69"* Jaargang De oorlog. Zaterdag 2 September 1916 NO, 15233 Eerste Blad. Ons slot Beebach. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor 1 ~t eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bt ">rgd zijn. Bureau: Lang Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die 'zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Suiker. j Namens den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel wordt bekend gemaakt, dat door hem ingevolge atr. 8 der Distri- butiewet 1910, de'volgende maximum-piij- zen voor suiker zijn vastgesteld: I. De eerste handsverkoopers, raffina- deurs en cornmissionnairs, verkoopen sui ker van kwaliteit melis I, voor ten hoogste f 51 per 100 K.G., af fabriek, zakken voor koopers rekening, contant met lija pCt. korting. Onder contante betaling wordt verstaan betaling door franco remise binnen 8 da gen, of betaling op een dispositie binnen 8 dagen, naar verkoopers keus. II. Eerste lmndsverkoopers zullen aan hen, die 1000 K.G. of meer in eens ont vangen, ten hóógste berekenen £50.90 per 100 K.G., onder de sub I genoemde con dities. III. Eerste- handsverkoopers zullen aan hen, die minder dan 300 K.G. in eens ontvangen, ten hoogste berekenen £51.20 jier 100 K.G., onder de sub I genoemde condities. IV. Grossiers zullen voor suiker van kwa liteit melis I, in origineele verpakking, ten hoogste berekenen f 51.50 per 100 K.G., vracht van het pakhuis naai- den ontvan ger voor koopers rekening, betalingsvoor waarden tusschen kooper en verkooper zelf standig te regelen en bij levering van ten minste 1 collo in origineele verpakking. V. Grossiers zullen suiker van kwali teit melis I, die niet in origineele verpak king wordt geleverd, verkoopen voor ten hoogste f 51.75 per 100 K.G., indien ten mirfste 50 K.G. wordt verkocht, en voor ten hoogste f 52 per 100 K.G., indien ten minste 25 K.G. verkocht wordt- op de sub IV genoemde condities. 3 De aandacht wordt er op gevestigd, dat -het te koop aanbieden of verkoopen tegon hoogere prijzen dan door mij zijn toege laten, overeenkomstig de Distributicwet strafbaar is. me tmogelijkheid van verbeurd verklaring der goederen. Aan deze straf bepalingen zal streng de hand worden ge houden.' Schiedam, 2 September 1916. De Burgemeester van Schiedam, 1 M. L. HONNERLAGE GRISTE. BU1TEJ8LAKD ^an het Westelijke front, ^.Duitsch legerbericht. De Engelsche actie ten noorden van de Roman naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 40) „In dit buis Kan niemand zijn eigen mam behouden", zei Belhamel. „Groot mama beeft ons daarmee een aardige poets gespoeld. Weet je ook iets van on ze sjusjes, Ivriab?" Maariklalfjie is al ?ang b'anones. Zij schreef eens dat ^ij de - ©enig© was, die Plapa's waarschuwing ter harte genomen had, daar zij een huwelijk had gedaan overeenkomstig baar stand. [Do Georgian! tjes, je ,kunt (baar portretten bekijken; bet gaat ze heel gloed, ze zijn heel dik go wlorden en zoneten met Kerstmis listen vol oaudeautjes vdor (de kinderen In dien loop vian den morgen wandel den de drie weinig op elkaar gelijkende zjzsters met elkaar (door biet dorp naar het kerkhof. Zij Kwamen föchter slechts langzaam vierder, want pveral, bijna by ieder buis bleef Onnut staan en wiou weten hoe het met dezen en. giemjeju ging. En indien er een mankeerde, dan was baar verdriet gnoot. i Zij hadden kransen, en' bloemen in de hand', de drie (zusters, en de dorpsbewoon!