69"° laarg&ng Maandag 4 Septémber 1916 BIS De oorlog. NO 15234 Ons slot Reebach» D«e courant verschijnt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Rriga per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaaidingen fi_. 1.25, franco per post fl. 1.65. Rqjs per week: Voor Schiedam en Vl&ardingen 10 cent - Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten dee middag3 védr eeo uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bnreau: Lange Haren No. lil (boek Korte Haren). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. .092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op 'voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Gasfabriek der gemeente Schiedam. Te koop; t80 M.® grove metselpnin. 3M.® klinkerpuiif. jsaanbiedingeo. wonden ten spoedipt ingewacht, i i i 1 i 'DE DIRECTEUR, Eennisgtving. De Burgemeester van Schiedam* maakt bekend, dat behoudens nadere wij ziging in de maand September voor 3e artikelen, in de lijst hieronder genoemd, de volgende maximum-prijzen zullen gel den. i i GROOTHANDRLPRIJZEN. Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) 111.80; tarwebloem (gebuild in- landsch) f 19.25; tarwemeel (ongebuild) f16.50, per 100 K.G.boter (bij verpak king in wit fust van 50 K.G.) f 1.55; boter (bij verpakking in. wit fust van 25 K.G.) fl.56; boter (bij verpakking in Delftsoh of Leidscfc fust van 20 K.G.) f 1.60boter (bij verpakking in Delftsch oï Leidsch fust van 10 K.G.) fl.61, per K.G.; volvette Goudsche kaas, met Rijksmerk, seizoen 1915, f55; volvette Goudsche kaas, sei zoen 1915, f53; kaas 40 -j- (Edammer en Goudsch model, seizoen 1915), f51; volvette jonge Goudsche kaas met Rijks- merk, f41; volvette jonge Goudsche kaas f39; jonge kaas 40 -f (Edammer en Goudsch model), f38; jonge kaas 30 -}- (Edammer en Goudsch model), f32; jonge kaas 20 ~j- (Edammer en Goudsch model) f26; jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) voor zoover voorradig f 16 nagelkaas, in fabrieken gemaakt, f 19rij3t (grofmiddel Bassein of Rangoon), le handcondities, f 14rijst (voorloop Bassein of Rangoon), le handcondities f 14.75; rijst (grof voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities f 15.25, per 50 K.G.ha vermout f30, per 100 K.G.; suiker (witte geraffineerde) bij levering van 1000 L.G. of daarboven f50.90; suiker (witte geraffi- neerc e) bij levering van 300 K.G. tot 1000 K.G. per 100 K.G. f51; suiker (witte ge- raffineerae), bij levering van 100 K.G. tot 300 K.G., per 100 K.G. f51.20; normaal margarine (in kistjes van 10 of 5 K.G., in perkamentpapier verpakt), per 1/2 K.G. f0.39; peekoffie f31; cichorei f26; soda f12, per 100 K.G.; kleine schelvisch f8; wijting f7.50; kleine gul f8; kleine poon en, pieterman f7; horsmakreel f5; ma kreel f10; kleine schol f8; per 50 K.G.; Rjcxmjan naar t Duitacbi doos 1 Herodno Villingw* 41) I „Ik ben-niet hokvast genoeg. Nu, Krab", zei Belhamel, zich tot haar zusl ter .wendende, „kijk mij niet zoo boos aan, het is toch een mooi ding op je eigen bezitting te wonen. I" „ZooVer is hot nog niet", zei de jonge vjronw, die het eigenmachtig besturen van haar zuster niet best verdragen kon. Precies «als vroeger bracht Belhamel ook nu iweer alles tot stand wat zij ter hand nam. De Georgientjes schreven dat zij bej reid waren Van Reebach afstand