De oorlog. 89* Jaargftng. Woensdag 6 September 19!6 NO 15236 Ons slot Heebach. Deze courant /ersehijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fL 1.25, franco per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advartentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel mèer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zjjn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertenlien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; G<e?ien het vlefrzoefc van A. TIEMAN, - om vjefgimning tot het oprichten van een groenten droogi nricb tï ng in het pand gei legen aan de Hoofdstraat no. 63, Kadas? ster Sectie IJ. no. 1421, miet een electro!- moto? vian 18'R.K., drijvende een ven ti lay tbr. i Gjelet op de bepalingen jdcr Hinderwet; Doen te weten: dat voojmneld Verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie! gelegd; dat op Woensdag, den 20 September a s., des voormiddags ten 11.30 ure, ten rand». -huizo gelegenheid zal worden gegev'en om bezwaren tegen het toestaan van dat ver zoek in te Krengen en die mondeling óf schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, dio ter zake mochten zijd ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7- dier Wot voor het Gemeentebestuur of een of nüeer zij1- ner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En hiervan, is afkondiging geschied, waar het behoort, den Gen September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, U. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. Openbare Herhalingsschool v|oor I MEISJES. Aanmelding van leerlingen, die gewoon lagen onderwijs genoten hebben, voor don aanstaanden dursus moet geschieden op Maandag 4, Dinsdag 5, Donderdag 7 en (Vrijdag 8 September bij Wet Hoofd dier sdbJool in het gebouw van school C aan de Lange Nieuwstraat, des avonds tussehen 6V2 ©11 8l/z uur. Bij aangifte is het geweiiseht het vac- cSnebewijs over te leggen De Sqhooi vangt aan 1 October as. 1 1 Het Hoofd der School, I J, A'. VAN DER, POEL. Bjoonian naar 't Duitsch door Hermin© Villinger* 43) (Slot). Toen ik hier tot den intendant Zei „Weet u, wij moeten onze huwelijksreis e,r hier uitspelen", heeft hij zjch half doodgelachen. Toen zei liij: „Hoe oud is U?" „Achttien tot den twintigste van deze maand," 1 1 „Hebt ge uw man lief?" Vroeg hij. „Ho peloos." JO, wieei" Hop hij. Toen heb ik) hem uitgelachen. Waarlijk, moeder, ik bid u, wees maar Volkomen gerust over mijn zedelijkheid, Uw Rechtschapen, rechtschapen klinkt mij den heelen dag in de ooren. Als ik zoowel in de drama's als in het leven de felle hartstochten zie, dan weet ik Zeker, zoo leientj© hen ik niet. Maar ik kijk ielereen graag vnende'ijk aan, en dal is de strijd in ons huwelijk. Zoodra er een man in de buurt is', moet ik een somj ber gezicht zetten. Al machtige God, ik kan nu eenmaal niets wat somber is uit staan. Als hij dan zoo woedend is, zet hrj net een gezicht als destijds op de bewaarschool. En ik kan niet anders, ik moet don Vagebondje tot hem zeggen, waar hij Volmaakt woedend van wordt. Indien toestand hebben wij gisterenavond de „Minna Von Bamhelm" gespeeld. Hij was J'eLlheim en. ik Franzisfca. De schouwburg gtjampvjol. Geen enkel Kaajrtje meer te Openbare Herhalingsschool - voor JONGENS. Aanmelding van leerlingen, die gewoon lager onderwijs genoten hebben, voor den aanstaanden cursus moet geschieden op Maandag 4, Dinsdag 5, Donderdag 7 en Vrijdag 8 September bij het' Hoofd dier school in het gebouw van school F aan den Singel, des avonds tussehen 7 en 9 uur. Bij aangifte is het gewensdht het vac- cinebewijs over te leggen. De School vangt aan 1 October as. Het Hoofd der School, 1 J. G. VAN VLAARDÏNGEN. