De oorlog. 69"* Jaargang Zaterdag 9 September 1916, No, 15239 Dit min Waai uit DRIE Malei. Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, mat uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingea fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en V laar din gen lö cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vttór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver tentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Taneven hiervan zijn gratis aan het Bureau, te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechte 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. i i *-l- De Burgemeester van Schiedam; herinnert personen, bij wie en, bestuur ders van bijzondere ondernemingen en in stellingen, waarbij mannen, die dan leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn: dat zij, volgens art 57 der Kieswet, ver plicht zijn te zorgen,voor zoover niet bij algemeenen maatregel Van bestuur vrijstel ling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot oeno te houden, stemming' of herstemming mede te werken, gedurende^ ten minste twee achtereenvolgende uren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren dep namiddags, daartoe gelegenheid' vindie; dat zij, volgens art. 58 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verricht in fabrieken of werkplannen, verplicht zijn te zorgen, dat in het arheidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslokatea zijn, in het grootste of wel in mee, „ui één arbeids- lokaal, gedurende twee Werkdagen vóór en op den tot stemming bepahlden tijd op ecaie zichtbare wijze is opgehangen «efne door hen of van hunnentwege onderteeken.de lijst, de twee achtereenvolgende uren, bovenbedoeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of gr oeps- gewijze of voor allen gezamenlijk; dat, volgens art. 154 der Kieswet, overtre ding van bovenstaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veer- tien dagen of geldboete van ten hoogstel vijf en zeventig gulden; >en dat blanco lijsten ais hierboven bedoeld, tegen betaling van 2V2 cent ter Gemeente- Secretarie, afdeel)" ng A, verkrijgbaar zijn gesteld ïte aigemeene maatregel van bestuur, bo vengenoemd, is gegeven bij Koninklijk B© sluit van 24 Mei 1901, (Staatsblad na 109), en luidt als volgt: Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art. 57 dier Kieswet liedoelde personen en be stuuiders van bijzondere instellingen ©0 ondernemingen, len aanzien van bij "hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke ui| hoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven Jm de ge meente, op welker kiezerslijst zij voorko men. Artikel 2. Vrijstelling als omschreven in het voor gaand artikel wondt voorts verleend aan ge neeskundigen en apothekers ten aanzien, van biji hen in dienstbetrekking zijnde per sonen alsmede aan personen en bestuur ders van bijzondere instellingen en onder- Roman uit het laitst der 16e eeuw, naar 't Emgelsch van RAFAËIi SARATINI, 3> Godolphin keerde zich geheel om, ten einde hem vol te kunnen aanzien. „Wat? Ge laat |u slaan?" Sir Olivier haalde-do scliojuders op. „Nie mand heeft het gezien", zei hij. „Maar ik zal rondvertellen, dat ik u mot «en stok! geslagen heb." „Ge zjult u zelf voor een leugenaar uit maken, als ge (dat doet, want niemand zal |a gek»ven," v Toen veranderde hij weer van toon, '„Kom Pjeter, wij gedragen ons onwaardig. Wat den slag betreft, ik! beken, dat ik dien Verdiende. Iemands moeder is hei liger dan zijn vader. Djüs op dat punt gijn we quitte. «Kunnen wij niet -pp al het andere opk jCjuitte zijn? Welk voordeel hebben wij ervan, oen dwazen twist voort te zetten, die tfjusscheh/ onze vaders bid - gon?" „Er is meer dan, dat tusschen ons/' ant woordde Godolphin. „Ik wil niet, dat mijn zpster met een zeerooVeac; trouwt.". „Een