te,doen, ook zonder schadeloosstelling. Alleen vrocs gen ze beiden om het portret van Groot mama. „Kgfc nu eens aan", zei Belhamel tot Onnut, „dat had ik! niet gedacht i Maankjallfj© daarentegen verlangde dat Reebach door een deskundige getaxeerd zou worden en dat vaii hem de voorstellen moesten, uitgaan, Nadat deze zaak iwas afgedaan verj- kinand© Belhamel: „Nu beginnen .wij met de boVenyerttek ken van huis," Krab' stikte haast in het hapje dat zij juist ia dien mond had. „D|e bovenkamers maar de. baVert- fcamiers zijn immers altijd gesloten ge- iwieest i I hpiajt" hjejWjst niet dat -8* Shjfd. maatjesharing'(zonder kop) per ton, inhou dende 1050 stuks, netto vischgewicht 115 k 120 K.G., f27.50; gerookte kleine schel visch per 50 K.G. f 12gerookte makreel (groote sorteering) per K.G. f 0.55; gerookte haring (bokking zonder staart), per stuk f003®. GROSSIERSPRIJZEN. Kleine schelvisch f 0.20wijting 10.19; kleine gul f0.20, kleine poon en pieterman f0.18; horsmakreel f0.14; makreel f020; kleine schol f0.22, per K.G.; soda per 50 K.G. f7; suiker (witte geraffineerde) bij levering van 100 K.G. of daarboven per 100 K.G. f 51.50; suiker (witte geraffineerde), bij fevering ;vfaiu 00 K.G. tot 100 K.G. f 51.75 suiker (witte geraffineerde) bij levering van 2|5 K.G. tot 50 K.G. per 100 K.G. f52. KJeinhbndelprijzea. Regeeringsbrood (hij' verkoop op brood kaart) 12 cl, Tarwewaterbrood (gebuild) 23 cl, Tarwewaterbrood (gebuild.) (gebak ken onder Rabbinaal toezicht) 24 ct, Tar webrood (ongebuild, brukubróod) cl, Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meel- kaart) 14 et, Tarwebloem (ongebuild) 21 ct. per KG,; -Boter 87V2 ct, per pond; Volvette Goudiscbe kaas mei. Rijksmerk, sei zoen 1915 68 ct. per pond, 14 ct. per ons Volvette Goudsche kaas, sedz. 1915 66 ct per pond, 13V2 ct. per onè; Kaas 40 '-j- (Edanuner en Goudsch model, sedz, 1915) 60 ct. per pond, 12 ct per ons; Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk 50 ct. per pond, 10 ct. per ons; Volvette jonge Goudsche kaas 48 cl per pond, 10 ct per ons; Jonge kaas 40 -f- (Edammer en Goudsch model) 46 cl per pond, 9V2 ct per ons; Jonge kaas 30 -f- (Edammer en Goudsch model) 39 cl per pond, 8 ct per ons; Jonge kaas 20 -f (Edammer en Goudsch model) 32*/2 cl per ipond, 6V2 cl per ons; Jonge magere kaas (Edam mer en Goudsch model) voor zoover voor radig 20 ct. per pond, 4 ct. per ons; Na gelkaas, in fabrieken gemaakt 23 cl per pond, 5 ct. per ons; Rijst (grofmiddel Bas sein of Rangoon.) 171/» cl, Rijst (voor loop Bassein ol Rangoon) 18V2 ct, Rijst (grof voorloop Bassein of Ran goon) 19V2 cl, Havermout (inlandsche en bui toni andscihej 19 ct, Suiker (witte ge raffineerde) 27V2 ct., Normaal-Margarine (in perkamentpapier verpakt) 45 ct per pond; Peekoffie (in pakjes) 4 cl, Chiehorei (in pakjes) 3'/2 cl per ons; Zout 9 et, Soda 18 ct. per KG.; Petroleum 12 ct per Liter; Kleine schelvisch 28 ct., Wijting 27 ct, Kleine gul 28 ct., Kleine poon en pieter man 26 cl, Horsmakreel 22 ct, Makreel 32 ctKleine schol 28 ct., Gerookte kleine schelvisch 34 cl per KG.; Gerookte ma kreel 35 ct. per pond, uitgesneden 10 ct per ons; Gerookte haring (bokking zon der staart) 5 cl, Haring (zonder kop) 4 ct. per stuk. (Deze prijzen, hebben uitsluitend betrek king op de gewone kwaliteiten. De