69** Jaargéng, De oorlog. Vrijdag I September 191 NO 15232 Ons slot Reebach. t Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en VI a ar dingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote lettere naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van "40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze acfvertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgeravondschool te Schiedam. De lessen Vangen aan op Haandag 4 September a.s,- des avonds t(\ zeven ure. De Directeur, P. H. POMES. BUITENLAND Van het Westelijke front F ran scli leger bericht. De nacht, was kal in aan het gipofste deel van liet front. r In Lotharingen poogden de Duits cl vers gisteren (Woensdag) togen het vallen van "den avond,een aanval op het Parroyji bosoh te ondernemen. Zij 'drongen in een stuk Fmnseh© loopgraaf binnen, doch werden er bij een Fransehen, tegenaanval onmiddellijk weder uitgeworpen. Engel scjh Degerbericht. Wij maakten ten zuiden van Martinpuich aqht officieren en 124 Beiersche manschap pen- gevangen. Hun bereidwilligheid om zich pver to geven in stede van naar hun liniën terug te koeren, is belangwekkend. Wij lieten gas opstijgen bij Atrecht en „Armentières met goed resultaat. A vo nxl coram un i cfuéi Do vijand heeft in do nabijheid van het Hooge (Fourrenux) b'osch een aanval bes- proofd, dien wij door machinegoweervnur hebben gestuit. 1 1 Elders onbelangrijke mijn- ion geschut- gevechten. i 1 i Van het Oostelijke front. Oo-stenr ijksch IegerTicpich.t. De vijandelijke artillerie ontwikkelde op tal van plaatsen een verhoogde activiteit. Russischlegerberichti Mn den rechterovcr .Van de Stochod deed in don morgen Van 30 dezer do, vijand na een korte artillerie voorbereiding een aanval op onze stellingen in den secv- tor ten noorden van het dorp Tsjelenine. Wij sloegen alle aanvallen af onder zware Verliezen van den tegenstander. In de richting Jvon Kppvel, in de streek van het dorp .Valitsk', 'deden twee vijande lijke vliegtuigen een aanval op een ooz-er vliegtuigen, dat werd neergeschoten,, maar binnen onze 'linies viol. De dappere vlie' ger, onderluitenant Tikkomilof, ion de waar nemer luitenant Dianilcvitsj kwamen om. Av-ondcormnunirpiéL- De toestand is onveranderd. Roman naar 't Duitsch door Herman© Villingar, 39) Nog steeds bad de zon geen rust. Waar zich maar een spleet vertoonde, trachtte zij door de linnen valgordijnen binnen te dringen,,die nog steeds de twee vensters verborgen. Eindelijk gelukte bet baar een plekje te loatdiekkcn, waardoor zij in' de 'kamer kon komen. Daar liet zij zich ne der op een hoofdkussen en vlug streek zij over een paar slapende oogen, den rustig lademhalenden, half o-pien. mond., in en weer uit, direct naar de punt van een klein neusje. Eat wa® .tan Onnut. „Hatsehi!" en het volgend oogenblik zat zij overeind in haar bed. „Hemeltje, thuis!" juichte zij, „Beide- galei! heidegaleü" Haar hoofdkussen vloog op Belhamel's bed. 4 Met haar krans van mooi, zwaar haar 'om haar hoofd, lag zij daar, de oudste dpehtee des huizes en zag lachend naar de jongere zuster, die tjilpende, geluk) kige geluidjes maakte, evenals de vogels buiten in de hoornen. -„Je bent net als- Grootmama," zei Bel hamel, „men hoeft je maar aan te zien en "men leert weer aan