zeeroovier? Bij Gód! Dtj ben blij, dat niemand u hoort, want sedert djei Klok niagin mij tot ridder geslagen, heeft, voor mijn daden ter zee, zijn uw woorden bjna yeroaad. Mij dunkt knaap, wat de konirt- nemingen ten aanzien van bij hen in dlenst- Wetr<(kkïng zijnde ziekenverplegers. Schiedam, den 9m September 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. IIONNERLAGE GRETE. BUITENLAND Tan het Westelijke front. Fransclx legerbericht. Aan het Sommefront wordt de artilLeriet- actio dierFranschen op die verschillende sectoren benoorden de rivier voortgezet. Ten Zuidien van de Somma dedèn de Euitschers in dan nacht oen tegenaanval, op de stellingen, die do Franschen ven* óverdien, tusschen Berny tot ten' zuiden van G haulroes, zctadier ander nesultaat, dan dat zij zware verliezen leden. Alleen tusschen Vernuandoville en Chaul1- nes gingen zij niet minder, dan vier mal len tot den aanval over, telken.» na een hei ïge beschieting. Overal kon den de Frant scben hun winsten geheel behouden. Tweehonderd gevangenen werden heien nog gevoegd bij de 400 van' gisteren in dit gedeelte. Op den rechter Maasoever tusschen het kosch van Vaux, Le Chapïtre en Chenois maakten de Franschen «enige vordering gen door aanvallen met handgranaten. De aanval der Duitschers op de nieuwe Frair- sche stellingen tusschen Vaux en Le Chat pltre mislukten onder ons spervuur. Be nacht was kalm aan de rest van het front! Engelsch iegerberijcjht Te|ti Zuidoosten van Ginchy en bij Ril chebourg l'Avouc (tien Noorden van Bés- thlme) dieden wij een aanval p'p de vjjan- dclijkle loopgraven, waarbij wij den vijand zware verliezen toebrachten. Avondcommuniqué De krijgsverrichtingen hebben zich vandaag (Vrijdag) voornamelijk gekenmerkL door he vig wederzijdsch geschutvuur. De aigemeene toestand is onveranderd. Wij hebben met goed gevolg een mijn laten springen bij het boscbl tonj Zuiden van den spoorweg YpenenRoessaLaene. Gisteren zijn 10 vijandelijklö vliegkampen met gunstig resultaat gebombardeerd. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Fron tha arts hertog 'Kfia^ejl: In de Karpathen en Oost-Gal icié duren de ge vechten in onverminderde hevigheid voort; vooral ten oosten van BaJitsj wordt met groote verbittering gestreden. Hier herhaal de de vijand tot driemaal tevergeefsj zijn stormaanvallen. Alle stellingen zijn in ons bezit geblcvten, Front-Leopold van Beieren: De toestand is hier onveranderd, Russisch legerberilcjil#. Na artilleriebeschieting vielen de Duit- gin goedkeurt, kan «Pietor Godolphin goed keuren. en zelfs uw mentor sir John Killi|- grew. Gij hebt naar hem gdpisler-d. Ihj zond ju hierheen." „Ik ben niemands jknecht," antwoordde de ander driftig, de beschuldiging kwalijk nemend en dit des te meer, omdat zij waar was. „Mij een zeieroover te noemen, is dwaas. Hawkins, met wien jk op een schip was, is ook tot ridder geslagen, wiel ons yoórj zeeroovers uitmaakt, beleedigt fte konin gin zelf. Dit er buiten gerekend, dat, zoo- ais ge ziet, een zeer holle beschuldiging is, wat hebt ge anders tegen mij? Ik ge loof, dat ik evten goed ben als ieder an der in Comwiallis; Rosamundte vereert mij met haar liefde en ik ben rijk en zal nog rijker zijn voordat die klokken voor ons hjuwelijk geluid worden.') „Rijk door de iroovlerijen op zee, rijk door. de schatten v!an in den. grond geboorde schepen, en den pjrijs van slaven, die in Afrika gevangen genomen en aan de plantages, jverkooht zijn, rijk zbof. als de vampyr zich verzadigt met 't bloed der doodenl" „Zegt Sir John dat?" yroeg Sir Olivier met zachte, klanklooze stemt „Ek. zeg bet" „Dat hoorde ik, maag' ik vraag, waars ge dat mooie lesje geleerd bebt Is Sir John uw leermeester? Ja, hij is het Ge behoeft het mij niet je vertelljein. Ik aal met hem afrekenen. Laat ik intusschen de