Sfesdag 5 September 1910 De oorlog. 69"" iaafgéfig", mo 10235 Ons slot Reebacli. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1 65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte,Haven). BUITENLAND. Yan het Westelijke front. 1 Duitsöh tegenbericht. Gis ter (Z o nd agJ m organ begonnen Enjgiel- sche en Fransch© aanvallen in het Somme gebied, die tot een veldslag van groote uit ^dbmidheid en verbitterden strijd voer den. Ten Noorden van de Som me had het ge vlecht plaats op een ongeveer 30 K.M. breed front van Beaumont tot de rivier. On danks herhaalde vijandelijke aanvallen aan heide zijden van de Ancre, en vooral op Tlmepval en ten N.W van Pozières, konden onze dappere troepen onder bevel der generaals Votf Stein en Marsekal! zich in hunne stellingen handhaven. Zij her overden door een snellen tegenaanval het tijdelijk Verloren gebied bij de hoeve Mou- quet, ten N.Wt van Pozières, en brachten dien vijand zware verliezen toe. Meer oostelijk hield onze artillerie den lijand in de stomnposities. Eerst in den nacht slaagde hij erin bij het Fonreaux- Losch aan te vallen; hij wend echter terug geslagen. i "Eten vcorhereidings-ruur, dat alle tot dusver bijgewoonde ammunitie-verspilling overtrof, was'de inleiding tot een hevigen strijd tusschen Guinohy en de Somme, dat tot laat in den nacht bleef voortwoeden. In dapperen tegenstand hebben de troepen der generaals Von Kixchbach en Von Fass- bendesr den vijand, ilie ,n d© volkomen vfernuetig.de eerste linie drong, iederen voetbreed gronds betwist, en in de twee le Imi© den stoot, afgeweerd. Gu.ille.mont en Le Forest zijn in handen, van den vij'and. Ten zuiden van de Soimme slaagde, behalve in een gedeelte ten Z.Wj. van Bar- leux, onze artillerie er in, de uitvoering dier Franscbe aanvallen te belemmeren. De hij Barleux tot den aanval overgaan de Fransche troepen werden bloedig afge slagen. 1 Rechts van de Maas mislukten Fransche aanvallen tegen het Thiaumort-werk en ten Z.O. vajn Fleuiy. Aan hat ravijn van Soiuvill© werd, na een zorgvuldiige voorbereiding, een in onze linie uitstekende saillant der Fransche stelling Van vijanden gezuiverd; 11 offi cieren en 490 man weiden gevangen geno men. Herhaalde vijandelijke aanvaller werden afgeslagen. In de luchtgevechten op 2 Sept. en 3 „Sept. Wenden in het Sommegjebied 13, in Champagne en aan de Maas telkens 2 vija ndelijk© vliegtuigen neergeschoten. Kapitein Bohlcke schoot zijn twintigste vliegtuig neer; de luitenants Loffers, Fahl- buseh. en Rosencrantz hebben zich hij liet behaalde succes krachtig geweerd. Door ons afweergeschut werden sedert 1 Septem ber aan d© Somme en in het Maasgebied vier Vijandelijke vliegers neergeschoten. Roman naar 't Duitsch door Hermine Villinger, 42) f 1 1 En eens op een morgen het was Zondag toen 'ze daar hoven stond en tuurde tnsschen den wilden wingerd door, die met zijn schitterende rood© bla deren de overblijfselen „van den burcht be dekte daar was het haar. Ja aet ker, op den eenzamen landweg kwam er iemand aan met een in den wind wap perende jas Onnut, den grpnd nauwelijks aanrakende met de voeten, ijlde het smalle zijpaadi je af. Als kind .liep zij naar den vreem! deling t,oe. „U as het, niet waar en, o ik! smeek u, verraad mij niet ik heh zoo veel door staan in die vijf lange, lange dagenv „üiat is Onnut," zei Renk!, nam zijn hoed iaf en schudde haar de hand, „ik dank u dat u ons geholpen hebt. Het was hoog tijd. Maar zoo vlug gaat dat hij ons niet ik! moest den Zondag afwach ten ik! ben een arm, aan mijn plicht gebonden menseh. Ja, ik' was boos, ik trotseerde haar, omdat zij wegliep ert niets sneer vjain zich Het hoorem. iWij dwaze menschen Zij waren blij het hoerenhuis aangeko men. l l „Waar is rij?" ',,lk geloof in! den! tuin." ■Onnut Hep yooruit bet huis in. Zij' ,wees jiemi dienj weg, i Op 2 September deden Fransche vliegers aanvallen