69*" Jaarg&ng ADMZWAGER, 9e oorlog. Maandag 11 September 1916. No, 15240 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagejijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prfjs pear kwtartaal: Voor Schied.am ©n Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën roor het eerstvolgend nummer moeben des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange' Haven' No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekosnen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot denprjjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechté 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Voor de op VRIJDAG 15 SEPTEMBER a.s. te houden VERKIEZING in district I voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen wij met den mecsten aandrang aam den heer 1 den Candidaat dér VRIJZINNIGEN en van den ROND VAN PROTESTANTS.CHE KIE ZERS. i De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter, stembus. B PI TM LAND Van het Westelijke front- 1 Na eenige dagen van slapte, is de_ strijd aan de Somme met vernieuwde heftigheid ontbrand. Vooral de Engelschen hadden. Za terdag succes in de streek van Combles, waar "zij het dorp Guinchy genomen heb ban, zoodat Combles thans half door hen omsingeld is. Ten zuiden van de Somme hadden de Franschen een hevigen Duitschen aanval te doorstaan, die aanvankelijk succes had, maar tenslotte op niets uiüiep. De Fransche troepen boekten verder weer een succesje aan het front van Verdun, maar volgens het Duitsche stafbericht wer den zij spoedig door een tegenaanval te ruggeworpen. De officieele communique's van gisteren luidden: 1 Diuitsch legerbericht De slag aan de Somme neemt, na de gevechtspauze van eergisteren (Vrijdag) zijn voortgang. Een stoot van de Engelschen t op een front van 15 K.M., tussfchen Tliiepval en Combles, brak op de standvastigheid van de troepen onder bevel van de generaals baron v. Marschall en von Hirbach. Bi) Longueval en Guinchy zijn <le ge vechten op korten - afstand nog niet .ge ëindigd, 1 De Franschen zijn in het vak Barleux Belloy bloedig afgeslagen. Ten N.W. van Cbaulnes maakten wij bij de zuivering van eenige stufeken loopgraaf gevangenen en namen machinegeweren. Rechts van de Maas speelden zich nieuwe gevechten af. Do ten Z. van hot werk Thiaumont en ten O. van Fleury binnen- Roman uit het laatst der 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAËR SARATINI. 4) HOOFDSTUK II. RoSomundo. 1 1 1 1 1 1 11 J I H 'Pi I Nadat zijn bezoeker wier trokken was, werd Sir Olivier weer kalm.. Toen hij door zijn kalmte in staat was zijn toestand tie overdenken, wierd hij weer boos alleen bij de gedachte aan zijn woede, leenwocjt do, die hem zóó bteheerscht had, dat hij nienwe hinderpalien gevoegd h'ad bij de reeds a'a®zïeniijkte, die tussohen Rosamuf de en hem stonden. [Opeens kteerda zijn toorn, en kreeg Sir John Killignew tot voorwerp. Hij wild© dadelijk xriiet hem; 'af rekenen. Ja, d'at gfeu hij dote® -bij den' hemel i 1 Hij schelde om Nioola'as en zijn laarzen. •„iWaac 'is Jonker Lionel?'-' vroteg Lij< toen zijn la'arzen gehaald waren, „Hij- is juist thuis gekorven, Sir Oli1- yieï." i i „Verzoek! hem bier te konijn." lp antwoord ,op dat verzjoiek kwam Sir lOlivier's halfbroeder dadelijk ©ep. slant- ke jongen?