zuivere en betengeloozie bron van, Sir sobers lierhaaldelijk onze troepen aan, die gisteren een gedeelte bezetten van de vij andelijke stellingen op den linkeroever van de Duna ten noorden Van, Dunaburg; zij werden echter door ons Vuur teruggeslai- slagen. Na een hevig vuur van artillerie, bomi men- en mijnen werpers viel de vijand on ze stellingen aan bij de boerderij Velitsk' in de richting van Kowel, maar werd door ons Vuur teruggedreven. Blij de Guiita Lipa wordt ons offensief voortgezet De vijand biedt hardnekkig weerstand en beschiet onze troepen uit zijn stellingen op den nechteroever, waar heen hij onder onzen druk is, teruggewe ken. Tan het Zuidelijke front. 0p diverse punten van het front hevi ge artillene-actie, en eenige kleme infan- tene-ondernemingen, die bij Valmortiaden Oostenrijkers en in liet Tofanagebied aan de Italiaanse!» Alpini eemg voordeel brachten Tan het Koemeensche front. Oostenrijksch legerbericht. Aan weerszijden van den spoorweg Pe- trosenyDilsaHatszeg wordt sinds gis termiddag gestreden. Ten westen van Csik Szereda zijn onze troepen voor een overmachtigen vijandelij ken aanval op het Ilargilta-gebergte terug genomen. (Petroseny, Dilsa en Hatszeg liggen in Zevenburgen aan den spoorweg, welke van de Rocmeensche grens door hel dal van de Streja zijrivier van de Maros naai de Marosstelling voert. Het Hargitta-gebergte ligt u^stelijk van de Alt en sluit in het noorden aan op de Gyergyobergstelhng.) Roemeense!) legerberi c.ht. Van Donderdag: Op het noordelijk en N.W. front (Zeven burgen) onbeteekenende botsingen met voor uitgeschoven afdeelingen van den yijand, die teruggedreven zijn. Op het zuidelijke front (Dobroedzja) heeft da vijand na vei bitterde gevechten Soetoe- kai (Toelrakan) bezet. De verovering van Toetrakan, Het officieele Bulgaarsclie legerbericht deelt het volgende moe over de vermees tering van Toetrakan: Op 6 September, 's middags om half drie, is na eenhevig gevecht bij de tweede verdedigingslinie ten zuiden der stad Toe trakan de als bruggehoofd ingerichte ves ting Toetrakan in onze handen gevallen. Het garnïzoqn gaf zich over. Gevangen zijn genomen het 34e, 35e, 36e, 40e, 74c, 79e, 80e en 84e regiment in fanterie, 2 bataljons van het regiment gen darmerie, het 5c regiment houwitsers en het 3e zware ruiterij. Buitgemaakt zijn: het volledige vesting- geschut, veel munitie, geweren, machinege weren en ander krijgsmateriaal. Het aantal gevangenen en de buit worden nog vastge steld. t Tot dusver zijn geteld: 400 officieren, John's wrok voor ju. blootleggen. Gij zult zien, welk oen oprecht on eerlijk mian Sir John is, die ,uw viader's vriend en ,uw voogd is geweest." „Ik wil niet Ifuisteren naar hetgeen gij van hem zegt." „Gij moet, ia ruil er voor; dat ik heli moeten luisteren naar wat hij van mij zegt. Sir John verlangt verdunning te krijgen, om te bojuwen aan den- mond van de Fial. Hij hoopt een stad te zien verrijzen bij de hiaven, daar onder de schaduw van zijn eigen bezitting te Arweruack. 'Ilij doet zich zeer edel, belangeloos voor en alleen vervuld van het welzijn van het land, en. hij vergeet te vertellen, dat het land zijn eigendom is, en dat hij bezig is te zor gen voor zijn eigen, welvaart en, die van zijn/familie. Dpor een gelukkig toeval ont moetten wij elkander ia Londen, terwijl Sir John voor deze zaakf pan het Hef was. Nu heb ik toevallig ook belangen in Truro en ponryn; maar ik' ben niet /als Sir John, ik ben eerlijk in de zaak, en kom er rond voor luit Indifen Smithy lick -zich uitbreidt, Volgt uit zijn voort dcoliger ligging, .dat Truro eb. Plenxijh, moei ten lijden, en dat lijkt mij evenmin als het andere Sir John zoulijkten. Dat zeil de ik hem, want ik kan lomp zijn, en ik zeide het de Koningin in Hen vjoian yaneen, verzoekschrift tegen dat van Sir John." Hij