- bters stonden langs den wieg en keken ze vjerbaasd aan. jOp bet kerkhof kregen, eerst bun ouders jeder een kysansj. Toen gingen ze naar bet Somme bleef, afgezien van enkele handgra- natenaanvallen, beperkt tot steike aitille- riebeschieting. Fransche aanvalspogingen tusschen Muurepas en Clery werden door ons vuur verijdeld. Een onzerzijds onder nomen tegenaanval stelde ons weer in het bezit van vroeger verloren terrein bijLon- gueva! en het Delvilleboscli. Ten zuiden van de Somme begon 's avonds de na de voorbereiding der laat ste dagen verwachte aanval der Franse],en. De vijand bracht zijn voornaamsten druk aan op het front "BarleusSoyecourt. Het kwam tot een verbitterd handgemeen in den sector EstréesSoyecourt. Vastberaden tegenaanvallen van Saksische regimenten maakten spoedig een einde aan de aan vankelijke terreinwinst van den vijand, die werd teiuggewoipen in zijn oorspronkelijke stellingen. De andere gereedstaande vijan delijke stormkolonnes weiden gedwongen in de loopgraven tfe blijven. Op het aansluitende front ontwikkelde de vijand een levendige vuuractio en pa- trouillebedrijvigheïd In het Sommegebied werden zes vijande lijke vliegtuigen neergeschoten; aan de -Maas werd een machine omlaag geschoten. Ton oosten van Ypereii schoot onze afweer- artillerie cr nog een neer. F ranse li legerbericht. Aan het Sommefront actie vian de Fran sche artillerie bij Es treses en Soyecourt Tusschen Oise en (Aisno deden de Fran- ïcben een overval op een Duitsch© loop graaf bij Nouvron ion brachten krijgsgevang genen binnen. - i In het Apremontbosch leen k'ieino Dutlj- 6obe aanvai bij Croix'St. Jean, welkte, mis lukte. Ten posten va nliet Pril es terbosch Fransch spervuur waardoor een fvoorlieiteido Duiij- sclie overval werd verijdeld. Op liet overie {front was die nacht kalm. Niettegenstaande den mist en de wolk'on waren de Fransche (vliegers weer actief. Ten zuiden van ihet Sommefront wen den vier Duitse he {machines neergescho ten; een werd {van zeer nabij beschoten door adjudant Dorme en viel te pletter bij Malencourt. Dit as hfet .Achtste vliegjr tuig, dat Dom© neergeschoten heeft. De drie andere Kwamen terecht, een ten zuidoosten van iPeronne, die beide ove- ©rige in- dezelfde streek. In Champagne werd een machine ernstig getroffen in een luchtgevecht en viel iten noorden van Som me Py. Een ander Duitsch vliegtuig werd door het Fransche lafweerviiur getroffen en moest dalen ten noordoosten Van Som- m e-Sjiipe. Twee aviateurs werden krijgs gevangen gemaakt. Einde-lijk werd bij Rf- ch'ebourg (Oise) een Duitseh vliegtuig, dat ovegens ©en panne had mpetan dalen, buit gemaakt. En gelsch 'lege rberipfiht. De vijand deed gisteren (Donderdag), vijf tegenaanvallen op leen front van 3000 yards tusschen Guindhy ten het Ftourre,- ■graf van Grpotmama, waarnaast CassAj- le rustte. Plolscling sloeg Onnut 'baar beide afl- men om (lmar zusters heen. Grootmama, Grootmama", riep zij en de tranen stroomden uit baar oog-en, „zei zijn niet mi'slnkt, nw Reehaciierljes, niet waar, dat weet u, o dat Weet u, niet wiaar Er volgde pen oogenbliik stilte. BeHhameï's oogen waren gedwaald naar bet graf van haar ouders. Toen dacht zij, let wijl zij den bloemen sdhat nogi schooner tradhtto te schikken dan hij needs wasi: „Wat vermag één persoon toch veel 1 Het is niet in te denken wat er van ons teredhl gekomen zou zijn als Grootmama er niet geweest was. i Krab zei niets, maar heimelijk dacht zij: „Van ons drieën heb iki liet toch hejj verste gebracht" En zij zag een weinig aan]mati.gend op Grootmama's graf neer. „Zij hoeft toch niet altijd gelijk) gehad." Ze zaten boven in het zwaluwnest, Oni- Uüt pn Belhamel. Zij glimlachten omdeni tijd toen jzij van hier uit zoo- verlangend naar de wereld aan gene zijd© der RijnJ- vlakte hadden ujt'geam. Als twee betoot- Verde prinsessen zaten zij )n het lichte, jolige groen. Dat wil zieggen- geen etWcy rische wezens, maar gestalten vol levens kracht, avier gezonde, gevulde vormen ba- loofden de gezette Grootmama eenmaal te zullen evenaren. „Vandaag kan men den' dom niet zien.'.' zei Onnut, „het is te nevelachtig." Belhamel keek droornerig in de Verte: aux-bosch. Bij den {vijfden aanval drong hij op twee punten op een klein front een vooruitgeschoven loopgraaf binnen. De Engelschen veroorzaakten pen He vige ontploffing in het Beauraintdistriot en zJonden met bevredigend resultaat gas wolkten af uit fien saillant van Yperen, Avondcommuniquc Uit nadere berichten over den aanval der Duitschers blijkt, dat de vijand zeer zware verliezen heeft geleden door het sper vuur van onze sclian.,mortieren, machine geweren en veldkanonnen. 