69*" Jaargang De oorlog. Vrijdag 8 September' 1916 NO 15238 r DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en ,V 1 a a r d i n g e n fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10'cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aap. het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 1^1 (lioek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters, naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bjj abonnement op voordeehge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. ,j Dagelijks worden zoogehaamde "kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. 1*1 Kennisgeving. Èe Eurgemeester van ScmeJam brengt "er openbare kennis dat de stemming ter benoeming van oen lid van den Gemeenteraad, in Kiesdis trict I, ter vervulling der plaats, die is opengevallen door het overlijden van den heer A. C. A. Nolet, zal gehouderi wor den op Vrijdag 15 September a.s, van des voormiddags acht tot des namid dags vijf uur, om wel over de candidaten A. DIRKZWAGER en i G. J. M. MELCHERS, dat tot de stemming niemand wordt toe gelaten, dan die volgens de Kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mode te werken en dn het bezit is van de bij art. '55 der Kies wet vermelde kaart, bevattende oen op,- roepïng yoor de stemming; dat aan een kiezer, die zijn kaart heeft verloren, of nu en. geen kaart is toegezon den, op zijn pan vraag door of vanwege den Burgemeester een kaart wordt uitger reikt mits hij voldoende van zijn identi teit doe blijken, en .dat tot die uitreiking ook het Stembureau bevoegd is; dat art. 128 van het Wetboek van Straf recht luidt: Hij, die opzettelijk zich voor een jjnder uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste een jaar. Schiedam, 8 September 1916. De Burgemeester voornoemd, K L'. HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving. r Verkiezing voor den Ge meenteraad. Burgemeester .en Wethouders van Schie dam. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Brengen ter ulgemeone kennis, dat op 'den 7«n September 1916 aan E. OSSEDRIJ- VER en zijn© recMverkrijlgeindm vergun ning is verleend voor het oprichten van een fabriek yoor het verwerken van gum mi, in liet pand staande Bakkersstraat 17, kadaster Sectie E- no- 2198, met een gas motor van (14 P.K1drijvende een breek- maelhJLne. 1 Schiedam, 8 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ML L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, t V. SICKENGA, - De Burgemeester van Schiedam, brengt ter openbare kennis, dat de op heden bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad, in Kiesdistrict I, op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, in afschrift aan het Raadhuis zijn aangeplakt en. dat, tegen betaling der kosten, .uschriften daar van verkrijgbaar zijn gesteld. Schiedam, 7 September 1916. s De Burgemeester voornoemd Af. L'. HONNERLAGE GRETE j Kennisgeving. Belasting op h'et houden 1 aan Rondom Bur^emeester en .Wethouders van Schie-. dam'; brengeR bear algemeen© kennis, dat ïnge-l volge het bepaald© in artikel 3 deir ver ordening op d<> invordering der belasting. Roman uit het laitst Jer 16e eeuw, naar 't Engelscb van RAFAËIJ SABATINL 2f i Nico laas, zijn kïiocht, kwam binnen, om Jonker Pieter Go-dolphin aan de dienen, en deze