sparta, heeft gisteren en eergisteren ©en zAvai-e proef doorstaan en heeft dezd isdiitifereiiiKl djo-orataan. Het bestuur Artrt Sparta smaakt© gistannamiddlag hot gpnooj gen de terreinen in Aiolkomen bespeelbarqnl J toestand te aanschouwen. Gean enkel plasje' Avas er te bespeuren. De toekonnst kan 'dus, i' wat dat betreft, met alle gerustheid' tegemoet - gezien worden. m y.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2