haalde de sehojud'eis op. „Het oogenj- bïik .was gunstig yqor mijl JJq was ,eeu der zeelieden, die geholpen bad de om* overwinnelijkfe Armada van Koning Philips waaronder 3 brigade-commandanten, en 21.000 ongewonde gevangenen. Toorts aan buit: 2 vaandels en meer dan 100 moderne kanonnen, waarbij zich 2 in 1913 bij de stad Ferdinand gestolen batterijen bevinden. De verliezen der Roemenièrs aan doo- den en gewonden zijn ontzaglijk. Yele Roemeensche soldaten zijn bij hun panische vlucht in de Donau verdronken.. Tan het Balkanfront. De Engelsclie en Fransche stafberidhten maken slechts melding van artilleriestrijd aan het Strocmafront, in 't gebied van de Belesbergen en van het Doirameer, zoomede van eemge patrouilleactie. In den Kankasns. Russisch legerbericht. In de vakken van Kighi en Ognot duurt de verbitterde strijd voort Ter Zee. De duikboot- en mijnenoörlog. Lloyds meldt dat het Engolsohe stoom schip „Heatlxdcno (3541 ton) in den grond is geboord, zoomode liet Engelsclie s.s. „Ta- gus" (5545 ton) dn het Noorsehe s s ,,Hi- so" (1562 ton). Diverse berichten. Een rede van Bollia. Generaal Botha wees in een gisteren te Klerksdorp gehouden redevoering er op, dat generaal Smuts Dialis drievierde deel van 'D ui tsch-jOost-Afrika heeft bezet, daar onder alle spoorwegen De verbindingsl ijnen zijn nu duizend mijl korter geworden, Hoe wel liet einde van den strijd te zien is, is het toch noodig, verklaarde Botha ver der, dat de strijdmacht op 'volle sterkte wordt gehouden; daarom moeten, geregeld aanvullmgslroepen worden gegeven. Ook moet het overzeese!» contingent op zijn sterkte worden gehouden en de oorlog tot oen goed einde worden gebracht. Het is beter nu nog twee jaar door te vechten dan over tien jaar weer te moeten begin nen. Vereen. Staten. Het congres is gisteren voor ombepaal den tijd verdaagd na oen wet op de mid delen te hebben aangenomen tot oen be drag van bijna twee milliard dollars. President Wilson toekende op liet kapi- tool do verschillende gedurende deze zit ting aangenomen wetten. Gemengd Nieuws. De knagende zee. Evenals de Noordzee voortdurend on ze kusten afknaagt eu ons laad ontneemt, heeft Engeland do oceaan te duchten als do gevaarlijkste vijand, die liet nu al eeuwen lang op zijn onderhoud gemunt hoeft, en stellig eerlang zal slagen, zij het dan ook oyer millioenen jaren. In 1876 bedroeg de oppervlakte der En gelsclie eilanden tezamen 56.964.260 acres (1 acre is 4050 M2), in het jaar 1900 was dit getal gedaald tot 56.782.053 acres. In die 24 jaar heeft Engeland dus niet mirt- der dan 182.207 acnes of 788 vierk. ki lometer tend verloren. Dat is per jaar 30% vierk. KAL 1 te overwinn'en. Ik' kreeg daarom mijn, zin, en Sir John gin® naar huis met evjsiï loege handen, als hij naar het Hof was gegaan,- Verwondert het p, dat liij mijl haat? Hom kennfendo yoor hetgeen hij is, verwondert het ju dan, dat hij mij uit maakt voor zeeroover en lerger?uIlet is heel naljuurlijk, dat hij mijn- daden ter zee in zoo'n verkeerd daglicht stelt, daar, j;uist die doden mij die macht gegeven heb) ben, zijn belangen te benadeelen, Hij heeft voor dezen strijd de wapens van den las ter g,«kozen, maar die wapens zijn do mijne niet, zooals ik hem nog heden tooj- nan zal. Indien gij nicR gelooft, wat ik! zeg, kom dan met mij mee en wees te genwoordig bij net korte oind.erhojud, dat ik met dien gierigaard 'hoop te hebben.'' „Ge vergeet", zei Godolphin, „dat ik "ook! belangen in de b|uurt van Smithlick heb, en dat ge die schaadt." „Zoo", riep Sir Olivier pit. „Nu breekt eindelijk' de zon der waarheid door deze wolk van edele verontwaardiging over mijn slecht© Tressilian-bloed en zoeroovlersma nieren! Gij zijt ook maar een handelaar. Wat een dwaas wjas Ik, te denken, dat go oprecht waart, en met u 'te spreken; als met een eerlijk