-die op zijn moeder, geleek, db! tweede vrouw van den losbandige® Ru dolf Tressilian. Hij gelejek niets op, Sic Olivier, poch lichamelijk! poch geestelijk. Hij was zqer teer, bijn'a vrouwelijk! mpoi; zijn getetsklieur was blank on fijn, zijn gedrongen vijand is door een tegenaanval teruggeworpen. In luchtgevechten verloren onze vijan den in de laatste dagen, meerendeels aan de Somme, 9 vliegtuigen, door ons verdedi- gingsvuur 3 vliegtuigen. Kapitein Boelckc heeft zijn 22sten vijandelijken vlieger neer geschoten. i Fransch legerbericht. Tón Z. van de Somme hebben do Duit- schors in den loop van diern nacht verschei dene male® krachtige aanvallen op verschil lende pupten van het Fransche front ge richt Tusschc-n Belloyem-Santerre en Bar leus gebruikten zij daarbij! brandende vloei stoffen en konden -loor die pogingen: aan merkelijk voet krijgen in een van de nieuwe Fransche loopgraven. Een vinnige tegen aanval van de Fransche troepen bracht al het tijdelijk bezette terrein weer in Fransche handen. De Franschen namen, 4 machine geweren, Ten Z-.W!. van Remy, ten Oosten van Deniécourt en ten Zuiden van Vermanidovil- lers hebben, na een hevig bombardement, ondernomen aanvallen van de Duitsohers met handgranaten tot levendige gevechten aanleiding gegeven. Do Duitschors zijn over de geheele linie naar hun uitgangsloopgra ven teruggeworpen en leden zware verlie zen. Aan dien rechter Maasoever Zijn ten gevol ge van do schitterende actie van de Fran schen van gisteren ten Oosten vain! Fleury Weer 100 gevangenen in onze handen ge vallen, waardoor het geheel© aantal gevan genen tot 300 is gestegen. Een aanyal van de Duitse here op de stel lingen, die de Franschen onlangs ton W|. van den wfcg van het fort-Van Vaux hebben Veroverd, mislukte onder het afsluilingsvuur en het vuur van de machinesgewieren. Bij Epargies en in de bosschen Zijn Duit- 'scbe overrompelingen verijdeld, i 'Engfelsch legerbericht. In dien namiddag hebben wij aangpvallten op eiön fropt ,Van 5500 Mj. lluptsehem het) bosdh van Fourreaux enLeuze en'tdorp Guinchy, dat na een verwoed gevecht geheel in onze handen viel. Wij vermeesterden ook terrein tusschen het dorp en het bosch van Leuze. Ten Oosten van het hosch van Founreaux voidanden wij een kleine 300 M. over een front van een kleine 500 M. 'Wij maakten' gevangenen. De verliezen van de® vijani 1 zijn zieer zwaar. ,Ten Noordoostenvan Poeiöres wonnen wij nog een goede 300 M. loopgraaf, namlep 60 man gevangen on be rokkenden den vijand, die door anzio ar tillerie werd verrast, zWare verliezen. In andere vakken Was (cte artillerie bedrijvig. In d© lucht werden talrijke gevlochten gel- vferd. Onze vliegers hebben bommen ge worpen op een, vliegveld van den Vijand en twee loodsen alsmede andere gebouwen vernield. i Avondcammmnqué; 1 i Wij hebben al het gewonnen terrein be houden cp onzo winsten uitgebreid. Tegen-" aanvallen ten N.O. van Roizières zijn afge slagen. De uitkontet v®n een week veChtens is, dat anztö linie op oen front van 6000 yards 3000 yapds vooru.it is gebracht. ha'ar goudblond, en zijn oogen donker), blauw. Hij( fnad oen zeer bekoorlijke, jeug dige bevalligheid, want' hij was ©ersl in zijn één..cn-twintigste ja'ar en hij kleed de zich met al de zorg Van leen hovoi ling. i „Is die Godolphin je komen bezoeken?" Vroeg hij bij het binnenkomen. „Ja", gromde Sir Olivier, „Hij kVam om mij .eenige dingen te vertollen en in ruil ©enige andere te hooren." „Ik ontmoette hem juist buiten do poort, en hij beantwoordde mijn groet niet. Hol' is een vervloekt onuitstaanbare hond IV „Je bent oen menschenktennier, Lionel",. Sir Olivier stond op, „Ik1 ga n'aar Arwo- nack, om ©en p'aar beleefdheden met Sir John te wisselen." Zijn vastgesloten lippen én Vastberaden uiterlijk voltooiden zijn woorden zoo goed, dat n.onel hem hij den ''arm greep. „Je ga'at toch niet.1 „Ja." En hls om den blijkbaren schrik van den jongen te kalmteeren, klopte hij hem vriendelijk! óp den schouder. „Sin John", zet hij, „pra'at te veel. Dat is een fout, die verbeterd moet Worden. Ik zal hem de deugd van zwijgen loeren,." „Da'ar zullen moeilijk lieden komen, Oli via®" I „Dat zullen er Voor hem. Als iiem'and van mij zegt, d'at ik een aeeroover, slaj- vónhandelaar, moordenaaar en de Hemel weet wat meer, be® d'an moet hij de ge volgen er van dróge® Maar je bent iaat, Lionel. Wa'ar bón je geweest.?" „Ik ben öa'ar Malpas geredion." ^„Nafar Malppsi?" Sir OKvier k®teep zijn oogèn' samen, zóo'als zijn gewante was., Tan het Oostelijke front. De aanvallen der Russen blijven' nog steeds gericht op het gebied tusschen de Zlota Lip a en Dn jester, waar zij Vrijdag duizend gevangenon in handen der Duit sohers'en Turken moesten laten, ©n meet zuidelijker op het O.ostenrykscho front in de Woud-Karpathen, waar zij meer suc ces hadden en ten Noordwesten van Ka-* poel eenige hoogtestellingen der Oostenrij kers veroverden. Ze namen daarbij 500 ma® gevangen en maakten een borgbatterij bu it (Oyer de gevechten van gisteren meiden) de stafberichten: i Duitpch legerbericht Herhaalde vergeefsche aanvallen van de Russen tegen Beierscho troepen bij Stara Czerwiscze aan de Stochpd daargelaten is de toestand van do zee tot aan do Kar- pathen onveranderd. In de Karpathen zet de Vijand zijn aan vallen voort. Ten Westen van Schipoth heeft hij terrein gewonnen. OKteral elders is hg afgeslagen. f i Oostenrijksob legerbericht. Aan het front van den generaal der ca valerie aartshertog Karei is een aanval tegen onze stellingen ten Westen Van hie^ Cibo-dal afgeslagen. In 'Oost-Gaiicié is er rust ingetreden. Verder niet bizonders. Aan het front van prins Leopold van Beieren is er hier en daar iets levendige® gevochten. Aon de beneden-Stochod mis lukte een poging tot aanval van den vijand •in pns artillerievuur. j Russisch legerbericht In de Woud-Karpathen hebben wy in de gevechten van 3L Augustus tot en met 6 September 15 officieren, en 1889 soldaten gevangen genomen, twee bergstokken, 26 machinegeweren, vele geweren, granaten en projectielen buitgemaakt.- i In den ochtend van 9 dezer hebben vijandelijke watervliegtuigen een mislukten aanval op het eiland Roeme in de golf van Riga gedaan, In den loop van den dag verschenen vijandelijke watervliegtui gen herhaaldelijk boven do straat van ïrben en vochten met onzo vliegers. Ondanks de meerderheid van den vijand in getal, sloe gen wij Jiem telkens af. De adelborst §a- fonof velde een vijandelijk vliegtuig, dat in: zee viel. Van liet Boemeensche front. Silistria gcvallon. Officieel wordt uit, Berlijn gemeld, dat de Roenieenscho vesting Silistria, aan den zuidelijken oever van don Donau, onder de aanvallen van het Duitsch-Bulgaarsche Dobroodsjaleger is bezweken. De verliezen aan dooden en gewonden vande Rocnieniërs en