Werkmeisje, vrije Earner, Soiiieflasisclie Courant fLORA- BÏOSCOOP -SCniEDAM loostsmeden en Bankwerkers, NT. laas en Waterweg, 3EGERLA1SCH. 6. ZES LIEDJES KLEIDE 1DVERTEDTIËJ. Casino Variété. gewijzigd- Lanie Havea Ho.141 üoet KorteHara) Koperbankwerkers, Loon 3D a 41 cent jer aar. Yerpciii voor mriaislostea. Tast wt. ÉP I otterdam Amsterdam - Schiedam. Merl. FrotestaitnW en delicatesse bij .pudding SIVHT's BESCHUIT, in patjes vas 3 ea 10. „DE BAZAR", VERKAAIK *3k °lo. ,4W. A, ÏÏOEK's Machine- en Znurstoffabriek", Bout rond, Industrieterreinen Fabrieks.- en Pakhuispanden, Heerenbuizen etc. .CURSUSin: ZUIHERESPELUS, IMSTITÜUT POUT, ROTTERDAMDiergaarde!. 5. Tel. 8394 Leldsch Dagblad Afleveriiigslokaal te Schiedam; Westvest Mo. 4. Telefoon Mr. 333. FIJNSTE ROOMBOTER f 1.75 per K.G. C Ceen beter adres raagt M. MELCHERS, Gemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. ADVERTENTIEN. KAPITAAL tot elk Bedrag BESCHIKBAAR als le Hypotheek, tegen een rente van 10899 15 ABONNEMENTEN <K DIRECTIE: LUCIËN Bij de Fabriek voor Artistieke Metaalbewerking, WINKEL MAN TiLN DER BIJL, Westerstraat 99, AMSTERDAM, kunnen geplaatst worden bekend met het monteeren van 'kunstsmeedwerk, bekend met koperslagerswerk. 10865 30 Maatschapj i tot bevordering van de vestiging van Industriën te SCHIEDAM en OMSTREKEN. GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT. J„ F. DOPÖiT.- met Pianobegeleiding. Prijs p, nummer Veertig Cent. HOFLEVERANCIERS van ILM.de KONINGIN MOEDER. ingaande Vrijdag 1 September. Aan hui» bezorgd. 10897 80 Dienstbode. Dagdienstbode, Nette Meisjes een woning, H.H. Coiffeurs. Zit-en Slaapkamer, Het gemak dient. Paling. J Rnndrleesch, TerschLamsTleesch Pracht-Specialiteiten-G^ezelschap. „HET NIEUWE TOONEEL" Koloniale Waren, ?oor f 10 aai lans woMM. imMisll Fa. F. J. SMIT, A. SCHOLTE Jz., Het aangewezen adres v. alle goederen, ook op termijn-betaling. BYleescWioawar.il, Machinale fWorsthereiding en Handel in Bookvleesch. Buitenhavenweg 164. wwiw<mr«>nrwrr%.fiTTliiT»»artm« Loonactie Kon. Maatschappij* De Schelde" Vlissingen. In de Vrijdagavond te- Ylïssingen en des Maandags daaraanvorgonde fe Middelburg gehouden. vergadering in zake de actie, •welke door dei- Chris tel ijken Me taal ben er kersbond. in Nederland, den Ned R -K. Metaalbcwerkcrsborwl en de Landelijke Fo- deratie van Me taal bewerkers aan de Kon Maatschappij „De Schelde" gevoerd word! tot verbetering der arbeidsvoorwaarden -le volgende motie met algemeene stemmen aangenomen De drukbezochte vergaderingen van het personeel van ..De Schelde", bijeen in het Concertgebouw to Vlissingen op 25 Augus tus en te Middelburg in liet gebouw van de AVerkmansvomMiigmg" op 28 \ugu-- tus geboord de besprekingen in zake do inge diende verzoeken om loonsverhoogmg en andere verbeteringen in de arbeidsvoor waarden bij schrijven van 15 Juli 11. door de samenweikendc Metaalwerkersbonden kermis eenomen hebbende van het brij ven van de directie, d d 19 Juli, als nnt- ïvoqrd, he (welk inhoudt een verwijzing naar de zg. vertegenwoordiging betreurt een dergelijk antwoord, daar de z.g. vertegenwoordiging mot door liet per son co l is gekozen, doah' oen instituut is. dat den werklieden door do directie stel selmatig opgedrongen wordt, mot hot ken nelijk doel do" vakorganisaties to negee ren; zijn van oordeel, dat het gedane verzoek om 1 oonsverboogin g niet alleen billijk, doch een dringende eisoh des tyds is. ajsmeile de andere gedane verzoeken, iBesJui do besturen van do samenwer kende Vakbonden alsnog volmacht te ge ven tot sterkere maatregelen, welke kun nen- leiden, tot erkenning der vakbonden en tot doorvoering van de gestelde ver zoeken en, "aan do directie oen definitief antwoord vóór of op S September 191G te verzoeken; deze motie aan de directie en aan de pers op( te zendon