Dinsdag 12 Septembé^ 1#ïfe De herkiezing L DIRKZWAGER. De oorlog. 69"* Jaarg&ttg No, 15241 A. DIRKZWAGER DEZEEVALK. A. DIRKZWAGER. Deze cöurant verschijnt dagelijks, met uitsondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vla ar dingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. - Prijs per week: Voor Schiedam en Vljiardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. •- Adverteniiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Nb. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Adverteniiën: Van 16 regels fL 0.92; iederé regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde.kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven,^ slecht3 2 maal berekend. - L* -jyüès®... Intercommunale Telefoon No. 103. Ten derden male moet een tusschent'jd- sche verkiezing plaats hebben en ditmaal zullen de kiezers van district I (e beslis sen hebben wie den opengevallen zetel zal innemen. District I wordt door het gros der kie zers beschouwd als een vast bolwerk van Rechts, maar wij betwijfelen zeer sterk of dit wel juist gezien is. Tot nog toe is eigenlijk nooit een ernstige poging door Links gedaan om te trachten in dit district de overwinning te behalen. De vrijzinnige kiezers bleven in den regel in visj grooten getale van de steiub'is weg. Daarvoor as ook wel een reden aan te geven. De vrees, dat de sociaal-democraten in den Raad een te groot laantal zotels zouden verkrijgen, heeft zelfs de massa der leden van de Hervormde Kerk naar Rechts doen gaan. Nu "echter gebleken is, dat, wanneer de vrijzinnigen eensgezind samenwerken, dit gevaar niet zoo bijster groot is, nu zul len ook die kiezers zich wel sneer dan yroeger aansluiten bij de vrijzinnigen en zal dus ook de overwinning in district I voor die partij mogelijk zijn geworden. Daarbij komt nu nog, dat de vrijzinni gen het voorrecht hebben den strijd ,te kunnen voeren met een candidaat, van wien kan getuigd worden, dat hij in de eerste plaats zal ijveren voor de belangen van Schiedam, De beer I as reeds vroeger lid van den Gemeente raad geweest, slechts kort echter, omdat hij om gezondheidsredenen zijn mandaat weer moest neerleggen. Hij is een man, die èti jdoor zijn ge boorte, èn door zijn werkkring de gemeente door en door kent en liefheeft. Hij is dus de man, die zijn vollen steun zal geven aan alles wat Schiedam tot ontwikkeling Kan brengen. Behoorende tot de overtuigd vrijzinnigen,^ zal hij alles wat, op vrijzinnigen grond slag rustend, dat doel nastreeft, van harte helpen tot stand brengen en uitvoeren. Met de laatste verkiezing, waarbij do heer Maas tot lid van den Raad werd gekozen, is het aantal vrijzinnige raads leden gestegen tot bindien de kiezers van district I zich dus ditmaal flink inspan nen, zullen ze do vrijzinnige groep bren- 'gen tot 7 leden en daarmede tot de krach tigste groep in iden Raad. Dus èn om den persoon van den vrij zinnigen candidaat, die zoowel door zijn geboorte als door zijn werkkring do man is, van wien men weet, dat hij alle krach ten zal inspannen om de ontwikkeling der Roman uit het laatst der 16e eeuw, maar 't Engelseh van RAFAEL) SABATINI, 5) Aan dit alles dacht Lionel, terwijl hij daalr 'zat te (peinzen, len Weer streed hij met die afschuwelijke, zich (opdringende gedachte, dat als de zaken 'op Anvenack slecht liepen Voor zijn .broeder, het zeer vboydieelig Voor hem zou zijn, dat hij da dingen die hij rvü gen'oot dpojr "dó goed heid van ©en andej die dan Van zich. zelf z'oü hebben'. Een duivel scheen hem te Kwellen met de gefluisterde inblazing, dat "als Olivier Kwam te sterven, zijn eigen Verdriet niet lang zou duren. In opstand te gen die stem von z.ulk! een ellendig egoïs1- me, dat het hem dn zijn heter© '©ogen blikken met afschuw vervulde, dacht hij aan Olivier's ionvetanderlijlde» trouwe gd- nejgenheid; hij dacht na pvley al de lief- -deVolle zorg en vriendelijkheid, die Ojli- ■vier in al die verlfoópen jimon hem be toond had; en hij vervloekte dia sloom heid Van een gemoed, jWaarin. Zulke r |- dachten, als hij juist geklbestqrd had, ©en plaats Konden vinden. jHij was zojo over spannen dfoor de wenteling zijnier aandoe, nisijgers, dloor dien hevigen strijd tusscheiï zijn geweten en (egoïsme, dat hij plolsel- 11 ng (opsprong met den kreet opj zijn lipl- pens I i i i„Ga 'achter mij, Satan;." P<3 (Oud© Nioeloas, dgdeli^ op.zjende, zagj gemeente te bevorderen, èn om de vrijzin nige partij, die zich tijdig tegen overvleu geling heeft verzet en nu 'een krachtige groep in den Raad noodig heeft, om het regeeringsbeleid in deze gemeente op de vrijzinnige beginselen te doen rusten, is het noodig, dat de Linksche kiezers allen getrouw hun stem uitbrengen op den heer De kiezers mogen er gedachtig aan zijn, dat deze verkiezing bij eerste stemming zal woiden beslid.. Ditmaal kan er geen herstemming volgen. Wie op Vrijdag 15 September a.s. zijn sTërïl niet uitbrengt op den heer A. Dirk zwager, speelt dus in de kaart van do Rechterzijde. Allen dus als één man ge stemd op den candidaat der vrijzinnigen, den heer landstorm, OPROEPING LANDSTORMPLICHTIGEN jairrkl ass© 1910, Die Burgemeester van Schiedam; brengt bij deze ter algemoeine kennis, dat de landstormplichtigen van de jaarklasse 1910, bestemd om in het tijdvak van 2—5 October as. te worden in dienst gestold, voor den Provinciale Adjudant moeten ver schijnen: A. Op MAANDAG 2 OCTOBER 1916. tó 's-G raven h age, in het gebouw Van den Roomsch Kat hol leken Volksbond, Stille Veerkade no. 37; lo>. des middags te 12 uren, lie landstorm- plichtigOn toegeWezgn aan liet Depöt Genie troepen, en, wier geslachtsnamen beginnen mtat do letters G. tot en mtót Z.; 2o. des namiddags te 2 uren, ie land- stormnlichtigen toegewezen aan het Depot Wielrijders; 3o. des namiddags to 2V2 urén, ie land storm pl ichtigan wier geslachtsnamen be ginnen met do letter R. en die toegewezen zijn aan het Depöt Grenadiers en Jagers of aan het Depöt der Ille Infanteriebrigade; F. Op DINSDAG 3 OCTOREiR 1916te Dordrecht in de Landweer Poritonmerska- zterne aan de Cioimelis de Witstraat; des namiddags te 2 uren, lie landstorm- plichtigen toegewezen aajn, liet Korps Pon tonniers: C. Op WOENSDAG 4 OCTOBER 1916: te Rotterdam in het ATgemeün Verkooplo kaaj aan dien Goudschen "Singel nq. 33; dies namiddags te 2 uren, ie landstorm- phchtigen wier geslachtsnamen beginnen rntet de letter B, en die toegewezen zijn aan het Depöt der Vile of der Xdo Infanterie brigade; D. Op DONDERDAG 5 OCTOBER 1916 het wasbleek© gezicht Van, den