Russen blijken in do laatste gevechten zeer aanmerkelijk te zijn geweest. „Ik! heb hooron fluisteren, welkel magneet je ld'aar heen trekt", zei hij. „Woesi vteotf zich tig, jongen. Jo gaat te dikwijls! naar Mat Pas." l 11 13 „Hoe zoo?" Vroeg Lionel (ctón beetje k'oel. j (s, „Ik bedoel, dat je de zóón vfan je vol der bent. Denk da'ar aan én probeer zij® voetslappen niet te volgen, opdat je ïiiclfi hetzelfde eind vind't. jO'nzo Vriend Keffer heeft ine juist de liefhebberijen Va® on zen vader herinnerd. lik herbaal, ga niet zoo dikwijls na'ar Malpas. Meer zeg ik niet." De arm, dien hij om de schoufe ders van zijn jongeren brooder sloeg fin de warmte van, zijn omhelzing maakte® hef! onmogelijk, bo-os le z'ijn o-Ver zijn waar schuwing. - 1 - Toen hij befengega'an was, ging Lionel a!an tafel, b'edichd door Nicblaas. Hij at ma'ar weinig, e® sprak gedurende dien kor. ten. ma'altyd góc'n. woord totet den oude® knecht. Hij was zoéfr, in. gedachte® verdiept. Hij volgde zijn broeder 'op! diens wtekersbezoek aüaïi Arwenack. KiilL- grew was geen kite in ikïnd. Als Olivier eens iets overkwam.... Hij sidderde bij de gedachte; ten toén begon, hij onwiille) keuyig do gevolgen Mervau voor hem 2-e.l 1 teberekenen. Zijn fortuin zou hele! wat anders wprdeta, tlaqh't Lij. In eeta. soort van 'afschuw trachtte hij die verfoei lijke gedachte uit zijn ho,ofd te bannen,; maar zrj keerde steeds weer terug. Hot feit kón niét ontkend worden. Het dwong hem tot een beschouwing Van zijn eigen omstandigheden. Ailes wat liij had', was hij,aan de goedheid' van' zijn broeder ver schuldigd. Hu® losbandige .yjadefc w®s g-ej- Rodmeensch legerberiobi Van 8 Sept.: Aan het noordclyk front bezetten de Roemenen na een gevocht Olah- Toplicza-Czikdelne, Gyergyoszen, Mildosen Czikszentmihel. Ten zuiden van Mahadin werd een vijan- delijke aanval afgeslagen. De Russen en Roemenen hebben de Bul garen verdreven uit Bazandjih. Rij den luchtaanval op Konstanze werden twee Vrouwen en een kind gewond. Bulgaarsch legerbericht. Van Zaterdag;: Aan den oever van den Donau is heli rustig. Alleen zijn van den Roemocnschon oever in de richting van Wjidin eenige gra naatkartetsen afgeschoten. Na dé capitulatie van Toetrakan bescho ten do Roemeniers van den linkeroever van den. Dopau de stad. Als antwoord bombar deerde onze artillerie Oltenitsa. De op- marsch in do Dobiroedzja duurt met groot suodes voort. De Vijand, die overal vterslogon is, trekt terug. Op 6 dezer trachtte een Roe- móensche divisie van Jiet garnizpesa v®n Silistria den troepen te Tootrakan te hulp te komen, maar werd door onzo troepen bij het dorpi Satsanlar, opgeV-cer 20 K.M. ten Z.O. Van Toetrakan aangevallen en lot den terugtocht op do vesting gedwongen. Wij namen hier 3 officieren en 130 man ge- Vangten en ntókten 3 snehluurbatiieirijairt buit, Voorts paarden en veel ooriogsmjate- riócl. Op 6 ten 7 September ontwikkelden zich Verhittende gjevechten in ode streek van Dobric. Djezte oin.dig.lou op 7 doacr 's na middags mlet een volkomen nederlaag van dten vijand, die, door onze trocp-on gevolgd, het gevechteterrein verliet Aan den kant Van den vij&nld! nam aan die gevechten'de 61!sito Russische reserveMdivisie deel. Aan de kust van da zee hoerscht rust Op 5 September bescliioten twtee vijande lijke torpedojagers Kawiarna ca Baltsjik zon der groote schade aan