Volgde den k'necht onmiddellijk^ hij leunde op irveï zijn, linten) Versierden stok' en had zijn grooten Spaanschen hoed in de hand. Hij was een lajng, slanjK persoon, mtet een kaalgeschoren, mooi en hoogmoedig gezichtevenals Sir Olivier had hij eert gewelfdein neus en hij was (wee of drie j aren jonger (3an deze. Hg droeg zijn kastanjebruin jhaar wel wat langer da!a toen juist die mode was, maar zijn kleeding was nfeli fattöger dan! voor' een ir.ian van zijnl ^eeftijd ''gepast wasi Sir Olivier stond pp en begroette hem met een, buiging. jMaai' zijn elegante bej- zoeWer kreeg een wolk tabaksrook* in de- keel en begon te hoesten. „Ik zie," kpchte hij, „dat ge die slecht te gewoonte hebt aangenomen'. „Ik ken wel slechtere," zei Sir [01 f- Sie'f kalm. J t >r „Daar twijfel ikf niet aan," antwoord de Godolphin en gaf daarmee dadelijk een aanduiding* omtrent zijn stemming en het doel Van rijh jb'ezopk. Sir tOIivier hieldi jeen antwoord bannen, dat zijn bezoeker pp jwpg zojï gehjok ipen hebben', hfetgeen jufe' in zijn bedoa'- ling log.. i i I ^Daatpm^' zjd hj| spjot,tpn;d, op do handen, gehouden in de gemeente Sdhiodam (Gemeenteblad no. 12) de 3de lijst, bevattende do namen van do houders van honden binnen deze gemeente over het jaar 1916 .vanaf heden voor een ieder gedurende acht dagen ter Gemeente-secre tarie (afdeeling financiën) ter inzage is nedergelegd, en dat gedurende twaalf ach tereenvolgende dagen, pa genoemd tijdstip, schriftelijke bezwaren tegen den aanslag bij Burgemeester en Wethouders kunnen worden ingebracht; zullende op later in gebrachte bezw.aren geen verandering Van aanslag woiden yerleend. 1 En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, .don 8en September 1916. Burgemeester en Wethouders voo'noemd AL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, i V. SICKENGA. BUITENLAND. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaay, schade of hinder kunnen veroorzaken. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Schie dam zijn voornemens, behoudens goedkeu ring van den Gemeenteraad, op Donderdag 21 September 1916, 's namiddags 2 uur, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te besteden Het maken van een fundeering in gewapend beton op palen, henevens s kelder, vloeren voor don beganen grond en verdieping, trappen mot bordes, kol-' ken, enzalles in gewapend beton, ten behoeve van den bouw van een school aan de Zwarlewaalschestraat. Bestek met 5 toeken ingen, verkrijgbaar tegen betaling van f 2, per post f 2.05, aan het Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven 33. Aanwijzing alle weik-; dagen van 1012 uur voormiddag, aan. het Bureau van Gemeentewerken, Korte Ha ven 33. 1 t dat ge geduld zult hebben mot mijn te kortkomingen. Nicolaas, oen stoel vioor heer Godolphin en nog «en gliasl Ik| heet' n welkom op, PenarrsiwdP Een spottende lach ging over het bleef ke gezicht van don' jongeren man, „Ge bpwijst mie beleefdheid, heer, die ik u niet zal jktmnen Vergelden, vrees ik." „Daarvoor is het tijd genoeg, als ik die kom halen,V zei plr Oiüvfer in kalme, mogelijk voorgewende, goede stemming. „Als je die komt lieRenl?''' „De gastvrijheid van ;uw huis," •vers- klaarde Sir ..'Olivier. „Het is juist daarovjer, dat ik' u kom spreken." „Walt ge gaan ritten?" Sir