geluk! geloovtan.'t „O, jk ben gek' van vreugde," jubelde lOpnut, „ik heb een gevoel of ik al alles Oostenrijk en Roemenië. Oosten rijksc'h legerbenLch t. Op de hoogten ten oosten van Ilerku- les zijn Roemeensche aanvallen algesia), gen. De in liet Czikgebergte strijdende Oos- tenrijksch-Hongaarsche troepen namen op de hoogten ten Avesten van Csik) SzareJy nieuwe stellingen in. Overigens aan het Hongoarsche front geen belangrijk© verandering in den toe stand. De toestand. De stad Hercules of Ilerculesbad, waar van in 't bovenstaande legerhericht sprake is, ligt ten Noord-Westen van Turnu Se- verin, de Roemeensche grensstad aan de Donau. Do plaats Csik Szareda, welke de Oostenrijkers hebben ontruimd, ligt in het Oosten van Zevenbergen, aan de Maros rivier, Uit het hieronder volgend bericht van den Oostenrijkschen oorlogscorrespon dent Leonhardt Adelt blijkt trouwens, dat de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen het grensgebergte in het Oosten van Zeven burgen, waar zich de Roemeensche grens (van uit een krijgskundig standpunt zeer gevaarlijk omvattend) omheen buigt, ontrui men. Terwijl zij in het noorden nog de Gyergyobergen trachten bezet te houden, schijnen ze zich naar het zuiden toe ach ter de Maros te zullen terugtrekken,- voor do oprukkende Roemenen, die van Piatra uit beschikken over een spoorweg tot in het gebergte voerend en bij Palanka over een spoorweg, die over het gebergte in verbinding staat met het Hongaarsche net. In het zuidoosten schijnt dan het gebied ten zuiden van de Alt te worden ont ruimd. Immers, volgens Adelt, begint bij Kezdi-Vasarheli, aan de waterscheiding tus- schen Maros en Alt, het ontreirningsgebied. Het bericht van Leonhardt Adelt uit het O.-H. oorlogsperskwaxtier luidt in zijn ge heel als volgt: „De nieuwe toestand, die door het deel nemen van Roemenie is geschapen, kan niet zonder uitwerking blijven op de oor logvoering en commando-betrekkingen der Midden-Europeesche rijken. Evenals da be noeming van Hindenburg tot chef van den Duitschen genenden staf de algeheel© lei ding der operatién aan het front in het Oosten en Westen in één hand heeft ge bracht, zal ook de regeling van de bevel voering over de troepen aan het Roemeen sche front volgens een .uitgewerkt plan onder leiding van één hand plaats hebben. In dit plan was ook begrepen een stelsel matig terugtrekken van het Zevenburgs'che leger uit de grensbochten, zooals dat ook, ondanks het opdringen der Roemenen, in volmaakte orde wordt volbracht. In de Oostelijke Karpathen hebben de verdedi gers in aansluiting met de Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche Boekowinagroep do bergkammen en passen over haf. Gyer- gyo gebergte bezet. Bij de Marosrivier be gint het Roeméensehe Moldau-leger, dat fangs de zijsporen van 'Piatra ep Palanka over den Gymes en Toelgye-pas vooiwaarts rukt en thans in een heet gevecht is ge wikkeld met den linkervleugel van het Ze- venburgsche leger; verder zuidelijk, onder de waterscheiding tftsschen Maros en Alt, gezien heb of iki vleugels heb Ernestine kSmin de kamer in met het ontbijt. Precies als vroeger, melk', brood en honig. ;,Ernestien, lieve Emestien," riep Onnut verheugd, „o, dat ik jouw gezicht weer zie, hoe heerlijk, die melk nergens op de wereld is er zulke irrelk, zulke honig En zfulk -een Emestien," voed de zij er met een innig hartclijkbn Llik op do oude dienstbode bij. „Weet je," .zei 0,nn,ut, terwijl zij en tbc, ten, tot haar z,uster, „mijn hart is zoo VjOl liefde ik' kan bet haast inielj tuiithoude,n deze kus van de geheel© wereld zpo',n gevoel heb ik denk daarom .niet!