jongen, zijn Voorhoofd nat Van zweet. „Jonker Lionel! Jonker Lionel 1" riep hij, zijn kleine, heldere ©ogen angstig ge richt op liet gelaat van zijn jongen mees ter. „Wat scheelt er aan?" Lionel veegde zijn voorhoofd of. „Sir Olivier is naar Arwenaefc y'o-or ©en afstral- jingszaak". zei hg. ..En wat z'oU dat, ionker?" v'roeg NI- dolaas. „Ilij is Sir John gaan afstraffen, omdat deze hem belasterd heeft." Een glitnliach verspreidde 'zich over het Verweerde gezicht van Nico laas. „Zoo? Nu, liet'is tijd. Sir John heeft een te lange tong." t Lionel Stond verbaasd over biet vaste Vertrouwen vjan den man en zijn volkob men dderheid, boe zijn meester het et; of brengen zou „Je.... je ben't iiiiet bang, Nico laas.. Ilij voegde er niet bij waarvoor. (Maar de knecht begreep het, en zijn glimkacb werd nog breeder, „Bhng? Onzin! Ik heb' geen angst voor Sir Olivier, en Ji bcJijOi&ft die ooK niet te hebben. Sir Olivier rial thuis kjomen V&or, het avjondeten met flflnkeu leethyst dab is het ©enig© gevjolg, dat hij van een gel- Vecht heeft" „De knecht werd gereohtvjaardigd ia zijn. Vertouwen door de gebeurtenissen, ofl schpon Sllr OJivier niet gehjeel volbracht wat hij-belpofd en z|ich Voorgenomen had, In toom, en wanneer hij zich heteehgd aqhtt'e, ,wa£ hij zjoppfs pienj J^n' Hef, te Leiden in de Gra nabeurs in de Burg-" sloeg; des namiddags te '2 uren, de landstorm- pliclifigon wier geslachtsnamen beginnen, met de letter B. en die toegewtezdn zijn aan het Depöt der IVde Infantene-bngade. Voor de landstormplichtigen die zrjn toe gewezen door een anderen Provincialen Adjudant dan die voor Zuid-Holland en d,'e bestemd zijn om in het tijdvak van 2—5 October a.s. He worden ingelijfd, zal de inlijving plaats hebben op den 2deU October as., des namiddags te 2i/2' uren te 's Graven!)age, in liet gebouw van den- Roomscli Katholieken Volksbond, Stille Veerkade no. 37. Voorts wordt voorloopig bekend gemaakt dat de landstormplichtigen, toegewezen aan de Vesting-Artillerie, zullen worden in dienst gesteld in het tijdvak van 16—20 October c.k., i dat de landstormplichtigen, toegewezen aan de Infanterie (hieronder begrepen de Hospitaalsoldaten en de Ziekendragers), wier geslachtsnamen beginnen met eender letter Ej tot en met Z: in de provincie Groningen op Woens dag 8 en Donderdag 9 November e.k.; in de provincie Drenthe op Vrijdag 10 November e.k., en in de overige provinciën op Donderdag 9 en Vrijdag 10 November e.k. zullen wor den in dienst gesteld; en dat do landstormplichtigen, bestemd voor de Zeemacht: in de provinciën Noord-IIolland, Zeeland, Utreiht, NooTd-Brabant, Drenthe en Lim burg op Dinsdag 14 November e.k. en in de overige provinciën, op Woensdag 15 November ek. zullen worden in dienst ge steld. i i Aan eiken Landslormphehtige, die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres bekend is, zal alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Schiedam, 12 September 1916. - De Burgemeester voornoemE. M. L. HONNERLAGEi GRETE; BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch 1 eg© r bericht. Front-generaal veldmaarschalk prins Albreeht V. [Wur tem berg: Niets bijzonders. F re n t-gen e raai veld maar schalk kroonprins Rupp'recht Van Bei©, ren: Op den grooten Engelschen aanval