in het gebied der vesting Metz, die weinig belangrijke schade aanrichtten, Door bommen werden vijf personen ge kwetst en eenige getouwen beschadigd- Fransch legerbericht. Ten noorden van de Somme poog- diein (do Dultschers m den loop van den nacht niiet de door de Franschen genomen stellingen te herwinnen; wij hebben ons daarin krachtig vastgezet, liet slechte weer beperkt de operaties. Totnogtoe zijn 40 Duitsch© kanonnejn buitgemaakt, en tal van gevangenen ge- utaffjet. Aan don rechter Maasoever wordt de strijd nraft handgranaten voortgezet in' het gebied 0. en N.O. van Fleury, waar de Franschen hun gisteren genomen stellingen krachtig 'en geheel handhaven. Het geheele aantal gevangenen, gisteren door de Fran schen m dezen sector gemaakt, is 400 Alle pogingen van Duitsch® zijde tegen de Fransche stellingen in tot bosch van Vaux en La Chapitre werden door het Fransche vuur tegengegaan. Meet oost waarts werd ©en krachtig© Duilsche aan- valspo'ging onder Fransch spervuur geno men op tot oogenblik, dat zij uit de loop graven wilden koomen. De Duitse hers moes ten, na groote verliezen geleden te hebben, snel hunne loopgraven weder opzoeken De nacht was kalm aan de rest van Het front. Engtelsdh legerbericht. Gisteren is buitengewoon hevig gestreden tusschiem de Ancre en de Somme!. Wftj namen de- versterkingen van den vijand over een front van 3000 yards met een diepte van 800 yards. Van Guinchy, dat wij eerst geheel en al veroverd hadden, verloren wij later terrein ©en gedeelte van bet dorp is echter nog "in onzie handen, niettegenstaande! de Hevige nachtelijke aanvallen. Van het Oostelijke front. Duitsch lejerbericht Frontprins Leopold v. Beier en: Met volledige nederlaag voor de Rassen eindigde hun westelijk en zuidwestelijk van Lusk herhaalde pogingen. 1 Ten N. van Zborof hielden onze troepen het teruggewonnen gebïèd tiegen herhaalde krachtige Russische aanvallen. Front-aartshertog Karei: Ten 0. en Z.-O. van Brzezany duurde de strijd voort. Plaatselijke successen der Russen gingen bij een tegenaanval in hoofdzaak weder verloien. i De zuivering van eenige loopgraven wordt voortgezet. In de Karpathen wordt het gevecht ten Z. van Zielona voortgezet. De Russische aanvallen ten Z.V. van Zabie in het Ma- goeragehied en ten N. van Dornavatra mis lukten. i OostenrijkscK logerberic.h t. Front-aartshertog Karei: De Rus sen gingen voort met bun pogingen om „Misschien wel in ©en bpom," fluistert- de zij hom lachend to©. Toen Hij in den tuin kwam, zag hij da del ijk' aan de krachtig© beweging in d© kroon van een appelboom dat zij daar in ziat. Renk zag zeer bleek. Nu kwam ook daar in de hoogte een bleek gezicht te voor[- schijn. „Zoiidt u niet zoo goed willen zijn, naar beneden af te dalen?" vioeg hij, „u staat mij te hoog." Met een krachtige beweging zwaaide zij zich op den ladder en daalde naar om laag. Bijna verlegen stonden zij tegenover el kaar. Toen vonden hun handen elkander. „Hebt je dan niet geweten" zd hij hij gende, „niet. vermoed Zij kon niet spreken. Zij gingen verder den tuin ïn. Vlak1 voor tafel kwamen zij in de eet kamer te voorschijn en stelden zich zelf voor als een verloofd paar. Krab was buiten zich zelve van ake ligheid. „Had ik dat nu vroeger geweten nu hebben wij niets dan ons gewone Zondagv eten Hesperus greep naar dia wijnkaraf: „Ik wil ten minst© van den! besten wijn ha len dien wij tobben, met dien' zuren wijn kunnen wij niet klinken „'0 jawel, jawel", r.fcp de dokter, „all ies precies zoo laten als het is er is een nieuw© Kroec bij gekomen, anders niets 1 „De ooievaar heeft dezen toch niet ge bracht", -zei de p,udste |cter twiee profest, Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan tot Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prjjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. sors. li-.'