Olivier noo- digde hem met een handbeweging' uit, plaats te nemen, ojv dien. stoel, dien Nico laas Klaar gezet (had. Met hetzelfde goj. baar wenkte hij den knecht uit do kamer, Godolphin .deed of hij de uitnojxliging niet hoorde. „Ge waart," zlei hij, „pas gis teren op Godolphin Court, hopr ik." Hij hield op en daatj Sir lORvjipl; niet ont. kende, Voegde hij er strak bij: „Ik ben! gekomen, om u te zieggem, dat wij geluk), kig zullen zijn van de iper Vati uwe bd» zoeken te worden ontslagen.'' Bij de moeite, die Juf deed, om zijn zelÊ- béheersehing. te bewaren, -bij zoo'n direc te belediging Verbleekte Sir Olivier wat onder zijn bruine huid. „Ge zult begrijpen, Pieter," antwoordde hij langzaam, „dat go te Veel gezegd hebt, om er nog niet iets bijf te Voegen." Rij hield op, en keek zijn bezoeker ©Ven aan'. „Ik weet niet, of Rosamund© u, gjezjegjd heeft, Tan het Westelijke front. Duitsch legerb'ericht. De slag aan de Somme wordt voortge zet Over de geheele Urne wordt gestreden). De Engelschen, rieten met* bijzondere hard nekkigheid bij Ginohy telkens doch tever- geefs weder aan. De Franschen gingen op hun p-oot aan val front bezuiden de Somme tot dein stonm- jaanval over, die in h'et noordelijkste', deel ivoor onze linies echter weid afgeslagen. 4n het zuidelijkste deel, bij Berny^n-Sau- tterre, Demiécourt en aan berde zijden van ■Chauln.es werden aanvankelijke vooideelen idoor een Snellen tegenaanval weder pan lden vijand ontrukt 1 In Vermariidovallexs Kobben echter de Franschfon! Voet gevat, t Aan don oostelijken AfaasoeVer Herhaal- den de Franschen hun aanvallen op hot 'front Van liet ThiaumontwerkBerg wou/1, die echter weiden afgeslagen'. Fransch iegerberichf. Ten noorden van de Somme djedeU ,de Dni Isc-hers een krachtige peeing om die Franschen uit de Hpspitaalbomdierij te werpen. IItun aanvallen werden Verijdeld door het vernietigende Fransche mitrail- leurvuuy; zij werden met zware verliezen uiteengejaagd ©n herhaalden den aanval niet. Andere sectoren niets bijzondei^. Ten zuiden Van do iStopnlm© debouCliieenden do Duitschers uit het dorp Thorgny (en deden Verschillende aanvallen op de nieuwe Franscho stellingen ten zuidwesten van Belloy-en-Saterre en, tein zuiden Van Bar- leux, welke allo woden afgeslagen door )iet Fraasdhe spervuur, voordat de vijand pog de Frausdlie stelliingein genaderd wajs. De Duitsdhe verhezen schijnen zeer groot te zijn; gistetou werden ton zuiden van de Somme 400* krijgsgevangenen gemaakt. Volgens latere berichten beboeten 'de Duitsche troepen, gisteren) door de Fran- sclib infanteiao teruggeworpen ten oosten van Chilly, tot eon. Saksosclie divisie, in allerijl van het Aisnefronit aangetrokken. Aan den rechter Alaasoover deden gister avond laat de Franschen na een hevige artiHcriebesohieting een aanval op de Dmt- sche steHingen VauxGhapiitreLo Che- nois. 