/' viel bij zichzelf plotseling in do rede, „dat alles iwat je mij .Van je eigen leven verteld hebt denk' niet, dat het imij niet zftvaa,r pp de ziel dr,uk!t „Dat beeft niet," viel Belhamel .baar zpster in de rede, „ik zelf heb er mee afgedaan." I 1 I „En hen je n,u werkelijk' van harte door en door gelukkig?" vroeg Onnut smet aan drang, „je was vroeger zoo onstuimig, en mi i ,„Nu hep ifc uitgeraasd,dat heeft zoo moeten wezen. Ik ben het levten veel te heftig ingegaan, „En ik ben het echt onnoozel inge gaan, Als jij er niet geweest was, zat ik nji nog in het groote stadhuis, met ke tenen en grendels gestoten, ik zo,u zon der een woord te zeggen vjerlojofd zijn geweest, en eens op een dog zo,u, ik vian hejmwee gesjtpryjeft zijn. Er zijn menj- begmt bij Kezdi-Vasarheli het ontruimings- gebied," Van het Zuidelijke front. Oostenrijkscb' j,egerberic.h t. Geen bijzondere gebeurtenissen. Italiaansoh feger&erïelit, In Boven-Posina en het Asticodal sloe gen we kleine vijandelijke aanvullen af. De vijandelijke artillerie van aJle kalibers con centreerde gisteren een hevig vuur op onze nieuwe stellingen op den Caunol, van waar we het dal beheersohen en, de ver bindingen bedreigen tussohen Cavalise en Boven-Avisio. Onze troepen hielden krach*" tig de veroverde liniën, die zij thans met opgewektheid Versterken. .In het Dravadal werden de stations Toblacco en Siiliam opnieuw door ons goedgertoht vuur getrof fen. In de zone van Górz en op den 'Karst werkt de vijand krachtig hun, zijn verde digingswerken, die hij door artillerievuur en door hevig bommen werpen beschermt. Gisteren in den loop van den dag sloegen we een vijand©!ijken aanval af in dé omge ving van Tivoli, ten oosten van de stad. Vijandelijke vliegtuigen wierpen 'tal van bommen op de Maronolagune. Eén vrouw werd gedood, eenige mensohén werden'ge wond. Er is weinig schade. Tan het Balkanfront. i De Ruosisdh'e opmarsch. door Roemenië. Volgens Zwitsersche bladen, aldus wordt aan de „Tag" gemeld, bevat de „Birsjewya Wjedomosti" een' bericht uit Boekarest, zeggende, dat reeds op 19 Augustus 450.000 Roemeniërs onder de wapenen stonden. Een sterk Russisch leger rukt door de Dobroedsja op naar Roestsjoek, waarheen ook groote hij Silistria en Gioer- gioe geconcentreerd© Roemeensche troepen- afdeeüngen tegelijkertijd, oprukken. Buig ar ijle enRocmenië. Het (Bulgaarsdhfe gezantschap "te Berlijn heeft uit Sofia bericht ontvangen, dat de Roemeerischa gezapt to Sofia Woensdag avond zijn paspoorten verzocht en dat dus van Roemeensche zijd© de diplomatieke betrekkihgen, tusschfea Bulgarije en Roeme nië sedert Woensdagavond half zes-en zijn verbroken. 