69"* Jaargang A. DIRKZWAGER, De oorlog. Woensdag 13 Septembér iüö No, 15242 DE ZEEVALK. j Deke courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco ger post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 1-11 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeel ige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau to bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs v van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Voor de op VRIJDAG 15 SEPTEMBER a.s. te houden VERKIEZING in district I voor een lid van den GEMEENTERAAD, heveien wij met den meesten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN en van den BOND VAN -PROTESTANTSCIIE KIE ZERS. 1 De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. f landstorm. De Burgemeester van Schiedam, brengt bjj deze ter kennis van JOHANNES HENDRIK BOKHORST, geboren te Schiedam 10 Augustus 1889; JAN BONEEAAS, geboren tö Aiblasserdam 20 April 1889; ARNOLDUS ADRIANUS VAN DER HEIDEN, geboren1 te Schiedam 29 Mei 1889; en HENDRIK VERMEER, geboren te Rotterdam 24 Februari 1889, dat zij ingevolge d© Landstormwet op 1 September j.l. in deze gemeente voor den dienst bij den Landstorm zijn ingeschre ven dn bet aanhangsel van register mddel no. 1 vapc jaaxklasse 1909. Genoemde ingeschrevenen kunnen ter Gemeente-Secretarie, (aid. Militaire Zaken, Nieuwstraat 26) een persoonlijke kennis geving bekomen, waarin hun verplichtin gen ton aanzien van den Landstorm zijn vermeld. t Schiedam, 13 September 1916. De Burgemeester voornoemd, - AL L. IIQNNERLAGB GRETE. Kennisgeving. Inrichtingen welkegevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 Gezien het verzoek van: lo. Hun College, gericht aan de Gede puteerde Staten der Provincie Zuid-Holland om vergunning tot het oprichten van een rioolgemaal1 voor het Oost-Frankeland, ge- Roman uit hel laitst der 16e eeuw, naar 't Engetsch van RA FA EU SABATINI, C) 1 „Houdt je Yia'n Sir John Killjgrelw", zei hij, half bevestigend, lialf vragend. „Zeker," Hij IwaS o'nze voogd, t'ot mijn hroedör meerderjarig' wordt." Sir Olivier trok! teen scheef gezicht. „Ja, dat is do moeilijkheid, ik ,1boW hem bijna gedood." Zij trok in haar stoel terug, volar hem. terugdeinzèlid, ten hij zag lafsbhuw in, haar oogeln, ten haar gelaat Ylqrbitoeken. Iltj haiastte zich de redlqntón 'te verklaren, die he'm er tola geleid hadden; hij vten,1 telde haar in 't k,o'rt van de lastforingten omtrent hem, die Sir John vierspUeid had, om uiting te geven «aan-zijn! wrok1, daiij hij gedwarsboomd was inzake de be geerde vteiguifning om' Smithli'eki te bouwen. 1 „Dat hinderde |nlet vfotel", besloot hij. 3,IK wist, dat) die priaatjes omtrent mij gingen, en ik Verachtte ae evenzeer als hun verspreider. Moiar, hij ging vierdter, Rosé; hij Vergiftigde het gemoeid van uw bro)edfer tegfeü mij, fejn' hij wakkerde djé sluimerende haat aan, die er bestond tus- schen anke families tijdens het Jevtenvan mijn vader. Vandaag, fejwam Re tier by me met de dpidielijke Wedoéling, om twist te 'map .'keft. Hij beeft miij bfeltodjgjd, zooala nog gitemapdr j^wiaagcl. heeft üjq doqn." legen aan den Buitenhavemveg, kadaster Sectie L. no. 2091, gedreven door een electromotor van 2ty3 P.K., drijvende een horizontale eentrifugaalpomp 2o, de geieedschappenfabriek „LABOR", om vergunning tot uitbreiding van de sme derij, in het pand, staande aan den Bui tenhavenweg no. 94, Kadaster Sectie L. no. 1702, door het bijplaatsen van 3 en kele smidsvuren, 2 jiardingsovcns, 1 car bid zuurstoftoestel, i zaagmachine, 1 po- 'hjstmachine, en het verplaatsen van en kele werktuigen 3o. Mej. C. AL A. L. N0LET, om ver gunning tot het oprichten eener drogerij van lichtbeschadigde en onbeschadigde groenten in het pand, staande aan den Buitenhavenweg no. 116, Kadaster Sectie L. no. 154; i 4o. A. NOLET, om vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij in het pand, staande aan de Groote Markt no. 5, Kadaster Sectie B, no. 1390. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Woensdag, den *27en September a.s., des voormiddags ten 11 Va me, ten' raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen Vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente Van de schrifturen, die ter zake mochten, zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie •niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of mieer zij ner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te Echten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het "behoort, den 13en September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL U. HONNERLAGK GRETE. De Secretarie, FL SJCKENGA, Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam, zijn voorateraiems op Donderdag 21 Sep tember a.s. aan te besteden: liet maken van dén onderbouw Van leen Gemeente-Ziekenhuis op een terrein aan de Nassausteaat aldaar. t Btestek en tcOkcniinngen a f5. Verkrijgbaar bij den architect JAN STUIVINGA. B. N„ A Zeist. B EIITENLANB~ Tan het Westelijke front. Fransch leger bericht. Ten Zuiden van Som me werd oen Duit- Zij gaf toien, knéat, haar needs groote a'ngst vierdubbel de. Hij glimlachte. „Veronderstel niet, dat ik! hem kwaad zal doien Hij is u,w blnoleder, fcjn als.zoq dan,ig mij heilig Hij kwam mij zloggjcm, dat leien huwelijk tusstohtep |ons piteb mo) gjelijk was, noemde mij jin mijn gezicht zjeero,ovjar ten vatnpyr, qrt bezwondteldq mijn vadiers 'nagedachtenis. IK bracht bet Kwade van dit alles terug toij zijn bron in Killighew, on noted (rechtstreeks naar Alrwienack, om dile biroai van valschhieid voor goed te -stoppen. Ik hiabl niet zool voel volb!ra.cht als jk plan had'. Jq zilel;, ik' ben oprecht, Rose. "Met is mogelijk, dat Sir John in. Ie vten blijft; indien lilet zoo is, hoop ik, dat hij partij zal tookf- fcun van dezie les. Ik ben rechtstrqokfe naar je gekomen", besloot hij, „opdat je die gescliiedtenis vain mij zult hoorén, voor dat ©en ander mij kamt be'iaslielren. met valscbe verhalen van hetgeen gobfeuird 'is." „Je jo mefenfc Dteter?'.' kiep zij uitj „Helaas 1" zuchtte hij. i Zij zat betel stil ien fclicteK, recht Voon zich uit to kijken en in 't geheel niet 'naar Sir (Olivier. Eindelijk sprak! 'zij. '„Ik ben niet in staat, dq karakters Van miensc hm te fezJen?" zei zij op drfoevigeni zuchten toton. „IToie zén j!k! daiRzijn, een. meisje, dat ©en Kidostertovon. geleid .hoeft? Mij was gezind; dat ge beftigj'ten driftig waart, eten man. met hiitileiq vijandsqhapl. peïi, .gcm.akke'lijk gleprikkteld Dot ,hoat, wreed en Kumneediéogend in htetgéen go verVo'lgt.V „J© hebt IdoK haar Sir John gein is terd", mqmpeld,© bü (eb laiclite Jdcwt -„Dit allies 'was! pijj gézjegdV, ging zij scho aanVal op pén der Fransche loop graven ten oosten van Belloy-en Santen© gemakkelijk afgeslagen met handgranaten. Een klomp operatie stelde de Fronschon. in het bezit van oen Duitsche loopgraaf ten zuiden van het kerkhof van Berny. Overal elders de gewone artillerieactie.' In dén naqh t Van 10 op 11 Sept. bom bardeerde een Onzer vliqgetesk'adcrs do kanlo'nne.menten Van Lemoncourt, het st> tion va'ii. Metz-Sablons ert die militaire fabrieken te Dill in gen. Een Fransche avis- teur schoot oen Duitsche machine neer, welke ten oosten, van Ranc'ourt (Somme- (front) viel. Engelsch legerberlfcjhk Gisteravond bracht on zo artillerie twee zware ontploffingen teweeg in 'sVjjinds