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Fransch legerbericht. Aan het Sommefront beljejmmiert hot Rechte weer, dat den geheel en nacht ,heerschte, de openatiën. De Franscne troepen organ iseeren zich op het Verover de terrein ten noorden van de rivier. De Euitschr s ondematoen" een krachtigen tet- genaanVal, deboudhearend van het Andten ius-bosoli tegen onze stellingen tussehen Corn bles en Le FoRest Door ons gesqhut en onze mitrailleurs onder vuur genomen, trokken de aanvallers naar hun linie van uitgang terug; onder zeer zware veriitet zen. De D.uitscSiers hernieuwden de pon ging niet 1 1 ;N Ten zuiden-Van de So'mme trachtte^ de D,uitsdh(ers slechts pp teen punt ten opsiert Van Bpiloye ten Sart terne eien 'te genbeweging te doen. Verschillende aari vallen werden dopr ons v.uur afgeslagen. De Duitsdhers lieten nog oen honderdtal gevangenen in onzla handen. Aan den redhterotevter (van de Maas Was de naclht betrekkielijk kal'm in de sec tof» ren Floury ©n Chenois. ,Wij maakten nog 50 gevangenen, ondfer Wie 2 (Officieren. De Duitsohe aanvallen ,op dte kleine re doute ten zuidoosten! jvian Jhiet werk| TliiH au'mont leden volkomen teflfhed. Een' dter F.ra'nsdhe vliegtuigen wjerd 'door vier Duit- sdhe vliegtuigen aangtevallen, maar slaag!- de er in 'zich van zijn tegenstanders te pntdoen, een Ier (jan werd gemitrailleerd van dichtbij en (viel verbrijzeld neer ip de s'üieek van 'Chaulntes. Engel sch jlegerberifcjh t Gedurende den nadht breidden de Engte?» sdlien hun terreinwinst in de buurt van! Guüldmpnt uit. Ondanks den hardnekkig gen tegenstand van den (vijand en in cenj pn-ophoudel ijken stortregen drongen de Engeltsdhe tipepen lpOjO yprds -voor,uit' ten oosten vjan Guillomont en, kregen ziji krijgen. Een atmosfeer om te stikken. Maar wij hebben gespeeld 1 Eerst woedend! tel gen elkaar; steeds mot een schuinen blik over Minna heen. En toen, ik weet zelf niet hoe het gekomen is, plotseling was alle boosheid over, en wij bevielen elkaar onbeschrijfelijk goed en het publiek ook. En toen, }vat dunkt u daar wel van moe der, helmen wij op weg naar huis een flesch champagne meegenojnbn en een rnenig'Je lekkers uit den bakte tbakkerswini- kel, hoofdzakelijk moorenlcopperi. Ik zal dien avond nooit viergeten, zoolang ik iqef. Ik op zijn schoot'en we hebben ge- klonken en'gezongen en we vonden Het de Ven zoo zalig. Het was of het over ons werd uitgestort, alsof de Godin van liet Geluk', Fortuna, oVer ons heengereden was en bórtlr horen yjan. overvloed over ojnsi had uitgestort tot het laatste kruimeltje toe. Wij hebben om de tafel heengcloopen ieder met zijn. glas in de hjaid en hebben halleluja gezongen. Ik was tot tranen top geroerd van dank baarheid; ik' zei tot hem': „Laten, wij God, een offer brengen", waarop hij vlug de| kurk op de flesch deed en ze Voor het raam zettje. Fluks pakte ik de chocola- bonbons hij elkaar. Toen zagen wij op tot den sterrenhe mel pn mijn Ventje zuchtte: „Ach Lieslqe, als je mij maar nooit meer jaloersch maken wou." 1 „En jij nooit rnqer jaloersch wou wory den", réi ik met eten zuqhti En pa{ ©en) kleine pauze„lieve man, verf mij dan in Godsnaam maar geel, dan val ik' pn niemjands smaak meer,,7 *- 1 Dat wou hjj jschter niet j vpet in het L'entiö-boech. Meer naar het zuiden viel, na een htevig gevecht, het ge- heele sterke verdedigingseptmptex van den vijand pver een front ,van 1000 yards in, en pim Fialfemtont in 'banden dier Engeh ischen. 