1 In Griekenland. Madedonië verklaart zich'onafhankelijk. Een. Havastelegram uit Saloniki meldt d.d. gisteren: i In Macedonië is een comilé van nationale verdediging gevormd, op initiatief van de voornaamste legercbefs en, leiders der libe rale partij. Het. comité proclameerde do onafhankelijkheid van Grieksali-Macedonië. De afkondiging der onafhankelijkheid had op plechtige wij'ze plaats gisternamid- dag. De proclamatie is gericht aan volk en leger. Er wordt o a„ in gezegd„Wij 'scha ren ons aan de zijde der ge,al lieerde troe pen om met hun medewerking den indrin ger van Macedoinisoh gebied on uit het overige Griekenland .te verdrijVen. Wij bid den de Grieken in het buitenland oris ook htm steun te verleonen in dezen strijd yan bevrijding, dien wij met moed aanvaarden, schen, die tbujs moeten blijven. Dat Is! mij d(uideiijk! geiwjorden. Krab stak! haar lipoid do kamer 'in. Zij zag er imett haar blajuwe japon, dtó stee hl zat, ©n baar rossige haren, die wel over vloedig miaar zonder eesnige bevalligheid glad pjm haar JMbfd gelegd waren, juTib als een degelijk hurgcr,meisje. Haar rpod© wangen glimmen, de kleine bezige oogen, waren un Vpodtdu rende beweging. Zpo trad zij de haar zoo vreejmde wei- re ld, waarm haar z,usters verkeerden, 'bin nen en, haar perkte Vraag 'was: ,,Il|(>e staaf, het piet j,ul.lie btagagte?"! .„De ko«er v|an ,0nn,u!t zal dezer da gen wel kjojinen", zei Belhamel, J;of ik inrijn "beetje goed hier laat komen weet ik! n|og niét „Jp,uw beetje goed", zei Krab verbaasd, „ai die {rnpoie cost(uunis ■„Ik ben niet meer bij het tooneel",- Viel Beiliaimol haar Sn de rede, „ikj heb mij'n gordeipbe verkocht. Ik hen pleegzuster "ge worden. i „Jij?" Krab kjon van verbazing geen woord pneer juitbren genklaar des te dui delijker spraken haar pogen. I Belhamel knikte: „Ja, piet meer dan pleegzuster „Lieve hejnel, als Grootmama dat eens wist", zei Krab na eenig stilzwijgen. „Zij weet bet zeker", zei -Onnut, „zij -heeft (tinners altijd geweten dat Belhaf met het het mjoeilijkste yan ons allen zou hebben."i i „Maar zij beeft altijd gezegd dat Bek hajmteil het het ylèrst zou brengen," Meld Krab yj>l. i t overtuigd, dat we er toe zullen bijdragen ons Vaderland weldra de plaats te geven, die vreemde eerzucht en belangen het ont roofden." DP bewteging voor de Entente, De „Times" verneemt uit Athene, dat de oorlogsverklaring van Roemenie te Athe ne diepen indruk maakte, zelfs in anti Venizehstische kringen. De algemeene opinie is, dat Griekenland ook wel in den oorlog zal gaan; dit zou ook worden ingezien door het kahinet-Zainus, wien de liberale en natonalistische leiders vertrou- wten betuigden, na de bijeenkomst hunnier pertijen, dat hij de stappen zal nemen, die door den nieuwen toestand gebeden wor den. De gezondheidstoestand van den koning is veel verbeterd; waarschijnlijk zal hij de delegatie van de Zondag j.f. gehouden libe rale demonstratie ontvangen. In den Kankasus. Russisch legerhericht. Wij hebben aanvallen der Turken in de streek ten westen van Gumusj Hané met groot© verliezen voor den vijand die voor onze stellingen tal van dooden heeft laten liggen afgeslagen* In de richting van. Diabekir zetten wij onzen optnarsck voort" Aan het Wan-meer heeft ons schip met gcled gevolg een Turksch bivak bij het dorp Toieka beschoten' In Oost-Afrika. Engelsoh legerhericht. D© Duitschers blijven zoowel ïn de rich ting van Dar-es Salaam als van Tabora, in het binnenland, waarheen echter verscheide ne Britseh© en Belgische kol onnes uit ver schillende richtingen