van 9 Sept. volgden gisteren begrensde maar krachtig gevoerde aanvallen aan den straat weg Pozières—Le Sars en, tegjen den sect tor GinchyComblos. Zij werden afgesla gen- V ill Óm- Ginchy en ten zuidoosten: daarvan van waren h&den(Maandag)morgen nieu we ge vlechten aan den gang. Bij L'ongueval en in het Leuze-bosch (tusschen Ginchy en Combles) zijn inden gisteren medegedeelden strijd vooruitge schoven loopgraven in vijandelijk bezit ge- 'bleven. Do Franschen deden ten Zuiden van do Somme viergeefsche aanvallen bijBel- loy en Vermandovillers. Wij namen en kele op 8 dezer door den vijand bezet te huizen van Berny terug en maakten moer dan 50 gevangenen. FrontDuitsche Kroonprins: Af wisselend scherpe artilleriestrijd ten Oos ten van de Maas. Fransch'legerboricht. Ton zuiden van do Somme onderna men do Duitschers gedurende den nacht oen reeks aanviallen op Verschillende pun ten vlan het nieuwe Fransohe front ran Berny tot de streek ton zuiden rail Chaul- nes. Vijf aanvallen werden door deDuib schers ingezet, "de meeste gepaard mejS geb'ruiK Van vlammende vloeistoffen. Over al werden de aanvallende troepen in hun loopgraven van uilgang teruggeworpen door liet vuur van onze artillerie en miixaili- lours, dat den Duitschers ernstig© verlie zen toegebracht. Do nacht was op het overige front kalm, j In den nacht van 9 op 10 Sept. hebt ben tien van onze vliegtuigen 60 boni men van groot kaliber geworpen op de belangrijke militaire werkplaatsen ten zui den van Brugge. D'O beschieting, die van een, hoogte Van 400 ii 800 meter werd ondernomen, had Krachtige uitwerking In denzelfden nacht werden 104 bommen gd worpen op de canlonnemenlen on munitie dopöls ten. noorden. Van Sommepy. Zwai ve ontploffingen werden waargenomen. Eindelijk heeft nog oen van onze es ca: drilles de kazernes en het vliegkamp va" Saarburg gebombardeerd. Twintig hommen van groot Kaliber werden juist op het doel geworpen, en veroorzaakten belang rijke schade. i Epgelsch '1 egorbierli- Twee nieuw© vijandelijke tegenaanval len op Ginchy zijn afgeslagen. Tusschen NeuVille St. Voast en liet La Basséeka, fiaal drongen we op verschillende plaat een de vijandelijke loopgraven binnen. jWij maakten eenige gevangenen. Avondcomniuniqué1 Ten zuiden van de Ancre is de toe stand onveranderd. Bij Ginchy hadden ho- vige gevechten van man tegen man plaats. Yan het Oostelijke front. Duitsch ltegerlboriclit. Front-prins Lteopold van Beio ren: Aan beide zijden Van hot Staraczer- wisziermeer loden opnieuw1 on met groote macht optredende Russen, ©Venals den vo- rigdn dag, bloedig© nederlagen. oordoelen, Voordat ibet plojt vdlf dliit verf haal bcnedd is Van, pjcnj tjjgerachtigj© wreedheid. Hij reed ndar ArwonadK, Va,s!t besl.oten om zijn lasteraar te dooddn. Nliiate niïnf- der k|on liem teraeden s'tollen. Aahigeko!