69"* Jaargang De oorlog. Donderdag 7 September 1916 NO 15237 DE ZEEVALK. a Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.05. - Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adveitentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd "zijn. Bureau: Lange Ba ven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92j iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Ondergeloekende brengt ter algnnecne kennis, dat hot boekje over liet Openbaar M. IJ. L. O. to Schiedam voor belangstelten- de Ouders verkrijgbaar is bij hot hoofd der schóól, don Heer VAN SL1NGELANBT, op diens spreekuur (des Dinsdags en Vrijdags, nam 34 uur), of op schriftelijke aanvraag aan genoemd hoofd. 1 D© Wethouder van Onderwijs, T. S. GOSLINGA. Burgemeester en Wethouders van Schïe damlj j i Brengen op verzoek van Urnen Bestuur ders l, cm atone n van hot IIouckama-Leon te Bolsward, tor openbare kennis, dat Bestuur ders Cjcllaloren voornoemd, voornemens zijn $vfer to gaan, tot de Ingeving rtpi een, studie- beur?. Nakomelingen uit de familie Van den stichter, die naar de beurs won sclien te din g'en, zullen zich, onder overlegging van een geboorte-acte, vóór 1 October a s., schrif lelijk moeien aanmelden bij den. lieer Dr. O. J. NIEMÉIJER to Bolsward. Zij dienon dan den leeftijd Vah 12 jaren te heblien bereikt. Do begiftigde zal Vrij zijn in de keuze van een vak van studie. De sollicitanten zullen zich hebben le onderwierpen aan een Vergelijkend examen, waarvan de datum later zal worden bekend Vemaakt. Schiedam, 7 September 191G. - Burgemeester en Wethouders voornoemd, U. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, I V, SICKENGA.- BUITENLAJND Tan het Westelijke front. Fransch 1 egerbericht. Ten noorden Van de Somme beproefden do Duitschers goen 'enkelen tegenaanval geduiende den nacht. De nHilleriesInjd wordt krachtig voorlgezet in de -verschil lende sectoren van 'het front. -- Ten zuiden van 'do Somme vielen de Pujtsdh'ers herhaalde malen 'aan op de nieu we stellingen der Fran sclien ten zuiden van. De'niecourt en Aan den ingang van Bemy-en-Santerrc. Alle aanvallen werden afgeslagen door liet Fransche spervuur, waarbij de vijand lievige verhezen leed. Aan den rechter 'Maasoever doden de Duitschers gisteren (Dinsdag) legen acht uur na een loven dig bombardement een aanval op het dorp Fleury. Onder hot hevige mitrailleurmur der Franschon ikon- iden de Duitschers niet debouclieeron.. De Frajisclien1 maakten gisteren in den iseclor ten oosbeta van Fleury nog ycerlien gevangenen. In Lotharingen werd een sterke Duit- Roman uit het laatst Ier lGe eeuw, na.ar 't Engelsch van RAFAEL SABATÏNI, 1) EERSTE DEEL'. Sir Olivier Tressilia% HOOFDSTUK -I. De Marskramer. Sir Olivier Tressilian zat op zijn gornxk in de ruime eetkamer Van hel mooie huis Penarrbw, dat hij te danken had aan den ondertiemihgsgeest van zijn yader, bo! reu ti de en betreurenswaardige nagedachtenis en aan de' bekwaamheid en vindingrijk- beid van een Italiaanschen architect, Bag nolo genaamd, die een halv'e eeuw gei leden als-een der assistenten Van dien bei- Voemde Torrigiani naar Engeland was gei komen. h Dit hui% gelegen) in; ztalkl ioen afgele gen hoek van Comwallis, zoo bijzonder opvallend, in zijn Italiaansche sierlijkheid, Verdiende, ook! ,wat