aanrukken, teruglrek- kten- D© Britseh© troepen hebben Mrogora, aan den centralen spoorweg; 100 mijl van Dar es Salaam, den 26ston dezer bezet* Diverse berichten Dte spoorwegcrisis in de Verec- nigdfe Staten. President Wjlson heeft gisteren met de parlementaireleiders overleg gepleegd no pens een spoedig in werking treden der bepalingen omtrent de spoorwegarbeiders, liet ontwerp op den achl-urigen werkdag is reeds bij het Huis van Volksvertegenwoor- digföre ingekomen. Vóór Maandag wondt het tot wtet verheven, waardoor do staking ver moedelijk zal worden Voorkomen, maar in middels Volhardt 11© president bij zijn po- gjngPn om het bevel tot staking ingetrokken tie krijgpn. BINNENLAND. Hofberichte». Gisteren heeft de Koningin met don PriniS ©n Prinses Juliana een rijtoer in Den Haag gPdaan. Zij reed langs het Kanaal en de Ila- ringkado naar Scheveningen, door de volks buurten, uitkomende op de Keizerstraat en langs den Ouden Scheveningschen weg en door dte stad terug, allemvego begroot door het talrijk publiek, „Nu, wie zegt dan dat zij jhet niet het Verst gebracjht jheeft?" vroeg Onnut. Zij stond vtoofr den spiegel ©n klajrnde baar batten. Bdhamiel lag nóg in bed en knipoogde imtet halfgesloten oogen in de mooie, war mte zonnestralen, 'die nu vjolop in de k'a. mer s'dhenen. 1 1 Krab keek piet een zekere wanhoop beurtelings haar beide zusters aan. „Hoe mooi," 'zei Belhamel, „uit je haar (onkel t zilver, pp nut." „Ja anooi zoo, maar bote staat het nu eigenlijk! met Onnut?" vpoeg Krab. „Ik weet ter zoo goed a.ls niets van. Ben je nu beroemd en rijk?" „Och, arme Krab!" riep Onlnut lachend uit. ,,Noch het een© nioch het andere." „Maar wat heb je dien boeien tijd dan in de groote stad uitgevoerd?" „Ik heb steeds naar luijs vterlaugd,'\ „Maar die Forhard had je (och beloofd -„Zeker, hij was zo© gewillig onog-elijk. Maar ik ben iran h&,rn wegge!oopen." „Waarcfm, in 's htemels haam?" „■Omdat bij met mij lijoup'on wou. Toen hteb ik gauw aan Belhamel geschreven. En zij is gekqmen. Dat was heerlijk, Krab, je kunt hiet geloovten hoe heerlijk. Opeens slond ze tVooq Mijl Z,oo recht als teen kaars. Zij genteerdo zich totaal niet te zeggen: „Vati'müddag zullen we yen. (nekken, Onnut Boven', op mijn ka mfer, moest ik een bedankbrief schrifvten aan mteVrouw Forhard, eln dat ik niet bij li-en kten. blijvten, daay ik, verwijderd van mijn, ouderlijk .huiSj te gponde z,ou gaan, Ren geschenk van Belgen aan de Koningin. De werksters en werkers van de ateliers in het Vluchtoord Nunspeet hebben de vriendelijke gedachte gehad, aan onze Ko- nmgin,oen geschenk aan te bieden, als blijk hunner dankbaarheid voor de gastvrijheid, deer hen zoo langen tijd reeds hier genoten. Door de kantwerksters werd Vervaardigd '■"in tulen sjaal, met applicative van Brus- solsche kloskant Het geheel maakt een sier lijken indruk en geeft een goeden dunk van bekwaamheid en ijver. De sjaal is vervat in een doos van eiken hout; op het deksel is het Belgische wapen uitgesneden tusschen eikenloof en vlaggen, terwijl zij gecapitonneerd is met oranje satijn. Tegen de binnenzijde van het'deksel is een knnistnk aangebracht van Lierscha kant, voorstellende het Belgische wapen, afgewerkt door een rozenrand met kapjes. Gistermorgen boden de hoofden der twee ateliers en de