1 Tan het Oostelijke front. DuitsöK legerbericht. Front-Leopold van Beieren: Van de zee tot de streek ten westen van Lusk is de toestand in het algemeen onveran derd. Ten zuidwesten vim Lusk gelulde het den Russen terrein te winnen. Door de tegenaanvallen der Duitscho troepen moes ten zij dit met zware verliezen weer ont ruimen. Twee officieren en 407 man ble ven als krijgsgevangenen in onze handen. Benige aanvallen hedenmorgen werden af geslagen. .Tusschen de van Erody en Tar- nopol komende spoorwegen werd het Rus sische artillerievuur aanmerkelijk levendi ger. Aan den zuidelijken spoorweg ging de vijand over tol den aanval. Bij Zborof behaalde hij op een smal front voordeelen. Overigens is hij, gedeeltelijk door een Duit- schen tegenaanval, teruggeslagen. Front-aartshertog Karei: Hevige .gevechten werden geleverd op het 24 K.M. lange front tusschen de Zlota Lipa bij No- sop en de Dnjester. Op hel noordelijk deel van dit front liepen de Russische aanvallen dood voor ons front. Verder westelijk moes ten wij aan den vijandelijken druk iets toe geven. Ten zuiden van de Dnjester braken de Hpssische regimenten in den Stanislau- sector een Russischen stormaanval. In de Karpathen bleven partieele aan vallen van den vijand tegen Stepanski en zuidoostelijk daarvan vruchteloos. Zuidwes telijk van SchipoÜi handhaafden de Oost- Pruisische troepen zich in stellingen tegen de aanvallen van een overmaehügen vijand. 0os tenrijkscK legerbericht. Le gerf ront van aartshertog Ka- rel: in de Boekowina en Oosl-Galicïë zijn de Russen weder tot den aanval overge gaan. In de Karpathen en bij Stanislau weiden zij overal afgeslagen. Ten noorden van den Dnjester in ,den mondingsliock van de Zlota -Lipa deed de vijand oen aanval op een front van 24 KAL breedte. Ten noorden van Maiiampol en bij Zawa- land (aan de Zlota Lipa) mislukten alle aanvallen. Bij Horozanka (iets ten westen van do Zlota Lipa), weiden de O.-II. linies boven die plaats teruggedrongen. Bij Zbo- row (ten N.W. van Tarnopoi), werd een krachtige aanval der Russen, nadat dezen eerst een beperkt plaatselijk succes hadden „Wat nu?" vroeg ze na ©en pauze, „lio© denk je je lisveki in to rieliton?" „Ik deük fiiet, ik neem hetzjooalsheij uitval t. Van mijn klein iwprcldhoekj© nit wil ik vertellen wat de mtenschen lüivod- ren, hoe ze levten, hoe» zo sterven. Ik wil vertellen van die dxooinen, die men droomt in het bosch. Belhamel", zei ze plot seling en haar stem -daalde, „toen jij tea genover Forhard stond, zag ik; plotseling aan jo pogen dat zc lachten, en toen zag ik hom ook voor 't eedst heel duid©- de lijk. Zoo ver was 'ik nog niet gokoi- men, toein mevrouiw Forhard mij weer eens meedeelde, dat ik! zulk ©an iweldadu gen invloed op hen uitoefen de ©n zjj er plotseling bijvoegde: „Ik wmsch niets lief ver dan dat jij ten Edu ©en paar wordt' Het iwafe of'ik een steg ia mijn ge zicht kreeg. Ik (werd aangegrepen door een gevoel van angst, zooals ik nog nooit an mijn leven gehad had. r Toen, heb ak' aan jou geschreven. En ik heb| Fori, hard liefgehad", ging zij voort ma ©en diepe ademhaling, „voordat ik hem. geji zien liad, droomde pk dag ©n nacht ,vjahit liem, Zijn brieven lagen ondier mijn kussen. Ik heb hem zoo liefgehad, dat ik in staat was mijn oud.brtijk huis te verlaten. En toen Begrijp j© mij?? Belhamel knikte. „Misschien gaat jhet meestal zoo met de eerste liefde; misschien is biet niet zoo zeer de man dien men liefheeft, maar dé liefde alleen. Men Kont hlern nauiwé- Jijk's anen hoeft hem, zo,oats het bij jou was, niet .eens te zien. Wat zou het behaald, door een tegenaanval tot staan gebracht. Legerfront van prins Leopold van Beieren: liet leger van Bohni- Ennolli- verijdelde bij Berepeïniki een aanval der Russen. Bij het leger van generaal Tervztyanszky drong de vijand op eenige punten de O.