de geschiedenis van zijn bbu,w betreft, oen woord afzonderlijk. De Italiaan Bagnolo, die aan zijn. uilj. stekende kunstenaarstalenten oen twistziek, (opvliegend karakter paarde, had heit eni ge! uk bij een' vechtpartij ,in' teen, herberg Sn South werk een man te doodert Dient tengevolge vluclitte hij uit de. sfjad, mil rustte in zijn overhaaste yjudht voor de gevjolgen yjaja dien manslag niet, voordat sche afdeeling door Fransch vuur over vallen en n 1 toon gejaagd toen zij een voor uitgeschoven Franschon post wilde oplich ten. x Overal elders was de nacht rustig Engelsch legerbericlit. Heden(Woensdagjnaoht namen wij bezit van het gehecle Leuzcbosch. De stiijd duurt vooit tusschen dit bosch, het dor|> Com- hles en den weg van Ginchy. Gisteravond verspreidden wij met succes gaswolken te genover Gommecourt. Avond comu mu i qué Zware strijd bij Ginchy. Een groote vijan delijke afdeeling, komende Van Couiceleltc, is door onze artillerie verstrooid. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch 1 legerbericht. Front-aartshertog Karei: Aan het Karpathenfront hernieuwde gisteren de vijand zijn hevigen aanval; behalve enkele met groote inspanning verkregen kleine voordooien, mislukten al zijn pogingen om terrein te winnen. Ook ten oosten van Halicz word met de grootste verbittering gestreden; na Verschil tonde vergeefsche stormaanvallen gelukte het den-vijand tenslotte dit frantgaieelte terug te drukken. Frontprins L'ieopold van Beie- r© n. Ton oosten van Zloczof zakten Vijan delijke aanvallen, welke na lievige artïllerïs tisdhe voorbereiding doorgevoerd worlen, gedeeltelijk bij de eigen versperringen, ge- deeltelijk in ons spervuur ineen. Verder be halve matig artillerievuur en mijnwerpers- Vuur niets bijzondere. Russisch legerbericht. In do richting Halicz, do streek van den benedenloop van de Gorodenka, een linker zijrivier van den Dnjester, maakten, de Rus sen zich mteester van een versterkte stelling van dcjji vijand en sloegen zij dezen terug naar het noordwesten. Het aantal gevange nen, ïn deze streek bedraagt 4500, onder wie 2000 Duitschers. In do Wpud-Kiirpatlien zótten de Rus ten "hunnen opmarsch yoorl, zij namen een Peeks hoogten en sloegen daarop verschei den tegenaanvallen" af. De strijd in Galioió. 1 Do PeLerbu.rgsche correspondent van do „Daily Telegraph'' 'seinde Dinsdag: Andermaal is Broessilof's strategie volko men gerechtvaardigd. Het leidende beginsel daarvan is den aanval op te schorten, zoo dra een wezenlijk ernstige tegenstand wordt gjebcden en snel troepen te condentreeren Voor een sloot in een nieuwe richting. Elke nieuwe beweging begint langs het gteheele Dont en dat houdt den vijamil in het onzekere over het punt dat weikelijk wordt bedreigd. Als ile vijand liet dan ont dekt is hot to laat om CLen stoot teparee ren. Bij don laatsten uitval heeft Broessilof's centrum en linkervleugel veel «u«es gehad Daardoor is de inneming van hemberg en con inval in do Hoingaareche vlakte aan- niierkeilijk bevorderd. Aan de knsL van Koerland. Dinsdagmiddag hebben, naar van offi cieel© Duitsolio zjjde wordt gemeld, onder scheidene Rdssischo vliegtuigen een nan- Iiij dien iter sten hook van Engeland bei reikt had. Onder welk» omstandigheden hij don ouden Tressilian teerde kennen, weet