luxe- sorteeringen, waarvoor in gewone tijden i-eeds veel Koogere prijzen worden betaald, blijven buiten, aanmerking.) ten moeten, blijven*', zeil (Belhamel „ik( .wil voor Onnut ten mij een paar kamers inrichten. Jullie hebt beneden zoo voel plaats als je maar wilt, Krab Er is ruimte genoeg, waarom zouden we ons behelpen? En dan de portretten. Er zulten zeker een massa portretten Van Grootmama boven zijp. Wij zullen ze op hangen en er echt van genieten Toen Krab later aan baar man vroeg: „Waarom praat jij geen woord 'mee? Ik kan niet uitstaan dat Belhamel hier alles doet wat ze wil „Maar vrouwtje", lachte Hesperus haar uit, „moet ik dan steeds wéér tot je zeggen je zusters hebben hier event veel rechten als jij Met hoog opgenomen rokken en opge stroopte mouwen greep Belhamel den ver roesten sleutel voor een der kiamterdeut ren op de bovenverdieping.- Onnut kwam aangeloopen! met groote, wijd opengesperde oogen, als een Kind dat st,aat aan den ingang van eon toovërland.; Krab en Ernestine brachten bezems en emmers irtee omi het stof te verdrij ven, dat zich jarenlang verzameld had. Hoe knarste het slot, Wen B©lha,mcl'3 Krachtige hand den sleutel omdraaide. „Een kreet als van leen menscli, dien men nfiar 't leven staat", fluisterde Onj- nut 1 Een stofwolk vloog ofnjheofe! onder Bel hamels voetstappen!. De anderen blevten' blazend staan Voor het donkere vertrek. Bjnnen knak, krak, vlogen vep/- stew dn luiken open, en ovter de oudé meubelen Verspreidden zich de zonnestra len, alsof 'de zon daar buiten op niets anders dap, dit pogenMikj gedocht hadk In verband met den wensch van dén Mi nister, dat deze prijzen stipt in acht zuilen worden genomen, wordt men dringend ver zocht bij berekening Van hooger prijzen, daarmede den Voorzitter of een, lid der Commissie van Controle op de toepassing der maximumprijzen der Levensmiddelen, in kennis te stellen. Leden der Commissie zijn: de beer A- Zoetmulder, Lange (Haven 77, Voorzitter, de heer A. P, S. Swartjes, 2e Tuinsingel 20; de heer A. v. d. Berg, Hoogstraat 178b; de heer A. A. Mairevee, Warande 32b Mevr. G. A. Koopmansde Koining, Veen- lantstraat 17; Mej. J. VerdijsseWonk—Kok, Dwarstraat 24; Mevr. M. Ringman'Dob- berke, Oostsingel 42; de beer R J. Bos, Emmaslraat 14; de beer J. de Ruiter, Oos- terstraat 5. Schiedam, 1 September 1916. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRSTB. BUITENLAND. Van het Westelijke front. 1>uitsoh' legerberïcht De artillerieslag in het Somme-gebied heeft de uiterste hevigheid bereikt. Tus- schen Maurepas en Cléry zijn gister(Zater- dag.)avond krachtige aanvallen derPran- schen m de kiem verstikt. Op den rechteroever van de Maas heeft de vijand, na vuurvoorbereiding op het front ThiaumontVaux, slechts aan weerszijden van den weg Vaux-Souville aanvallen ge daan, die wij hebben afgeslagen. Fransch legerbericht Op het Somme-front heeft onze artillerie heden(Zondag)nacht het vuren voortgezet. Geen infantene-gevechten, behalve een over val onzerzijds op een Duitsche schans bij Armancourt, waarvan Wij gevangenen heb ben meegebracht. De Duitschers hebben onze stellingen tusschen Thiaumont en Floury en in het bosch van Vaux-Chapitre hevig beschoten. Op het overige front is de nacht rustig voorbijgegaan. Een Fransch vlieger heeft een üuitsch vliegtuig bij Dieppe, ten N.