-. men aan lubt mjooie, Van Luijlieslten yooil riienje basted! der Killigrqws, dat aaU ihet begin s'tedt van dien zeearm vah d© FaJx en ran welks hoiVlweifingen men het land overzien kan tot kaap lizard, vijftien jmjlcn ver, vond hij Pieter Godolphin daar vóór hem; ien dioor liteter's togeni- wioordlighieid was Sir Oliviier kalmer jen; vorrnid!ijker in zijn Ijcsohukliging van Sir Jolin dan hij zich voorgenomen had. Door Sir John l© beschuldigen, wilde hij zich zelf in liet oog Van Rosamunde's broedcV zuiveren, en dezen doen inzien, hoe laag do 'lasteringen Van Sir djohn wapen. Sjir John kwam Jïem icclitor hailvforweg© art dien twi,st tegemoet Zijn haat tegen dien zjeereovter van Penarrow 1zoioófsl hij S|ir Olivier niojemde tmaajeta hom bijna even Iregeerig om den strijd aan to blinden, oils zijn bezoeker wak Zij kozen een afgelegen hoekje in hic-ti wjildpark voor hun gevecht, en daar deed S|r John een mage'r, bleek,ongeveer dertigjarig man een aanval op Sir Oli!- vjier met zwaard en dolk', ten vo'll© den aanval waardig, dien hjj eer^t met zijn. tqng gedaan had. Maar zijn onstuimigheid hiolp hean niéts. Sir O'livier was- hier gd- komqn met ©en bepaald doiel, en hij had de gowjoon'te altijd te vdllireiigien wat h( zich ijoorgepopiein had. - s >t j l,n drie minuten wa^l het allies Voorb'j etn. Sir Oilivier veegde zorgvuldig zijn ddl' ge,n af, terwijl Sir John op, hot g'raj; lag t© iStcnnen, neèrgefiegd door don blcekio|n Pieter Godolphfri en leen vterechrikten knecht, die eg hij geroepen, wias, om het Vereischte aalntal getuigen tb verkrijgen. Sir 'OJivier stnk| zijn wapenen op trok 'zijn jias weer aan, toen. ging hij naac zijn jgevjallein vijand, «dien hij aandachtig bek'etek. t i i I i „Jtó 'geloof, dat ik hem Voor ee|n PiOo4 jo d|an mond gesnoerd heb," zei hij. „Ik, lieken, djat ik het beter had 'willen doen. IK hoop echter, dat db los Voldoiando zal zijn en djat hij niet mber z«il liiejgen ten minste nibt ten opzichte v|an, mg," „Bespot ge een gevjaltón man?" zei Go- dolpjlihi toornig. j,De heinbl bdwiarte mlel" zei Sir Oli vier kjailm. „Er-is Jcen spot in mijn hart. Er is, gelloof me, nitets djan spijt spijt; djat ijk! ;de zaak niet mber afdotendo b© hjanldelld heb. Ik| ^al uit hbt huis hulp Jjaten zehdfen. Goeden dag. Pieter." VjaU Aitwenack rebd [hij ovieir rienryn huistwiaarls. Maar hij ging. niet onmiddel lijk niaar jiuls. Hij hield stil bij de poort vjan Goddphin Court, dat hieven Trefusis Point stond -eln het uitzicht hjad ovfcr de Cjarrick' Roadd, Hij reed onder de oud© póórt dojor en [hield stil op het sLoiplbin,. Hij sprong jaf, ©n liet ziqh aandienen bij Rosamum- de. Hij Vond ihjaar, in haar khïne,r be|n iicjite torenkiahiter aan, db Oostzijde Van jjibt slOjt met Vkpisterst dit© Ultk-ok^, op die. FrbUnt-aartshiertog- Karei: Db strijd tussclibn Zlota Lipa ca Dnjester Van 7 en 8 September bleek een poging der, RfuÖ- ton om, gebruik makende van de terrein winst van 6 September, door een snell-sn. aanval op Burcztyn door te breken en jgjedijk*- tijdig bezit te nemen van Halicz. De handig doorgievoeade verdediging van Bothteer's le ger verijdelde dit 'plan. D© Russen, 'Ibletnj buitengewoon zware verliezen. In de Karpathen is de toestand ©yea; het algomeon onveranderd. Oostonrijksch legerb'ericKt. Front-aartshertog Karei: Sfrg hevige vijandelijke aanvallen ten nooïdeol van het dal van de Gouden Bistritz en Ra- failowna bleven zonder resultaat. Front-prins Leopold v. Beieren! Aan de Beneden-S toch ©d h'brhaidde jde vijand zijn hevige aanvallen, die in artil lerie-vuur of reeds voor zijn eigcjn, loopgra ven gestuit werden, i Op de overige gedeelten van het front is de toestand dezelfde gebleven. Russisch logerbericht. Toestand onveranderd. Yan het Zuidelijke front. Oostonrijksch legerberidKfei 1 Aan het front tussclien do Etscjh en hel dal van Astieo verhoogd© actio. De Oosfcen- i ijkscli Ilongaarsohb hoogtestollingen in dezo streek werden gisteren, (Zondag) hevig met geschut en mijnenwerpers besdlioten. In. den sector klont© SpilMonte Teste wérd ©en aanVal van een groot aantal vijan delijke bataljons afgeslagen. Aan dei; Pa.suhm drong d© vijainii op twe© plaatsen de O.