. den tegenstand van de Duitscto en, Oosten- njksche troepen in de Karpathen te bre ken. Gedurende den dag en nacht tobben op tal van punten verbitterde gevechten plaats gehad. De aanvallen van den vijand werden door vuur of in bajonet- en hand- granatengevechten afgeslagen. Kleine plaat selijke successen, die de Russen ten zuid- westen van Foendoel Moldavi en in het gebied van den Tartarenpas behaalden, werden door tegenaanvallen grootendeels weder te niet gedaan. De vijand leed zware verliezen. Ook ten zuidoosten van Brzezany lever den de met groote verliezen gepaard gaan de. aanvallen geen voordeel op. Om een klein loopgraatgedeelte wordt nog gestreden. Front-prins Leopold v. Beiere.n: Ten noorden van Zborof en tusschen Swi- moechi en Scalwof in Wolhynië mislukten wederom met een groote legermacht onder nomen aanvallen van den vijand. ■Russisch legerboricHt Ten Zuid-Oosten van Baranowitsji in de huurt van de dorpen Darewo, Lahoezy, Nagorna, Rostsjy en ten Zuiden van de Berezowka-hoeve deed de vijand den 3den September van middernacht af tot 7 uur 's ochtends gasaanvallen, op enkele secto ren tot vier malen toe. Al deze aanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In de richting Wladimir Wolhynsk in de buurt van Chelvo Koesnitza en in da streek van de Boven-Seret duren de ver woede gevechten voort. In de buurt van Brezezany forceerden Russische troepen den overtocht over de Seniowka, een westelijke zijrivier van de Zlota Lipa, maakten zich meester van een vijandelijke stelling, namen S0 officieren en £641 manschappen gevangenten maak ten zes mitrailleurs buit. In de buurt van SyHnain in de Karpa then namen de Russische troepen een reeks hoogten en trekken nu voort naar de Hon- gaarsche grens. In het tijdsverloop van 31 Aug. tot 3 Sept. is het aantal' krijgsgevangenen ge maakt door de troepen van generaal Broe- silof, dat aangegeven werd op 385 officie ren en 19.020 manschappen, nog vermeer derd door de overgave van 11 Duitsche officieren en 1300 manschappen. Bovendien werden 12 kanonnen, 75 mitrailleurs en zeven bommenwerpers buitgemaakt. De strijd in Galioië. De Petarsburgseto correspondent van de „Daily Telegraph" seinde Zondag: Na een rustpoos van 10 dagen valt gene raal Broessilof opnieuw aan van de Pripet tof Roemenië. Zooals natuurlijk werd ver wacht, wanen de resultaten niet overal ge lijkelijk bevredigend,. In enkele vakken, waan de vijand bizender sterk was, Wonien hevige tegenaanvallen gedaan. De slag schommelt voor- en achterwaarts. Blijkbaar is dit tot geval in de richting van Wladimir WioHn.sk, waar de Duitsctors den rechter vleugel der stelling van Kowel scherp bewaken. Twee colonnes tolden intusscton aanmerkelijke Toen lachten zij allen en zij zetten zich aan tafel en Renk had plezier in! al de wonderlijk© namen, dit© hij te Hoerenkbdeg, zag met genoegen de vrouw des huizes hot sappige stuk rundvleesehl yerdeelen en toen. zij, zich verontschuldigend, zei: „Nu komt er niets meer dan pannekba- ken met pruimen", toen troostte hij het vrouwtje met de verzekering dat er niets op de wereld was Waar hij zoo yleel yan hield. Hesperus Hep d© tafel mond e'U vjubdlej de glazen met den zuren wijn, dien hij zelf geteeld had; iook! dia professors' jonk der aan tafel kregen hun glas gevuld en! Renk dronk maar steeds, alles vond hij heerlijk en slechts over één ding verwoni- derde hij rich dat' de oud© meid, die het eten binnen bracht, de eenige was die met haar werktelijken naam aangespro ken werd. I i Tpen zei Belhamel': „Die heeft ook haar, bijnaam gehad' maar dien heeft ze overwonnen. Ik moet den mijn© weer trach ten te verdienen." „Aan gelegenheid zal het je niet ont breken", zei Rtónk; „mogen wij hier te rugkomen,vroeg hij, „als wij vermuoidj zijn van het werk, ui tgeput van het leed waardoor wij rijn omringd? Want een zware taak' wacht ons. Ik ga een zfekerf- huis oprichten voor Idn glijders