-O. van Verdun, geveld. Op het Somme-front zijn vier an dere Duitsche toestellen, zwaar getroffen in luchtgevechten, plotseling binnen de Duit sche linies gedoken. De Franscbo luchteskaders hebben giste ren (Zaterdag) met goed gevolg tal van tochten gedaan. Het station Metz-Sablons heeft tweemaal bezoek van een smaldeel gehad en 86 bommen zijn op de gebouwen en de spoorlijn geworpen. De aangerichte schade is groot. De militaire inrichtingen ten Noorden van Metz zijn met 60 bommen bestookt. Verder hebben Fransche vlieg tuigen do stations Jdezièjes bgi Metz, Con- rlans, Sedan, Andun le Roman en do kan- tonnementen en opslagplaatsen te Ham, Nesles, Guisard, Atlües, Monchy en Algacbe En nu was het of allen, die deze zoo lang gesloten vertrekken betraden,'' die| vervulling vonden vian eten wensch. Ieder vörnl iets wat hij begeerd© Niemand be kommerde zich meer om' d© anderen. On der uitroepen van vreugde ontdekte Bel hamel het ©ernes mooie portret Van Groot mama na het andere. Zij was vjerrukt over antieke meubels, zware gordijnen, zeen ouderwetsehe tapijten. Zij liep van de ©en© kamer -naar de andere en verkondigd© ieder© Vondst met een luiden uitroep v vjan yteugdo. Maar niemand hoorde haar. Krab en Ernestine trokken met ruwe handen kisten en meubels, die haar slecht en Versleten leken, naar Voren op den! overloop om plaats te makten voor die rest, zij braken veimolmde stoeten op hun knie door midden en Verheugden zich over het heeilijke brandhout da,t zij kondian verza melen. 1 1 1 Onnut echter sloop heel zachtjes naar de geheime schatten, die in diepe laden, verborgen lagen en waaruit de herinnerin gen als kleine, levende Vogeltjes opflad- derden zoodra haar hand ze aanroerdei Binnen in een oude kast vond zij leert ruw in elkaar gespijkerd kistje vjaü, 2ield- zaam anti-eken vorm. Toén zij .het voor het daglicht haalde las zij het Volgende adres op geel geworden papier geschnetj ven en met onwels vastgeplakt: „Weledelgeboren Vrouw©, Mevrouw Gros- si, Tooneelspeelster pan. den Hofschouwj- burg te Freyburg. Hanen." Zij riep er haar, zutsteis bij. Maar Belhamel alleen kwam. Zij en On nut stonden Voor het kistje en wonderlijk trof het haar in de zjel, gebombardeerd. In het geheel zijn 210 bom men geworpen; ontploffingen en branden zijn op tal van bestookte plaatsen waar genomen. EngteIsch legerbericht. Heden(Zondag)ochtend waren gevechten gaande bij de hoeve Mouquet. ten Zuiden van Thjepval en op de oevers van de Anere. Op onzen rechtervleugel hebben wij bij de hoeve Falfemont terrein gewonnen Tan het Oostelijke front. Op onderscheidene punten van het front hebben de Russen hun aanvallen horvat, waarbij ze alleen eenig resultaat behaalden aan de Zlota Lipa, waar de Oosten 1 ijkscli- Hongaarsche legers eenigszins werden te ruggedrongen. Ook in de buurt van Wladimir Wolynski hadden de Russen tegen het uit Duitsclue en O.-H. troepen bestaande leger van Tersz- tyanszky aanvankelijk succes. Zij drongen Kirtnica (ten Z.O. van Svviniuchy) binnen, maar moesten voor een omvattenden te genaanval wijken, onder zware verhezen. Tien Russische officieren en 1100 man vielen den bondgenootcn in handen. De oorIogscorrespondenten der Berlijn.