to rids tea® Zij w|csndien door Duitsche Watervliegtuigen met bom men vferdreven. Do laatston bestookten met succes Russische schepen in de haven van Kcffislanza, mfagazSjuten, petroloumtanks en het station. Zij wierpen ruim 200 bommen op de havtón. de opslagplaatsen, en ka zernes van Mangalia. i Dte strijd in d© Dobroedzja^ Volgens oen, teltegyam uit Sofia. d.d. 8 dezer, aan do Duitsche blajden, schrijft de „Kamhana" ovtór hot gevecht tusschen1 de Bulgaren en Russen ten Noordon va® Do- ibric: 1 i „Eten Russische brigade ging, ondersteund door Rotetateensche infanterie en artillerie, in dichte gelederen op hvtee Ruljgaarsqhel bataljons in. De Bulgaren lieten de Russi sche ruiters didhtbïj komen en maaidera toten de goheele brigade mét vemietigenicL vuur nfcder. De Rupsen, sloejgen in paniek op d© vlucht en werden door de Bulgaren tot Ptsjelarowo vervolgd. Het goheele slag- vteld Was mét lijken van Russen bedekt Daarónder Was ook dat van den bevelheb ber der brigade. Slechts oen ovterste weid mlet zijn ottriennansi gewónd gevangen genó- sLOrven, zfeoalls zulke mchschen gewoonj- 1 ijk sterven, zwaar belaste goederen en veel schulden nalatende; zelfs op, het huis van Beuarraw lag hypotheek, en hot geld dat ter voor opgenomen was, ,was veii- dronkiön, of verspeeld, of a'an een dep Vote geliefden von Rudolf Tressilian. verl spild, i 1 Toen had Olivier eon kleine bbzilting bijj Halston verkócht, die hij van zijn moeder geërfd had; hij h'ad het gold get stoken in een onderneming op de „Spa nish Main." By lilul een schip uitgerust en bemand, on w!as met Hawkins uitgch zieild op een van die tochten, 'die Sis John Küligrpw met het Volste recht zeo- rpov|erstochten motetht noemen. Hij was let ruggjckeerd met genoeg) buit in gold len. kostbaarheden, om bet erfdeel der Tiiessii- lians vry te maken. Hij was weer uitgo- zjoiild en nog rijker teruggekeerd. En inf- tusschjon hod Lionel or thuis zijn gemak) van gönomen. Hij hield van zijn gdmak'- Zijn aard was vadsig icn hij was veri-1 kwistend, wat gewoonlijk mot Vadsigheid! sarnjengaat. Hij was niet geschikt voor zorg en strijd, en niemand, had, getracht de t-e)- k" rlko'mingcn van zijn karakter in dat op! zicht te verbotere® Soms verdiepte hij er zich in, wat de toekomst bam zou brengen, als Olivjer oens ging trouwen. Hij vreesdo dat rijn teven d'a® niet zoo gemakkelijk zou zijn', als het thans was. Maar hij was niet in ernst bang. Hot lag niet in zijn daid hot ,ligt nooit ar) Öea aard ,vian Zulke mtenschen' ©enige' bijzondere aandacht aan de taek'dmst te wijden, Ajs zijn gedachten pr sbrns in ppgeiibiikjkpljike .cmgerpstbeid Iteendwaal- móru Tom de Russen om genade Vroegen, omdat rij „broedertjes" waren, antwoord den do Bulgaren, dat niemand hen ter brui loft had genood. De Buligaarsche soldaten wanen vooral verbitterd, omidat rij te Do bric in de kazerne zestig lijkten va|u on schuldige burgers hadden' gevonjien. De Roemenen hadd.cn andere voorname burgers weggevoerd. Tijdens den slag brachten Vrou wen en kinderen in kruiken, en ketels Water aan om de niach inegeweren te koelen." Aangaande de cvorw-j rating in de Do- broodzja schrijft de „Echo de Bulgarie' „De Dobroedzja is vrij. Do Wolach houdt van zijn roof in 1913 nog slechts Silistria ca er." (Zooals uit bovenstaande berichten blijkt, is ook deze plaats den Bulgaren weer in