munitiedepot te Grahdoourt. Lloyd George te Verdun.. Tijdens een verblijf in Frankrijk hoeft Lloyd George, de Engeischo minister van oorlog, op 8 dezer een hezoiek gebracht aan de verdedigers van Verdun in de kazematten van de eidatel en een' toe spraak tot hen gehouden, waarin hij ook namens het Engelsche volk' uiting gaf aan zijn bewondering voor hun helfdhaftig ge drag. Verdun zei hij o.m. heeft niet alleen Frankrijk gered, maar onze groote gemeenschappelijke zaak, die zaak der ganseho menschbeid. i Tan het Oostelijke front. Oqistenrijkscli legerberidlït Front-aartshertog Karei: In do Karpatlien duren do gevechten voort. Alle aanvallen, die de vijand deed op do 0.-H. stellingen ten noorden van de Gouden Bistrilz en het dal van de Bovett-Tsjqre- mosj, werden afgeslagen. Overigens in Ga- licië kleine acties. Front-prins Leopold v. Bci-eron: Aan de Beneden-Stoehod poogde de vijand de 0,-IL linies lo doorbroken. Hij werd echter met zeer zware verliezen aan. zijn zijde afgeslagen. f Op andere plaatsen van het front matig artillerievuur. Russisch legorbericilït. In 'de streek van de rivier Rely Tsjere- mosj bezetten do Russen verscheiden hoog ten. Pogingen van den vijand om zo to heroveren, bleven vruchteloos. In de Karpatlien bezetten de Russische troepen do geheole keten ten noorden van den berg Kapoel. Zij vervolgden den vijand en veroverden ook den Kapoel, en namen daarbij 13 officieren en 900 man gevangen en maakten zeven mitrailleurs en een bom menwerper buit. Pflanzer-Baltin ontheven van zijn c o.m mand o. Keizer Frans Joscf heeft den Ssten Sep- teinlier hot volgende eigenhandig schtyVen gezonden pan generaal v. Pflanzer-Pallin: v|otort, alsof hij niet gesprok-oW had!,, „én ik weigerde dit allies te geljofoVien, Omdat ik! je mijn hart gegevten hadi En tochu en toch, waarvan, hebt ge yiinidaagj blijk) gegeven t i i i „Van vcrdteaagzoamlieid," zej hy Kortaf. „Verdraagz,ap.ml)reiid?" berliaaldie zij, teh haar lippen l'ijokfcete zich samen tlortj teiein) glimlach van vermjoeiden spbti „Je lióud,t me zeker V|oior dien gek?" Hij begon tul te IegejciU, f j „Ik' heb je gezegd, wat Sir Tolm gedaan had. IK heb je gezjegd, dal' ik wie|et, eLajtj Sir John liet grlootste detel Saq van, zaken die alle mijn der ïrAkjem, Ireedé Lang gejj daan 'hoedt. Tpcli léed .ik in, sf)< »lbo en vor; achting. tWas dat toon en, dat ik licht tot onmeedogendhbid gjeprildkeld wenl? Wat was iliat anders dan. verdraagzaaTnhteid Als Siij echter zijn lage imairsJteamérs-wijok zJoé ver voert, dat ihij tracht mijn h'ron van levqasgoldK üa stopvlan, énl je| bdoio, der uitzendt |omi mij te lielleedigeni, bon dk nog verdraagzaalm gdnkx^j, om te (er), kennen, d.at je broodier piot meer, dan oen werktuig is, en ik ga itnj ©ons itaasn dié Rand die hémj bekt'uuate. Dntdat ik! jé genegemlhteid Vofor Sir John kénde, verdroeg ik Vjan hém, wat' géén m|an vp.n cjei; in, Engelkind van Ihem zoü verdragen bobben." Toen riepde, dat'zij dog zijnj bltif! ontl- ,week', dax zij nog' in die vforstijfdle hlouj-, ding ZfOt Van sdhrik, toen zij Hoorde, dal de( man, dien zij liefliad, zijn handen had bevlekt met Ouet bloied van eön andlor, died zij obje' liefhad, werd zijn pleidooi), war mer. Hij wierp zjcOi Op zifnJ Spieën baast haar stoel en; (nam, in zijn' gdooté, Waarde generaal 1 Met leedwezen heb ik vernomen, dat uw geschokte gezondheid u noopt om ontheffing van het legercom- mando te verzoeken. Dit besluit, genomen na een opofferenden en sloopenden ar beid gedurende twee moeilijke oorlogsja ren, volkomen eerbiedigend, voldoe ik aan" uw verzoek. Met dank erken ik de uitste kende diensten, die gij hebt verworven door de in moeilijke omstandigheden