'De geheele eerste limo viel in, ban den der FraWschon over een front yan ongeveer 1500 Al. AVjj maakten) 250, ge vangenen en Veroverden tien mitrailleurs. Franscho vliegers namen, oon actief aan deel aan de operatics in de vpoivwgaainde dagen aan het Somlnefront; zijf .hielden het oog op do infanteriiebowegMigon, 1 Mi stook ten. do adlitenvaartache linies van de Duitschers en heschotou mauchedrenkio troe pen. Herhhaldolijk werdon door hen pok de Duitsohe loopgraven beschoten. Gisteren (Woensdag) 'werden Duitsrilila vliegers neergeschoten door- Fralnische .vlie gers; één viel bij Guondecourt, pen andere nabij Brie-en-SanterreVijf andere moesten beschadigd dalen. i dat ?jj |mij .gisteren de leor aandeed), je^ In 'toe te stemmen mijn Vropw te woitfj dcn..k." i i „Z;ij is een kind1, dat ziolizelf nog niet kent," viel de ander) in dol ïedek i „Weet ge een geldige n©dön, .waarom, zij Veranderen zou?" .Vroeg Sir, 'OIR sr„ met iets uitdagends. Godolphin ging zitten, kruiste zijn) tfed- nen en legde zijn hoed op zijn knieën.-, „Ik weet er wel een dozijn," anhyooiKb de hij „Alaar ik behoef m niet te noe menHet moet vloldoelnde zijn u, te herin neren, dat Rosamunde pas zievtentien jaax is en onder mijn voogdij en die Van Sir John Killigrevv staat. Noch Sir John, noch ik' kuauen in dit huwelijk toesfemtnen.1' „Goede hernielViel Sir Oliyior uit, „wie Vraagt uw toestemming of die van Sir tfohn? Uw zus tor zal weldra oen vrouw en baar eigen moestores zijn. Ikj hbb geeiij haast om te trouwen) on, zooals get mlsj- schien zUlt bemerken, b'etu ik zeer gicj- duldig. Ik zal wachten. En hij trok aan zijn pijp, i „Wachten k'an. u hief niet helpen, Sir ■Olivier. Het is het host©, dat u het bet grijpt Wijf zijn vastj besloten, Sir John, en ikl" „Zijt go dat? Cod in) den hem!el 1 Zend; mrj Sir John om mij rijn besluiten med te doelen en ik zal hem feta Van de| feijine Vertellen. Zeg liem van mij, Gcf dolphin, dat als hij de moete wil doen naar Pen.arrow te Komen, ik Voor Ifern zal doen, wat de beul al lang had! motet ten doen. Dd zal hem miet mijn eigen' hand de poren) afsajideu l i 11 I I Engel sch jlegerb'erifijiit De Vijhnd deed een tegenaanval op het Leuzebosch', doch werd na een handge meen teruggeslagen, met achterlating van twee officieren en 17 mau als krijgsgevan genen. De strijd om Ginohy duurt voort Van liet Oostelijke front. Oostenrijk'sch Iegerbericht. Frtont van aartshertog Karei: Verscheidene zeer hevige alanvailen, die de vijand gisteren deed bp het 0.-B. Kar- pathen front, werden ten deete'n'a verbit terdo gevechten van mtan tegen man,ten deele door. tegenaanvallen, mtet groote ver liezen voor den vijandf afgeslagen. Ten zuidwesten Van. Foendoeb Woldo-- Wjt deden dte O.dl. troepen erin. aanval,' die leidde tbt verovering van ©èn hlokri huissteunpunt; 88 bngewonde gevangenen vielen dalarbij in hunne handen. Ten Westen van de Ziota ten) de Dnjest- ter betrokken do dropen een in aansluiting aan de gisteren1 gemelde ge vechten gereedgemaakte gbelling. Ten 'oosten en ten zuidoosten van Brze- zany bleven aanvallen van,d©u vijand zon der resultaat. Frbnt-prin s Leopol d Van Beie ren: Bij het legeg van generaal B|olmi!- 'Ermbili werden op zichzelf staande aan vallen van den vijarid) verijdeld- .Op de bverige gedeelten van het front matig wederaijdsch artilleriefvuur. Russisoh legerbericht In de streek ten 'zuidien Van Riga werd een Vijandelijk luchtschip naai) beneden geschoten. H.et Viel bïnnlen de linies van den vjijand, i - Ten nborden vaffi Dupaburg verdreven Russische v'oorgeschoven troepen den vij1- and uit rijn loopgijaVen en maakten zich meester Van ©en klein 'gedeelte vjan! zijn stelling. i!i, t Russische aeroplanes wierpen