man." Zijn stem Ver hief zich en zijn lip k'Vulde zich wan ieen verachting, die den andier als een slag trof. „Ik zweer, dat ik geen woord aan |u verspild zou hebben, als ik geweten bad, dat ge zoo'n lage en, gemeone tóe- •rel waart" „Die woordenfyegon Godolphin, De stad Ceasowïs Castle bij iWirxai lag een jaar of zestig geleden nog een halve Engelsclie mijl van de zee. In. 1903 lag ze echter reeds vlak aan het strand. Per jaar is de aee hier dus 16 HL verder land» waarts gedrongen. Zeer oover-moraal. In de Nationale Bibliotheek te Parijs be vindt zich het reglement van een kaper schip, dat onder bevel stond van kapi tein Jean du Lam. In 1729 werd dit heer schap gevangen genomen en nam men hyt schip in beslag. Het bewust© reglement vormt een interessant document voor de kennis van het oude .kaperwezen. Enkele paragrafen lichten wij er uit: Prijs en loof den Almachtige. Het reglement voor de dappere en eer biedwaardige bemanning van „Sams guar- tier" 1. Wij, ondergeteekenden, erkennen den respectabelen kapitein Jean du Lain als onzen chef en verklaren, dat iemand, die zijn bevelen niet gehoorzaamt, door hem naar de mate van zijn misdrijf bestraft kan worden, waartegenover de kapitein zich verplicht het gezag neer te leggen, wan neer het meerendeei der bemanning zulks eischt. 2. Als zijn luitenant erkennen wij Du- rand de 'Lion, die'de Kas houdt en het recht heeft, gekaapte schepen te onder- .zoeken. 1 6 Bij oneenigheid tusschen twee ka merader wordt hij, die ongelijk heeft, de eerste im.il vergeven. Do tweede keer wordt hij an een kanon vastgebonden ea krijgt van e-,« manschap een slag met een stuk touw. 7. Wanneer een van ons/ de officie ren inbegrepen, zich zoo bedrinkt, dat hij huiten bezinning is, wordt hij eveneens aan het kanon vastgebonden, en krijgt stok slagen. 8. Als een van ons een kleedingstuk van een ander steelt, moet hij hel gesto- lene terug geven cn krijgt stokslagen. 13. Wanneer de schepen zich verdedi gen, zoodra de zwarte vlag geheschen is, en wanneer zij drie kanonschoten afvuren, nadat de roode vlag geheschen is, wordt geen pardon meer gegeven. 14. Ieder, die tracht te deserteeren, wordt met den dood bestraft. Oorlogsvaria. De Engelsclie verlioslijst, opgenomen in de bladen van 8 September, vermeldt de namen van 16 gesneuvelde en 111 gewonde of vermiste officieren en van 5850 gesneu velde, gewonde of vermiste onderofficie ren en manschappen. Er zijn 65 Australi sche officieren en 2760 Australische man- schappon bij. Grootvorst Nikolai Nikolajewitsj wordt volgens berichten in Russische bladen te Kiéf venvacht, vanwaar hij naar Roemenië zal doorreizen. zich strak! oprichtende. „Zijn veel mind,er don uVe handelin gen", viel de onder in, en hij verhief zijn stem om te roepen „Nicotaas „Go zult or verantwoording v;an geven", zei zijn bezoeker. „Dat doe ik nu", ;w,a3 het strenge^ ant woord. „Hier te komen praten ovjar de losban digheid van mijn dpoden vader (en oyen oen ouden twisttüsschien hem en! den! uwen, te bewonen, dat mijn zoogenaamde zeeree versl oopbaan iesa mijn leigen manier; van leven een billijke reden, is, waarom! ik niet met uvyzustor mag; trouwen, terwijl de ware grond, do iwjerkeHpte reden Voor jïw vijandigheid niots( anders is dan dat ik u belet teenig© gufti dens per jaar meer in u,w zak te stekend Ga in Gods naam hooal" 1 iOp dit oogenblik jkjwam Nico)aas bin'-, nen. 11 „Ge zult nog vian. mij 'hoeren, Sir Hli- vier", zei de ondier, bleek Van woede. „jGte zult mij vian die woorden rekenschap gek ven." i lil „Ik Vecht niet mfet/niot maipkrak mers", stiet Sir Olivier ,uit „Durft ge me zoo te nodmleea?'' „Het is inderdaad oen fatsoenlijken: stand schande 'aandoen, dat bekjen ik. Nic©Laasl laht Jonker; üodolpbin [uit" (Wordt vervolgd.) s I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1