in het zui den yiah het Schwarzwald. Dat is allang een wensch Van mij gewiekst Maar nu! eerst, nu ik zeker hein Van zulk ©en' bet- kwam© helpster, durf ik Het te wagen.'' „O, Belhamel", en pnnut knikte haajr zuster tioie, die bloosde yjanj geluk-. Krab' was den heefen tijd in tweestrijd met rich zelye, I De taajl sjsws Rehk, die baar ïfltomd voordeden behaald. De eerste rukt op langs den spoorweg TaxnopolLemberg naar Ha- licz en benedenwaarts door het Tisza-dal naar Naramaros Sziget; de tweede bevindt zich reeds binnen schootsafstand van het voornaamste hruggehoofd der Dnjester. Diezelfde correspondent seinde gister: Tan gezaghebbende zijde wordt verzekerd, dat de sterke troepenmacht, waarmee de vijand den nieuwen Russiscton cpmarsch zoekt te stuiten, versterkingen omvatten, die van het Fransche front rijn gehaald, zoomede nieüw gevormde eenheden uit tot binnen land van Duitsohland ejn Oostenrijk-Hon- garijfe. Totidusvter zijn er alleen Turken versche men in het gebied van Brezezany aan de Zlota Lipa. Krijgsgevangenen verzekeren, dat ier dn© Turkseh© regimenten zijn m dit gebied. Te Lemberg moeten 40000 Turken zender wapens of uitrusting zijn aangeko- nten. Yan het Zuidelijke ft-out. Die legertorichten van gisteren melden geen bijzonderheden van eenige beteekenis. De Italianen makten melding van bloedig afgeslagen aanvallen der Oosteprijkers op de door de Italianen op 'den top Van den Cau- rio! ingenomen stellingen. Van het Balkanfront. i In Mlacedonië. De bevelhebber ,vtan de Engelsche 'troe pen te Sialoniki bericht dat de activiteit, vfcm de vijandelijke a/tilhrie aan de rech- terzijde vian de linie-is toegenomen. AJan heft St.roerna-front is de toestand on veranderd gebleven. Heft Fransche communiqué meldt nog, dial een Bulgaarsche aanval ten westen, vian heft lOstrowo-meer door de Serviërs •werd afgeslagen, i In Albanië. Een officieel Oostenrijksch communiqué meldt: Ten oosten van Tlora (Valoina) werd een aanval der Italianen totaal' afgeslagen. De vijand motest terugtrekken naar den linker oever der Wjojoesa. De O.-H. troepen tob ben thans al hun oude stellingen weder in handen. t 1 Van het Roemeensche front. Roemeesch legterb'te^WlcPht. Het officieel© Roemeensc|be communiqué van Zaterdag luidt: Aan het Noordelijk en Njooirdoostelijk front zetten onze flroepen 'hun opmnrsch in alle richtingen voort. Wij b'ezietben Ke'dt di Vasarhely, Razanitza en Zisnadia. Ten Zuiden van Sihin namen wij zes officie ren en 1137 man gevangen. Te Pdtreszmiz- zaineint hebben wij spoorwegmateriee! en levensmiddelen buitgemaakt. Aan het Zuidelijk front hebben die Rus sische en overig© vierbonden "troeperi. "hun concentnatieplaatsen bereikt. De vijland deed ©enige luchtaanvallen. Een vliegiuig wierp twee hommjen opeen toeklonk, hoe schenen haar zusters daar mee vertrouwd tie zijn. Zij had een flauw besef dat iets haar vaji hen scheidde en zij dacht een oogenblik: „Ten slotte heeft Grootmama toch ge lijk gehad —V i Onnut was de kamer uitgegaan. Nu kwam! zSj (terug met tot kisltje, dat zij! zoo hang was open te makten. Zij zette het op tafel, zeggende: „Nu rijn wij allemaal zoo gelukkig ik! dacht: nu isi het oogenblik gekomen Belhamel deelde de bijzonderheden van dat kistje aan, Renk mede, en zij lazen met elkaar tot adres met een' ouderwefB- sche hand geschreven: „Weledelgeboren Vrouwe Mevrouw Gros- si, Tooneelspeelster aan den HofschouWi- burg te Fxeybimg. Kanen." Hesperus haalde de nijptang er bij eD zette zich aan het wierk! om de spijker tjes er uit te totem Zij zaten er als 't ware Voor de eeuwigheid ingeslagen,.' Krab kwam fluks met het hakmes jen schoof heft onder het deksel vjau tot kist je. Daar vlpog het epten. Ze stonden er aLten om heem', vlak bij elkaar, Ormnt 'zag doodsbleek. Bovenop lag eten klein, oVaal lijstjca Het was een daguierreo-type. „Onze pviergrootmdedier mtet