ntet suc ces bommen op het station vjan B,arand- witsji. ij, j i In de richtingen Van' Brzenany era Hall licz duren de gunstig vbor de Russen tei'1- loopendo gevtechten voort. De trotepon van generaal Stjexbatsjef maakten bij de Ver volging van den Vijand vorderingen in wes telijke richting en rijn do rivier NarojobP- Ha, mm zijrivier Vanj de Gnilai Lipa, gch naderd. Een gedeelte took ovler da rivier. In de streek vian, Halic2i WonzetleU Rust- sischo* troepen de spoorlijn Haliö'z'Sen ie'- k'owtze—AVtodniki en beschieten zware en, lichte artillerie de stad, Haliicz, dip door, het Russische Vuur in[ bVand is gesclio') ten, maar waar de Vijand n'og steeds hard nekkig stand houdt. i In de gevechten in deze streek 'op 6 dezer hamen de Russen 45 bflicieten en 5600 m'anschappcn, waarbnder 22 Duitsche bfficiercii en 2000 Duitschei soldhten en vijf Turksclie officieren en 685 Turksche soldaten gevangen. De bui6 is nog nfeiii geteld. „Wilt ge niet Vlast," zei Godolpliin ter- gerad, ),uw zeeroovlersliandigheid op mij beproeV|ön?" i - i „'Op u?" zei Sir Olivier, en Keek miuj- achtond oVer hem bech. },Ik ben gelen, slachter Van kuikens, die juist zijn uitgoi- kolnen, mijn jongen- Daarenboven zijt ge de brooder van uw zustor, dn het ligt niet in mijn bedoeling de hinderpalen te vlermeerdieren, die reeds op, mijn weg ligb genj." i i Toen Veranderd© zijn tooit Rij loundo oVer do tafel. i l p i 1 „Komaan Pieter. Wat boteekeint dit eigen lijk'? Kunnen we de geschillen niet bijl-, leggen, die gij beweert, dat or zijn? Voor den dag er meel Het is gjedn ding Voor Sir John. Hij is een kerel, die niets waard Ss, Alaar met ,u is het* ahder». Gij zijt haar broeder. Zeg dan, uw© klachten Laat ons openhartig, en vriendsoh appel ijk zijn," '„Vriendschappelijk?'.' De ander lachte weer spottend. „Daarvan gavjon onz© va ders het voorbeeld.'.'. t i „Wat doet het ep iteè, waf onzie vhiJ ders deden? Dies te meer stehand© is het voor hen', dat zij geen vrienden Konden zijn, terwijl zjj huren waren. Zullen Wij dal slechte voorbeeld Volgen?" „Ge wilt tóch niet bewieren, dat de schuld aan mijn vader lag F" riep de auder, met êeiï vertoon van (toonï. „IK beweer, iffeta, jongen. Ik vind het Vlan hen beide schande.?, 1 1 „Duivels yloekte Pfetoï1. „Spreekt ge 'kwaml yan de doodea?'.' jjAla ik 't doe, spreek ik kwaad Van) MaaS iK dpe hiet nfef. Ik xjeïpftri Ifn fde Wbud-Karpathett wordII d© t>p- mursch der Russen Voo.rtgeztet. Van het Zuidelijke front., Van het Italiaansche oorlogstoouelel ya?- len weder mets dan ar til Ier tóac ti&s en) schermutselingen van verkenning^ afdeel In- gen te melden. 1 1 t i In een bericht van het Stefani-agerrtschap, wordt aangekondigd, dat d© krijgsverrich tingen spoedig belemmerd zullen wprderi) door het slechte weder, dat om dezen) tijd van het jaar bij de seLzoennverande'-) ring pleegt te heerschen. (Die hterfstregend hebben reeds ingezet in do dalleiS en de sneeuwval is begonnen in de ijergem Luchtaanval op V'enetjië. Een Sfcfuimtelegram meldt: Een eskader vijaiKlctlfljkc .Vliegtuigen deed in den avonif van 4 September opi- nieuw een aanval opl Veutetië en wierp op goed geluk bommen op de staxl- Eeai, bom viel voor de San MarcO-basi.liek, leen andere voor het BïTtannia-hosjiïlaai iteer, gelukkig echter zonder schade to yeroow zaken of slachtoffers te maken'. Een vijandelijk watervliegtuig werd door4 onze afweerkanonnea uiteengeschoten. Van liet Roeraeensche front.' De val vanj Tcetroekjai.