boofdkantwerkster het ge schenk ton paleize Noordeinde te "s Grayen- hage aan. i(Hbïd.J 81 Augustus. De Serenad te. Euizenden en duizenden waren gisteren,- avpnd opgegaan naar het Paleis „Huis ton Bosch", waar door 15 zangvereenigingten' de Koningin een serenade werd gebracht, liet initiatief tot deze huklebetooging was, evenals het vprige jaar, uitgegaan ya nd© «fdeeling 's G'rav'tmliage en Omstrekten van de Nationale Yereeniging Voor den Volks zang Leider was de her J. D. vian Ram-S- h-o'rst, terwijl de shafmuziek! der jagers, onder leiding van den kapelmeester, den, lieer V. Hendriks, vjoor de begeleiding zorgde. 1 i Dioor de politie waren uitgebreide ten, doeltreffende ordemaatregelen genomen, zoodat nergens opstopping of verwarring voorkwam. i •Om k'wart over achten waren de Zan!j gers en gte-noodigden op het groote voor plein van het Paleis, dat zicli zoo uitt, stekend voor eten dergelijke serenade leent, aanwezig. En toen om 8.30 uur de Koninginnen en de Prins met gevtelg op het bordes Ver schenen en daar op d© Voor hejï besteim;- de zetels plaats namien, steeg ©en jang^ durig en geestdriftig gejuich op. Daarna werd het programme, bestaan de uil 12 zangnummers, ton galumre gei. bracht. i i t Verschillende htekend© vjaderlandsch© lie deren werden door het publiek medegej- zongen. Toen tot slot het jVilllijalmus werd gezongen, verscheen ook Prinses Julikna op het bordes en werd zij geestdriftig toe gejuicht. f i 1 Na afloop Van do serenad© difileerden de zangeressen en zangers voor de voiji sleüjke familie »n werden de beid© dirifi genten en d© afgevnardLgderC yan de deal. nemende vlereenigingen uitgjenoodigdi toni Paleize te komen, waar allen.' aan. de Kolt niiaklijko familie werden Voorgesteld waardeerend werden to<3gesproken." Ik schreef pok aan tante Riekje, btedankto haar en Verzocht liaar mij mijd goed na te ztenden. i I „Dat alles ging bliksemsnel.'-' „/Plotseling mten wij op den train. Om- twaalf uur 's nachts kwameSi. Ayij aan ©n wandelden naar Retebach, delft lieven, ouden weg. De maan stiond aan dien he. mol; wij kwamten geen m-enschelijk Iwtel- zen liegen. Was bet niet v'errukktelijk,- B©1- hamel? Allerlei dingten k\vamten pns| in de gedachten hoe wij MOt -onze korte) rokjes en lange haren Grootmama Vaft den trein liaalden, left zij' met haar zak. jes en haar verblijdend lachje pit dten trein stapte. En hoe Cassafetj© yan ge), luk schreide. En Ppppiniante i(elg is en daarbij steeds de maan met haar. langwerpige schaduw, rechts a© yan puds bekende bergen. 1En pilptsteliftgf ypon ons de burcht, ons lieve zwaluwnest Spookachtig, ïniot waar, Belhamel, al? ift een sppookje stond Jiij dyar." „En wkt nu?" vïjoeg Krabt 1 Nu begon Onnut Juid te lacSieif,. „O Krab, je bent nog gcliieel. de oftdejl Hoe gaat het je toch? En hop maken, de kinderen het? Ik heb' je dochtertje nog niet eens gezien „Ja, het nakomertje", kniktje ILrab, ,dat kind is alle anderen vóórl Ze is n|og maan negen maanden, len kan al alleiein loopen f - f „En z© heet Nokjomlertje?" vroeg B.el- liamel Vethvonderd. „Ja. Omdat ze de jongtenS altijd achji tettift Ipopt" i"i i i 1 v OfajJt Pjrvol&ls 1 -jjmaaamm «H *e fi.il *i Sr m i» SCHIEDAMSCHE COURANT .i'-i j f .et

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1