1 1 Er worden nog (steeds gevangenen aani- gebnaciht; sedert dien Sdert September zijn meey dan 1000 'pian gevangen geno|men' Bij Gindhy duurt het gevecht vport Het resultaat van de gevedhteb. sederi Zondag 'is dus, dat de gdhei&le rest van- de tweede verdedigingslinie vian. den vijand op een, punt van de Mpuqutetlfhoevte af tpt aan ,het punt, waar de Engeljstehe Ju ni© aansluit bij de 'Fyanscjhe', genomen isr Zpndiag Wag er grpo'to activiteit van, vijandelijke vliegers. Er Wterdeh geregeld dop,!' lujdh'tgevechlen geleverd. De vijande lijke vliegers, die genoodziaak't waren. eenfr ge mijten aph'ter de Engel(9che linies te blijven, konden den arbeid der Engel^dhe machines hiet belemmeren» Bij twee veil-, schillende gelegenheden openden Engel,- sphe aëyopl'anes het vuur op vij;mdelijkte) 'troepen op dten btegoaen grond. He't resultaat van de gevechten was, dat drie vijandelijke machinist, naar het scheen, in ontredderden taeptand, niuir heneden we,rden geschoten. Vee! andere vijandelijk© vliegtuigen werdcrt beisahadjgd én tot ïani- den genoodzaakt Een Engelsdhte aïropïanie vernielde teen Duitschen kabelballon. Twee Eiigols.chto machines worden Ven. mist. I 1 1 1 Tan het Oostelijke front. Oostenrjjksch legerbericht Front-aartshertog Karei: Deaan- vallen der Russen Cp het Karpatlien-front der verbonden mogenheden duren voort. Bij Loendoet Moldowi sloegen de 0.-H. troepen verscheiden krachtige aanvallen af. »\an den Boven-Tsjeremosj en ten zui den van de Bysiriz wordt hevig gestreden. Ten noordwesten vab Korös Mezó misluk ten alle pogingen van den vijand om terrein te winnen. Ten zuidwesten van Brezezaiiy is ook het laatste eergisteren verloren ,stuk loopgraaf heroverd. Front-prins Leopold: Geen ge beurtenissen van belang. "Russisch legerbericht In de richting van Wladimir Wolhynsk in de streek van de Boven-Seret, namen de Russen in de gevechten van 31 Aug. tot 2 Sept. 115 officieren en 4514 soldaten gevangen en maakten zij zes kanonnen, 35 mitrailleurs en vier bommenwerpers buit. In de Woud-Ka,rpathen maken de Rus sen nog steeds vorderingen. Zij veroverden in een ^gevecht eenige hoogten. Tan het Zuidelijke front. Oo^tonrijksch legert ©Rich t Aan hel Tirolsche front hier en daa,r verhoogde artillerie-activiteit. En zoo, moedertje, zal 0U7J0 ïevtensweg steeds weder door een paar wolkjes yteap duisterd wordien en God weet jvjaarbcen die leiden zal. Maar- ik! denk) er niet over te wanhopien en zieg evenals yader za liger: „allies komt terecht" Maak u dus piet boos als ik| vraag een piaar mqprp kopjes ,eet en een snoepster ben'. F u Ho,of- ze tong is nog vjctel erger. Ik h- trouj- wens in alles plezier wat goed i->. pJi-et; in de deugd alleen. Een paar gebrekiein» moeten wij menschen in Godsniaam' heb!, ben. Laat ik dit ei,et vergeten van al le lekkere dingen op de wereld, zijn (en blijven uw boterbiesjes toch liet lekker ste van allies. hetgeen een kleine aan), wijzing is tegen mijn verjaardag, den 20sten. U moet weten, dan zijn wij in Freyburg, En dan bomen er nog tien gastvoorsiielJ- I in gen in alle mogelijke landen des llCey ren pn o moedertje, don hebben wij oen zak' vol geld en u zult een leventje lei den als God in Frankrijk. Amen. Amen. I Uw Lieskje. P, hoe Vaak ïijeD ik als kind van dio boterbiesjes Van u gesnoept Waarom heeft u er niets van gezegd, moeder, want u heeft het best (geweten. Vergeef bat mijl l 1 Uw Lieek'e.f -Onnut legde den brief weg. Toert zij opkeek ontmoette zij niets dan vrqol ijke, lachende oogen. 