ik, niet. Maai} zieker N hek dat dq ontmoeting voor hen beiden juist van pas kwam. Rudolf Tressilian, die een die pe neiging schijnt gehad te hebben vjoor liet gezelschap van schurken van allerlo' slag, verschafte den vluchteling oen onf- derkomonen Bagnolo vergold dezen dienst door het aanbod om het vervallen, half houten huis vjan Penarrow weer op te bouwen. Toen hij het world op zich had genomen, deed hij het met al hot vuur van een waren kunstenaar, en hij maakte Voor zijn beschermer een woning, die een wonder van bevalligheid was in dten ru}- wen tijd en dat afgelegen district. Onder toezicht van den begaafden architect, den waardigen medewerker van meester Tor- ngianii, verrees teen fraai, h'uis, V<an Twee verdiepingen in zacht rpoden baksteen, vol licht en zonneschijn, die naar binnen stroomden door de reusachtige Goithischei ramen, die bijna van den grond tot den zolder reikten. De hoofdingang bevond zich in een tuitspringenden yleugelp ouden een grotd balkon, alles gedekt door yen bij zonder sierlijke kroonlijst, die nu gedeel telijk in een groenen mantel Van klimop gehuld „was. Boven de gebrande roode dak tegels verrezen statig stevige schoorstee) nen. Maar de roem Van Penarrow d. \tv. z vOn 't nieuwe Penarrow, gesproten uit het vruchtbare brein Van. Bagnolo was de tuin, ontstaan uit de verwante wik val met bommen gedaan op Augernstoe in Kom land, doch zonder succes. Onze af- weer-vliegtuigen slaagden erin een vijan- delijken tweedekker tot landen te dwin gen. De bemanning werd gevangen geno men. Tan het Zuidelijke front. Behalve ecnige artilleriestrijd 'niets bij zonders. Op het geheele front heerscht slecht weer en ïn de bergen is de eerste) sneeuwT gevallen. Bommen op Venetië. Een Oostenrijksch niarinebericht meldt: In den avond van 4 Sept. bombardeerde een. vltogereskader de militaire werken Van Yenetië en Grado. Een machine keerde niet terug. Tan het Roenieensche front. Oostenrijksch legerHeflicht Afgezien van gevechten tusschen voor- uilgeschoven verkenningsafdeelingen is er niets ran belang te melden. Bussisch legerbericht» Duitsohe cn Buig aars oho troepen Vallen de Roenieensche strijdkrachten in destreek van Toetoekai aan. Grootvo st Nicolaas. De „Magdeburgisclie Ztg." ontleent aan Russische bladen liet bericht, dat groot vorst Nikolais opperbevelhebber wordt van het leger dat op den Balkan, togen Bulgarije en Turkije zal vechten. Vliegeractie. Officieel wordt uit Berlijn gemeld, dat Duïlpehe zeevliegtuigen Maandag ïn samen werking met Bulgaarsche land- en zee- strijdkrachten de Roemeensche batterijen en bevestigde infanteriestelh'ngen ïn de Do- broedzja, alsmede het fetation en de olie tanks Van, Konstantza 'doeltreffend met hommen hebben bestookt. Tan het Balkanfront, De Engel sche en Fransche stafberiohten maken slechts melding van een hevige ar- rilleriestrijd in 'likt Stroema- en Doiran- gebied en van eonige patroaillegeveehten. In den Kaufcasus. Russisöh legerbericht. I In de streek Van Ognot dringen onze I roepen vo^praarts, don vijand zware ver liezen toebrengend. Ten westen van Ognot hebben wij door do Turken verminkte lij ken van Russische soldaten gevonden. Ten westen van het Won-meer hebben gepantseido Engelsche auto's do Turken uit derpen „in do streek van de rivier Tsjoesjoer