-H. linies binnen. Door een tegenaanval van Duitsclie troepen werd hij teruggeslagen, waarbij hij twee officieren en 407 man aan gevangenen verloor. Ten zuidwesten van Kaszowka mislukte een aanval van den vijand. Russisch Iegerberiidlb.lt In de richting van Wiadimir Wolynski in de buurt van Lokatsjwmioeki worden ver bitterde gevechten, geleverd, tie vijand doet daar verwoede aanvallen. In de streek ten westen van Nowo Olexir ntetz ontwikkelt zich eveneens oen gevecht Gedurende deze gevechten deden vijandef- lijkte aeroplanes voortdurend Verkenningen bovten de Russische linies! Eert vlieger met zijn waarnemer violen oeu vijandelijk toestel aan, dat idalende plotseling onderst boven sloeg. In de richting Galitsji in de buurt van het dorp Hórojahka wodt een hevirg gef' vtecht geleverd. In de Karpathen maakten do Russische troepen zich in jde buurt van den berg Tomnotik meester van leen geheel© i-eeHs hoogten. In. di© buurt vair Dornawatra maakten! Russen eenige vordering poor het westen. Den 31sten Aug. werrloa in het geheel 289 officieren ©a '15.000 man, onder wie 2400 Duitschers gevangen genomen en zes kanonnen, 55 mitrailleurs pn zeven bomt menwerpers buitgemaakt Oostenrijk en Roemenië. '0o stenr ijk'sch 1 c g er b'ewifch t. Bij Orsova en jHerkules Fürdó (tferkvf lesbad) is de vijand ook gisteren tcrugg©-, slagen. Elders 'is jhefc nergens tot geveohh ten van belang gekomen. Ngyszeben (Hermanstadt) en Sepsi-Szent Gyorgy zijn, in overeenstemming met den algemeenen toestand, reeds ©crgisterfejhj ontruimd. Aan de Roemeeln sche grens. De „Voss. Ztg." jvemeemt uit het ool'- logsporskjwartier, dat de toestand aan del grenzen van Roemenië (sedert gisteren, nog hveinig veranderd is. De voornaamste 'strijd' iwordt, evenals op de beide eerste dagten, gevoerd in het zuiden en noorden van de Roemeensche grens, terwijl in hot oent trum de bcjweging volgens leen vastgesteld plan naar die stelling, die tevjoim iln gjct< reedheid werd gebracht, voortgaat. Groote troepen 'der Roemenen «ulkijji nipt in- staat zijn spoedig te volgen. Ton noorden vian 'Orsova trachten de Roem ionen de aan den oostelijken' oever van de Cerna .o-pj- rijaen.de toppen van het Doaugled-geliergtei ie yerbazen, als de man, dien ik eenmaal dacht lief te hebban, voofr je Stond., 5' „Hoe jwas hij?" droeg Onnut. „lu alle mogelijke opzichten liet tegen! overgpstold© van Forhard." Etr ontstond een ©ogenblik stRtó. Toon fluisterde Onnut: „Nu bhjven wij vpotr altijd bij elkaar.V Belhamel schudde het hoofdi. „Het is mij Mcir te eng. Krab ten ik tonden telkens met elkaar ia botsing kofl men. hlct jou is dat heel ftvat audeiis; jouw wereld en de hare hebben nitols mot telkaar te maken. Krab zal als een mod der voor je zorgen, want zij is knap tórt handig maar eon andere zelfstan digheid duldt zo niet naast de haneC En ik wil leven en wierben ojp mijn eigen manier. IK Jiéb behoefte aan een leven.'s!- taak, aan een noodzakelijbe levenstaak", zei ze met een diepen zucht „Dus je keeit weer terug naar je zidy benhuis.?" vroeg OpnuL „Dat zou iki iwol graag willen", fluis terde Belhamel, „maar het kan| niet.'' „Waarom niet?" „Ik hob je al Verteld van Renk Belhamels stem trildie. Toen wist Onnut genoeg. Zij sloeg haar arm om haar zuster lieent „Waarom kun je niet weer terug?" Belhambl moest zich zelf geiweld aapt doen om to spreken, maar Onnut's oogen (waren zoo dringend op tie (hare gevestigd:» ,.,Wij Zijn niet' nis; goede vrienden, van elkaar gescheiden", (deze woorden kwa{- inen s too tend pVer Isaar lipppn, pik! vpoieg in het gebied van HerkuJesHad te foroaej- rai. Verschil lende krachtige aanvallen mis lukten. Het betreft daar uitsluitend berg gevechten. In hiet Cernadal waarin thans nog ruinen aanwezig zijn die er op wij zen, dat daar eenmaal de oude romein! sche weg van de Donau naar'Dacië leidt de, is de weg in vier uitstekende rotsien ingekorven en het gebied, waarop inrich tingen voor zwavelbaden 'te zanten gehoopt zijn, is smal. Ten zuiden -Van het Gyeij- gyoer-gebied hebben de Oostenrijksche troa pen stellingen ingenomen 'aan de westelijke helling vian het - OzikeEdx-kken. Van het Zuidelijke front. OostienrjjKsch legerbericht In het kustland worden gisteren (Donder dag) verscheiden sectoren van het O.