handen gavalljeii. RodJ. Tan het lïalkanfront» In Macedonië, Aan het Macedonische front beerschte do laatste da.gen kust I In do streek ten 'Oosten \iarf Wotrenik hebben de Bulgaren zoo meldt een Pa- rijsch communiqué verscheidene loop graven, met achterlating van materiaal, ontruimd. In Aibjanië. i Een Ibaüaansch legerbericht meldt:* In Albanië hebben wij om ons front ten Zuioen v«n Walono beter lê beveiligen, gisteren zonder dat zich iets bijzonders voordeed, de hoogten tusscbe® do haven Plalermo en Subasc aan' do Zrinos-beck (Wozrissa) bezet i In Griekenland. Een incident 1 i Een bende schreeuwers, die niet bekfendl zijn, heeft Zaterdagavond, naar Havas uit Athene seint,'op liet Fransche gezantschap geschoten, terwijl de gezanten va® de En tente daar vergaderden. Zoimis heeft dadelijk! rij® leedwezen be tuigd. De gezant heeft die betuiging aan vaard, maar beschouwt het incident niet als gesloten.i i I 1 Ter Zee. i Dei duikboot- en mij Kernoorlog. Het Noorsche stoomschip „Lindbarg", dat gisternacht van Rotterdam, naar Londen, vertrokken was, is gisterochtend 15 mijl W.N.W. van het vuurschip „Maas" door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht De bemanning is in de booten door de duikboot naar het yuurschip „Maas" go- sleept en vandaar door den onderzoekings- dienst in Hoek van Holland aan wal go- bracht. Uit Hoek van Holland wordt hierover nog gemeld, dat het de duikboot U 6 was. Zy seinde, dat gestopt en do, papieren ge stuurd moesten worden. Nadat men naar de duikboot was geroeid en do papieren had overgegeven, kroeg men twee man meo met bommen. Doch eerst gingen do twee op de koperjacht en namenla®ta®ms,- den, verjoeg hij z|a da/lal ijk 'mfe!) dte ovferp weging, dat Olivier hein lijefhad, ie® dat Olivier nooit in gebrekjei zo® blijven yol- doende in zijn behoefte® to vfeorri J® IJie® in liad hij volkomen gelijk'. OIMer- iwas moer den vader dan een Hrotedet yooii htem. Topn hun vader tiiuisgjabracht was, o'm te sterven aan de .wond, die loc®1 bid' loedigd echtgenoot hem Rad toegebracht en de dood van dien zioodaar 'mlet zy® angstig bcrouW, was een Vqoeaqlijk! schouWj- spel gewoest had hij Lionel opgedrak gen aan do ia,o,rg Van zij® oudeyatt broei' der. Oiivaier was too® zeventien ie® Lid- nel twaalf. Maai Olivier leek zoovteol ouderi dan zyn leeftijd, dat Rudolf Tressilian,1 di© tweemaal weduwnaar was, er too ge komen was, te rekenen pp dit flinke, Vast* besloten en liee'rschznchtige jklnd ,uit zij® eorste huwelijk'. In (zijn oor had> dte sterf vlende man de Vreeselijkio gesohitedems gje>* fluisterd van rijn (berouw over het loven,; dat hij geleid Rad en den te-jsfcand, iwaa®- in hij zijn zakón achte'rliet, zonder ytooq zijn zoons gezorgd ito hebboa Voor 01i> vier was hij niét bang. Het scheen alsof hij met den Vooral tienden blik! de® sterf vonden giemórkt had, dlat iOÜiVter een dca} ZU'Uqen was, die pverwinme® mioeten, eön! man, geboren óm do wereld, ta bfehbeif scben. Zijn zorgen golde® alleen Lionel^ dien hij ook beooriteelde met die®' zjolfÜ den diepen blik, die leen m«n®3h' ia rij® laatste tfren gesehonkten iwoidlt. .Vandaaij rijn s&iéekcnde öan.bevólmg non Olivier^ en Olivier's dadel ijkte bteloflie, Vader, motel* der en broeder; yjooje *die® jonge® té .zij!®/ l i 1 S ÏHIEDAMSCHE HJ t i I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1