Nasjen ver dreven. In Griekenland. De Atheensohe correspondent van de „Daily Telegraph" seinde Dinsdag: Opnieuw zijn de {xilitioke hart&toohten losgebarsten wegens arrestaties, verricht door Engelsoh-Fransehe agenten in burger- kleedïng, en de aankomst uit Saloniki van officieren die weigeren aan de beweging ten gunste der entente deel te nemen. Zaïmis stuurt een midden-koers, die geen enkele partij kam bevredigen. Allen sahjf- nen, of beweren, overtuigd le zijn, dat de eenige weg, die nog openslaat, is zich' bij de geallieerden1 aan te sluiten, maar demis om hot oude huis, die de hoogjl ten boven Penarrow bedekt had. Bij het werk van Bagnolo hadden tijd erf natuur het hunne gevbegd. Bagnolo had die mooie grasperken ontworpen, de prachtige Ka}, lustrades langs de drie terrassen met hun fraaie verbindingstrappen gelioiUwdliij had zelf het plan van de fontein gemaakt, en met eigen hand den granieten faun ge houwen, die er de hoofdfiguur van was, en de twaalf andere beelden van nimfen! en boschgoden, in marmer, die tusschen het donkere groen schitterden. Maar tijd en matuur hadden de grasvelden 'lot een fluweelen kleed, de mooie palmheggejn dikker gemaakt, en de zware populieren doen groeieni, en de zware pophiltoneln, men Van dit domein in Comwallis vol'! tooiden. Sir 'Olivier zat op zijn gemak! dit alles te, bekijken, zooais het zich Voor hem vertoonde in de zachte Septemb'orzon, en hij Vond het leven en alios, wat hij zag, goed "en aangenaam. Nu, is er nooit iemand geweest, die zoo over het levten dacht, zonder een onmiddellijke oorzaak voor zijn optimisme, behalve die van zijn om} geving Sir Olivier had verscheddoie ref- denen. De eerste ofschoon hij die mis schien zelf niet in de verte vermoedde, was, dat hij' jong, rijk en gezond was,, de tweede, dal hij roem en, eer behaald liad, zoowel in de „Spanish. Main" De oude jnaaVn Van de Noordkust van Zpid-Amerika, tusschen dm juond de Orinoco em d,e landengte Van ï^mama. er zijn heiige 'geschillen over de voor waarden en het tijdstip van een derge lijke aansluiting. De aanstaande verkiezin gen geven ook aanleiding tot geschillen. Ongelukkigerwijze is datgene wat vrede en ©enhoud zou brengen en wat de Lon den sch© pers onlangs als haar verwach ting uitsprak even onmogelijk ak vóór de huidige crisis. Koning KonsUntijn heeft be slist geweigerd een afvaardiging te ont vangen, die de volksvergadering van Zon dag voor een week vertegenwoordigt, doch wel zal hij alle officieren ontvangen, die gisteravond zijn aangekomen na te heb ben geweigerd deel te nemen aan Je be weging te Saloniki Ter Zee. De du ikb'oot- en mijnenoorl rjg Llóyds meldt uit AVeyinoulli^ dat daar de bemanning van het! Reensche stoom schip „Jeanne" (1198 ton), dat in de Noord zee is gezonken, té aangebracht Diverse berichten Een vredesbptoogipfe. Een Zwitserschen bondspresident is eer- gister een Volkspetitie, ondortoekend door, 240.147 Wurgers en burgeressen, uit 844 Zwitsersclie gemeenten, aangeboden Do pe tilie doet een. beroepl op dien, Bondsraad, om een. conferentie van! onzijdige staten bijeen te roepen, met htet doel den re- gee ringen der ooriogvderndG tanden,, zoo dra de 'omstandigheden dat gedongen haar bemiddeling aan ie bieden, een wapenstel- stand Voor te stellen' en n,aj het sllujten