Ont wikkelde actie van de aan uw leiding toe vertrouwde troepen en ik spreek u daar voor myn hooge erkentelijkheid uit." Tan het Zuidelijke front. Oosténrijksch legerberieht. Aan het front tusschen de Etsch en het dal Van de Astico herhaalden de Ita lianen hunne aanvallen op dén sector Monte Spil-Monte Majo, maai- werden over al met gevoelige verliezen afgeslagen In het kustland nam de ailil lcrie-acJ- tie toe op het Karstplateuau. In den nacht van 11 op 12 Sept. deed een eskader watervliegtuigen oen aanval op de luchtschiphal te Gosi, de statïons- gebpuwen van Taloonaro en de afweer batterijen van Ancona. Verscheiden bom men troffen doel. De vliegtuigen werden door de afweerbatterijen beschoten, maar keerden alle behouden terug. Italiaansch légorbpricht. Tusschen de Vallarsn en het dal Van de boven-Posina heeft de vijand, na leen hevige beschieting, gister (Maandag) leen aanval gedaan op de stellingen, Donder dag door, ons Veroverd. Hij is aanstonds teruggeslagen. |0nzo troepen hebben op nieuw vorderingen gemaakt in de Val larsa en liet dia.1 van de boven-Posina, In 'kleine gevtechten op dien! Lagalusi (Travenanzesdal), op de hellingen van den Cima Bocehe (TraVignolo-dal); on op den Sleme (Monte Nero) hebben wij den vijand teruggedrongen en hemi vjorite|zjen! toiegé-i hraxdit. 'Aan do Isopzio is niets v'an| belang ge beurd, I Een vijandelijk! vliegtuig heeft bommen geworpen opj San „Pjctro (Görzl; niemand 'is gedeerd en, er is geen schade aangaf' richt. li,.' Van het Boemeensche front. Roémeensch legerberiöbt. Aan het noordelijk on noordwestelijk! front: De vijand trekt nog steeds terug naar do streek ton westen van de Idalen van de Boven-Maros en de Bovén-Alt. Aan het zuideljjk front: Do vaart van vijandelijke handelsschepen op den Donau is geheel en al geslaakt. Aan het Dobroodsja-front zijn operaties aan den gang. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op de sleden Pi at ra on Ncarntu, waardoor een oud man gedood en twee kinderen ernstig gekwetst wer den. li. de honden de bengtero v ingers, dia zij Hem lusteloos overliet „Rose", riep hij, en zjjn, diepe stem trilde, „zet alles, watje gehooid. ilijOM, uit je hoofdi. Denk! nu alléén aan ihjelgeen gebédrd fs. Veropdertitol, dat mijn broeder Lionel bij jé Kwjani, en dat, jge- (Sleund door zekere mate van macht jen g©z!ag,hij jq bezwoer; pool!) mol mij te trouwep, zwoer, 'dht, hij jd'it huwelijk! zon, beletten, om'dht hij jé zulk ©en vr.ouw, achtte, id'io mijn haam! rdoii met eer zou; kunnen 'dril/gen; on veronderstel, dat hij bij d'it alles ©qn) h|oleódligingj vpegdiq aa'n. do nagedachtenis van je gestorven' va der, welkfaptwoord. zou jé h|ein geven Spreek, Rosol Wéés öerlijkj Vpog jq zelf qn Vaar mij. S^eJ, jo; zielX in mijn pla,nts qn zeg oprecht, pi jé 'm« nog' k!unt VoC-. poriJoclqn voor hetgeeini ik! §edta,an hepj Zeg of het Veel verschilt van hetgeen jij zou'dt gillen doen in zulk een! govkl, ri(s ik daar' n'oemdo," -. 'Hófr bogr- keken onderzoekend naar zjjn opgehe"- 'eloat, waarVan. iedere lijn tot haar pb en om onpartijdig qordecl Vroeg. Hbjai* 6elaat werd drpevlg an tlaar- na byha streng. Zij legde haar handen, op zijn schouders ep kteek hem diep in de oogqn. I j i „Zweer je mq, |0]ivSer, dlat het alles Ï3 zqoals je mq gezegd hebt dat je er niets hebt bygovjoegd; taiels aan hebt Vetoniderd, Pm hot Verluial gunstiger vpor jo zelf te rolaldeal?', „Heb jo zuTkle feeden, Van mij n'oodig?" Vroeg hij en rijl zag dat droèflieixl rich 'oyer zijn' gelapt yérsprqkWia, „Als da|E j?