Grpotmama" zei Oninut. tV Het was! doodstil in idkamér. De dokter hield tot portretje in de hand „De vrouw, zoo rechtop, zoo resoluut, zoo flink fluisterde hij, „een de, gelijk karakter heft kind echter daaraan is alles natuur, leven, overmoe digheid i Ret portretje gjn|g yian hand' tot hand. •^Zpo ,wai O.nnUt als "ktud precies trpep hos-pitaalsoMaien, die Piatxa, in 1 district Neamtzu, verliet Niemand we gewond. Oostenrijksch legerbericht Vian gisteren': Aan het Roemeensche front liebb schermutselingen pllaats tusschen Voorhf de-tioepen en ar til Lerie gevechten plaats had. De toestand onderging geen' Ver&a? ring. Duitsch legerbericht. Onder met succes bekcoonde govteeh rukken de Durtsch-Bulgiaarsche strijdma ten tusschen den Boniau en de ZVapte Z voorte i Bij Kotsjmhr (ten Noordwesten Van bricz) verdreef de Bulglaarscbe cavalr do Roemeensche infanterie, 'waarbij IQ ficieien en mieer dan 700 man! gevarii. werden genomen. t Duiitsclt© vliegtuigen hebben den t September tal van bommen geworpen de havenwerken, korenschuren' «a oi tanks te Constanza, op dten Russiscto kruiser „LaguV en vier torpedojagea zichtbiaar met goéd. gevolg. Alle vliegtui gen zijn, in wteerwil vian 'een hmito be< schieting, teruggekeerd. - Generaal Iwanpf te BjoiejilftSarltesti De btevelhebber der Russisclie trbepen, in Bpememë, lwanof, is met vijf andere Russische officieren te BoekJarest «angei- kpmen; zij weiden door dten koning Van! Roemenië in audiëntie ontvangen. In den Kanfeasns. Russisch legerbericht. Ten zinden van de rivier Eltoca duurt lie aanval der Russen m de buurt van. Ogno1 voort. Zij maakten daar 10 Turksche officie ren en 538 soldaten krijgsgevangen. Door Engelsche geblindeerde aütomobi ten werd ten zuidwesten van het me Kjmrodhel ten westen van het Wan-me een Iwendig vuur gewisseld mtet Koerd.t Ir Oost-Afrika. Dar-es-Sal'aam gevallen. Do Engelsche oppeibévteLHebber aak gisteren mt Zanzilxir, dat de hoofdstad v Duitsch Oost-Afiika zich dj en morgan t ovtergegevon. i Manneti'ocpen bezetten thans 5n sam werking met troepen van Bagomojo «n t dani deze stad. 1 Tan zuiden van jMrojaro zetten wij vervolging van de Dmtsclie lioofdma voort i De hoofdmacht van de troepen Tan Sir (is in de buurt van Matombf» aan de oer 'lijtoe hellingen van de Vlugurnbergen, Eten iklednere strijdmacht tiekfc zuidwa: over de heuvelen, terwijl in het westen reden troepen zuidwaarts van de ©verj gen van de groot© Rualm-rivier oprakkec samenwerking met oen afdeeting vjajï tweede divisie van Tan Devcaiter, die als Grootmama," zei BefthSatneL „En jij benl het evenbeeld yan; je o grootmoeder," yerkliaarde Renk- „Ja, ja," gaf Belhamel'toe, miöt dooc op het portretje gevestïgd, ^nu! IbJeg ik het, nu, is alles mij recht duidelijk - v,En ik ik ik?" ytoeg Kjiab derde malm jfi Een oogenblik stilte; men 'riep Oii „O Krab, Krab, jij hebt tot beste hebt Gipdtmdma'si zorgende hand Nu vertoonde zich iets yrpoljjks ir oogen der jonge* vrouw: „Ik ga naar de beuken om geb't voor de koffie te maloen" zöi ze. „Zie je wel, zie je wrel", knikte perus baar toe, „als zij er niet was, den wij er, allemaal slecht aan' ftod f Juichend liepen die professortjes m- naar do keuken na.- v t Er 'l'agen, twee brienfen! Kjo®aa op khstje, cón van do hand yah Ovterg. moeder en teen .vftn Grootanama. Do verdere Inhoud bestond uit go verbrokkeld gebak, z,oo hardgbwanten steen. Belhamel vergeleek de datums der Ven. I „Je moest dien van Gijootaiataja tors lezen" zei zo tot Onnut, „ja jij, dan' i het of wil grootmama hoorden spreken' Onnut" las: - i I i „Lieve moeder 1 Geloof mij, moeder, het spijt ïiederora dat ik al getrouwd Hen. Twee pjrihsief hebben mij al ton huwelijk! met d© liakei hand aangeboden.. „Hopap,heb' ïk @3 zegd, „ik bédank u wel, jk lüen! Jer fees van nummer rechts.'.' r i t .j tm gmi i EBAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1