on gaat over tot de orde van den dag. Achtergelaten. Twee vreemdelingen droegen aan den portier van hot station te Arnhem do zorg op voor htm kinderen van 3 en 3 jaar oud, zeggende, dat zij even naar het pas senbureau moeten gaan. Beiden kwamen niet terug. De politie hoeft do kinderee in de inrichting „Welkom" doen opnemen. Duitsch tegen wil en dank. I. J'int de Friesche gemeente D.mtu madcel, woont iiï Duitsch land. Men dood hem voorstellen om Duitschor te worden, doch d,at wilde hij niet Hp besloot daar om naar Friesland terug te koeren, doch dit lukte mot Aan de grons moest hij terug. Faillissementen. Opgehevejn: A. Paseniier. schoenmaker te Rotterdam Geë ïndigd: F. W. Seeboll te I.Tselmonde. J. J. Koelman te Amsterdam. Hoogwater te Schiedam. Aug. 31 v.m. 6.29 n.m. 6.53 Sept. 1 6,59 7.21 2 7.31 7.58 Hoogte van het water op de rivieren Berichten van 30 Aug. KEULEN. 11 u vai. 2.28 Gev 0.00 M KOBLENZ, 6u< v.m. 2.41 Gew 0.03 M TRIER, 9u. v 0.61 Gew 0.18 M DUISBURG, 8u 's morg 1.02 Gev 0.02 M LOBITH, 11 u. 's morg. 11.00 Gev. 0.00 M Zon en Maan. Zonsopg. Sept. 16.12v.m. ond g. 7.48 n m. 2: 6.13 7 45 i 5 Sept. E/ K. 41 Sept. V. M. wmmmmmmmmmmtmmm Gevraagd een flink i die zelfstandig kan werken en ook bekend is met talel dekken, m een rustig pension to Den Haag. Leeftijd niet beneden 21 jaar. Brieven onder lett. .W. ,Wj-, Bureau van dit Blad. 1 1 10900 41 Voor oen jong meisje, dat de Huishoud school bezoekt, wordt gevraagd, voor de rusturen, van 12—2, een om daar to kunnen koffiedrinken en wer ken, liefst zoo dicht mogelijk bij de school Aanbiedingen onder lett. X X, Bui eau „Schiedamsche Courant". 10896 11 Inlichtingen worden verstrekt door den Hakclaar Kantoon L, Haven, latere. Tel. 186, Blijkens akte don 20 Juli 1916, \oor den Notaris W. A. VAN DOLDER D/.. to Schie dam \ferleden, op bel ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging is verleend, bij be- duit van den tdden dier innam t no 1,7, zijn de sla tuten ran de naamlooze vennoot schap zmestigd te Schiedam. Ito akte jjn haai geheel i% met de Ko mnhlijke Bewillmmg geplaatst m het IJ ij - voen>el lot de Aidei laudlie riia U-courant van "24 Augustus 191G. no 199 VY l. W BULDER IV, Nolans. 10893 21 OP DE worden dageljjks aangenomen r— Lu ii i Van Vrj]dag 1 t/m. Maandag 4 Sept. a.s. Hoogst interessant varieorendProgram met 3 Hoofdnummers. No.l Af EL 1. If. Buitengewoon mooi drama in 3 afdeelingen. Boeiend van begin tot einde. No. 2, Het Foddcnrapersklnd. Prach tige roman in 2 deelen en 1 voorspel. No. 3. OM HE EER Naar het beroemde Tooneelstuk van HERMANN SUDERMANN. Verder een keur van Prachtfilms. BERICHT! Verwacht a.s. week (van 8—11 Septde eerste der 7 achtereenvolgende serie films De slcdtel naar het Gelnk. Het mooiste en spannendste wat tot heden ver toond werd. 10898 30 Gevestigd: LAWGE HAVEN 8, SCHIEDAM, Telefoon No. 23, belast zfch met AAW- en TERKOOP, MUUR- en VERHUCR van: Inlichtingen enz. kosteloos. 10674 34 Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS te Schiedam. ONZE IEUTRALITEIT Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit. der kif., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per jaar f 2.40. Groot 40. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: „Het opwekken van sjmpithie voor onze weermacht en van liet besoF, dat defenale- „vraagstukken geen politieke, doch nationale vraagstukken zijn Proefnummers zijn bij alle Boekhandelaren voorhanden of worden op aanvraag gaarne door den Uitgever toegezonden. Ontoereikende kennis van de Neder- landsehe Taal is een belemmering voor alle Handelsstudie Zinsbouw, Punctuatie, Schrijven van Brie- meestvoorkomende Vreemde Woor- ven den, wordt begin Rept, geopend. Duur 3 maanden f 5. dengeheelen Cursus. 10901 16 Mathenesserl. 