1 „Niet waar", zei (ze, pwij mochten) ook) de tafel wel rondloopen en Halleluja zingen? üd maakte mij zoo angstig. ife was bang dat er niets dan treurige, sombere, smartelijke dingen in het kistje In het Rufredo-gebied zijn verbitterde ge vechten geleverd om den Sorane-top, dien de O -H. troepen hadden verloren, maar die door een stoutmbodigen tegenaanval werd hernomen. Italia'artsch feger&erïchf. Aan het Trentino-front de gewone artil lerie-activiteit. De vijandelijke artillerie trad vooral krachtig op tegen de Itahaansehe stellingen op den Monte Civaron m het Suganadal en legen den Cauriol m het Fiemme dal. Aan de Rio Felizori (Boven Boite) be zetten groepen Italiaansche infanterie m den nacht van 2 op 3 September na een onverhoedschen aanval op de Forame-spïts «enige beheerschende stellingen. Zij maak ten een twintigtal krijgsgevangenen. Een hevige tegenaanval van den vijand werd totaal afgeslagen en een vijandelijke com pagnie vernietigd door het vuur der Ita lianen. 1 Aan de Midden-Jsonzo en op den Karst van tijd, tot tijd artillerie-activiteit. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op bewoonde plaateen in de Laguna Ma- rano op den avond van 3 Sept. en giste ren'op Ludnico, Sdraussina en Gorz Drie personen werden gedood en ©enige gewond Te Górz werd het dak van de San Gio- vanni-kerk ingeslagen. Een escadrille watervliegtuigen wierp in den nacht van 4 ojpj 5 Sept. 20 bommen op Venetië. Niemand werd getroffen en de materieele schade is zeer gering. Tan het Boemeensche front. Öiostenrijksch legerberticht. De toestand is nog hetzelfde. Er geschied- do niets van belang. - Russisch legerbericht. I In de Dobroedsja hoeft den 4den Sepl. een eerste botsing plaats gehad tussehen Russische bereden troepen en Bulgaaxsclie cavalerie. De Russen sabelden een Bulgaar- sche patrouille neer en namen een offi cier gevangen. 1 Tan het Balkanfront- In Macedoni Hel officieele Fransche communiqué van gisteren meldt, dat er oen afwisselende kanonnade werd gevoerd aan het geheele front en dat er patrouillegevecliten plaats hadden aan den linkeroever van de Stroema. Het Engelsche legerbericht meldt: Gedurende den nacht van 3 op 4 Sept. begon de vijand eerst met zoeklichten te werken en opende daarna het vuur oji de Engolsehen ton zuidert van Orljav, aan het Slrnenia-front; er ontwikkelde zich,ech ter geen aanval. 1 Op het Doiran-front patrouille-gevechten te Macnkovo en Krassali. In Albanië, liet Ooslenrijkscbo hoofdkwartier meldt: zouden verborgen zijn „En bet is niets dan ie ven', leven lo ven riep Renk uit. - Onnut n'am den brief v|an haar over grootmoeder m de hiand. Deze schreef „God zegene u mijn lieve dochter op u'w negentienden verjaardag en ik! zond u mijn portret, opdlat ge uw mootler niet vergeten zult en uw buwelijksbrief opdat go sLeods Tw geluld Voor oogen. zult heb ben; sla die dan maar good op. God ivil misschien ook' zulke kostgangers hebben als jullie en ik! 'wil bet met beter weten, ofschoon je champagne drinkt, een zon derlinge gebeurtenis in -/mijd leenvouidig leven, terwijl ik' vroeger uit zuinigheid nooit genoeg opnaai sols kon naaien in je roldjes. Maar met genoegen hoor ik; dat je man zich met Verstand en goeden wil op zqn vlak toelegt en je tot ernst vermaant Dus 't' is een wakkere, beste zoon, een dub bel groote vreugde moet dal zijn voor de moeder, daar jij van kjlein kind af aan gaarne uit den band placht 1e sprin gen, zoodat ild vaak gebeden heb dat God je toch niet toelaten zou te verongelukt ken. En nu kan ik dus weer bidden, daar Hij mij de grootste zorg heeft afgenomen en je man zuinig en ernstig is. Mijn beste oudje liieeft mij op zijn slerf- bfed nog bedankt, dat ik steeds zoo dapr per gestreden heb tegen zijn aangeboren Jiclitzïnlnigheid, evenals de aartsengel Ga briel tegen Lucifer. Ikl wan njot een lat, Zei hij, die lievter buigt dort Eneekt Maar toen ik .vanmorgen vroeg naar de mfcfrkt wou gaan; bon ik op 'de trap, in, eE De Italiaansclie iioepen tiokken gister (Woensdag) ochtend bij Feras over de Wo- joesa. t In een aanval der O.