-- i Het eerste ernstige treffen met Roem©, nie is voor diti land een looi ijk© tegenlj slag geweer4: de vesting Toetrooi' (Turtab, kan) j.s stormenderhand veroverd. Zeligttek genover Oltenitza aan de Donau. Van hiep kan m'eu per spoor, en'indien bedoelde rivier diep genoeg is, per scheepagetegenf, h'eid naar Boekarest komen, De afstandj ToetroekaiBoekarest dooir d© lucht' geb m'eten bedraagt slechts 60 kilometer,! t Eigenaardig is, dat de Oostenrijkers, wie Roemcnië's optreden oorspronkelijk gold, daarbij niet betrokken waren. "Berlijn geef f op, dat Duitschers en Bulgaren het hebh ben klaar gespeeld. Een) flinke buit is hun daarm'eo in handelt gevaren. Aleer d'en 20.000 vijanden worden! k'rijgsgevanl- gen, over de honderd) kanoliaeii buitgej, maakt. t Ill I I Wat is nu, do be toeken is Van Toeixod< k!ai',s Val'? Het is,' naar men] weet, leen,' bruggehoofib aan de Donaul ©n Kan) als! don vooruitgeschoven post van, de veSb ting Bo'ekarest worden bfeschouwd. Ito bondgenooten zullen; dus wel trachten d© rivier over te komen. Zullen,' z© dan recht, streieiks naar Boekarest opmarcheeren,? Gja- geven s, om deze vraag to beam twoordenj ontbreklen. (en eeneumalo. Immfers| js K onbekend, hoe sterk deDuitsclilBulgiaïstehej krijgsmacht is eh ook, of ze grof gestehuf meevoert De spoedige imnemingi, Ra bcH storming Van Toetroekai, nadlat; VdrscheLL, den forten gevallen warén), schijnt op te wijzen, dat het) laatste het geyial is^ Alaar zullen de aanvallers' het daartoe nop, dige leger willen of kunnen; yiudep?. Dd deel alleen leen foht, die h'oidpn ri>ude|ö) erkennen, indien zij in het lovjen! kojnddnj temgkeereruV 1 j j i „Bopoa' dan u'w (v'c'roordeolilig tot uw, eigen vader, miofc wfen geen map Van eein in Vrede kan getoefd hebben f „Kalm, kalm, waard© heeri...,^ i „Er is geen redien dm Halm' te zijn. Rudolf Tressilian, was eoti onteer, een; sclranb daal voor doze streek. Er is geen gehucht tusschen hier on (Truro, of tuss'chon -Mèr; en Helstón, dat niet ©Verloopt Van grojoji te Trossilianbncuzten, zooals dfehj ,Von u„ als herinnering aan uW zedeloozeri Vader." Sir Olivier kneep 'zijn ©ogen samen!; Iiij glimlachtel: „Ik! 'zpu wel eoim willen) iveten, hoe gij 'zelf aan (ïiw neus: kji^iamt?" zei hij. I l i Godolphin sprong driftig |o|p, zjOpdat zijn stoel achter hem omVieLl „Ifeer,'.' hjjjgdej' hij, „gij beleedigt die nagWlachteiniV niijnoc moeder!" j t „Sir 'Olivier lachte. „Ik spreek' ter, misL schien wat vrij over, Six antwoord op'u)w) aardigheden omtoorit mijn Madleov'' t Godolphin Keek hem in] jsphakeJojozfei woede aan, toen, btehöorscht door zijn, drift, ieund© hij o'vteij dd 'tafel, hief 'zijnj langen stokj op, on sloeg Si? Ofivfer hardl op don schouder. Toen lijj dit gedaan had, stapte hjj stal; tig naar de doiir. Hal vox wieg© hioldi hij stil1. „Ik zal uw getuigen; |ep 'de liengtei;' VrtS uw zwaard af «jachten,'' zei{ hij.; Sir [Olivior lachte iweeir. „Ik denk hief,' dat ik da moeite zal doen, z© te zOndien,? zei hij. - t i j j t L f' Wüffl!ol&Lil t r~ ~"s3§=33|i3Sa< I i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1