971. Tol. .2312. Tcietoo i - Zooeven verschenen en voorhanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (HE CÜVTER). 1. Het .vogeltje op Nelly's hoed. 2. Aim Paatje. 3. Brief van een Balcvisch aan een Baï- visch over de Inkwartiering. 4. Harten met opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Lands tonner. 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend doox 3HLLYSLUI- .TEIL 8175 30 HET IS EEST FEIT da. het zoodanig verspreid is te Leiden, dat, wanneer men publiciteit in Lelden wenscht, het adverteeren in dat Blad voldoende is, en wat betreft de omliggende ge meenten is het onbetwistbaar ook daar het meest gelezen dagblad, zoodat men met Advertenties, voor de dorpen bestemd,even eens het meeste succes zsl'hebben. - Koninklijke Meitak MELKINRICHTING PRIJ SNOTEERING: V I (Onze Specialiteit.]) Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels! bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor d achtereenvolgende nummers opgegevet wordt slechts 2 x berekend. Gevraagd, wegens huwelijk der tegenwoordige, een nette Adrestfevr. HOVINGH, Tnmlaan 100. Gevraagd een nette bij C. SUIJKER, Warande 99- N. V. „DB PHOENIX" West Frankelandsehelaan 4. Afd Witwasscherij. gevraagd. Wordt te huur gevraagd voor eer; gezin van 8 personen, tcgc Cf huurprijs van f2.50 tot f 3.50 per week. Brieven ondei letters tJ 0, aan het Bureau dezer Courant. Gevraagd :en 2de Bediende en een Leerling, bij S. H. PEN- DERS, Groenclaai 55, AangebodenGem. met of soutier Pension, voor Haet of. Dame, b. b. h. b Brieven onder lett. Z Z aan bet Bnrean van dit blad. 44 Cent aanbreien van een paar DamesToejten, met onze prima wol er bij. 20 pCt. goqdkooper dan overal 'zijn de Bel gische'prima wollen Werkmanskouaen en -sokken. Ziet de prpzen m onze etalage. Depot Brocrsveld 89, A v. d. 3JSRG W.Fz. Eiken Vrijdag levende Paling, vanaf f 0 25 pet pond, bij G. v. BERKEL, Singel 144. Afd, SCHIEDAM vu den Da Godsdienstoefening op Zondag 3 Sept., 'e morgest te half etfj zal gehouden warden door G. J. SIRKS, Bem ?red, te Dorireobt. „DE CONCURRENT", troeravetd 52. GR0OTE AFSLAG van vanaf 50 Cent per week. Aanbevelend, M. GIJTENBEEK. Vleeschhouwerij „De Concurrent", Sroersreld 52. Alle dagen verkrijgbaar vanaf 40 Ct. per 5 ons M. GIJTENBEEK. (DirectieSOESMAN). COOLfflMClEL. mOTTERDAH, TELEF. 8400, 1202 40 Hedenavond laatste voorstelling van dit I September met FIRMA CAK8AR OOHM. Nieuwste Klucht in 3 bedrijven. CAESAR COHN, Directeur van een Filmfabriek HEMBI FOOLMAM. Verder opfreder van L. H. CRIIPIJN Br. Mevr. CRISPUN VAN MEE TEKEN, C. DOBHEUHIIÏKEK, TH. BOUWMEESTER en andaren. In het weede Bedrijf(ES3 ..De Terwocstlni van FoaapeX". In het geheel* SO Medewerkenden. VRUCHTENSAUS ABRIKOZEN AARDBEIEN FRAMBOZEN ANANAS, per 1/2 fl. 10.85. Plantage. voor Glas, Porselein en Aardewerk, dan A. BIJLOO, Kreupelstr. A. J. BIJLOO, Singel, en Fa. A«. BIJLOO, Zalm straat, hoek Groenelaan. JGJACC >,Hoogstr.94 Het beste adres voor Corsetten in alle maten. Buikbanden, j Ruggen-, Bustebonders. Eenig adres voor de Reya Worcester Corsetten.- Goedkoopst Magazgn van Garen, Band, Mode-Artikelen, Sterke Schoolkonsen, Groote sorteering Dames-en Kin derkousen, Heerensokken, enz. VTTenscht U prima Boter voor Uw geld, neem l dan eens proef met DE l: I BRUIJN's Botersoor- V V ten. Ze zijn heerljjk v. ff smaak en voordeelig in 't gebruik, en boven dien wordt na gebruik v. 25 pond fl.dividend uitbetaald. Beleefd aanbevelend N. J. DE BRUIJN, Broersvest 81. Tel. 305» Achtend, Broersveld 15. Drogisterfj „Dc Gaper". Broersvest 71, hoek Ileerenpad. Tel. Interc. 306. Drogerijen - Verfwaren, Chemicaliën. - Verband- stoffen. Speciaal adres voor verpakte Geneesmiddelen. SCHILDER en DROGIST. M eubel-, Bedden» en CoufectleakagazUn Baterstraat 7. f Telefoon Intercommunaal 192»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4