-H. reserves op den linkervleugel van den vijand werd deze teruggeslagen. De zware artillerie beschoot aan den linkeroever der rivier de terugwij kende Italiaansche colonnes. Gedurende het gevecht schoot de aviate ut Arigi een vijandelijke vecht-machine na-ix beneden Een der inzittenden was dood, de beide andere werden krijgsgevangen ge maakt. In Griekenland. - De vloot der geallieerd en in - den Piraeus. De Grieksclie minister van buitenlaud- sche zaken heeft, volgens een Havasbericht aan de bladen te Athene, de volgende nota doen toekomen „Alle alarmeerendo geruchten, dio sedert gisteren verspreid zijn, zijn ongegrond. De vloot der geallieerden is met gekomen rnel vijandelijke bedoelingen jegens Griekenland; noch jegens de Grieksclie autoriteiten, noch jegens hel Grieksclie volk, tegen welke geen enkele maatregel moet worden geno men. De aankomst der vloot staat ook ui geeneilei velband met de houding, door den Griekschen Staat aangenomen, zij be oogt alleen ecmge voorzorgsmaatregelen, die de Entente wenscht te nemen tegen haar vijanden, die, gebruik makende Van hun aanwezigheid in Griekenland, plannen smeden en voor de Entente intrigues op tou-v zetten, die ten nadeele ion de En tente strekken." In samenwerking met de Entente. Aan de „Daily News" Wordt d.ii Maan dag uit Athene geseind: Zairais en de En gelsche gezant Hebben vandaag eert samen- speeking gehad. Besloten is, dat mden) vervolge alle maatregelen in verband met de uitzetting van Duitsche agenten dooit de Grieksdie politie zullen worden genomen. Personen, die reeds door den Engelsch- Fransclien geheimen dienst in hechtenis zijn genomen, zullen worden overgeleverd, aan de Grieksclie autoriteiten. De bondgenoten' zullen een lijst van jiersonen, overleggen, aan wier- wtarkzaatuhoJen zij een eind won- sclien te zie ngemaakt. I Gisteren werd uit Athene aan de „Daily, Telegraph" geseind: Baron Schenk heoft aan Gneksche journalisten, meegedeeld, Bat hij een bezoek heeft gebracht aart hel En gelsche gezantschap en zich omvoorw'.aaT- delijk tei' beschikking ran den gezant beeft gesteld. Dozo antwoordde dat hij naar Lon den zon seinen om instructies. Deze op lossing is waarschijnlijk Verkregen door be moeienis uit hoogon kling. In den Kaukasus. Russisch legerbericht Nachtelijke aanvallen der Turken in da streek ten westen van Erzindjan wjeivlen afgjeislagen door jartiUorie.'vuur en haudgra- naten. 1 Waar gezakt. Ik had Goddank nog eicrèn genoeg in huis om do botcrbiiesj'es nog gauw te kimrton hokken, dat je niet (al te veel geld hij djen btinkhtbakker uitgeeft Het schrijven gaat me rtu echter heel moeielijik of, zoodat ik eindig. Ja, ik vterblijd mij over u benden) oven mijn .dochter, omdat zo Kebl'dviert is| zooy als ik ,)iet lwar geleerd heb en ovor mijn zoon, die mij de schriiklkelijkto zorg yïm dte ziel hoeft afgenomen. Blijf rechtseha,- pen, altijd rechtschapen, dat gev|o: Godl Buurvrouw zal piel Ristje 'naab de j-osij brengen. Als hel dicht géstpijkjerdis, ga ik! naar bed om te zWooljert. Dat is bet beste. 1 i Waarom ik' er niets via|a gezegd heb toen je de boterbiesjes uit de la Wegnam Och, uk heb liet wel gemerkt Maar zoo zijn kinderen nu eenmaal. Ik) heb1 ook achter mijn moeders appelen gjdzetcn. JVrtt zdl men daarvan zeggen.? JM gaat yoorby, evenals de mazelen. En zooi zög itó amen, laat je ze goed smalteri en bpijf braaf. - 1 1 Je moeder. Er hoerschte KScn oogdnblik stilz!wijgen. Teen sloeg Oiuiut Jio^ar gepo-to, heldere oogen op1 1 „G Belhamel, nu, weet ,ik, 'waarom de ReeWadlijes niiet „vleroïigduld" gijn' Ronk' Knikte. "„Als die wtirlel rnriar gezdnjd js, dart s. zjjn de tajkköu pief hok." t SCHIEDAMSCHE COURANT t i IJ'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1