van vrede oen al gemeten staten congres vooi te bereiden, om tot een intern alienate rechtsorganisatie te komen, i De 21." i De lijken Van den Dnitschen officier en de manschappen, die op 3 September hij den Zcppelinaanval op Londen zijn gedocxl bij het 'neerschieten' ,van het l'uchtschip, zijn gisteren bij do plaats van Wet ge- bdurde met militaire eei\ WegtaVen. Het inschrift op de doodkist van den aommayidant Mdtr ^Een onbekend Duilsch officier, gedood als commanflhntl van de Zeppelin „Lf 01'f, 3 September 5910.". Hierdoor is Voor 't eerst Wet nlinnmer Van de Zeppelin Wekend gewordlon, 1 Qhina ten Japan. Tot do oisehen, door Japan aan CJü'na gesteld naar aanleiding van het gebeurde in Sjengsj into eng, behooreu o.a Oprichting van politie-slations in de plaat sen in Zuid-Mandsjoerije cn Oosl-Mongolië, waar Japanners Wpaien; hot gevon van een Iiterisping aan den commandant vim 'de 28o divisie, van 'welke sommige afdoolingen in het gebeurde betrokken waren en bestraf fing van de subalterne officieren, die dir«?t aansprakelijk Waren voor de zaak. Japan heeft geen schadevtergooding ge- oischt, men gidSooft echter, dat het 'te ver slaan hoert, gegeven te verwachten, dat China een schadeloosstelling' zal aanbieden als bewijs van zijn goeden wil. Mlen zal zich herinneren', dal ongeveer! als hij de Verwoesting van de onoverwin!- nelijke vloot en dat hij daarom op zijn vajLen -twintigste jaar door Koningin Elisa. beth tot ridder geslagen was; do derde en laatste grond Voor zijn prettige stem! ming dn ak' heb' dezien vjoor het laatst bewaard, omdat ik dit de beste plaats vind voor de belangrijkste oorzaak was God Amor, die ditmaal y.eer goedgunstig was en de zaken two had ingericht, dat zijn bpfmaken aan Rosaiüunde Godolphin oen gelukkig .Verhoop had. Sjr Olivier zat dus) Op zijn} gemak! in. zijn grooten gebeteldhouwden stoel, zijn bpis los, zijn lange b'cenien ui (ges trekk een peinziende glimlach pm do Vaste lip|- pen, die nuf nog slechts door een klein zwart snorretje Kodiekt waren. Het Vas middag en liij had juist gfegeten, zooals do schalen, het aangesneden' Vtoescli en de half leege flesch naast hem, toonden. Hij tdok nadenkend aanj oen lange pijp want hij had de n.ieuw ingevbepdei ge woonte van tabak rooken aangenomien en droo_mde van Zijn meisje, en hij .was ridderlijk danlcb'aar, dat de fortuin hem zoo gunstig was geweest, d'at hij zijn Ro! samunde een titel 'en denigen poarn in den schoot kon werpdn. i Sir Olivier was slim yan aard ön ook iemand met Vrij jaalnzienlijkie geleerdheid. Toch schijnen noch natuurlijk' Ver stand» noch zijn aangeleerde kennis hem geleerd te hebben, dat v,an alle goden, die het lot der mtensKshen besturen, ter geen spotziekier ön ondeugender is dan juist deze 'Aimpr, tot wiens Iper hij ga ©en maand geleden eene Japansche _gendir- inenekazerrie te Sjengsjiatoeng door Chï- neezen oréiVallen en enkele Japanners ge dood en gewond werden, ten^ljl oók' nog 'tegenover andere Japanners gewelddaien. werden gepleegd. t Amerika en de handelsoorlogx De Senaat der Yareenigde Staten heeft gisteren aangenomen de z.g. „revenue bill", waarbij voorzien Wordt in de heffing van, jaarlijks 205 millioen dollars door belastin gen op nalatenschappen en winsten uit de munitie-industrie, door verhoogde