- sche bladen, melden over dit succes nog, dat de Russen hier een achtvoudige over macht hadden en noemen verder de ver liezen der Russen buitengewoon zwaar. Oip vele plaatsen kénden d© Duitsche en 'Ol-H. troepen niet meer over de stapels lijken vim. Russischb soldaten heen schie ten. Voor het front vim één bataljon la gen ongeveer 2000 gesneuvelde Russen. De stafbierichten van gisteren melden D u i t s en 1 ej e r b e r i c h t Front-Leopold van Beieren: Ten Noorden van Zborow zajn opnieuw sterk© Russische strijdkrachten tot het offensief overgegaan. De dappere troepen onder be vel vjan generaal Von Eben hebben den vijand, hier en daar in bajonctgeveehten, volkomen teruggeslagen. Front-aartshertog Kar el :"Ten Oos ten en ten Zuidwesten van B re ze z any heb ben zich plaatselijke gevechten ontspon) nen, die hier ton daar nog gaande zijn De vijandelijke aanvallen trijn afgeslagen. In de Kiarpathen hebben de Russcq, gis teren hun aanvallen in hoofdzaak tegen de Magura en de hoogtes tellingen ten Zuid [westen daarvan gericht, doch zonder eenig succes. Daarentegen is de hoogte Ploskn (ten Zuiden van Zielora) na verscheidene Vergeefsche -stormloopeti 111 'svijands bant den gebleven. Oostenrijksch legerberich.t. Fronl|aartshertog Karei: Teiï Zuidivvesten van Moldivi en ten Westen van de Molda'vva hebben onze troepen verschei dene aanvallen der Russen afgeslagen. Ten Zuidoosten van -Brzeznny zijn gisi teren talrijke krachtige voorwaartse lie he; wegingen van den vijand mislukt. Vandaag „Ik weet er vjan", fluisterde Belhamel „Toen Grootmama eens «poreis was om goistvoorstellingen te geven, werd zij tof ruggeroepen aan biet sterfbed van haar moe der. Grootmama zei dat ze het kistje daar gevonden had, maar ze k'on niet be sluiten het open te maken, ze zou hert, besterven van verdriet. Daarom wou ze liever nog wat wachten." De spijkers waarmee het Kuslje was dichtj- gemaakt, waren er geheel ingeroest. Groot mama had het kistje dus nooit geopend. „Nu zulten wij het open maken", zei Bel hamel. „Ik ben angstig", fluisterde Onnut, laten we wachten, laten -\V© Wachten -„Net als Grootmama", knikte Belhamel. Wat de bovenvertrekken nog meer be vatten was de beide meisjes onverschil lig. Zij konden de oogen niet afhouden van het kistje, van het onbeholpen schrift dat sprak van het leven van haar oved- grootmoeder, vian wie zij allen afstamden. En van nu af aan was er steeds sprai- Ke vpn het kistje. Zij wilden allen bijl elkaar zjjn wanneer het geopend werd Maar Onnut zei: „Niet 'savonds, dan is alles dubbel treurig Krab had overdag nooit tijd. Onderwijl slond Belhamel op ©en ladder om do kamers van de bovenverdieping te behangen "met behulp Van den schrijnwer ker uit 't dorp. 's Morgens heel in de vroeg te waren zij al aan het wierk'. Ze had 'de behangsels ,uit Icte stad gehaald, ze sloeg haken in de muren en hing de schil dergen op. Zij wasi onvermoeid. 1 .Reeds begonnen de pppejsrijp te wpd- is hij opnieu.w tol den aanval overgegaan. FrontLeopold van Beieren:Ten Noorden van Zboro'w hebben de Duitsche 1 roepen van het leger van, generaal Bohm Ennolli, jia een aanVal te hebben afg-a-j dagen, den vijand tot voorbij zijn schansen \ervolgd. j w Russisch 1 eg erb erïc^k In de stieek van Riga hebben de Duitr schots onze Lettische bataljons aangeval lendie in e°n ie gen aan ral den vijand op- der den voet hebben geloopen en hem groote \eriiezen toegebracht. fn