-H; front tusschen den Monte Santo, en Jleare door de ItaJiaansche artillerie van tijd tot tijd hevig beschoten. Ten zuiden van Saliano -en t©a westen yau Lokvreza ging de rijanti tot den aanval over. Hij wend echter overal spoedig door het O.-H» vuur verdreven. 1 Italiaansch legerbericht Op de noordelijk© hellingen van den Monte Cimone (Astico-daJJ, hebben onze troepen den vijand, die sappen aanlegde,, verrast en de sappen met hanidbommen, en onfplq'Siare stoÜAWi {vesmield. De vijand vluchtte onder achterlating van 8 lasten munitie, die de onzen hebben meegenomenS _In liet Suganadal hebben vijandelijke, aSeelingem eergistermiddag pnze stelling aan den kop van het kleine dal Coalba, aap den rechteroever van de Brenla, aangeval len, tonvijl andere poepen tegclipoeirtijid,' met het doel om ons af te leiden, tegejni ohzto linies in hot Campella-dal, tusschan Prnna Lunetla en Malga Cenone opereeitiesny Onze traepon deden" oen tegeuaanjval en joegen den Vijand, die een aantal doodop! liet liggen en 35 gevangenen ini onto hanidep liet, op de vlucht. Aan de boven-Dogana heeft 'de vijnjnjd aanhoudend met grof geschut geschoten. Aan het Isonzo-front heeft de yijaudi gisteren, tijdens eon hevigen stonn, ofenj aanval beproefd tegen onze Sxclliiiigen ter< Oosten van Górz en- ten Fpordcix van Op! pachiasella. Hij is aanstonds teraggcslageiiii De vijandolijke artillerie vuurt op "Cor- mons, Valiolla en Görz, Waar hot hospiloa^ opnieuw is getroffen eu enkele nmlitaiira verplegors zijn gewond. fan het Balkanfront. Duitsöh legérbericht. i Bij de Seganska Planina en op het Mog- lenafront liepen aanvallen der Serviërs dood. Fransch legerbericht Niets bijzonders. Artillerievuur op ver schillende punten van het front. De chef van den Bulgaarschea staf overleden-. Do chef van den goneralen staf van het Bulgaarsche leger, generaal Schortof, is gisteren overleden aan een aanval van ap pendicitis (blindedarmontsteking), waaraan hij reeds sedert ©enigen tijd lijdende was.. verlof toen gaf hij mij eön scherp ant woord „Heb j© hein gezegd hoe ik) jej noodigl hod", vroeg Onnut i 1 „Noen, ik kon het niet ovjor mijn; lip, pen krijgen ik ben ook sqherp; geiwèest toen zei hij: „Doe don maar; wat ;u' twil't j „En nu wia't bon je van plan to doen?" „Niets. Afwachten. Men moet niet al tijd handelend optreden. Meto! moet ook wat aan het .tot overlaten. Ik heb in mijn' loven altijd te vieel gedaan, „En ik te Weinig", ztei O.npnt Bel,hamel laah'to weer bitter,. „Te Weinig en 'te voel bederven jhlet spel tWij! zijn do wereld ingegaan om beroemd te vvoifi den i.Wat hebben wij bereikt?" „Mij dunkt, ontzettend veel", zei Ojiuut. „Mij dunk't dat wij heel dankbaar moeten' zijn en dat het haast niest te .overzien) is wat wij bereikt hebbent Als de| neVef- len (Optrekken wordt bet .uitzicht pas yrij. Wij zijn nog in rtevclen gehuld, Befy hamel. Eens op een dag vjorklanvle d© oud ste-der zusters: „Ik ,heb ©r oons over nagedacht. Bleebaoh. mpest hot loigeïfilom worden Van Onnut en Krab. Ik zal er met de zusters over corresp ondeeren en Jiaar den soml aanbieden tot schadeloosstelling, .Wat dunkt'jo daarvan, Hesperus?" Ilij .wias gpheel ontsteld,. „Maar jij dan, Belliamel1?." (Wordt vervolgdl. SCHIEDAMSCHE COURANT *mm n» ww p.' «i* aim

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1