-H. lmies binnen. Door tegenaan val len werd hij er qmniddellijk ^veder uitgeworpen. Achl-en,-zestig geVange- m?n bleven in handen' der O.-IL troöpqnn 0-ok aan don Monto Majo mislukte een aanval des vijnnds. Op het overig gedeelte van liet'front op vterscliillende plaatsen matig sterk artillerie vuur. i ,j ltaliaansch Ibgerborioht, In do streek tusschen Valaroa ©n Idb Pesma nam die ltaliaansch© infanterie, na een artilleristiscbe voorbereiding, die echter door een dikken mist belemmerd was, stor menderhand een steak© verschansing. Te- Vons bracht zij de verovering Van loop graven, die in het gevecht van 7 Sopt in handen' van den vijand, gebleven' waren, tent einde. Do Italianen mlaakten ook' vorderingen! ten noordon Van den Pasnbio &n[ pan db Bovten-Posina op de hellingen van dbnj Cer- no del Cioston. 1 Op het overige gedeelte van liet front' artilterienicties1, j Yan liet Roemeensche front. Oostenrijkse^ ICjgeirbbrioht. i Ten noorden van Orsova sloegen d© O.-H. troepen verscheiden aanvallen af. Ten westen van de bekkens van Gyergyö en Czik werd het 0.-II. front eoxügsziflï achteruit gelegd. i Roemoonsch logoirbe^ibEk, I Van gisteren: Noordelijk en noordwestolük liefolijkk watervlakte jen db bo'schtohti'g© hellingen aan de overzijde. "Zjj zat met een boek In haar schoot in d© Vensterbank, toen Jig binnenklwtam, Voorafgegaan ba aan- gediend, door Sara ÓcntnoaU^ dito niï baar kamenier was en yroVger. haj-C kühdbïnieid was geweeste 1 I j I i Zij stond op mat een kreet yjan schap, toen hij aan de deur Verscheen! die nauwelijks hoog gönóeg was om ,h©m zonder buiken door te daten ieft keek (hein mot schittoriendiQi oojgön, oa Moz(eSd© wanjgen aan. i 11 I t t i 1 Is het noodPg hiaar to beschrijvjen? Sin Olivier Tressilan heeft liaaj; zoo beütoemd 'gemeuakt, dat er bijna geen-dichter in Egji [göland was, dio niet de bevalligheid (en lieftalligheid bezong Van Rosamund© Gok dolphin, en (genoeg! Map d©4o rliobtstuk,1! ken -z'ijn MijVien bestjanü). 1 Evenals haar brooder, had zij lefög dotv> kero kleur en' riy was zteor ttenfe has^ meisjes-figuur wjas bijna jte teger ypoij lianr len|ato. i 1 i 1 II 1 „Ik hod j'e hiojt zoo yfroeg yteüwiachtj.- begón zij,, toen zij ltelnerkte, dat zgn g©r> laat licel strak ptohdj. j,ïlaar wat ij( er gelieurd?" riep zij uit/ gevoeldjade, djat er een ongeluk gebteurd "vyaq. „Niejts om je to (verOnt'riffiten, lieyelin'g; maar tocli iets, dajt je misschien zal htoj- deren." Ilij legdo ?.iju pirm jppi' baar ten gere leesjt boH'ic-'n den WijduitetóandeT tokk en leidde liiaar, zachjtjea terug )oaa,r haar Sftoel, terwijl hij ztólf op* db iVdn^toirliankl naast haar plaats patn- j i i - I i i iDWf mmWk l SCHIEDf' IS CHE COUF ANT. A. SïJto.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1