(op rias,; zo» SÉ' jq pjtot ReE Oosttenrijksch legerberidBt De toestand is onveranderd gebleven. Tan het Balkanfront. Fransch legerberidlït, Engeische troepen leverden aan het Stroemafront levendige gevechten, waarbij het dorp Nevalyn in storm werd genomen. Ten zuiden van het Doiranmeer zeer hevige hrtilleriestrijd. De batterijen der geallieer den bombardeerden met succes de Bulgaar- Eche versterkingen in den seclor-Machoc- kof. Ten westen van de Vardar een krach tig offensief der geallieerden ten noorden van de Majadagk, dat goede resultaten op- leveide. De Bulgaarsche loopgraven Werden ver- ovprd over oen front van drie K.M. en een diepte van 800 Ai. ongeveer^ Wij maakten krijgsgevangenen. Ten westen van het Ostrovomeer was de Servische artil lerie zeer actief bij Banika. Ten zuidwes ten van het meer leverden pOrtieele on dernemingen den geallieerden enkele voor- deelen op. Een Bulgaarsche aanval werd afgeslagen door ons vuur. De vijand leed zware ver liezen. i Engélsch legerberich't liet detachement, dat gisteren de Stroe- ma overtook hij Neoliori, veroverde loop graven op den oostelyken oever. Eqn Fran sche Iroepenafdcebng veroverde in sa menwerking met de Engelschen,- het dorp Yenimah en maakte dertig krijgsgevange nen. Do vijand leed hierbij zware verliezen door het geweer- en artillerievuur bij zijn! tegenaanvallen en gedurende zijn terug tocht. i 1 In Griekenland. De crisis. Volgons een Reutor-tdégram uit Athene blijft Zaimis volharden bij zijn verzoek om ontslag van het kabinet. In offLcicolq krin gen is men van mooning, dat zolfs dé koning de zaak niet weder in orde kan brongen. i In den Kankasnè. Russisch liegeïjfl'euSy^fcilk Onze troepen hebbqn dön z.g. Pyrami- denberg, ton zuiden van hqt dorp Pindjan, orï do hoogten langs den linkqroqvqr van do Mnsla Darassi iiezet. Op de bergen is snequw gevall,qn eft 's nachts vriest hot al. Ter Zee. Do duikboot- en mijnen- oorl'og. i Lloyds vermeldt het zinken van dq Noor- scli c stoomschepen „Lyderiiom" (936 ton), „Fura", „Tredavorc" (1493 ton) en „Po lynesia" (6022 ton). De bemanningen wérden gered, alleen van do „Polynesia" worden nog vier man vermist i j Diverse Tberichten In Engeland. 1 Zooals wij reeds medodqekfon, hoörscht hebbqn, (Olivier. Mapr ita, dit iuui) hbb' ikj je eigen' vteraekbring nopdig(4 Wil jq nfef edelm'oedig zijn left geduldl mtot mq héb ben, mij yersterten onij altes ibat ktenjen! weerstaan, wat Jater gezégd kiaii fefogdén?,'.' „Zoo waar God mijn getuige ia, fkj heb je lift alles de waarRédd gelegd'', ant woordde b(j plechtig. j Zjj liet bet ho.ofd op ,zyn sclioftders! zinken. Zij weende zacht, ;v|an' streek'd'opp de inspanning, door alles wat qij in, stil'- te geleden bad sedert bij geVomén, wps, om baar hot hof to mateft., s „Dan", zei zij, „geloof ik),- dat je goed! gehandeld hebt." Ik gplqof met je, dat_gecn, mau van «er anders kon' gehandeld] licit, iwn. Ik m'od jq geloovm, (Oj&iiyier, want ■deed ik diat niet,dan.' kón Jk.in' niqtsj gelooven en op niets hopen. Je bent als een vuur, dal zich mééster gemanlqt hééft viarr het beste deel yon mij, dn Hat alles; t'ot ascli vérteeïd liioefty jopdat jq hqt inl je bart z'oudt kunïian, houden. lij Hen" te vreden, z'oo gq waai) zjjV'' „Ik zal altijd waai)zijn) Itoyolipg'.^ fluisterde hij vurig. „Z'ou ik andora Kun nen z(jn, daar gij gekoftdqn zjjt pm nijj dat te maken?" j Zij koek hem weoi) ivtiiï, lebj intj gli'mf) lachte zij ernstig d'oqn haat; traneftj f „En zul je Ptoter yénduageii?" ainqoktq zij hem. - f J j, J I .„Hijzal gaen mocdit hablte 'ojmj mij Hoos te maten'-', antwooiddq hjj- „Dat zweer ik pok. Wetet je, dat bij mé yaftl dOjOg 2telfs sl'oeg?" i ff i f -f „Sloeg hij je? Dat boli jq mé; injef gq-, Zégdl'.' Cffipjöü muoljld^' SCHEDJMSÏE k *ri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1