inkom stenbelasting, een "beschermend recht pp kleurstoffen. Tevens zijn in de wet bepa lingen opgenomen lietreffende de bescher ming van Amerikaansshefirma's tegenden pcbloorlog en togen dumpingmethoden (den irn-öt?i' onder mark In rijken J "en verder ver geld ingsmaatregelen tegen die landen, |ine| ton aanzien van Amerikaansche exporteurs nnderscheid maken, waarbij ook wondt ge doeld op de weigering van vergemakkelij king van het postverkeer. jLricbknccht Zoowel het openbaar ministerie als Lïeb- kiwc.ht hebben beroep in cassatie aange- toskend tegen het arrest van het hoog mili tair gerechtshof van 23 Aug. nMNNENLÏm r Se Koningin In 5oord-Holland. Dp Koningin I's) gisleravbnd lialfne^eni jnpt het Stoomschip ^HydrogTpaf", hege- iioid door eeniga torpiedobpotefi, op Ter- sdhelling aangekomen. II. M. zal vandaag vjersdhillende schepen en marine-gel+oUwea bezoeken. i iI I 1 Slatting van de sitting der Staton-Ctenoraal. Bij Kon. beslui Ij van 5 dezer ia fet Volgende licppald: Art. 1. De tegenwolorJige zitiing dier Sta len Generaal zal Worden gèsldtenh op, Za terdag 1G September, die's namiddags te 3 uur. i Art. 2. Onze minister Vjan binnenland^ sdhe zaken wordt gemachtigd zich bp het in art. 1 vermelde tijdstip te begeven naai; de vergadering den SlaiyoOcnoraal, teni einde in „oen viereenigdo vergadering derf l>cide Kjameifs de zitting ip, Onzbn! naamj te sluiten. 1 t t i Voorzitter Eerste Kainer. Bij Kon. bdsluit'vjain 5 dezer is Keribemd lot voorzitter van de EaTsta Kamfer, dei) Skiten,.Generaai, godhrende da zitting, dip ml aanvangen op den, derden Dingdag-in. September, J. J. G. baron vajn Voorst, tot Voorst, lid van die Kamer. i Dr, Knyper. Dr. !A'. Kuyper is gisteravond uit Het. bui tenland te 's-GrawanJhag© teruggekeerd. OorlogsirinsthelasUng. Naar wij Wsmemen,. zal de oorlogs'winst- bolasting vermoedelijk nim 400 millioen gulden opbrengen. als 't ware den; wjeibokf yjari zij'n, pijp; hrpndda. De baden' wistent, dat dbzoj onH schuldig uiïziende khaap.ooa wrf^ede^Kook po schelm was, en, zij whnDouiVden hem, Sir Olivier kende) di}il staaltjo ybh oude wijsheid niet, of hij sloeg ter geen acht op. Iïij zou, het door bittere lerVaring lee- jenj en juist terwijl Zijn lichte bogen,' glitn:- lacliten over den zonneschijn op het ten- ras, yiel cr een sclïaduw oyer hij dacht toen weinig, dat dezla beu symhoot w)aa van de seh'addw, die over dm zonneschijn, vpn zijn leven viel.,' Achter die Schaduw kwtam de ptersooa groot en kleurig, onder leen grooten» zwarten Sptaansclien hoed, Nlersierd met bloodroode vedioren. Een iaaigetT, xnlet linf- ten omwonden stok zwaaiende ging de ge daante langs de ramen, even" khhn yoort- schrijdcndo als het noodlot 1 De glimlach bestierf Olivier op de lip pen. Zijn donker gelalat wterd pcin'zond, zijn zwarte wenkbrauwen trokken; zich zóó samen, dat er slechts ben diepe groef tusschen bleef. Toen k'wam langzaam üe eerste zachte glimlach, Rij was y'erant derd in een vastberaden glimJacli, eon; glimlach, die zijn, (Lipp'ehf irijnieiikjnieeyh terwijl zijn wenikhrauWien zich ontspan}, den, en aan fdjn' peatnaendö oogen beta glans gaf, die ^spottend, slim ten bijna slecht wosj j I H l ,1 hl Ui flll.Él L i ftZofdt vervolgfy ft J i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1