de richtingen van Soletwinsk en Ha lte duren de ge\ echten voort Ten Zuiden van Rnfaildva hebben on ze troepen in de streek van den Capul en ran Domawatra <1«n vijand uit z%n \©i=terkte stellingen verdreven en verscltetHi dene hoogten Mermeesterd. Vijandelijk© tej- gcnaanvallen zijn door ons vuur af ges! al gen. Wij hebben 300 gevangenen gemaakt. Tan het Zuidelijke front. De betrekkelijke rust aan het Oosten- rijksch-Itahaanscbe front duurt voort. Van enkele-plaatsen, zooals in Tientino en do Boven But, wordt een levendig aitil- icnevuur gemeld. Tan het Roemeensche front, 0ostenrijksche legerb erichten. Van Zaterdag Bij Orsowa (aan den Donau) zijn gisteren de 0 II troepen, na vijfdaagsche lievige gevechten, teruggetrokken naar den weste lijken oever van de Csema Bij Nagyszeben (Hennannstadt) en ten noorden van Brasso (Kronstadt) volgt de vijand slechts aarze lend In het Gyorgvo gebeigte ontwikkelen zich nieuwe gevechten. Van Zondag: De Roemeensche aitillciie heeft gisto- ion. het vuur gericht op Nagyszeben (He.- mannsladt), 1 In het Gyergyo gebied hebben 3e Roeiuc- uiers onze alelhng^'U verkend; hun verken- ninnsafdeeliugon zijn dooi 0113 geschutvuur teruggedreven Verder is er nieLs van belang gebeurd; de locsland is onveranderd. Duitschers en Bulgaren trek ken over do Roemeensche 1 grens. Het Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren Aan weerszijden van de Bystrica, in het Roemeensche grensgebied, zijn Duitsche en 0 II troepen met vijandelijke voorhoeden in geveclilscontract gekomen. Duitsche en Bulgaarsclie troepen heb ben de grens van de Dobiocdzja, tusschen den Donau en de Zwarte Zee, overschreden. De Roemeensche grenswacht is onder vei liezen teruggedreven. don en geel glinsterden de peren tussr de lakken der hoornen. De gehöele h inenprficlit m deltuin was reeds verwis,; J li en had plaats gemaakt voor andere blos- men. Steeds vroeger daalde do zonneschijf 111 de nu oens lichte dan duistere verte der Rijnvlakte. I En Belhamel wachtte nog steeds op do roepstem van het NoodloL In haar bink nenste echter sprak1 haar eigen stem: „Moet ik niet het eerste woord sprak ken? Had ik hem niet al lang liet doel van nujnj reis moeten medpdeelien Hij stelde belang in Onnut hot ,deed bom plezier als ik van haar verteld© Och, waarom heb ik toen niet gesproken dan zou alios anders geweest zijn f Belhamel, zoo vlug in het nemen van een besluit, zoo spoedig gereed met beid© handen aan te pakken. Belhamel werd haast ziek1 van deze besluitelooslreid4. 1 Zij ging naar hot dorp en hielp de ari< men en zieken uit onreinheid en bei- n(au\vdc lucht van (hun Klein© kamertjes^ Zij plukte in den tuin de rijp© vruch ten van de hoornen. Zij lette niet op het misnoegde gezicht van Krab, die haar voortdurend onbevoegd achtte voor haar werk, z,ij zag de plotse linge onrast van Onnut niet Do arme Onnut kon niet meer slapen.. Zij, de droomster, haid gehandeld. Zij had aan dr. Henk' geschreven, alles en alles hoe alles gebeurd was, dat zij destijds in haar giooten angst om haar zusier ge roepen had en deze haar had geholpen.. En nu, op ieder uur Van den dag, liep zij naar buiten de straat op of ze stond boven op den, burcht uit te kijken. I 1 (Weidt yervol&d-l - SCHIEDAMSCHE COURANT •Ik»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1